PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 6 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

134 11 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VÕ NGUYỄN MINH HOÀNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VÕ NGUYỄN MINH HỒNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục Phát triển Cộng đồng Mã Số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hồng HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu đề tài “Phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên”, đến luận văn hồn thành Với tình cảm chân thành, xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Hội đồng khoa học Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hồng tận tình bảo, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên, Trường Tiểu học Trưng Vương - Tp Tuy Hòa, Trường Tiểu học Hòa Hiệp Bắc - huyện Đơng Hòa, Trường tiểu học Sơng Hinh - huyện Sông Hinh giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ tình cảm sâu sắc tới gia đình người thân ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tơi học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, giáo, bạn bè góp ý để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Võ Nguyễn Minh Hồng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Võ Nguyễn Minh Hoàng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - 11 TUỔI .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .7 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 10 1.2.1 Cộng đồng 10 1.2.2 Trẻ em 12 1.2.3 Xâm hại trẻ em 13 1.2.4 Xâm hại tình dục trẻ em .14 1.2.5 Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 15 1.3 Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em từ - 11 tuổi 16 1.3.1 Đặc điểm trẻ em - 11 tuổi 16 1.3.2 Các mức độ xâm hại tình dục với trẻ em 19 1.3.3 Dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục .21 1.3.4 Tác hại việc bị xâm hại tình dục 21 1.4 Phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ - 11 tuổi 23 1.4.1 Các lực lượng cộng đồng tham gia phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ - 11 tuổi 23 1.4.2 Trách nhiệm lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 26 1.4.3 Cơ chế phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 28 1.4.4 Nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ - 11 tuổi 30 1.4.5 Các hình thức phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ 6- 11 tuổi 37 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi .41 1.5.1 Cơ chế sách Nhà nước 41 1.5.2 Trình độ dân trí 42 1.5.3 Điều kiện kinh tế 42 1.5.4 Phong tục, văn hóa, tập quán 43 1.5.5 Các yếu tố cộng đồng (ở địa phương) 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 Chương 2: THỰC TRẠNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 48 2.1 Địa bàn khách thể khảo sát 48 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Yên .48 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên 48 2.1.3 Phương hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đến năm 2020 49 2.2 Tổ chức phương pháp khảo sát thực trạng 51 2.2.1 Mục đích khảo sát thực trạng 51 2.2.2 Nội dung khảo sát thực trạng 51 2.2.3 Đối tượng khảo sát .51 2.2.4 Phương pháp khảo sát .51 2.2.4.1 Phương pháp điều tra xã hội học 51 2.2.5 Thời gian khảo sát 52 2.2.6 Thang đo tiêu chí đánh giá 52 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên 52 2.3.1 Thực trạng nhận thức cộng đồng xâm hại tình dục trẻ 11 tuổi 53 2.3.2 Thực trạng phối hợp lực lượng cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên .54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 Chương 3: BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ - 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 76 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 76 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn .76 3.1.2 Đảm bảo tính khả thi 76 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu .76 3.1.4 Đảm bảo phối hợp chặt chẽ lực lượng cộng đồng 77 3.2 Biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ - 11 tuổi 77 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức tập huấn kiến thức giáo dục giới tính kỹ phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 77 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động tun truyền phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em với tham gia lực lượng cộng đồng 83 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức diễn đàn trao đổi trực tuyến phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em lực lượng cộng đồng 84 3.2.4 Biện pháp 4: Thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em tố giác tội phạm với liên kết chặt chẽ lực lượng cộng đồng 87 3.2.5 Biện pháp 5: Xây dựng sách hỗ trợ cho hoạt động lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 89 3.3 Mối quan hệ biện pháp .90 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ - 11 tuổi 91 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 91 3.4.2 Kết khảo nghiệm 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 106 DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Kết khảo sát thực trạng nhận thức cộng đồng xâm hại tình dục trẻ em .53 Bảng 2.2 Thực trạng nhận thức vai trò cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 6- 11 tuổi 54 Biểu đồ 2.1: Vai trò cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em địa bàn tỉnh Phú Yên 55 Bảng 2.3 Thực trạng nhận thức nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 56 Bảng 2.4 Thực trạng hoạt động phối hợp cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi .60 Bảng 2.5 Thực trạng hiệu hoạt động phối hợp cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi 64 Bảng 2.6 Thực trạng đánh giá mức độ hiệu đường phối hợp lực lượng cộng đồng việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ - 11 tuổi 67 Bảng 2.7 Thực trạng khó khăn gặp phải q trình tham gia phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ 6- 11 tuổi 70 Bảng 2.8 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi 72 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất 93 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất .95 dục trẻ em Xây dựng môi trường vật chất tinh thần đầy đủ, lành mạnh, sáng cho trẻ sống, học tập vui chơi Tổ chức hoạt động trải nghiệm để lực lượng cộng đồng trẻ tham gia, sở thêm gắn kết phối hợp ăn ý cơng tác phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em Xây dựng câu lạc để thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lực lượng cộng đồng vấn đề xâm hại tình dục trẻ em Tun truyền, vận động, lơi lực lượng xã hội khác việc phát hiện, phòng ngừa giải quyết/ xử lý trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục địa bàn Theo dõi, đánh giá biểu tâm sinh lý trẻ để kịp thời phát bất thường cần tác động Các nội dung phối hợp khác: Câu 4: Anh/ chị đánh giá mức độ quan trọng nội dung lực lượng cộng đồng cần quan tâm việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em địa bàn tỉnh Phú Yên nay? Rất STT Nội dung quan tâm quan trọng Giáo dục cho trẻ kiến thức phù hợp với độ tuổi giới tính, có biểu giới tính thân Trang bị cho trẻ kiến thức hành vi xâm hại tình dục cho trẻ Giúp trẻ nhận biết, phân biệt hành vi xâm hại, đặc biệt xâm hại tình dục Chia sẻ cho trẻ câu chuyện thực tế để trẻ có nhận thức kỹ ban đầu bảo vệ thân Cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ Là gương cho trẻ noi theo việc tôn trọng thể chất tinh thần người khác Bảo vệ giữ gìn sáng trẻ Hình thành kỹ phòng vệ cho trẻ trước đối tượng xấu/ đối tượng có ý định xâm hại tình dục, trước tình nguy Tương Quan đối Bình trọng quan thường trọng Khơng quan trọng hiểm Ý kiến khác: Câu 5: Theo anh/ chị, lực lượng cộng đồng phối hợp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em qua hình thức để mang lại hiệu tốt nhất? Rất STT Hình thức phối hợp hiệu Thông qua câu lạc sinh hoạt địa bàn dân cư Thông qua hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế lực lượng cộng đồng phối hợp tổ chức cho trẻ Thông qua hoạt động xã hội nhằm hướng tới chủ đề phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em Thơng qua khóa tập huấn, trao đổi có tham gia lực lượng cộng đồng Thông qua phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động lực lượng xã hội phối hợp phòng ngừa xâm hại tình dục hiệu Qua diễn đàn trực tiếp trực tuyến chủ đề phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em Các hình thức khác: Tương Hiệu đối Bình hiệu thường Khơng hiệu Câu 6: Theo anh/ chị, yếu tố sau có tác động tới việc phối hợp lực lượng xã hội phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em địa bàn tỉnh Phú Yên? Rất STT Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng Mức độ Tương Thỉnh Ảnh đối thoảng hưởng ảnh ảnh hưởng hưởng Không ảnh hưởng Chính sách trẻ em việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em Chính sách hỗ trợ lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ giáo dục trẻ Chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức hoạt động sở Chính sách hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng lực lượng cộng đồng xâm hại tình dục trẻ em Cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức hoạt động Năng lực lực lượng xã hội tham gia chăm sóc giáo dục trẻ Sự phối kết hợp chặt chẽ lực lượng xã hội Phong tục, tập quán đặc điểm văn hóa, tâm lý - xã hội địa phương Yếu tố khác: Câu 7: Trong q trình tham gia phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ, anh/chị thường gặp khó khăn gì? Đánh STT Những yếu tố khó khăn dấu (+) Chưa có đầy đủ kiến thức xâm hại tình dục trẻ em Chưa trang bị kỹ phòng ngừa xâm hại tình dục Khơng có đầy đủ điều kiện sở vật chất Địa phương chưa có sách hỗ trợ việc phối hợp lực lượng cộng đồng cơng tác phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em Điều kiện kinh tế gia đình có trẻ độ tuổi cần bảo vệ, phòng ngừa nạn xâm hại tình dục nhiều khó khăn Chưa có gắn kết lực lượng cộng đồng chăm sóc giáo dục trẻ nên mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục trẻ nói chung, phòng ngừa xâm hại tình dục nói riêng chưa qn hiệu Những khó khăn khác: Câu 8: Theo anh/ chị, cần thực biện pháp để nâng cao hiệu việc phối hợp lực lượng giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em địa bàn tỉnh Phú Yên? ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………… Xin anh chị vui lòng cho biết số thông tin thân:  Anh/ chị thuộc đối tượng lực lượng cộng đồng là: A Giáo viên B Phụ huynh C Cán đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh D Cán hội phụ nữ  Anh/ chị thuộc giới tính: A Nam B Nữ  Trình độ học vấn anh/ chị: A THPT B Trung cấp C Cao đẳng D Đại học E Trình độ khác: Chân thành cảm ơn cộng tác anh/ chị! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM Tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất (Dành cho cán lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, giáo viên, cán Đoàn niên Hội phụ nữ có nhiều kinh nghiệm việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em) Chúng tiến hành nghiên cứu phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em từ đến 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên, xin anh/ chị vui lòng cho biết tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất cách đánh dấu (+) vào lựa chọn phù hợp Ý kiến anh/chị thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu đề tài chúng tôi; Kết khảo nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu Chúng xin chân thành cảm ơn cộng tác anh/ chị! STT Tính cần thiết Rất Khơng Cần cần cần thiết thiết thiết Các biện pháp Tổ chức tập huấn kiến thức giáo dục giới tính kỹ phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em với tham gia lực lượng cộng đồng Tổ chức diễn đàn trao đổi trực tuyến phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em lực lượng cộng đồng Thiết lập mạng lưới bảo vệ em tố giác tội phạm với liên kết chặt chẽ lực lượng cộng đồng Xây dựng sách hỗ trợ cho 10 hoạt động lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em Xin chân thành cảm ơn! Tính khả thi Rất Khả Không khả thi khả thi thi PHỤ LỤC QUY TẮC ĐỒ LÓT - PANTS rules (Theo Tổ chức bảo vệ trẻ em NSPCC) P - Private (Riêng tư): Nói với trẻ khơng nhìn hay chạm vào vùng kín bé, trừ số người bác sĩ, y tá hay bố mẹ Tuy nhiên, bác sĩ y tá cần phải mặc đồng phục khám chữa bệnh, phải giải thích cho họ cần chạm vào để làm cần có đồng ý A - Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ thể thuộc con): Khơng có quyền làm điều với thể bé mà khiến bé khó chịu Nếu cố tình, trẻ cần biết nói “Khơng” N - No means no (Không không): Giúp trẻ nhận thức trẻ có quyền nói “khơng” với động chạm bé khơng thích từ T - Talk (Nói điều bí mật khiến buồn): Cha mẹ giải thích cho khác biệt bí mật "tốt" "xấu" Những câu “Đây bí mật riêng hai cháu mình" thường kẻ lạm dụng khiến trẻ cảm thấy lo lắng sợ không dám kể cho khác nghe Những bí mật "tốt" q hay bữa tiệc Những bí mật "xấu" khiến cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi Con cần nói S - Speak up (Lên tiếng): Nói với bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng, nói với bố mẹ, hay chị gái, giáo PHỤ LỤC VÒNG KẾT NỐI MỐI QUAN HỆ (Theo http://afamily.vn/vong-tron-than-ky-giup-tre-tu-bao-ve-ban-than-khoixam-hai-tinh-duc-20161019111938683.chn) Trong học, trẻ em giáo viên giới thiệu sơ đồ đơn giản, kèm theo lời giải thích ngắn gọn dành cho cha mẹ Sau đó, em tiến hành tơ màu vào phần khác sơ đồ, đồng thời giáo viên nói cho trẻ nghe tình khác mà trẻ gặp sống hàng ngày Vòng tròn bảo vệ trực quan thiết kế cho trẻ từ đến 10 tuổi Nó gọi "Vòng kết nối mối quan hệ" Chiếc vòng thần kỳ giúp ngăn chặn việc trẻ bị quấy rối tình dục, bị bạo hành lạm dụng tâm lý đơn giản cách cung cấp cho trẻ đủ thông tin để trẻ hiểu chuyện xảy trẻ nên ứng xử cho Tại trung tâm sơ đồ vòng tròn màu tím quan trọng Vòng tròn đại diện cho thân trẻ Cơ thể trẻ không thuộc sở hữu ngồi trẻtrẻ có quyền định phép đến gần, chạm vào thể Ngoại trừ bé, trẻ cần yêu thương ôm ấp nên trẻ không từ chối yêu cầu cho ông bà bế ơm Còn lớn cha mẹ dạy trẻ đừng ngần ngại nói “Khơng!”, “Đừng làm thế!” trẻ khơng muốn Khơng chạm vào trẻ trẻ chưa cho phép, kể cha mẹ Đây vòng màu xanh dương đại diện cho gia đình người thân yêu ruột thịt như: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em ruột Tôn trọng, tin tưởng yêu thương yếu tố định để trẻ cho phép người gia đình chạm vào người ơm, hơn, bế bồng Tuy nhiên, cha mẹ nên dạy trẻ ý đến ranh giới khơng gian cá nhân Đó người thân nhà ôm hôn nựng, nắm tay bên lớp quần áo Tuyệt đối khơng cho chạm vào ngực, “vùng kín” Tương tự vậy, trẻ phải học cách tôn trọng riêng tư người khác Vòng màu xanh danh sách người “ơm xa” Đó người bạn trẻ Tình bạn hình thành dựa tin tưởng tôn trọng lẫn dẫn đến hành động trò chuyện, vui chơi, đơi có ơm thân thiết Nhưng ơm phải có đồng thuận hai bên Điều quan trọng mối quan hệ trẻ với bạn Một đứa trẻ phải nhận thức thực tế tất bạn lớp trở thành bạn tốt Ngồi ra, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ để trẻ hiểu tiêu chí xác định tình bạn trẻ phải cư xử với bạn bè cho lịch để vừa bảo vệ mình, vừa khơng tình bạn Vòng tròn màu vàng gói gọn người mà trẻ quen biết hời hợt người khơng đóng vai trò quan trọng sống trẻ Ví dụ: bạn bạn, bạn bố mẹ, cháu bạn ông bà, bạn anh chị, trẻ sống khu phố biết tên không chơi thân,… Trong trường hợp này, cha mẹ cần phải nói rõ cho trẻ biết chuẩn mực xã hội, phân loại mức độ quen biết quy tắc an toàn giao tiếp Mỗi đứa trẻ cần phải biết khác biệt người bạn thân người quen biết xã giao Trẻ em cần phải nhận thức khoảng cách cần thiết, cho họ bắt tay không cho nắm tay không cho chạm vào người Giáo viên, công an, cảnh sát, lính cứu hỏa, y tá bác sĩ người giúp đỡ, hỗ trợ trẻ vài tình huống, họ khơng phải bạn người thân trẻ Do đó, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ trường hợp nhờ giúp đỡ nói rõ cho trẻ biết quy trình giúp đỡ họ diễn để tránh trẻ bị bỡ ngỡ, tránh bị người lợi dụng chức vụ, chức danh để lạm dụng trẻ Ngoài ra, điều quan trọng phải nhấn mạnh tất người mặc đồng phục đặc biệt, có mang phù hiệu bảng tên ngực Người lạ người xa lạ mà cha mẹ trẻ không quen biết, cho dù họ nói họ biết trẻ, họ biết cha mẹ, ơng bà gia đình trẻ điều khơng quan trọng Khơng phải tất người xa lạ nguy hiểm, họ người lạ nên khơng thể nói họ tốt hay xấu Cha mẹ dạy trẻ không nên tin, nghe lời người lạ, không nói với họ điều thân người thân yêu gia đình Trẻ tuyệt đối không theo ngồi lên xe cho người lạ chở đâu Trẻ không nhận bánh, kẹo, quà từ người lạ Trẻ khơng nên giúp người lạ tìm đường vật ni họ bị lạc đơn giản họ thật cần giúp đỡ, họ không tìm kiếm giúp đỡ từ trẻ em Bây cha mẹ làm vòng tròn cho trẻ tơ màu Mỗi màu tượng trưng cho nhóm người khác Trong tơ, cha mẹ nói cho trẻ nghe học ngắn tự vệ như: có làm điều mà liên quan đến thể con, làm khó chịu nói to lên “Không! Bỏ ra”, “Đừng mà” Và điều quan trọng cha mẹ dạy trẻ đừng im lặng Hãy nói cho cha mẹ hay giáo viên, cơng an biết người có hành vi đụng chạm thể chưa có đồng ý trẻ Cha mẹ nên nói rõ cho trẻ biết khơng phải vấn đề riêng trẻ, trẻ không cần phải che giấu nó, đừng cảm thấy xấu hổ Hãy dũng cảm nói thật ... lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên - Đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú. .. đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi Chương Thực trạng phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên Chương Biện pháp phối hợp lực lượng. .. lượng cộng đồng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - 11 tuổi địa bàn tỉnh Phú Yên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHỊNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - 11 TUỔI 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 6 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN, PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 6 11 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 6 - 11 TUỔI, Theo Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội: “Phòng ngừa bao gồm những hành động loại bỏ các điều kiện xã hội, kinh tế, tâm lý và các điều kiện khác gây ra hoặc góp phần tạo nên các vấn đề của con người. Để phòng ngừa hiệu quả, cầ, Cấp độ 3 - Phòng ngừa khẩn cấp: Hành động nhằm giải quyết một vấn đề đã trở nên nghiêm trọng bằng cách ngăn không cho nó phát triển tệ hơn, gây thêm thiệt hại, hoặc lây lan cho người khác., Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội Thiếu niên Tiền phong giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, xứng đáng con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội thiếu niên t, Thông qua các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt câu lạc bộ, các chiến dịch hè tình nguyện… do Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức, việc giáo dục giới tính, các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ sẽ dễ dàng và thường xuyên dưới nhiều hình, Tổ chức các lớp tập huấn, các buổi truyền thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường về xâm hại tình dục cho trẻ em; truyền thông tại cộng đồng: tại các nhà văn hóa thôn, xã/phường, tại các dịch vụ tư vấn nhằm thay đổi nhận thức cho trẻ em, cá, Tăng cường công tác tập huấn, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi các kiến thức, hiểu biết về giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em và một số kỹ năng tự phòng vệ khác; các Liên đội nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọ, Qua các hoạt động cộng đồng trẻ được rèn luyện các kỹ năng sống, tự tin hơn vào bản thân, dễ dàng chia sẻ khi gặp khó khăn, vướn mắc. Thông qua các hoạt động cộng đồng đặc biệt thiên về giáo dục giới tính và rèn luyện các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình d, Văn hóa Á Đông về giáo dục giới tính; sự khác nhau về văn hóa vùng miền, phong tục tập quán, nếp sống cũng ảnh hưởng đến việc tiếp cận vấn đề giáo dục giới tính cũng như các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em., Bên cạnh đó, khi trẻ em tham gia tổ chức Đội Thiếu niên trong trường học còn mang tính hình thức, phong trào và thành tích. Giáo viên Tổng phụ trách Đội chưa được tập huấn về các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ., TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN, Qua bảng kết quả thu được [Bảng 2.2], cho thấy cộng đồng ý thức được tầm quan trọng của các lực lượng cộng đồng (gia đình, nhà trường, thành viên Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em (chiếm tỉ lệ 98% s, Với việc đặt ra các câu hỏi về tầm quan trọng của các nội dung phối hợp giữa các lực lượng cộng đồng trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em [phụ lục 1, câu 3], chúng tôi thu được kết quả như sau:, trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 6 - 11 tuổi, trẻ em 6 - 11 tuổi, Đây là cơ sở để chúng tôi xây dựng các giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em dựa vào lực lượng cộng đồng và tập trung nhiều vào việc đề xuất biện pháp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về giới tính, về xâm hại tình dục trẻ em, thực trạng , Chúng tôi đã khảo sát thực trạng những khó khăn trong việc phối hợp giữa các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 6 - 11 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kết quả thể hiện ở bảng số liệu sau:, Hình thành, phát triển thái độ, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em cần thiết nhất để cộng đồng đối mặt với nhiệm vụ đặt ra trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em một cách có hiệu quả nhất, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng mà cộng đồng mong muốn, - Tăng cường mạng lưới cộng tác viên cộng đồng để tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em., - Xây dựng luật pháp và chính sách bảo vệ trẻ em tránh khỏi xâm hại tình dục, hình sự hóa các hành vi phạm tội và bảo vệ quyền của trẻ em là nạn nhân; chú trọng đầy đủ đặc tính dễ bị tổn thương của trẻ em bị xâm hại tình dục. Việc xây dựng một hệ thống ph, - Có sự đánh giá khách quan, chân thực về việc sử dụng nguồn vốn và ngân sách trong việc phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em., Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất, - Lực lượng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên tuy đã có sự phối hợp nhất định trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên, do các lực lượng này chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức giáo dục giới tính và các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình, - Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi đề xuất 05 biện pháp phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em. Những biện pháp này được các chuyên gia đánh giá là có ý nghĩa và khả thi cao trên địa bàn tỉnh Phú Yên , Phạm Văn Hảo (2012), Công tác xã hội trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội., Võ Tấn Quang (2001), Xã hội hóa giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.Vũ Hồng Tiến (2015), Tập bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học., VÒNG KẾT NỐI MỐI QUAN HỆ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay