GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

143 17 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THU TRANG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THU TRANG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THỊ HỒNG VINH HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên” hướng dẫn PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu trích dẫn nguồn xác, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả luận văn Lê Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Quý Thầy, Cô Khoa Tâm lý - Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Phan Thị Hồng Vinh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên, khích lệ em suốt q trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, quan chức liên quan huyện Sông Hinh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thơng tin, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sơng Hinh cung cấp tư liệu tạo điều kiện thuận lợi trình tìm hiểu thực tế địa bàn nghiên cứu Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn cấp ủy chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận nhân dân buôn Lê Diêm - thị trấn Hai Riêng tận tình giúp đỡ cho thân trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tế buôn Mặc dù dành nhiều thời gian, công sức cố gắng nhiều, nhiên, khả thân hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn tốt nghiệp em khiếm khuyết, kính mong Thầy Cơ góp ý bảo để em tiến trưởng thành chuyên môn công tác nghiên cứu khoa học Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Trang BẢNG DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT GD Giáo dục HĐGD Hoạt động giáo dục VHTT Văn hóa truyền thống CB, CC, VC Cán bộ, công chức, viên chức CBQL Cán quản lý DTTS Dân tộc thiểu số CNXH Chủ nghĩa xã hội NQ Nghị TW Trung ương XHCN Xã hội chủ nghĩa TCN Trước công nguyên TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thong UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Trang LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Trang I BẢNG LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 II BIỂU ĐỒ LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 III HÌNH ẢNH LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 LÊ THỊ THU TRANG .1 GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN HÀ NỘI, 2017 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Thực Nghị Trung ương (Khóa VIII) “Về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc”; Nghị Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị xác định đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, trị xã hội Đây luận điểm Đảng ta, xem văn hóa vừa trụ cột, vừa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực phát triển đất nước Trọng tâm phát triển văn hóa “xây dựng phát triển người có nhân cách, đạo đức, có lối sống tốt đẹp” “xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân -Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học” để phục vụ cho công phát triển đất nước bền vững Hiện lực thù địch, phản động tìm âm mưu, thủ đoạn để phá hoại nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”, chúng phá hoại nhiều mặt, chúng tập trung phá hoại mặt trận tư tưởng văn hóa Bằng nhiều kênh thông tin, nhiều sản phẩm đồi trụy để làm băng hoại đạo đức, lối sống, giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp dân tộc Vì vậy, việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nhiệm vụ cần thiết quan trọng 1.2 Huyện Sơng Hinh nằm phía Tây tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa gần 50 km Hiện huyện Sơng Hinh có 19 dân tộc anh em sinh sống, có khoảng 49.000 người, gồm dân tộc Êđê, Bana, Chăm, Kinh, Nùng, Dao, Sán Dìu, Thái, Mường, Gia Rai, Mơng số đồng bào dân tộc thiểu số khác, dân tộc có sắc văn hóa phong phú độc đáo riêng, góp phần tạo nên đời sống văn hóa phong phú đa dạng, đa màu sắc Đặc biệt, người Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sơng Hinh có kho tàng văn hóa vơ q giá Trong Đề án Kế hoạch UBND huyện Sông Hinh phát triển du lịch Sông Hinh giai đoạn 2011 - 2015 giai đoạn 2016 - 2020 xác định xây dựng buôn Lê Diêm trở thành điểm Du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch huyện nhà Tuy nhiên, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh (2005), Sông Hinh 20 năm phát triển Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh (2008), Lịch sử Đảng huyện Sông Hinh thời kỳ (1975-2005) Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh (2010), Kỷ yếu 25 năm thành lập huyện Sông Hinh (25/02/1985 – 25/02/2010) Ban Thường vụ Huyện ủy Sơng Hinh (2015), Chương trình hành động Huyện ủy thực Nghị hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cấu phát triển bền vững đất nước” Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh (2015), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Sông Hinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020) Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (2002), Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Văn Bính (chủ biên) (2000), Giáo trình lý luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Bích (2000), Tâm lý học nhân cách, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Bản sắc dân tộc văn hóa, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1990 10 Đặng Quốc Bảo Nguyễn Đắc Hưng (2009), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Luật Giáo dục, Nhà xuất Giáo dục 12 Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2002), Giá trị truyền thống trước thách thức toàn cầu hóa, NXB CTQG, Hà Nội 13 Phạm Văn Chín (chủ biên) (1997), Chủ nghĩa Mác-Lê Nin số vấn đề lý luận, thực tiễn Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 14 Đoàn Văn Chúc (2004), Văn hóa học, Viện Văn hóa Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 15 Chương trình hành động Huyện ủy; Kế hoạch UBND huyện Sông Hinh thực Nghị Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 120 16 Phạm Đức Dương (2002), Từ văn hóa đến văn hóa học, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 17 Nguyễn Định (chủ biên) – Dương Thái Nhơn – Lý Thơ Phúc (2010), Văn học dân gian Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Sở Khọc học – Công nghệ Phú Yên – Hội Văn nghệ dân gian văn học Văn hóa dân tộc Phú Yên 18 Phạm Huy Đức (chủ biên), Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê Nin văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Y – Điêng Hoàng Thao (1988), Truyện cổ Êđê, Nxb Văn hóa dân tộc 20 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Phạm Minh Hạc (1998) Văn hóa Giáo dục - Giáo dục Văn hóa, Nxb giáo dục, Hà Nội 22 Phạm Minh Hạc (2012), Giá trị học, Nxb Dân trí, Hà Nội 23 Phạm Minh Hạc (2010), Giá trị học - sở lí luận góp phần đúc, xây dựng giá trị chung người Việt Nam thời nay, NXB Giáo dục Việt Nam 24 Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên (chủ biên), Vũ Thị Minh Chí, Võ Tấn Quang, Hoàng Mạnh Kha (2011), Định hướng giá trị người Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên), Lã Thị Thu Thủy, Phan Thị Mai Hương, Lưu Song Hà, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thu Phương (2010), Nhân cách văn hóa trí thức Việt Nam tiến trình mở cửa hội nhập quốc tế, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Hegel, Mỹ học, Tư liệu dịch khoa Văn học, trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội 27 Đỗ Huy (2005), Văn hóa phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Lê Hòa (2002), “Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo tồn di sản văn hóa”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (5), tr.16 29 Nguyễn Thị Hòa (1990), Q trình phân rã tổ chức nhà dài Ê đê, Tạp chí Dân tộc học số 30 Nguyễn Thị Hòa (2011), Làng, bn, plei cổ Phú Yên, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội 121 31 Anne de Hautecloque Howe (2004), Người Êđê xã hội mẫu quyền, Nxb Văn học dân gian 32 Phan Thanh Long (chủ biên), Trần Quang Cấn Nguyễn Văn Diện (2006), Lý luận giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 33 Đỗ Long - Đức Uy (2004), Tâm lý học dân tộc, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 34 Thanh Lê, (2005), Văn hóa giáo dục, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Lân (1958), Lịch sử giáo dục giới, NXB Giáo dục 36 Likhachov D 1990: Văn hóa văn minh – Tạp chí Báo ảnh Liên Xơ, số 37 Luật Giáo dục (2010), NXB Chính trị - Quốc gia 38 Hồ Chí Minh (1977), Về vấn đề giáo dục, NXB GD 39 Hồ Chí Minh 1995: Tồn tập, tập - NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh 1995: Tồn tập, tập - NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Tsunesaburo Makiguchi (1994), Giáo dục sống sáng tạo, Nxb Trẻ, Đại học tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 42 Vi Hồng Nhân (2004), Văn hóa dân tộc thiểu số từ góc nhìn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 43 Phan Đăng Nhật (1991), Sử thi Êđê, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 44 Phan Đăng Nhật (2004), Ngữ nghĩa hệ thống biểu tượng nghi lễ Êđê, Tạp chí Dân tộc học số 45 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học vấn đề lý luận thực tiễn, Viện khoa học giáo dục Việt Nam 46 Nghị Trung ương (Khóa VIII) “Về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc”; 47 Nghị Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 48 Trần Tuyết Oanh (Chủ biên), Giáo trình Giáo dục học, tập Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 49 Trần Tuyết Oanh (Chủ biên), Giáo trình Giáo dục học, tập Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 122 50 Hoàng Phê (chủ biên) (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB khoa học xã hội nhân văn 51 Lê Đức Phúc (1992) Giá trị định hướng giá trị, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Số 12/1992 tr.13 52 Lê Đức Phúc (1992 ), Cơ sở lí luận thực tiễn việc nhận thức mối quan hệ giá trị, định hướng mục tiêu giáo dục , Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục Số 34 tr.17-18 53 Chu Thái Sơn (1979), Ngôi nhà dài người Ê đê, Tạp chí Dân tộc học số 54 Chu Thái Sơn (1992), Dân tộc Êđê – nhìn từ văn hóa vật chất, Tạp chí Dân tộc học số 55 Ngô Đức Thịnh (1995), Văn hóa dân gian Êđê, Sở văn hóa – thơng tin Đắc Lắc 56 Ngơ Đức Thịnh (chủ biên), (2001), Tín ngưỡng văn hố tín ngưỡng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 57 Ngô Đức Thịnh (2007), Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên, Nxb Trẻ 58 Ngô Đức Thịnh (chủ biên) (2010), Bảo tồn, làm giàu phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đổi hội nhập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 59 Ngô Đức Thịnh – Chu Thái Sơn – Nguyễn Hữu Thấu (2012), Luật tục Ê đê, Nxb văn hóa dân tộc 60 Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 61 Trần Ngọc Thêm (1998), Tìm hiểu sắc văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 62 Trần Ngọc Thêm 1991: Cơ sở văn hóa Việt Nam, tập 1+2 (lưu hành nội bộ) – H.: Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 63 Hà Nhật Thăng (1998), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn, Nxb Giáo dục 64 Trần Trọng Thủy (2003), Giá trị - định hướng giá trị nhân cách, Tâm lý học 65 Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb Từ điển Bách Khoa 66 Từ điển Bách khoa (1993), Nxb Từ điển Bách Khoa 67 Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 68 Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2007), Định hướng giá trị cho sinh viên giai đoạn nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội 69 Tylor E.B 2000: Văn hóa ngun thuỷ – H.: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xuất (nguyên tác: Tylor E.B 1871: Primitive Culture) 123 70 Nguyễn Quang Uẩn (chủ nhiệm), Nguyễn Thạc, Mạc Văn Trang (1995), Giá trị định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị , Đề tài cấp Nhà nước mã số KX 07 - 04, Hà Nội 71 UNESCO 1989: Tạp chí “Người đưa tin UNESCO”, số 11-1989 72 Phạm Viết Vượng (2010), Giáo dục học, NXB ĐHSP, Hà Nội 73 Trần Quốc Vượng (1989), Về truyền thống dân tộc, Tạp chí Cộng Sản (2), tr 28 – 29 74 Trần Quốc Vượng (2008), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 75 Bùi Văn Vượng (2005), Văn hóa Việt Nam tìm hiểu suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 76 Hoàng Vinh (1996), Một số vấn đề lý luận văn hóa thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Huỳnh Khái Vinh (2000), Giá trị văn hóa truyền thống, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 78 Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề lối sống, đạo đức, chuẩn mực giá trị xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 Trần Nguyên Việt (2002), Giá trị truyền thống trước thách thức tồn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 Lê Thế Vịnh, Nguyễn Thị Hòa, Y Điêng (2006), Người Êđê M’dhur Phú Yên, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên 81 Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh (2017) Kết khảo sát giá trị văn hóa truyền thống bn Lê Diêm 124 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Kính gửi: Để nâng cao hiệu công tác Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú n Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung (Xin đồng chí đánh dấu (X) vào tương ứng phù hợp) Xin chân thành cảm ơn đồng chí ! Câu Mức độ cần thiết giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú n a Cần thiết b Bình thường c Khơng cần thiết Câu Ý nghĩa hoạt động giáo dục giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Nội dung Tăng cường hiểu biết cho đồng bào Êđê giá trị VHTT dân tộc Tạo hội thể hiểu biết văn hóa đồng bào Êđê Giúp đồng bào Êđê có thái độ tơn trọng văn hóa dân tộc nói riêng dân tộc Việt Nam nói chung Giúp đồng bào Êđê tích cực thực hành động, việc làm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Êđê Giúp đồng bào Êđê tích cực vận dụng tri thức giáo dục vào thực tiễn đời sống học tập, lao động, xây dựng quê hương, buôn làng giàu đẹp Tăng cường tinh thần tập thể, đoàn kết, hợp tác Tạo môi trường rèn luyện kỹ sống (giao tiếp, ứng xử, hợp tác, chia sẻ…) Giúp đồng bào Êđê xóa bỏ tâm lý, thói quen, hủ tục dân tộc Êđê trái với giá trị VHTT tốt đẹp dân tộc Việt Nam nói chung Rất cần Tính cần thiết Bình Cần thường Khơng cần Câu Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm Tính cần thiết Khơng Rất cần Cần cần Mục tiêu Giữ gìn truyền lại cho hệ sau truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc; truyền thống đồn kết, ý thức cộng đồng; truyền thống yêu lao động, cần cù, tiết kiệm Phát huy giá trị văn hóa truyền thống Xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Tất mục tiêu Câu Mức độ thực mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên a Thực thường xuyên b Thực chưa thường xuyên c Chưa thực Câu Đánh giá tính cần thiết mức độ đạt nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Nội dung Tính cần thiết Rất Khơng Cần cần cần Mức độ đạt Bình Tốt Chưa tốt thường Kiến trúc nhà Văn hóa ẩm thực Nghề thủ cơng truyền thống Trang phục truyền thống Văn hóa lễ hội Văn học dân gian Văn hóa chữ viết Câu Đánh giá mức độ quan trọng lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Lực lượng giáo dục Mức độ quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Các cấp ủy Đảng quyền địa phương Các tổ chức đồn thể Phòng Văn hóa Thơng tin Phòng Giáo dục Đào tạo Phòng kinh tế hạ tầng Trung tâm Văn hóa Thể thao Đài phát truyền hình Các trường TH,THCS THPT có liên quan Câu Đánh giá mức độ thực lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Mức độ thực STT Lực lượng giáo dục Rất thườn g xuyên Thườn g xuyên Thỉnh thoảng Không Các cấp ủy Đảng quyền địa phương Các tổ chức đồn thể Phòng Văn hóa Thơng tin Phòng Giáo dục Đào tạo Phòng kinh tế hạ tầng Trung tâm Văn hóa Thể thao Đài phát truyền hình Các trường TH,THCS THPT có liên quan Câu Cơng tác phối hợp Phòng Văn hóa Thơng tin với lực lượng tham gia giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Mức độ phối hợp STT Các lực lượng Phòng Văn hóa Thơng tin phối hợp Rất hiệu Hiệu Bình thường Không hiệu Các cấp ủy Đảng quyền địa phương Các tổ chức đồn thể Phòng Văn hóa Thơng tin Phòng Giáo dục Đào tạo Phòng kinh tế hạ tầng Trung tâm Văn hóa Thể thao Đài phát truyền hình Các trường TH,THCS THPT có liên quan Câu Đánh giá thực trạng đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên trình giáo dục giá trị văn hóa truyền thống Tự giác tham gia đầy đủ hoạt động giáo dục giá trị VHTT Phòng Văn hóa - Thơng tin cộng đồng tổ chức; tích cực tiếp thu tri thức có liên quan đến giá trị VHTT; chủ động, sáng tạo thực đầy đủ nhiệm vụ thực hành; tích cực tuyên truyền, vận động người thân người khác cộng đồng tìm hiểu giá trị văn hóa người Êđê bn Lê Diêm a Đồng ý B Không đồng Chỉ tham gia hoạt động giáo dục giá trị VHTT Phòng Văn hóa Thơng tin lực lượng giáo dục yêu cầu; tham gia không đầy đủ hoạt động giáo dục tổ chức; không thường xuyên ý lĩnh hội tri thức, chủ động thực nhiệm vụ thực hành trình tham gia hoạt động; không muốn bày tỏ quan điểm thân vấn đề có liên quan đến giá trị VHTT dân tộc Êđê GD giá trị VHTT dân tộc Êđê a Đồng ý B Không đồng ý Câu 10 Đánh giá mức độ sử dụng phương pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Các phương pháp giáo dục Đàm thoại Rất thường xuyên Mức độ sử dụng Thườn Thỉnh g thoảng xuyên Không 10 Kể chuyện Giảng giải Nêu gương Yêu cầu sư phạm Tập luyện Thảo luận Rèn luyện Khen thưởng Trách phạt Câu 11 Đánh giá biện pháp, hình thức tổ chức giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Hình thức giáo dục Tổ chức lễ hội truyền thống Tổ chức ngày hội văn hóa – thể thao dân tộc thiểu số Giao lưu văn hóa, sinh hoạt cộng đồng Liên hoan văn hóa cồng chiêng, dân ca nhạc cụ dân tộc thiểu số Triển lãm tranh ảnh, vật có giá trị văn hóa đồng bào Êđê Tổ chức sưu tầm văn học dân gian Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên Thơng qua sinh hoạt loại hình câu lạc văn hóa, văn nghệ dân gian Thành lập nhóm nghề thủ cơng truyền thống Phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền 10 11 Mức độ thực Bình Chưa Hiệu thường hiệu Câu 12 Đánh giá phương tiện giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Phương tiện giáo dục Mức độ thực Hiệu Bình thường Chưa hiệu Âm thanh, ánh sáng (loa, âm ly, micro ) Pano tuyên truyền, quảng bá Phim, tranh ảnh, đĩa CD DVD, máy chiếu Băng rol, hiệu Xe tuyên truyền lưu động Sách báo, tạp chí Internet Câu 13 Đánh giá thực trạng môi trường giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Môi trường giáo dục Mức độ đánh giá Rất Chưa tích Tích cực tích cực cực Nhà trường Gia đình Xã hội Câu 14 Đánh giá cách thức kiểm tra kết giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sơng Hinh, tỉnh Phú n Hình thức đánh giá Kết giáo dục Luôn Luôn Mức độ sử dụng Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa Sử dụng phiếu hỏi Viết thu hoạch Phỏng vấn cá nhân Thảo luận theo nhóm 15 Đánh giá kết giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên a Rất hiệu b Hiệu c Ít hiệu d Bình thường e Không hiệu 16 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT 10 Các yếu tố ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Ảnh Ít ảnh Khơng Rất ảnh hưởn hưởn ảnh hưởng g g hưởng Hệ thống chế sách có liên quan giáo dục bảo tồn phát huy sắc VHTT nói chung GD giá trị VHTT Êđê nói riêng Trình độ chun mơn nghiệp vụ ý thức trách nhiệm lực lượng đảm trách GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Nội dung GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Phương pháp GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Hình thức tổ chức GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm Kinh phí tổ chức hoạt động GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm Tính tích cực đối tượng GD Thời gian dành cho trình GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm Câu 17 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Các biện pháp Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, tổ chức đoàn thể thị trấn Hai Riêng cấp ủy; Ban nhân dân; Ban cơng tác Mặt trận tổ chức đồn thể buôn Lê Diêm để tuyên truyền, giáo dục cho hộ gia đình, người dân Xây dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác phát huy giá trị văn hóa truyền thống Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm Thành lập nhóm nghề thủ cơng truyền thống nghề dệt vải thổ cẩm, nghề đan lát, nghề làm rượu cần Tổ chức hoạt động sưu tầm văn học dân gian đồng bào Êđê như: sưu tầm trường ca, truyện cổ tích Giữ gìn khơng gian văn hóa khơng để bị thay đổi, biến dạng như: giữ gìn, tôn tạo nhà sàn (nhà dài) lễ hội truyền thống tốt đẹp người Êđê lễ “Cầu mưa”; lễ “Cúng bến nước”; lễ “Bỏ mả”… Củng cố xây dựng phát triển “Câu lạc âm nhạc truyền thống dân tộc” buôn Lê Diêm; tập trung xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian diễn tấu cồng chiêng, múa “Ktung khắc”, điệu dân ca biểu diễn loại nhạc cụ truyền thống khác người Êđê “Cồng chiêng 1”; “Trống đôi”; “cồng chiêng 3”… Hằng năm tổ chức lớp tập huấn cho nhân dân công tác phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa để bước nâng cao nhận thức hộ gia đình, người dân cộng đồng Mở lớp dạy tiếng Êđê cho cán bộ, học sinh nhân dân bn Lê Diêm để bảo tồn tiếng nói chữ viết người Êđê Mức độ cần thiết Rất Không Cần cần cần thiết thiết thiết 18 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên STT Các biện pháp Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, tổ chức đoàn thể thị trấn Hai Riêng cấp ủy; Ban nhân dân; Ban công tác Mặt trận tổ chức đồn thể bn Lê Diêm để tuyên truyền, giáo dục cho hộ gia đình, người dân Xây dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác phát huy giá trị văn hóa truyền thống Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê bn Lê Diêm Thành lập nhóm nghề thủ công truyền thống nghề dệt vải thổ cẩm, nghề đan lát, nghề làm rượu cần Tổ chức hoạt động sưu tầm văn học dân gian đồng bào Êđê như: sưu tầm trường ca, truyện cổ tích Giữ gìn khơng gian văn hóa khơng để bị thay đổi, biến dạng như: giữ gìn, tơn tạo nhà sàn (nhà dài) lễ hội truyền thống tốt đẹp người Êđê lễ “Cầu mưa”; lễ “Cúng bến nước”; lễ “Bỏ mả”… Củng cố xây dựng phát triển “Câu lạc âm nhạc truyền thống dân tộc” buôn Lê Diêm; tập trung xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian diễn tấu cồng chiêng, múa “Ktung khắc”, điệu dân ca biểu diễn loại nhạc cụ truyền thống khác người Êđê “Cồng chiêng 1”; “Trống đôi”; “cồng chiêng 3”… Hằng năm tổ chức lớp tập huấn cho nhân dân công tác phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa để bước nâng cao nhận thức hộ gia đình, Mức độ cần thiết Rất Khả Không khả thi khả thi thi người dân cộng đồng Mở lớp dạy tiếng Êđê cho cán bộ, học sinh nhân dân bn Lê Diêm để bảo tồn tiếng nói chữ viết người Êđê ... giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Chương 3: Biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê... truyền thống địa bàn buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 5.3 Đề xuất biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê nhằm giáo dục cho đồng bào Êđê nguồn... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THU TRANG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay