CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

134 14 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:08

LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sỹ - Nguyễn Văn Lê người tận tình hướng dẫn cho em hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn thầy, khoa Giáo dục – Tâm trường Đại học sư Phạm Hà Nội thầy, tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục học K25, Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tuy An, phòng GD – ĐT huyện Tuy An đồng nghiệp trường Tiểu học huyện tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình động viên, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho học tập nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn! Phú Yên, tháng năm 2017 Tác giả Hồ Văn Hiền CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BP : Biện pháp CB : Cán CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa CMHS : Cha mẹ học sinh ĐĐ : Đạo đức HS : Học sinh GD : Giáo dục GĐ : Gia đình GV : Giáo viên GVBM : Giáo viên môn GVCN : Giáo viên chủ nhiệm NV : Nhân viên QL : Quản TH : Tiểu học GDĐĐ : Giáo dục đạo đức XHCN : Xã hội chủ nghĩa TƯ : Trung ương HCM : Hồ Chí Minh PHHS : Phụ huynh học sinh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .6 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu .7 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 7 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .8 Chương SỞ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Vài nét nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 12 1.2.1 Giáo dục đạo đức 12 1.2.2 Giáo dục đạo đức cho học sinh 14 1.2.3 Biện pháp giáo dục .16 1.2.4 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 16 1.3 Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 18 1.3.1 Đặc điểm tâm, sinh học sinh tiểu học 18 1.3.2 Mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 23 1.3.3 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 24 1.4 Về giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 27 1.4.1 Tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 27 1.4.2 Mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 27 1.4.3 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 30 1.5.1 Các yếu tố khách quan .30 1.5.2 Các yếu tố chủ quan 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG 31 Chương 32 THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨCGIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN TUY AN - TỈNH PHÚ YÊN .32 2.1 Vài nét tình hình kinh tế- xã hội giáo dục huyện Tuy An tỉnh Phú Yên 32 2.2 Giới thiệu khảo sát thực trạng 33 2.2.1 Mục tiêu khảo sát .33 2.2.2 Nội dung phương pháp khảo sát 33 2.2.3 Khách thể khảo sát .36 2.2.4 Xử lí kết khảo sát 36 2.3 Thực trạng đạo đức cho học sinh trường tiểu học huyện Tuy An 36 2.3.1 Kết khảo sát biểu đạo đức học sinh tiểu học huyện Tuy An 36 2.3.2 Đánh giá chung đạo đức học sinh tiểu học huyện Tuy An 49 2.4 Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh huyện Tuy An 50 2.4.1 Kết khảo sát công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học huyện Tuy An 50 2.4.2 Đánh giá chung công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học huyện Tuy An .63 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học huyện Tuy An 64 TIỂU KẾT CHƯƠNG 68 Chương 70 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GDĐĐ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TUY AN TỈNH PHÚ YÊN 70 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 70 3.1.2 Đảm bảo tính hiệu .70 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn tính khả thi cao .71 3.1.4 Đảm bảo tính phù hợp, thiết thực .72 3.2 Các biện pháp đề xuất GDĐĐ cho học sinh tiểu học địa phương 73 3.2.1 Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh công tác giáo dục cho học sinh tiểu học 74 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh 78 3.2.3 Bồi dưỡng đội ngũ GVCN phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng chuyên môn, gương mẫu, tích cực giảng dạy giáo dục 81 3.2.4 Phối hợp Đoàn niên, Đội thiếu niên tổ chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh 85 3.2.5 Xây dựng chế phối hợp nhà trường, gia đình xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh ………………………………………… 91 3.2.6 Đổi mới, đánh giá công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 99 3.3 Mối quan hệ biện pháp 102 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 104 TIỂU KẾT CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Khuyến nghị 108 PHỤ LỤC 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 BẢNG SỐ LIỆU 113 PHIẾU ĐIỀU TRA 126 PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong xã hội ngày giáo dục chuẩn mực hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học việc làm cần thiết công tác giáo dục Bởi tảng, yếu tố việc hình thành nhân cách người Kết giáo dục đạo đức bậc Tiểu học ảnh hưởng lâu dài sâu sắc đến đời trẻ sau Những chuẩn mực hành vi, thói quen đạo đức hình thành lứa tuổi tiểu học sở để trẻ sống, học tập, giao tiếp làm việc môi trường xã hội sau Những biến đổi mạnh mẽ tác động không nhỏ vào hệ thống giá trị xã hội, đặc biệt giá trị nhân văn Giải cho hài hòa mối quan hệ phát triển vũ bão khoa học công nghệ với biểu sa sút giá trị nhân văn để thực phát triển bền vững vấn đề thiết loài người Trong Di Chúc Bác Hồ trước lúc xa nói: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Đảng, Nhà nước xác định: GD - ĐT quốc sách hàng đầu Điều 27, Luật giáo dục 2005 quy định mục tiêu giáo dục phổ thông sau: “Giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản” Học sinh TH lực lượng đông đảo, chuẩn bị bước vào đời, thực nghĩa vụ công dân, trở thành chủ nhân đất nước lại “ngòi nổ” quan niệm đạo đức mới, biểu sa sút đạo đức, lệch chuẩn hành vi ngày tăng trở thành mối lo toàn xã hội Do giáo dục đầy trách nhiệm với hệ trẻ kết hợp hài hòa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với giá trị văn hóa loại: đồng thời, kịp thời ngăn chặn, kiểm soát sa sút ý thức đạo đức, tưởng sống phận học sinh trước ảnh hưởng mặt trái chế thị trường bùng nổ công nghệ thông tin Đây việc ý nghĩa vơ to lớn cần thiết Tuy An huyện tỉnh Phú Yên Cùng với phát triển chung tỉnh, Tuy An thời kỳ phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa xã hội Tuy nhiên bên cạnh chịu nhiều ảnh hưởng từ mặt trái chế thị trường với biểu diễn biến phức tạp tệ nạn xã hội rạn nứt đạo đức lối sống Điều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đặc biệt học sinh trường TH huyện Vì lí tơi chọn đề tài: “Giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học huyện Tuy An tỉnh Phú Yên” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, đề xuất biện pháp khả thi giáo dục đạo đức cho học sinh trường TH huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục đạo dức cho học sinh TH huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đạt nhiều thành tựu nhiều hạn chế, bất cập so với yêu cầu Nếu đề xuất biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với sở luận thực trạng đưa vào áp dụng thực tế nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường TH huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 5.2 Khảo sát thực trạng đạo đức giáo dục đạo đức cho học sinh trường TH huyện Tuy An 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường TH huyện Tuy An bối cảnh Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài - Về nội dung: Giáo dục đạo đức cho học sinh nội dung quan trọng, triển khai, thực qui mô rộng lớn, bao gồm: Nhà trường, Gia đình tồn Xã hội Do hạn chế mặt thời gian nên Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp giáo dục đạo đức nhà trường để áp dụng học sinh trường TH huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giai đoạn - Về khách thể khảo sát: Đề tài tiến hành khảo sát đội ngũ CBQL, giáo viên học sinh trường tiểu học huyện Tuy An tỉnh Phú Yên Bao gồm trường sau đây: - Trường tiểu học An Hòa số 50 người - Trường tiểu học An Mỹ số 50 người - Trường tiểu học An Mỹ số 50 người - Trường tiểu học An Hải 50 người - Về thời gian khảo sát: Năm học: 2016-2017 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu luận - Nhóm phương pháp dùng để thu thập, xử lí tài liệu liên quan, sở xây dựng sởluận đề tài nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu lí luận sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp lí luận; phương pháp giả thuyết, phương pháp chứng minh 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Ở đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp ngiên cứu thực tiễn, từ thực trạng số liệu thu thập Phòng Giáo dục đào tạo, trường học em học sinh để đánh giá, chứng minh từ đưa giải pháp 7.2.1 Phương pháp điều tra xã hội học - Xây dựng mẫu phiếu để khảo sát tình hình giáo dục đạo đức phụ huynh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương 7.2.2 Phương pháp vấn sâu - Trò chuyện, vấn sâu để lấy ý kiến đối tượng, phụ huynh học sinh, thầy giáo dạy lâu năm làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, đối tượng học sinh địa bàn huyện Tuy An 7.2.3 Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp nghiên cứu hổ trợ - Sử dụng phương pháp toán thống kê nhằm xử số liệu thu từ thực trạng học sinh địa bàn huyện Tuy An Trên sở đó, đưa nhận xét, đánh giá, lí giải nguyên nhân, đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hiệu việc giáo dục đạo đức Cấu trúc luận văn Luận văn gồn phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị đề xuất, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục cấu trúc chương Chương SỞ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Vài nét nghiên cứu vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta di sản vơ giá, tư tưởng Người, tư tưởng đạo đức Người gương sáng ngời đạo đức Với người Bác ví “đạo đức nguồn ni dưỡng phát triển người” [1, tr 29] “Cũng sơng nguồn nước, khơng nước sơng cạn Cây phải gốc, khơng gốc héo” [14, tr 305]] Bác khái quát triết sống: “Nghĩ cho cùng, vấn đề… vấn đề đời làm người Ở đời làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức” [14,tr 147] Người xác định nhân tố người động lực phát triển: “Muốn xây CNXH, trước hết phải người XHCN” [14,tr310] Người đề chuẩn mực đạo đức cụ thể lớp người phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm lớp người Với niên, “Di chúc” thiêng liêng Bác dặn: “Phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành người thừa kế vừa “hồng” vừa “chun” Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến đường, phương pháp xây dựng cách mạng: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” [11, tr 288] Chủ Tịch Hồ Chí Minh người Việt Nam tiếp thu quan điểm Mác - Lênin thật làm nên cách mạng lĩnh vực đạo đức Người gọi đạo đức - đạo đức cách mạng: “Đạo đức khơng phải đạo đức thủ cựu, đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, khơng phải danh vọng cá nhân mà lợi ích chung Đảng, dân tộc loài người” [13, tr 377] Chủ Tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức tảng người cách mạng Nội dung quan điểm đạo đức cách mạng người là: Trung với người khác khó khăn 16 17 18 hoạn nạn Lòng tự trọng Lòng khoan 2,47 15 2,54 22 2,50 20 2,43 18 2,67 14 2,55 15 hài hòa lợi ích tập thể 2,37 24 2,67 14 2, 52 19 dung độ lượng Tinh thần tập thể, biết kết hợp lợi ích cá nhân Lối sống giản dị, hòa đồng, 19 trách nhiệm 2,55 12 2,79 11 2,67 12 20 21 22 23 24 25 người Lòng trung thành Lòng dũng cảm Tính đốn Ý thức bảo vệ mơi trường Niềm tin Ước mơ, hoài bão cao đẹp Ý thức sống làm việc 2,39 2,47 2,30 2,51 2,40 2,41 23 15 26 14 21 20 2,00 2,60 2,33 2,62 2,37 2,57 24 19 26 17 25 20 2,41 2,53 2,31 2,56 2,38 2,49 23 18 26 15 25 21 26 theo sách, pháp luật 2,94 2,15 2,94 Đảng Nhà nước X hs= 2,57 X gv= 2,70 X chung = 2,63 Bảng 4.6 Các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh Nhất trí TT CÁC HÌNH THỨC GDĐĐ CHO HỌC SINH GDĐĐ qua môn Đạo đức GDĐĐ qua giảng môn Tiếng Việt GDĐĐ qua giảng mơn tốn GDĐĐ qua giảng môn nghệ thuật Hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, lễ hội Sinh hoạt lớp, chi đội Giờ chào cờ, tập trung đầu tuần (%) HS GV 90 92 TỔNG XẾP HỢP TB 91 85 87 86 47 51 49 10 50 50 50 53 56 50,5 89 89 80 70 81,5 81,5 2 Hoạt động tự quản tập thể học sinh 78 65 76,5 Hoạt động xã hội, từ thiện 10 Các hoạt động trị, thời 58 58 62 62 60 60 6 119 Bảng 5.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến ĐĐ hoạt động GDĐĐ cho học sinh tiểu học Ý KIẾN TÁN TT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THÀNH (%) Sự biến đổi tâm học sinh Tính tích cực học sinh việc tự rèn luyện Ảnh hưởng bạn bè Phim ảnh sách báo Đời sống vật chất Điều hành pháp luật chưa nghiêm Sinh hoạt, lối sống, văn hóa địa phương Giáo dục gia đình Mơi trường sư phạm việc quản GDĐĐ nhà trường Sự gương mẫu người lớn gương 10 đạo đức thầy 11 Sự quan tâm đoàn thể tới GDĐĐ Nội dung, phương pháp, biện pháp tổ 12 chức GDĐĐ 13 Phong trào thi đua 14 Dư luận tập thể vai trò tự quản tập 120 TỔNG HỢP (%) XẾP TB HS 80 GV 85 82,5 90 96 93 87 41 41 45 45 93 83 43 40 39 46 15 85 42 45 12 21,5 64 16 18 16 14 71 81 36 95 90 92,5 78 76 67 66 80 73 65 55 68 53 66,5 53 10 14 thể HS 15 Kiểm tra đánh giá 16 Khen thưởng, kỳ luật Mặt trái phát triển mạnh du lịch, 51 53 56 54 53,5 53,5 12 12 17 dịch vụ, hình thành phát triển khu kinh 56 56 56 11 tế địa phương 18 Các tệ nạn xã hội, kẻ xấu lôi kéo 83 87 85 Bảng 5.2 Ảnh hưởng lực lượng xã hội đến đạo đức hoạt động GDĐĐ cho học sinh TH TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC Hội cha mẹ học sinh Chính quyền cấp Đoàn niên (khu, xã, huyện) Các quan văn hóa, thơng tin Tập thể lớp học sinh GV mơn GVCN Gia đình Bạn bè thân Đoàn đội trường Cộng đồng nơi Hội phụ nữ Công an Mặt trận tổ quốc Hội nông dân Các đơn vị kinh tế Hội cựu chiến binh Hội người cao tuổi Hội khuyến học (huyện, xã dòng họ) chun HS GV 1,86 1,51 1,65 1,32 2,44 2,10 2,53 2,50 2,45 2,43 1,73 1,23 1,48 0,96 1,21 0,78 0,83 0,40 1,21 1,90 1,85 1,65 1,45 2,40 2,23 2,62 2,05 2,40 2,43 1,84 1,30 1,18 1,12 1,13 0,99 0,91 0,55 1,49 X gv TB g 1,88 1,68 1,65 10 1,38 12 2,42 2,16 2,57 2,57 2,42 2,43 1,78 1,26 15 1,52 11 1,04 16 1,27 14 0,89 17 0,87 18 047 19 1,35 13 X chung = = 1,64 1,63 X hs = 1,61 PHỤ LỤC 121 X X PHIẾU ĐIỀU TRA I/ Phiếu điều tra thực trạng: Phiếu trưng cầu ý kiến (Dành cho học sinh) Để sở đề xuất số biện pháp giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, mong em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề Câu 1: Trong trình học tập, em dành thời gan nhiều cho môn học nào? ( Xếp thứ tự từ theo mức độ thời gian giảm dần) ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Câu 2: Theo em công tác giáo dục đạo đức quan trọng khơng? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Tạo mơi trường GD bầu khơng khí sư phạm lành, giàu giá trị nhân văn Câu 3: Những biểu sau thuộc hành vi đạo đức khơng? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) STT Biểu Thường xuyên học muộn Không nghiêm túc học Quay cóp, gian lận thi cử Thiếu lễ độ với thầy cơ, người lớn Nói xấu bạn bè, gây chia rẽ Không nghiêm túc thự nội quy lớp học, trường học Nói bậy Ăn cắp vặt Tự kêu, thiếu hòa nhã với bạn bè 122 Khơng thể 10 11 Tự tiện sử dụng đồ bạn Cảm thông, chia sẻ buồn vui với người 12 13 xung quanh Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè Kính trọng, lễ phép với ơng bà, cha mẹ, 14 thầy Mua điểm, chạy Câu 4: Em bạn em thực hành vi sau mức độ nào? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) STT Hành vi biểu 16 17 18 Trong học tập Tích cực, tự giác học tập Đi học muộn Ngồi lớp ý, hay nói chuyện Quay cóp lúc kiểm tra, thi cử Phản đối hành vi gian lận lúc kiểm tra, thi cử Thực nghiêm túc nội quy trường lớp Trong quan hệ bạn bè Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ bạn Chân thành, tơn trọng bạn Nói tục, gây gỗ, lấn áp bạn bè Bao che khuyết điểm, sai phạm bạn Đối với ông bà, cha mẹ, thầy Kính trọng, lễ phép với ơng bà, cha mẹ, thầy Quan tâm, cố gắng giúp đỡ cha mẹ Nói dối cha mẹ, thầy Đòi hỏi q mức cha mẹ vật chất hành vi vơ lễ, hỗn láo với thầy Đối với cộng đồng, xã hội Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ lúc cần Giữ gìn vệ sinh, trật tự nơi cơng cộng Vi phạm pháp luật (trộm cắp, đánh gây 19 20 21 22 thương tích, ma túy, cờ bạc, đua xe…) Cá nhân Tự giác nhận lỗi sửa chữa khuyết điểm Tự xấu hổ, hối hận hành vi sai lầm Khiêm tốn, học hỏi người Tự giác tu dưỡng đạo đức 10 11 12 13 14 15 Thường Mức độ Thỉnh Không xuyên thoảng Câu 5: Theo em, biện pháp giáo dục đạo đức sau quan trọng khơng? STT Biện pháp Mức độ quan trọng 123 Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Thông qua dạy học mơn lớp Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Khen chê kịp thời, nghiêm khắc Nêu gương phê bình trước tập thể Cung cấp hội cho học sinh tóm tắt, tổng kết việc học mình, giáo viên khơng tóm tắt thay học sinh Tổ chức hoạt động cho học sinh để phản ánh suy nghĩ phân tích trải nghiệm sống em Khơi gợi cảm xúc thực học sinh vấn đề đạo đức đề cập đến Khuyến khích học sinh thay đổi giá trị, thái độ cách ứng xử cũ để chấp nhận giá trị, 10 11 thái độ, cách ứng xử Động viên để em vượt khó Cam kết khơng thực hành vi vơ đạo đức Tạo tình đạo đức để HS giải 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng tạo mơi trường GDĐĐ, khuyến khích thói quen, 13 hành vi đạo đức tích cực tình Không áp đạt hành vi cần thực đến học sinh mà để em lựa chọn số hành vi, lựa chọn sở tự 14 phân tích, phê phán Dựa vào người uy tín, vai trò tác động mạnh tới tập thể để giáo dục hành 15 vi, thói quen đạo đức cần thiết cho học sinh Tổ chức hoạt động dựa sở tôn trọng lẫn giáo viên học sinh Câu 6: Nhà trường thực biện pháp giáo dục đạo đức sau nào? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) STT Biện pháp Mức độ thực 124 Thường xuyên Đôi Không Thông qua dạy học mơn lớp Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Khen chê kịp thời, nghiêm khắc Nêu gương phê bình trước tập thể Cung cấp hội cho học sinh tóm tắt, tổng kết việc học mình, giáo viên khơng tóm tắt thay học sinh Tổ chức hoạt động cho học sinh để phản ánh suy nghĩ phân tích trải nghiệm sống em Khơi gợi cảm xúc thực học sinh vấn đề đạo đức đề cập đến Khuyến khích học sinh thay đổi giá trị, thái độ cách ứng xử cũ để chấp nhận giá trị, 10 11 thái độ, cách ứng xử Động viên để em vượt khó Cam kết khơng thực hành vi vơ đạo đức Tạo tình đạo đức để HS giải 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng tạo mơi trường GDĐĐ, khuyến khích thói quen, 13 hành vi đạo đức tích cực tình Không áp đạt hành vi cần thực đến học sinh mà để em lựa chọn số hành vi, lựa chọn sở tự 14 phân tích, phê phán Dựa vào người uy tín, vai trò tác động mạnh tới tập thể để giáo dục hành 15 vi, thói quen đạo đức cần thiết cho học sinh Tổ chức hoạt động dựa sở tôn trọng lẫn giáo viên học sinh Xin em vui lòng cho biết Trường: …………………………………… Giới tính: Nan (Nữ)………… Xin chân thành cảm ơn em! 125 Lớp: ……………………… PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Để công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu cao, mong thầy giúp cách trả lời câu hỏi sau đánh dấu X vào ô phù hợp Câu 1: Thầy (cô) cho biết ý kiến vị trí giáo dục đạo đức? TT Nội dung Đồng ý Đạo đức quan trọng tài Tài quan trọng đạo đức Coi trọng tài lẫn đức Giáo dục đạo đức môn giáo dục công dân Giáo dục đạo đức mơn học Giáo dục đạo đức cần thực gia đình Giáo dục đạo đức cần thực xá hội Giáo dục đạo đức cần thực nhà trường Giáo dục đạo đức cần thực Ý kiến đánh giá Phân vân Không đồng ý nhà trường, gia đình xã hội Câu 2: Trong chế thị trường việc GDĐĐ cho học sinh ý nghĩa nào? Rất quan trọng Quan trọng 126 Bình thường Khơng quan trọng Thầy (cô) cho biết sao………………………………………………… …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… Thầy, quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh mức độ nào? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm Câu 3: Theo thầy để giáo dục đạo đức cho học sinh, nhà trường nên tiến hành hoạt động nào? STT Hoạt động Mức độ Khơng thể Học tập lớp Tự học nhà Hoạt động ngồi lên lớp Tham gia sinh hoạt, trò chơi tập thể Nghe nói chuyện dịp lễ kỷ niệm Câu 4: Theo thầy, phẩm chất đạo đức cần thiết phải giáo dục cho học sinh tiểu học giai đoạn nay? (Kể tên theo mức độ cần thiết giảm dần) …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… Câu 5: Để tác động vào đạo đức học sinh thay đổi hành vi đạo đức học sinh theo hướng tích cực, thầy (cơ) sử dụng biện pháp giáo dục nào? …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… …………………………….……………………………………………… 127 Câu 6: Thầy (cô) đánh tầm quan trọng biện pháp giáo dục đạo đức sau: STT Biện pháp Mức độ quan trọng Quan Bình Khơng trọng thường quan trọng Thông qua dạy học môn lớp Thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Khen chê kịp thời, nghiêm khắc Nêu gương phê bình trước tập thể Cung cấp hội cho học sinh tóm tắt, tổng kết việc học mình, giáo viên khơng tóm tắt thay học sinh Tổ chức hoạt động cho học sinh để phản ánh suy nghĩ phân tích trải nghiệm sống em Khơi gợi cảm xúc thực học sinh vấn đề đạo đức đề cập đến Khuyến khích học sinh thay đổi giá trị, thái độ cách ứng xử cũ để chấp nhận giá trị, thái độ, cách ứng 10 11 12 xử Động viên để em vượt khó Cam kết không thực hành vi vô đạo đức Tạo tình đạo đức để HS giải Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng tạo mơi trường GDĐĐ, khuyến khích thói quen, hành vi đạo đức 13 tích cực tình Khơng áp đạt hành vi cần thực đến học sinh mà để em lựa chọn số hành vi, lựa 14 chọn sở tự phân tích, phê phán Dựa vào người uy tín, vai trò tác động mạnh tới tập thể để giáo dục hành vi, thói quen đạo đức 15 cần thiết cho học sinh Tổ chức hoạt động dựa sở tôn trọng lẫn giáo viên học sinh Câu 7: Thầy (cô) đánh giá mức độ thực biện pháp giáo dục sau đây? (Đánh dấu x vòa phù hợp) STT Biện pháp Mức độ thực 128 Thường Đôi xuyên Thông qua dạy học môn lớp Thông qua hoạt động lên lớp Khen chê kịp thời, nghiêm khắc Nêu gương phê bình trước tập thể Cung cấp hội cho học sinh tóm tắt, tổng kết việc học mình, giáo viên khơng tóm tắt thay học sinh Tổ chức hoạt động cho học sinh để phản ánh suy Không nghĩ phân tích trải nghiệm sống em Khơi gợi cảm xúc thực học sinh vấn đề đạo đức đề cập đến Khuyến khích học sinh thay đổi giá trị, thái độ cách ứng xử cũ để chấp nhận giá trị, thái độ, cách ứng xử Động viên để em vượt khó Cam kết khơng thực hành vi vơ đạo đức Tạo tình đạo đức để HS giải Phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng tạo môi 10 11 12 trường GDĐĐ, khuyến khích thói quen, hành vi đạo đức tích cực tình Khơng áp đạt hành vi cần thực đến học sinh mà để 13 em lựa chọn số hành vi, lựa chọn sở tự phân tích, phê phán Dựa vào người uy tín, vai trò tác động mạnh 14 tới tập thể để giáo dục hành vi, thói quen đạo đức cần thiết cho học sinh Tổ chức hoạt động dựa sở tôn trọng lẫn 15 giáo viên học sinh Câu 8: Thầy (cô) cho biết mức độ vi phạm hành vi đạo đức học sinh? STT Hành vi biểu Tích cực, tự giác học tập Đi học muộn Ngồi lớp ý, hay nói chuyện Quay cóp lúc kiểm tra, thi cử 129 Mức độ Thường Thỉnh Không xuyên thoảng 10 Phản đối hành vi gian lận lúc kiểm tra, thi cử Thực nghiêm túc nội quy trường lớp Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ bạn Chân thành, tơn trọng bạn Nói tục, gây gỗ, lấn áp bạn bè Bao che khuyết điểm, sai phạm bạn 11 Kính trọng, lễ phép với ơng bà, cha mẹ, thầy 12 13 14 15 16 17 18 Quan tâm, cố gắng giúp đỡ cha mẹ Nói dối cha mẹ, thầy Đòi hỏi q mức cha mẹ vật chất hành vi vơ lễ, hỗn láo với thầy Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ lúc cần Giữ gìn vệ sinh, trật tự nơi cơng cộng Vi phạm pháp luật (trộm cắp, đánh gây 19 20 21 22 thương tích, ma túy, cờ bạc, đua xe…) Tự giác nhận lỗi sửa chữa khuyết điểm Tự xấu hổ, hối hận hành vi sai lầm Khiêm tốn, học hỏi người Tự giác tu dưỡng đạo đức Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết: Chủ nhiệm lớp (hoặc dạy mơn gì) ………………………………… Trường…………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 130 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho phụ huynh học sinh) Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học, xin ơng bà vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Câu 1: Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học ông (bà) quan tâm nào? (Đánh dấu x vào ô phù hợp) Quan tâm Không quan tâm Hồn tồn khơg quan tâm Giáo dục đạo đức cho học sinh việc của: Gia đình Nhà trường Xã hội Câu 2: Trong chế thị trường hiệ nay, Việc GDĐĐ cho học sinh tiểu học ý nhĩa nào? (Đánh dấu x vào ô phù hợp) Rất quan trọng 131 Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Tạvì………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 3: Theo ơng (bà) phẩm chất đạo đức cần thiết phải giáo dục cho học sinh tiểu học giai đoạn 1…………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………………… Câu 4: Theo ông (bà) học sinh tiểu học thực hành vi đạo đức sau nào? (Đánh dấu x vào ô phù hợp) STT Hành vi biểu 10 Tích cực, tự giác học tập Đi học muộn Ngồi lớp ý, hay nói chuyện Quay cóp lúc kiểm tra, thi cử Phản đối hành vi gian lận lúc kiểm tra, thi cử Thực nghiêm túc nội quy trường lớp Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ bạn Chân thành, tơn trọng bạn Nói tục, gây gỗ, lấn áp bạn bè Bao che khuyết điểm, sai phạm bạn 11 Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy 12 13 14 15 16 17 Quan tâm, cố gắng giúp đỡ cha mẹ Nói dối cha mẹ, thầy Đòi hỏi q mức cha mẹ vật chất hành vi vô lễ, hỗn láo với thầy Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ lúc cần Giữ gìn vệ sinh, trật tự nơi công cộng 132 Mức độ Thường Thỉnh Không xuyên thoảng 18 Vi phạm pháp luật (trộm cắp, đánh gây 19 20 21 22 thương tích, ma túy, cờ bạc, đua xe…) Tự giác nhận lỗi sửa chữa khuyết điểm Tự xấu hổ, hối hận hành vi sai lầm Khiêm tốn, học hỏi người Tự giác tu dưỡng đạo đức Câu 5: Ông bà sử dụng biện pháp để giáo dục đạo đức cho em mình? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin ông bà cho biết: Phụ huynh học sinh…………… ………………………………… Lớp….…………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 133 ... 1.2.1 Giáo dục đạo đức 12 1.2.2 Giáo dục đạo đức cho học sinh 14 1.2.3 Biện pháp giáo dục .16 1.2.4 Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh 16 1.3 Giáo dục đạo đức cho. .. cho học sinh tiểu học 18 1.3.1 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học 18 1.3.2 Mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 23 1.3.3 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. .. 1.4 Về giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 27 1.4.1 Tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học 27 1.4.2 Mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay