GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

105 15 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN NHẬT QUANG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN NHẬT QUANG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN GĨP PHẦN XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HỊA, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Bình HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Trần Nhật Quang LỜI CẢM ƠN Giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nơng thơn Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đề tài mà tâm huyết Trên sở lý luận, vốn kiến thức tiếp thu trình học tập, nghiên cứu, làm việc, giảng dạy, hướng dẫn giảng viên, cộng tác giúp đỡ đồng nghiệp tư liệu, tài liệu sử dụng Luận văn tốt nghiệp hồn thành Với tình cảm chân thành nhất, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Xin cảm Phòng văn hóa thơng tin, Phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Bình Kiến, cảm ơn bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Bình - người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, luận văn cơng trình nghiên cứu với khả thân, chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp, dẫn q thầy, cơ, nhà khoa học ý kiến đóng góp chân tình bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Trần Nhật Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học .2 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CHO CỘNG ĐỒNG DÂN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 nước 1.1.2 Việt Nam .7 1.2 Các khái niệm đề tài 10 1.2.1 Khái niệm giáo dục .10 1.2.2 Khái niệm nếp sống .11 1.2.3 Khái niệm văn hóa 11 1.2.4 Khái niệm cộng đồng dân 12 1.2.5 Khái niệm nếp sống văn hóa 13 1.3 Xây dựng Nông thôn .13 1.3.1 Mục tiêu 14 1.3.2 Nội dung xây dưng nông thôn 15 1.3.3 Các tiêu chí xây dựng nơng thơn 15 1.4 Giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân nông thôn .19 1.4.1 Một số đặc điểm tâm lý người nông dân 19 1.4.2 Giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân 38 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN TẠI BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 42 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Bình Kiến .42 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế hội 42 2.2 Tổ chức phương pháp khảo sát thực trạng 45 2.2.1 Mục đích khảo sát 45 2.2.2 Nội dung khảo sát 45 2.2.3 Đối tượng khảo sát .46 2.2.4 Phương pháp khảo sát 46 2.3 Thực trạng nếp sống văn hóa cộng đồng dân Bình Kiến .46 2.4 Thực trạng giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 54 2.4.1 Về xây dựng tư tưởng hệ thống trị sở .54 2.4.2 Về phương diện phát triển kinh tế 56 2.4.3 Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa 57 2.4.4 Công tác truyền thơng, tun tuyền nếp sống văn hóa 58 2.4.5 Văn hóa ứng xử nơi công cộng 62 2.4.6 Về trình triển khai thực vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” Bình Kiến 63 2.5 Đánh giá thực trạng 69 2.5.1 Đánh giá chung 69 2.5.2 Nguyên nhân thực trạng 71 Kết luận chương 72 CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HOÁ 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 73 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .73 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống (Tính đối tượng, văn hóa, vùng miền giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân) 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn (Sự phối hợp ban, ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng, nội dung giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân) 76 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .77 3.2 Các biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 77 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán cộng đồng dân vị trí, vai trò tầm quan trọng cơng tác giáo dục nếp sống văn hố .77 3.2.2 Xây dựng hệ thống sách tạo sở cho cơng tác giáo dục nếp sống văn hoá cho cộng đồng dân Bình Kiến 79 3.2.3 Đổi nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục nếp sống văn hoá cho người dân cộng đồng dân Bình Kiến 80 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực cho cơng tác giáo dục nếp sống văn hố cho cộng đồng dân 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp .83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 83 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 83 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 84 3.4.3 Đối tượng khảo nghiệm .85 3.4.4 Kết khảo nghiệm 85 Kết luận chương 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.3.1: Đánh giá hoạt động tổ chức tự quản, quỹ (%) 47 Bảng 2.3.2: Mức độ tham gia phong trào người dân (%) 48 Bảng 2.3.3: Thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội (%) 49 Bảng 2.3.4: Vấn đề cảnh quan mơi trường văn hóa (%) .49 Bảng 2.3.5: Mức độ hoạt động bảo vệ môi trường người dân (%)50 Bảng 2.3.6: Văn hóa ứng xử 51 Bảng 2.4.1 Nhận thức người dân vai trò giáo dục nếp sống văn hóa phát triển cộng đồng .55 Bảng 2.4.4 Các hình thức giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân 61 Bảng 2.4.5 Những hành vi xấu thường có nơi cơng cộng 62 Bảng 2.4.6: Nhận xét người dân tổ chức phong trào 64 Bảng 3.4.4 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp .87 Biểu đồ 3.1 Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 86 Biểu đồ 3.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 86 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc thực Phong trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố giải pháp quan trọng để thực Nghị TW khóa VIII xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Cụ thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” gắn với việc thực Chỉ thị số 27/CT-TW xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội công tác “Xây dựng nông thôn mới” triển khai vài năm gần Trong giai đoạn phát triển nay, kinh tế thị trường có ảnh hưởng sâu sắc theo hướng tích cực lẫn tiêu cực tới mặt đời sống hội nước ta, tới hệ thống giá trị quy phạm đạo đức, văn hoá, nếp sống cộng động dân Đã có giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống, văn hoá tốt đẹp bị xâm hại có nguy bị mai Trong bối cảnh đó, vấn đề giáo dục nếp sống văn hoá cho người dân, đặc biệt người dân nông thôn trở nên bách cần thiết Hiện Bình Kiến triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu phát triển kinh tế- hội chung thành phố tâm đưa Bình Kiến lên đơn vị quản lý hành cấp phường Vì tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ, đất sản xuất dần bị thu hẹp, việc chuyển đổi cấu lao động từ nông nghiệp sang ngành nghề khác chưa phù hợp với phát triển kinh tế thực trạng Bình Kiến diễn ngày mạnh mẽ Kéo theo thay đổi nếp sống từ nếp ăn, ở, mặc, giao tiếp sinh hoạt văn hoá, tư duy, hệ giá trị, chuẩn mực, phong tục tập quán tang ma, cưới xin, giỗ chạp, hệ thống niềm tin tơn giáo Đã có số tác giả nghiên cứu nếp sống văn hóa, giáo dục văn hóa truyền thống…Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu nếp sống văn hóa phạm vi nhỏ vùng ven thành phố Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân góp phần xây dựng nơng thơn Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân Bình Kiến, từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần xây dựng nơng thơn địa bàn Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú n 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú n Giả thuyết khoa học Công tác giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến triển khai nhiều hạn chế nên hiệu chưa cao Nếu biện pháp đảm bảo tính khoa học, tính khả thi nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân 5.2 Đánh giá thực trạng công tác giáo dục nếp sống văn hóa giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 5.3 Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục nếp sống văn hóa góp phần xây dựng nơng thơn Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú n Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu 4/4 thôn địa bàn Bình Kiến, phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - Giới hạn đối tượng thực nghiện: Đề tài thực nghiệm biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân cộng đồng dân góp phần xây dựng nơng thơn Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phú, đa dạng phù hợp với điều kiện đời sống nhân dân Qua diện mạo nơng thơn có nhiều thay đổi tích cực mặt kinh tế, hội, an ninh trật tự, môi trường cảnh quan, sinh hoạt văn hóa góp phần xây dựng nơng thôn Kiến nghị * Đối với cấp Huyện Đề nghị Chính quyền thành phố Tuy Hòa tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng thiết chế văn hóa thơn, khu phố địa bàn Ban hành chương trình, kế hoạch phong trào, phù hợp với tình hình thực tế, làm sở để phường, triển khai thực thời gian tới Tiếp tục phát huy kết đạt được, tăng cường quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền, phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể, tham gia hưởng ứng tích cực tầng lớp nhân dân, phát huy hiệu phong trào “ Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” Kiện toàn ban đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn phòng điều phối nông thôn thành phố phường, xã, đảm bảo công tác đạo, hướng dẫn tổ chức thực thành công phong trào đạt mục tiêu đề Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán nhân dân mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng nơng thơn Có chế sách phù hợp để động viên, khuyến khích, huy động nguồn lực tham gia vào giáo dục, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nơng thôn * Đối với cấp xã, thôn nhân dân Không ngừng nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng xây dựng nếp sống văn hóa phát triển cá nhân, gia đình, thơn cộng đồng dân 83 Tích cực tham gia phát triển kinh tế, , mạnh dạn tìm hướng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cấu trồng, vật ni, vào thay đổi thói quen sinh hoạt cũ, hình thành nếp sống văn hóa Tích cực tham gia thực tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, góp phần xây dựng thiết chế văn hóa địa phương, có trách nhiệm với cộng đồng việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng gia đình văn hóa, thơn văn hóa 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Ngọc Anh (2002), Vấn đề giáo dục đạo đức nếp sống văn hóa gia đình truyền thống kinh tế thị trường nước ta Tạp chí Triết học Lê Thị Tuyết Ba (2003), Chuẩn mực đạo đức bối cảnh kinh tế thị trường nước ta Tạp chí Triết học số 10, tr 9-12 Nguyễn Từ Chi (2003), Góp phần nghiên cứu văn hoá tộc người, H.: Nxb VHTT & T/c VHNT Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc (2003) (chủ biên), “Mấy vấn đề đạo đức kinh tế thị trường nước ta”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Thái Kim Đỉnh (2000), Làng cổ Hà Tĩnh, Sở Văn hóa - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh xb Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên) (2011), “Đặc điểm tư lối sống người Việt Nam nay: số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Khoa học hội, Hà Nội Phạm Minh Hạc – Nguyễn Khoa Điềm (chủ biên) (2003), “Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ CNH, HDH”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Như Hoa (2003),” Bản sắc dân tộc lối sống đại”, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội Vũ Ngọc Khánh (1998), Văn hóa gia đình Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, HN 10 Vũ Khiêu (chủ biên) (2000), “Văn hóa Việt Nam – hội người, Nxb Khoa học hội”, Hà Nội 11 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Phan Ngọc (1994), Văn hóa Việt Nam cách tiếp cận mới, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 13 Trần Ngọc Ngoạn (2008), “Phát triển nông thôn bền vững- vấn đề lí luận kinh nghiệm giới", Nxb KHXH, Hà Nội 14 GS.TSKH Trần Ngọc Thêm “Văn hố phương Đơng - truyền thống hội nhập” – H.: NXB ĐHQG Hà Nội, 2006 15 Thái Duy Tuyên( 1998), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục HN 16 Trần Từ (1989), Cơ cấu làng Việt cổ truyền Bắc Bộ, Nxb Khoa học 107 hội, Hà Nội 17 Hà Xuân Trường (1994), Văn hóa - Khái niệm thực tiễn, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 18 Hồng Vinh (1999), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta, Viện Văn hóa Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 19 Bộ Văn hóa, Thơng tin Thể thao (1992), Thập kỷ giới phát triển văn hóa, Hà Nội 20 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Văn kiện Hội nghị lần thứ 21 Báo cáo tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2011-2015 Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 22 Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 581/QD-TTg ngày 06 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ) 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đề án 04/ĐA-MTTQ-BTT, ngày 28/12/2015 Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 25 Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên V/v thực phong trào” Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 26 Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010- 2015 27 Nghị định số 02/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơng tác gia đình 28 Thơng tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch quy định việc Thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội 29 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu” Gia đình văn hóa”, “Thơn văn hóa”,” Làng văn hóa”, ”Ấp văn hóa”, “ Bản văn Hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa” tương đương 30 Ủy ban quốc gia thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa - Viện KHXH Việt Nam - UBQG UNESCO Việt Nam (1993), Phương pháp luận vai 108 trò văn hóa phát triển, Nxb Khoa học hội, Hà Nội 109 PHỤ LỤC PHỤ LỤC TIÊU CHÍ NƠNG THƠN MỚI STT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu phải đạt I VỀ QUY HOẠCH Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hành hóa, cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Quy hoạch Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội thực quy môi trường theo chuẩn Đạt Quy hoạch phát triển khu dân hoạch chỉnh trang khu dân có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp II HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI Tỷ lệ km đường trục xã, liên nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ 100% thuật Bộ giao thông vận tải Tỷ lệ đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp ký thuật Bộ giao thông 50% Giao thông vận tải Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm khơng lầy 100% ( 50% lội vào mùa mưa cứng hóa) Tỷ lệ Km đường trục nội đồng 50% cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Hệ thống thủy lợi đáp ứng sản Đạt xuất dân sinh Thủy lợi Tỷ lệ Km kênh mương quản lý 50% kiên cố hóa Hệ thống điện đảm bảo an tồn ngành điện Đạt Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn Điện 95% từ nguồn điện Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu Trường học giáo, tiểu học, trung học sở có vật chất đạt 70% chuẩn quốc gia 10 11 12 13 14 15 16 17 Nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn Bộ Văn hóa thể thao du lịch Cơ sở vật chất Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao văn hóa thơn đạt chuẩn Bộ Văn hóa thể thao du lịch Chợ nơng thơn Đạt chuẩn Bộ Xây dựng Có điểm phục vụ bưu viễn thơng Bưu điện Có internet đến thơn Nhà tạm, nhà dột nát Nhà dân Tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Thu nhập bình quân đầu người/năm so với Thu nhập mức bình quân chung tỉnh Hộ nghèo Tỷ lệ hộ Cơ cấu lao Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Hình thức tổ Có tổ hợp tác hợp tác hoạt động có chức sản xuất hiệu IV VĂN HĨA - HỘI - MƠI TRƯỜNG Phổ cập giáo dục trung học Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục Giáo dục trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) Tỷ lệ qua đào tạo Tỷ lệ người tham gia hình thức bảo hiểm Y tế Y tế Y tế đạt chuẩn quốc gia có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu Văn hóa chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ văn hóa thể thao du lịch Môi trường Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia Các sở sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn mơi trường Khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, đẹp Đạt 100% Đạt Đạt Đạt Khơng 75% 1,2 lần 10% 45% Có Đạt 70% > 20% 20% Đạt Đạt 70% Đạt Đạt 18 19 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định V HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Cán đạt chuẩn Có đủ tổ chức hệ thống trị Hệ thống tổ sở theo quy định chức trị Đảng bộ, quyền đạt tiêu chuẩn hội vững “trong vững mạnh” mạnh Các tổ chức đồn thể trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An ninh, trật tự An ninh, trật tự hội giữ vững hội Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân cộng đồng dân địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tôi trân trọng kính mời ơng / bà tham gia đóng góp ý kiến thơng qua việc trả lời vào bảng câu hỏi Ơng /bà điền thơng tin   vào câu trả lời mà ông/bà đồng ý cho phù hợp để trống ô  với thông tin mà ông bà không đồng ý cho không phù hợp Ý kiến ông /bà đóng góp quan trọng cho nghiên cứu cam kết giữ bí mật thơng tin này, phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cám ơn ơng/bà ! A Thơng tin cá nhân Ơng/ bà vui lòng cho biết số thơng tin thân - Ông/ bà là: - Nam - Nữ - Chủ hộ - Thành viên gia đình - Năm sinh (Xin ghi cụ thể) - Trình độ học vấn (Xin ghi cụ thể lớp tốt nghiệp): - Nơi nay: - Thành phố, thị - Nơng thơn - Tình trạng hôn nhân ông/bà: - Chưa kết hôn Ly thân, li hôn - Một vợ chồng Góa - Khác (ghi rõ): - Hiện ông (bà) : Đảng viên Hội viên Hội Nông dân 3.Hội viên Hội Phụ nữ Cơng tác Mặt trận 6.Đồn viên niên 7.Khác (Xin ghi rõ) Ông / bà cho biết nghề nghiệp hiên cua ông/ bà: Nghề nghiệp chồng Làm nông nghiệp Làm nông nghiệp nghề phụ Lâm/ ngư nghiệp Thủ công nghiệp Công nhân Công chức, viên chức Bộ đội, công an Lao động nghệ thuật Buôn bán dịch vụ Nội trợ, nghỉ hưu Khơng có việc làm Khác………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 Nghề nghiệp vợ Làm nông nghiệp Làm nông nghiệp nghề phụ Lâm/ ngư nghiệp Thủ công nghiệp Công nhân Công chức, viên chức Bộ đội, công an Lao động nghệ thuật Buôn bán dịch vụ Nội trợ, nghỉ hưu Khơng có việc làm Khác……………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 Ơng/bà thấy mức sống cua gia đình là: Giàu có Khá giả Bình thường, đủ ăn 1 2 3 Khó khăn, thiếu thốn 4 Rất khó khăn 5 Khác:……………………………… Địa phương ơng/ bà có phong trào thực vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” khơng? - Có 1 - Khơng 4 Ơng bà biết đến nội dung vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” do: Được tổ chức, thực địa phương Xây dựng nếp sống văn minh cưới, tang, lễ hội Xây dựng gia đình văn hóa Xây dựng Làng văn hóa Xây dựng khu phố văn hóa Khác Nghe qua phương tiện truyền thông đại chúng Được người thân, Chưa quen nơi nghe nói khác nói cho biết 1 1 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Việc tổ chức thực hiện: cưới, tang, lễ hội địa phương ông/ bà nào? Tổ chức nhiều ngày, cỗ bàn linh đình, phơ trương Tổ chức ngày, đơn giản Đầy đủ thủ tục nghi lễ truyền thống rườm rà, phức tạp Đầy đủ thủ tục, nghi lễ đơn giản hóa, nhanh gọn Mức độ lớn nhỏ tùy hoàn cảnh gia chủ Khác…………………… Cảnh quan địa phương ông bà nào: - Có cổng làng - Có đa - Có đình làng Cưới 1 2 Tang 1 2 Lễ hội 1 2 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 - Có nơi tập trung, tổ chức việc lớn - Nhà ông / bà cha ông để lại - Nhà xây theo kiến trúc xưa - Nhà xây theo kiến trúc đại - Khác ( Ghi rõ) Mức độ tổ chức phong trào thực vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” diễn nào? Thường Thỉnh Hiếm Khơng xuyên thoảng Toàn dân đoàn kết xây dựng 1 1 1 1 sống khu dân Xây dựng gia đình nơng dân văn hố 2 2 2 2 Phụ nữ tích cực học tập, lao động 3 3 3 3 sáng tạo Ông bà cha mẹ gương mẫu, cháu 4 4 4 4 thảo hiền Gia đình văn hoá - sức khoẻ 5 5 5 5 Khác ( ghi rõ)………… 6 6 6 6 Các phong trào địa phương tố chức: 1 - Quy mô lớn, tuyên truyền rộng rãi 2 - Quy mô nhỏ dành cho người liên quan 3 - Có phối hợp thống cấp, ngành, đồn thể 4 - Tổ chức mang tính hình thức, đơn lẻ 5 - Thiếu đồng bộ, đạo quán 6 - Nội dung tổ chức chưa đa dạng, phong phú 7 - Được ủng hộ, giúp đỡ tất tầng lớp nhân dân 8 - Khác ( Ghi rõ) 10 Ông/ bà đánh hoạt động cua tổ chức tự quản, quỹ việc xây dựng đời sống văn hóa? Ban an ninh, trật tự Tổ hòa giải Quỹ khuyến học Quỹ đền ơn đáp nghĩa Rất hiệu Hiệu 1 2 3 4 1 2 3 4 Bình thườn g 1 2 3 4 Không hiệu 1 2 3 4 Quỹ phúc lợi Khác ( Ghi rõ)… 11 5 6 5 6 5 6 5 6 Người dân địa phương tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa địa phương nào? - Nhiệt tình tham gia tất  phong trào - Tham gia phong trào lớn 2 - Tham gia lấy lệ 3 - Chỉ tham gia bị bắt  buộc - Không tham gia 5 Khác:………………………… Địa phương ơng/ bà có hương ước khơng? - Có 1 - Khơng 4  Kể tên số hương ước mà ông bà biết? Những hương ước thể đời sống làng/ nay? 12 Văn hóa ứng xử … - Lãnh đạo quyền địa phương có quyền định tất công việc chung địa phương - Nhân dân địa phương họp bàn với lãnh đạo quyền địa phương để đưa định công việc chung - Chỉ người cao tuổi họp bàn đưa định chung - Chỉ nam giới tham gia định công việc chung địa phương - Quan hệ làng xóm thân thiện, hòa thuận - Trong gia đình ơng bà, cha mẹ người định việc, khơng có quyền tham gia - Trong gia đình, nam giới có quyền định việc - Trong gia đình, thành viên bình đẳng trao đổi ý kiến - Ông bà, cha mẹ người định hướng cho định 1 2 3 4 5 6 7 8 - Ông bà, cha mẹ thường dạy điều hay lẽ phải, truyền thống họ tộc, tổ tiên - Các thành viên gia đình hòa thuận, kính nhường - Khác (Ghi rõ) 9  10  11 13 Theo ông/ bà việc giáo dục nếp sốngvăn hóa cho người dân gắn với vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý nghĩa sống? 14 Ông bà đánh vai trò quan, tổ chức tổ chức, thực “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” địa phương? Rất quan Quan Bình Khơng trọng trọng thườn quan trọng g Lãnh đạo quyền địa phương 1 1 1 1 Các hội, đoàn thể 2 2 2 2 Các tổ chức tự quản 3 3 3 3 Người dân 4 4 4 4 Khác ……………… 5 5 5 5 15 Ông/ bà thấy hoạt động truyền thông vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” địa phương ông bà tổ chức, thực nào? 16 Ý kiến đóng góp ơng/ bà để giáo dục nếp sốngvăn hóa địa phương? PHỤ LỤC Phiếu khảo nghiệm biện pháp giáo dục giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân đề xuất PHIẾU KHẢO NGHIỆM ( Các biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa đề xuất) Để có sở đánh giá biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu giáo dục nếp sống văn hóa, xin ơng (bà) cho biết ý kiến mức độ cần thiết, quan trọng tính khả thi biện pháp mà đề xuất cách đánh dấu X vào ô tương ứng bảng sau: Bảng số 1: Sự cần thiết mức độ quan trọng Sự cần thiết mức độ quan trọng STT Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức cho cán cộng đồng dân vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết giáo dục nếp sống văn hóa Xây dựng hệ thống sách tạo sỏ cho cơng tác giáo dục nếp sống văn hóa Đổi mới, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến Đào tạo nguồn nhân lực cho cơng tác giáo dục nếp sống văn hóa Bình Kiến Bảng số 2: Tính khả thi Tính khả thi STT Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức cho cán cộng đồng dân vị trí, vai trò tầm quan trọng cơng tác giáo dục nếp sống văn hóa Xây dựng hệ thống sách tạo sỏ cho cơng tác giáo dục nếp sống văn hóa Đổi mới, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân Bình Kiến Đào tạo nguồn nhân lực cho công tác giáo dục nếp sống văn hóa Bình Kiến Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! Khả thi cao Khả thi Không khả thi ... sở lý luận công tác giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư 5.2 Đánh giá thực trạng công tác giáo dục nếp sống văn hóa giáo dục nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư xã Bình Kiến, thành phố Tuy. .. cộng đồng dân cư xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho cộng đồng dân cư xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Giả... hóa xã Bình Kiến ,thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Chương 3: Biện pháp giáo dục nếp sống văn hoá cho cộng đồng dân cư xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, Nếp sống văn hóa là thể hiện trình độ văn hóa cao, ở đó con người sống bằng văn minh, hiện đại và bản sắc văn hóa dân tộc hòa quyện với nhau., THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI XÃ BÌNH KIẾN, THÀNH PHỐ TUY HÒA,, CÔNG TÁC GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HOÁ, Cho nên ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng đến việc đề xuất hướng đi mang tính qui trình một cách cơ bản nhất, để phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên cũng như lịch sử xã hội đặc thù của xã Bình Kiến mà có sự vận dụng linh hoạt, chủ động cho phù hợp, mang lạ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Lê Thị Tuyết Ba (2003), Chuẩn mực đạo đức trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Tạp chí Triết học số 10, tr 9-12, Ủy ban quốc gia về thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa - Viện KHXH Việt Nam - UBQG UNESCO của Việt Nam (1993), Phương pháp luận về vai trò của văn hóa trong phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay