HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

127 13 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ KIM OANH HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ N LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ KIM OANH HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ N Chun ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THANH THÚY HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án kết nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu tài liệu trích dẫn luận án trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan mình./ Phú Yên, tháng năm 2017 Tác giả Lê Thị Kim Oanh LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành luận văn này, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồng Thanh Thúy tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện, quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Mặt trận đồn thể trị - xã hội huyện Đơng Hòa tạo điều kiện, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện bạn bè, đồng nghiệp người thân trình thực nghiên cứu đề tài Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Phú Yên, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Kim Oanh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa ASXH An sinh xã hội HĐND Hội đồng nhân dân GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo NCC Ngườicơng TBXH Thương binh - xã hội UB.MTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .5 1.2 Các khái niệm công cụ đề tài 1.3 Lý luận hoạt động trợ giúp giúp dục .13 1.4 Huy động nguồn lực xã hội trợ giúp giáo dục 21 Tiểu kết chương 28 Chương 29 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG 29 TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ N 29 2.1 Tổ chức phương pháp nghiên cứu 29 2.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu .32 Bảng 2.1 Thu nhập bình quân đầu người tỷ lệ hộ nghèo huyện .35 Đông Hòa giai đoạn 2012 - 2016 35 2.3 Thực trạng hoạt động trợ giúp giáo dục .37 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức người dân chất hoạt động trợ giúp giáo dục 37 Bảng 2.3: Thực trạng nhận thức đối tượng trợ giúp giáo dục 39 Bảng 2.4 Thực trạng nhận thức người dân tầm quan trọng hoạt động trợ giúp giáo dục 41 Bảng 2.5 Thực trạng nhận thức người dân mục tiêu hoạt động .42 trợ giúp giáo dục 42 Bảng 2.6: Số lượng học sinh, sinh viên huyện Đơng Hòa 44 đầu năm học 2015-2016 .44 Bảng 2.7: Đối tượng số tiền nhận hỗ trợ ưu đãi giáo dục theo 48 Thông tư 16 năm 2011 – 2016 .48 Bảng 2.8: Đối tượng số tiền nhận hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo Nghị định 49 giai đoạn 2011 - 2016 52 Bảng 2.9: Đối tượng số tiền vay vốn giai đoạn 2011 – 2015 58 Bảng 2.10: Thực trạng sử dụng Quỹ “Khuyến học” hoạt động trợ giúp giáo dục giai đoạn 2013 - 2016 61 Bảng 2.11: Bảng kê chi tiết sử dụng Quỹ “Khuyến học” huyện năm 2015 62 Bảng 2.12: Thực trạng sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" hoạt động trợ giúp giáo dục 64 Bảng 2.13: Thực trạng sử dụng Quỹ "Bảo trợ trẻ em" hoạt động trợ giúp giáo dục năm 2011 - 2015 .67 Bảng 2.14: Thực trạng đánh giá người dân hiệu hoạt động trợ giúp giáo dục 68 2.4 Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục cho người dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n .69 Bảng 2.15: Danh sách phân công công việc thực trợ giúp giáo dục 70 Bảng 2.16: Thực trạng mức độ làm việc lực lượng cộng đồng72 tham gia thực hoạt động trợ giúp giáo dục .72 Bảng 2.17: Thực trạng hiệu huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục 74 Bảng 2.18: Thực trạng hình thức huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục 75 Bảng 2.19: Thực trạng thái độ tham gia đóng góp vào loại quỹ 76 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động nguồn lực hoạt động trợ giúp giáo dục .78 Bảng 2.20: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động nguồn lực trợ giúp giáo dục 78 Tiểu kết chương 80 Chương 83 BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC TẠI HUYỆN ĐƠNG HỊA, .83 TỈNH PHÚ YÊN 83 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .83 3.2 Một số biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 96 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 98 Bảng 3.1: Khảo nghiệm mức độ cần thiết nhóm biện pháp đề xuất .99 Tiểu kết chương 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 Kết luận 102 Kiến nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thu nhập bình quân đầu người tỷ lệ hộ nghèo huyện .35 Đơng Hòa giai đoạn 2012 - 2016 35 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức người dân chất hoạt động trợ giúp giáo dục 37 Bảng 2.3: Thực trạng nhận thức đối tượng trợ giúp giáo dục 39 Bảng 2.4 Thực trạng nhận thức người dân tầm quan trọng hoạt động trợ giúp giáo dục 41 Bảng 2.5 Thực trạng nhận thức người dân mục tiêu hoạt động .42 trợ giúp giáo dục 42 Bảng 2.6: Số lượng học sinh, sinh viên huyện Đơng Hòa 44 đầu năm học 2015-2016 .44 Bảng 2.7: Đối tượng số tiền nhận hỗ trợ ưu đãi giáo dục theo 48 Thông tư 16 năm 2011 – 2016 .48 Bảng 2.8: Đối tượng số tiền nhận hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo Nghị định 49 giai đoạn 2011 - 2016 52 Bảng 2.9: Đối tượng số tiền vay vốn giai đoạn 2011 – 2015 58 Bảng 2.10: Thực trạng sử dụng Quỹ “Khuyến học” hoạt động trợ giúp giáo dục giai đoạn 2013 - 2016 61 Bảng 2.11: Bảng kê chi tiết sử dụng Quỹ “Khuyến học” huyện năm 2015 62 Bảng 2.12: Thực trạng sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" hoạt động trợ giúp giáo dục 64 Bảng 2.13: Thực trạng sử dụng Quỹ "Bảo trợ trẻ em" hoạt động trợ giúp giáo dục năm 2011 - 2015 .67 Bảng 2.14: Thực trạng đánh giá người dân hiệu hoạt động trợ giúp giáo dục 68 Tiểu kết chương Căn vào tình hình kinh tế - xã hội huyện, thực trạng hoạt động trợ giúp giáo dục địa bàn huyện Đơng Hòa thời gian qua, tơi đề xuất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp giáo dục Khi sử dụng biện pháp cần ý đến quan điểm tổng hợp đồng bộ, vận dụng linh hoạt biện pháp cho phù hợp với tính chất hoạt động điều kiện kinh tế - xã hội huyện để biện pháp phát huy hiệu Trong biện pháp trên, biện pháp “Nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên nhân dân ý nghĩa hoạt động trợ giúp giáo dục” biện pháp hàng đầu đề hoạt động trợ giúp giáo dục nhìn nhận cách đắn vai trò mục tiêu mà mang lại Để làm thực điều đòi hỏi phải có phương pháp tun truyền cụ thể, tránh hình thức, chung chung, đại khái Việc tuyên truyền đọc văn pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp giáo dục loa truyền mà cần phải có đầu tư hơn, ví dụ tổ chức tuyên truyền lưu động để người, nhà hiểu cách cụ thể, rõ ràng hoạt động trợ giúp giáo dục 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giáo dục có vai trò quan trọng đời sống xã hội Trong thời đại ngày nay, giáo dục có vai trò quan trọng hơn, thế, việc đảm bảo để người có điều kiện để tiếp cận với tri thức yêu cầu cấp thiết Do hoạt động trợ giúp giáo dục nhiệm vụ thiếu để đảm bảo công giáo dục đảm bảo an sinh xã hội phát triển bền vững Hoạt động trợ giúp giáo dục cho người dân địa bàn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên vào nề nếp đạt kết định Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà hoạt động số hạn chế, chưa thực đáp ứng mong đợi Để huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục cho người dân địa bàn huyện Đơng Hòa tỉnh Phú n thời gian tới khắc phục hạn chế phân tích, cần triển khai thực biện pháp cụ thể: - Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán nhân dân huyện ý nghĩa huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục - Tăng cường công tác lãnh đạo cấp ủy Đảng - quyền từ huyện đến sở đạo chuyên môn theo ngành dọc - Phát triển đội ngũ làm công tác trợ giúp giáo dục đủ số lượng đảm bảo yêu cầu chất lượng - Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa để có nguồn lực thực hoạt động trợ giúp giáo dục - Tăng cường công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng kết khen thưởng điển hình tiên tiến - Tăng cường phối hợp cán làm công tác trợ giúp giáo dục với hội đồn thể phòng ban chun mơn cấp 102 Trong tập trung vào giải pháp trước mắt là: tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời phát triển đội ngũ làm công tác trợ giúp giáo dục, đảm bảo giải công việc cách khoa học, hạn chế thấp tình trạng bỏ sót đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp chi trả không kịp thời Kiến nghị Để biện pháp đạt hiệu quả, kiến nghị với cấp quản lý số nội dung sau: 2.1 Đối với Quốc hội, Chính Phủ Bộ ngành - Hệ thống văn đạo luật cần phải cụ thể hơn, đồng để tạo điểu kiện thuận lợi đầy đủ, thuận tiện cho việc thực hoạt động trợ giúp giáo dục Tránh tình trạng điều chỉnh, bổ sung văn pháp luật, quy định cách thường xuyên - Cụ thể hoá quy định rõ trách nhiệm quan quản lý Nhà nước, ngành có liên quan việc phối hợp, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trợ giúp giáo dục việc thực nhiệm vụ việc phối hợp thực hoạt động trợ giúp giáo dục (bởi số trường học không đảm bảo thời gian việc xác nhận học tập trường cho học sinh, sinh viên nên học sinh, sinh viên không nhận hỗ trợ kịp thời) 2.2 Với Sở Lao động TBXH Sở Giáo dục - Đào tạo - Phối hợp với quan, ban, ngành làm tốt cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cán cấp huyện cán cấp xã hoạt động trợ giúp giáo dục - Tham mưu với cấp việc ban hành văn bản, sách pháp luật hỗ trợ, trợ giúp giáo dục giáo dục đảm bảo giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng cách nhanh mà đảm bảo quy trình 103 - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu cho HĐND, UBND đạo triển khai thực chế độ bồi dưỡng, tuyển dụng them 01 cán không chuyên trách hỗ trợ giải cơng tác lao động TBXH tập trung vào hoạt động trợ giúp giáo dục 2.2 Với Phòng Lao động TBXH huyện phòng ban cấp huyện có liên quan - Tham mưu với UBND huyện cấp tích cực tổ chức lớp tập huấn, tổ chức hội nghị phổ biến quy định Nhà nước hoạt động trợ giúp giáo dục để cán xã tiếp thu phản hồi trực tiếp thắc mắc (nếu có) đảm bảo cơng tác triển khai thực đạt kết - Phối hợp với phòng ban cấp huyện tăng cường đạo, hướng dẫn sát hoạt động trợ giúp giáo dục xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực xã, thị trấn - Tổ chức tổng kết, đánh giá đánh giá kết thực xã, thị trấn, có chế độ khen thưởng, tuyên dương kịp thời 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chỉ thị số 29/1999/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phát huy vai trò hội khuyến học Việt Nam phát triển nghiệp giáo dục Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 183/1999/QĐ-TTg ngày 09/9/1999 Thủ tướng Chính phủ việc cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đảng an sinh xã hội, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Đông Thị Hồng, (2015), Đảm bảo an sinh xã hội địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Đỗ Trọng Tạo (2012), Biện pháp quản lý phát triển Trung tâm học tập cộng đồng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Luận văn thực sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội Hệ thống văn quy phạm pháp luật trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ Lao động TBXH, Cục Bảo trợ xã hội Lê Phước Minh (2005), Hồn thiện sách tài cho giáo dục đại học Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Luật Giáo dục (2005), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 10 Mai Ngọc Cường (Chủ biên) (2013), Một số vấn đề sách xã hội Việt Nam nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2006 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi ngườicơng với cách mạng; 12 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/ 2013 Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi ngườicơng với cách mạng 13 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014 -2015 14 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 49 15 Nguyễn Duy Dũng (1998), Chính sách biện pháp giải phúc lợi xã hội Nhật Bản, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Nguyễn Đăng Tiến, Sự tham gia xã hội vào giáo dục thời kỳ phong kiến, Tạp chí Thơng tin KHGD số 55, Viện Khoa học giáo dục 17 Nguyễn Hữu Hải (chủ biên) (2007), Giáo trình Nhập mơn An sinh xã hội, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2013), Giáo trình Giáo dục học tập 1, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Chiều (2013), Chính sách an sinh xã hội vai trò Nhà nước việc thực sách an sinh xã hội Việt Nam, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội 20 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 tín dụng học sinh, sinh viên 21 Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo ngườicơng với cách mạng họ 22 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 23 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục kỷ 21 kinh nghiệm quốc gia, NXB CTQG Hà Nội 24 Viện Ngôn ngữ học (2005), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 25 Võ Tấn Quang (1993), Giáo dục cộng đồng - suy nghĩ từ quan điểm xã hội hóa, Thơng tin Khoa học giáo dục số 36, Hà Nội 26 Võ Tấn Quang (1996), Xã hội học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội 27 Vũ Thị Vân Anh, (2007), Chính sách giáo dục Mĩ thời tổng thống Bill Clinton (1993-2001) tác động nó, Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, Đại học sư phạm, Hà Nội Tiếng Anh 28 Doan Viet Hoat (1971), The development of modern higher education in Vietnam: A focus on cultural and socio-political forces, Luận án tiến sĩ Triết học, Đại học Florida, Hoa Kỳ 29 Joseph Matthews Attorney (2012), Social Security, Medicare and Government Pensions, Nolo 30 Terry M Moe (2005), A primer on America's school, NXB Chính trị quốc gia 31 Tran Ngoc Dien (2004), Education in the Socialist Republic of Vietnam: 1976-2002, Luận án tiến sĩ Triết học, Đại học Western Ontario PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho nhân dân cán địa bàn huyện) Nhằm đánh giá nhận thức nhân dân hoạt động trợ giúp giáo dục phạm vi, mục đích hoạt động trợ giúp giáo dục từ có sở đề giải pháp nhằm nâng cao nhận thức nhân dân hoạt động giải pháp để hoạt động đạt hiệu Đề nghị ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Câu 1: Theo ông (bà) hoạt động trợ giúp giáo dục gì? (Đánh dấu X vào cột dòng tương ứng ý kiến quý ông (bà)) TT Nội dung Đánh dấu (X) Là hoạt động nhân đạo từ thiện tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ học sinh, sinh viên Là sách Nhà nước thực việc trích ngân sách nhà nước để trợ giúp học sinh, sinh viên Cả phương án Câu 2: Theo ông (bà) lực lượng xã hội nêu tham gia đến trợ giúp giáo dục địa bàn huyện? Mức độ TT Các lực lượng Phòng Lao động TBXH huyện Hội Phụ nữ huyện Hội Cựu chiến binh huyện Hội Nông dân huyện Rất thườn g xuyên Ít Thườn tham g xuyên gia Đoàn Thanh niên huyện Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Đài Truyền huyện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ngân hàng sách xã hội huyện 10 Hội Chữ thập đỏ huyện 11 Ban Thương binh - xã hội 12 Ban Văn hóa - xã hội 13 Hội Phụ nữ xã 14 Hội Cựu chiến binh xã, thị trấn 15 Hội Nơng dân xã, thị trấn 16 Đồn Thanh niên xã, thị trấn 17 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, thị trấn 18 Đài Truyền xã, thị trấn 19 Các trường địa bàn huyện 20 Ban quản lý sử dụng Quỹ khuyến học xã, thị trấn 21 Ban vận động sử dụng Quỹ Vì người nghèo xã, thị trấn 22 Ban quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em xã, thị trấn 23 Các trí thức, người lao động 24 Các cơng ty, doanh nghiệp, hợp tác xã Câu 3: Theo ông (bà) hoạt động trợ giúp giáo dục có tầm quan trọng nào? Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng Câu 4: Theo ông (bà) hiệu việc phối hợp lực lượng hoạt động trợ giúp giáo dục địa bàn huyện Đơng Hòa ? Rất hiệu  Có hiệu  Ít hiệu  Câu 5: Theo ơng (bà) đối tượng thụ hưởng hoạt động trợ giúp giáo dục gồm? TT Đối tượng Tất Trẻ em học mẫu giáo học sinh phổ thông thông học tập trường học Trẻ em học mẫu giáo học sinh phổ thông theo học trường công lập Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thơng sinh viên có hồn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo Học sinh, sinh viên ngườicơng ngườicơng Học sinh mồ cơi cha mẹ Học sinh mồ côi cha mẹ Trẻ em học mẫu giáo học sinh phổ thông hạ sĩ quan binh sĩ, chiến sĩ phục vụ có thời hạn lực lượng vũ trang nhân dân Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ tháng trở lên) Học sinh, sinh viên chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại 10 Học sinh học mẫu giáo học sinh, sinh viên cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao Đánh dấu (x) động mắc bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp thường xuyên 11 Học sinh tốt nghiệp trung học sở học nghề Câu 6: Theo ông (bà) mục tiêu hoạt động trợ giúp giáo dục gì? TT Các mục tiêu Đúng Để tạo hội học tập cho người Để củng cố kết phổ cập Để góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Để thể tính nhân đạo sách Nhà nước tình cảm người với người Để người hiểu Sai Câu 7: Theo ông (bà) yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động trợ giúp giáo dục? Mức độ ảnh hưởng STT Các yếu tố Ngân sách nhà nước nguồn huy động từ tổ chức, cá nhân Các sách ban hành, quy định việc thực hoạt động trợ giúp Năng lực chuyên môn, thái độ người làm cơng tác giải chế độ sách Rất ảnh hưởn g Ảnh hưởn g Khôn g ảnh hưởn g Sự phối hợp lực lượng Ý thức trình độ học vấn đối tượng trợ giúp giáo dục Nhận thức người dân vai trò trợ giúp giáo dục Câu 8: Theo ông (bà), để nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp giáo dục địa bàn huyện cần có biện pháp nào? Tính cần thiêt TT Các biện pháp Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán nhân dân xã ý nghĩa hoạt động trợ giúp giáo dục Tăng cường cơng tác lãnh đạo cấp ủy Đảng- quyền từ huyện đến sở đạo chun mơn Phòng Lao động TBXH huyện Ngân hàng sách xã hội huyện Phát triển đội ngũ làm công tác trợ giúp giáo dục đủ số lượng đảm bảo yêu cầu chất lượng Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa để có nguồn lực thực hoạt động trợ giúp giáo dục Tăng cường công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng kết khen thưởng điển hình tiên tiến Tăng cường phối hợp cán làm công tác trợ giúp giáo dục với hội đoàn thể phòng ban chun mơn cấp Rất cần Cần thiết Ít cần thiết Câu 9: Theo ơng (bà) đánh giá mức độ hiệu lực lượng tham gia hoạt động huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp dục địa bàn huyện? Mức độ hiệu TT Ý kiến lực lượng ban Hiệu Bình thường Chưa hiệu Số ngườ i Chiế m tỷ lệ % Số ngườ i Chiế m tỷ lệ % Số ngườ i Chiếm tỷ lệ 181 90,5 19 9,5 0 % Lãnh đạo ngành Người dân 157 78,5 43 21,5 0 Các doanh nghiệp đóng địa bàn huyện 107 53,5 57 28,5 36 18 Câu 10: Theo ông (bà) đánh giá mức độ hình thức huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp dục địa bàn huyện? Rất thường xuyên Số Chiế ngườ m tỷ i lệ % Mức độ Thường xuyên Số Chiế ngườ m tỷ i lệ % Ít thường xuyên Số Chiếm ngườ tỷ lệ i % TT Các hình thức huy động Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trợ giúp giáo dục 186 93 14 0 Phổ biến chủ trương, có liên quan đến trợ giúp giáo dục 179 89,5 21 10,5 0 Nêu gương người tốt, việc tốt hoạt động trợ giúp giáo dục 26 13 174 87 Tổ chức hội nghị chuyên đề trợ giúp giáo dục 0 26 13 174 87 Các ý kiến đóng góp khác ơng (bà): Ông (bà) cho biết vài thông tin thân: Tuổi: ; Giới tính: Nam  Nữ  Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: 4.Trình độ chun mơn: Trung học chuyên nghiệp  , Cao đẳng  , Đại học , Sau đại học , Trình độ khác  Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! ... luận huy động nguồn lực trợ giúp giáo dục Chương 2: Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục huy n Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên Chương 3: Biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp. .. hoạt động trợ giúp giáo dục Từ hai khái niệm huy động nguồn lực cộng đồng trợ giúp giáo dục đưa khái niệm Huy động nguồn lực cộng đồng tợ giúp giáo dục sau: Huy động nguồn lực cộng đồng trợ. .. động trợ giúp giáo dục, thực trạng huy động nguồn lực trợ giúp giáo dục cho người dân huy n Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên đề xuất số biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng nhằm thực hoạt động cách hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG TRỢ GIÚP GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay