PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH PHÚ YÊN

124 14 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÓ ĐỨC HÒA HÀ NỢI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, luận văn “Phát triển nguồn nhân lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Phú n” cơng trình nghiên cứu độc lập, thực sở nghiên cứu lý luận, khảo sát tình hình thực tiễn từ sớ liệu thống kê của quan hữu quan với hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phó Đức Hòa Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa từng công bố cơng trình khác Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập Trường, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ của cán giảng viên của Trường Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin trân trọng gửi cám ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Phòng Đào tạo sau Đại học, Khoa Tâm lý giáo dục, Q thầy tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho śt q trình học tập, nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phó Đức Hòa Người Thầy hướng dẫn khoa học, người trực tiếp cung cấp những kiến thức quý báu, bảo tận tình, giúp đỡ tơi Nếu khơng có giúp đỡ, những lời động viên chân tình, những hướng dẫn bảo tận tình của Thầy luận văn của tơi khó hồn thành Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thầy Cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành đề tài nghiên cứu Mặc dù thân nỗ lực cố gắng, song chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp, dẫn của q Thầy, Cơ để tơi học thêm kiến thức, kinh nghiệm hồn thiện luận văn tốt Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Tổng số người hưởng lương ngân sách 40 Bảng 2.2 Ngạch công chức, viên chức 42 Bảng 2.3 Học hàm, học vị, trình độ chuyên môn 53 Bảng 2.4 Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 54 Bảng 2.5 Độ tuổi người lao động 55 Bảng 3.1 Khảo sát tính cần thiết của giải pháp 102 Bảng 3.2 Tính khả thi của giải pháp 103 BIỂU Biểu đồ 2.1 Tổng số người hưởng lương ngân sách 40 Biểu đồ 2.2 Ngạch công chức viên chức 41 Biều đồ 2.3 Học hàm, học vị, trình độ chun mơn .53 Biểu đồ 2.4 Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 54 Biểu đồ 2.5 Độ tuổi người lao động .55 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết của giải pháp 103 Biểu đồ 3.2 Tính khả thi của giải pháp 104 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận văn Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MỘT SỐ NƯỚC .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực một số nước 1.1.3 Việt Nam 19 1.2 Một số khái niệm 20 1.2.1 Nguồn nhân lực 20 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 21 1.3 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 21 1.4 Phát triển nguồn nhân lực - nhân tố định nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa .23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 29 1.5.1 Yếu tố khách quan 29 1.5.2 Yếu tố chủ quan 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA PHÚ YÊN .33 2.1 Khái quát tỉnh Phú Yên 33 2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .33 2.1.2 Về kinh tế - xã hội .36 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực ở Phú Yên .39 2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Phú Yên .39 2.2.2 Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Phú Yên 44 2.3 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nghiệp CNH-HĐH ở tỉnh Phú Yên 45 2.3.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên 45 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Phú Yên 56 2.4.1 Yếu tố kinh tế - xã hội 56 2.4.2 Yếu tố giáo dục và đào tạo 57 2.4.3 Yếu tố khoa học và công nghệ 57 2.4.4 Truyền thống lịch sử và giá trị văn hóa 59 2.4.5 Toàn cầu hóa và hợi nhập q́c tế .59 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH- HĐH ở Phú Yên 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH TỈNH PHÚ YÊN 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp 63 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .63 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 63 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 63 3.1.4 Ngun tắc đảm bảo tính phát triển tồn diện đồng 63 3.2 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Phú Yên 64 3.2.1 Giải pháp kinh tế về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên 64 3.2.2 Giải pháp xã hội về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNHHĐH tỉnh Phú Yên 70 3.2.3 Giải pháp giáo dục - đào tạo về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên .73 3.2.4 Giải pháp phát triển khoa học - công nghệ về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên 83 3.2.5 Giải pháp văn hóa về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH đất nước tỉnh Phú Yên 86 3.2.6 Giải pháp nhận thức và chính sách về phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên .90 3.3 Mối quan hệ giữa giải pháp 100 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp .101 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm .101 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm .101 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 101 3.4.4 Kết khảo nghiệm .102 KẾT LUẬN CHƯƠNG 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Vào những thập niên cuối kỷ XX, bùng nổ của cách mạng khoa học - cơng nghệ thúc đẩy nhanh chóng q trình tồn cầu hóa hội nhập q́c tế Tận dụng mặt tích cực của tồn cầu hóa những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ, loạt nước phương Tây đẩy nhanh trình đại hóa phát triển kinh tế tri thức; số nước phương Đông đẩy nhanh trình cơng nghiệp hóa trở thành những “con rồng châu Á” Trong bới cảnh đó, Việt Nam thực cơng đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập q́c tế Trên giới, “cơng nghiệp hóa, đại hóa xu lịch sử phát triển từ thấp đến cao trình văn minh Đặc trưng chúng quy định tính độc đáo bước chuyển từ xã hội truyền thống lên xã hội đại từ xã hội đại lên xã hội đại hơn” [38,259] 1.2 Đới với Việt Nam, cơng nghiệp hóa, đại hóa q trình sử dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ tiên tiến để đưa kinh tế nông nghiệp lên kinh tế công nghiệp đại, tiếp cận với kinh tế tri thức chuyển xã hội truyền thống lên xã hội đại văn minh Trong bối cảnh mới của thời đại, mà q trình tồn cầu hóa diễn ngày sâu rộng, cách mạng khoa học công nghệ có những bước phát triển mạnh vũ bão điều kiện Việt Nam thành viên của tổ chức thương mại giới, cạnh tranh phát triển ngày trở nên gay gắt Trước những vấn đề thực tiễn Việt Nam có những thuận lợi, hội lớn có những khó khăn thách thức khơng nhỏ phát triển, cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam u cầu phải sử dụng phát huy sức mạnh tổng hợp của nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tri thức, nguồn nhân lực…) Trong đó, nguồn nhân lực đặt vị trí trung tâm giữ vai trò định Hiểu rõ tầm quan trọng của vai trò ý nghĩa của nguồn nhân lực đới với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, những năm đổi mới, Đảng Nhà nước ta thực nhiều sách quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực thực tế đạt những kết đáng khích lệ Bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực những hạn chế yếu định Nghị Đại hội Đảng lần thứ X nhấn mạnh: “Chất lượng giáo dục nhiều yếu kém, khả chủ động sáng tạo học sinh, sinh viên bồi dưỡng, lực thực hành học sinh, sinh viên yếu Chương trình, phương pháp dạy học lạc hậu, nặng nề chưa thật phù hợp… Phát triển giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học chưa cân giáo dục trung học phổ thông Đào tạo nghề thiếu số lượng yếu chất lượng…” [16,170-172] 1.3 Trong gần 30 năm đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, Phú n phấn đấu không ngừng đạt những thành tựu bật Là tỉnh nhỏ của miền Nam Trung bộ, trình xây dựng đạt những thành tựu quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội, lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, phát triển chưa xứng với tiềm nguồn lực vớn có của Phú n chưa bảo đảm vững Tình trạng nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là: Nguồn nhân lực của Phú Yên thiếu số lượng, thấp chất lượng, bất hợp lý bớ trí lực lượng lao động dẫn đến sử dụng nguồn lực đạt hiệu chưa cao Vì vậy, chưa đáp ứng u cầu phát triển kinh tế xã hội Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Phát triển nguồn nhân lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Phú Yên” góp phần làm sáng tỏ thực trạng nguồn nhân lực đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Phú n Sơ đồ Mối quan hệ giải pháp phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm Sau nghiên cứu sở lí luận khảo sát thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH tỉnh Phú Yên, đề xuất sớ giải pháp thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động công tác phát triển nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh ngày phát triển 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm Khảo nghiệm tính cần thiết của từng giải pháp 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm Để khảo sát tính cần thiết khả thi của giải pháp nêu trên, người nghiên cứu tiến hành bước sau: Bước 1: Xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia Bước 2: Lựa chọn chuyên gia Người nghiên cứu lựa chọn, tham khảo ý kiến của 64 người có 10 trưởng phòng, 10 Phó trưởng phòng chun mơn 44 chuyên viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Về mức độ cần thiết đề mức độ: 102 - Rất cần thiết - Cần thiết - Khơng cần thiết Về tính khả thi đề mức độ: - Rất khả thi - Khả thi - Khơng khả thi Sau người nghiên cứu lập bảng thống kê cho giải pháp khảo sát 3.4.4 Kết khảo nghiệm Bảng 3.1 Khảo sát tính cần thiết giải pháp Tính cần thiết Rất cần TT Tên giải pháp Cần thiết Không cần thiết thiết SL TL % SL TL % SL TL % Giải pháp kinh tế 22 34,4% 35 54,7% 10,9% Giải pháp xã hội 11 17,2% 38 59,4% 15 23,4% Giải pháp phát triển khoa 9,4% 21,8% học - công nghệ Giải pháp giáo dục - đào 30 46,9% 31 48,4% 4,7% tạo Giải pháp văn hóa 17 26,6% 43 67,1% 6,3% Giải pháp nhận thức 27 42,2% 32 50,0% 7,8% sách 103 44 68,8% 14 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết giải pháp Kết khảo sát đa số cho giải pháp mang tính cần thiết, cần thực để góp phần nâng cao hiệu phát triển nguồn nhân lực Trong giải pháp có tỉ lệ ý kiến cho cần thiết cao giải pháp 4: giải pháp giáo dục đào tạo (46,9%) giải pháp 1: giải pháp nhận thức sách (42,2%) Đây hai giải pháp mang tính chủ lực trọng tâm nghiệp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa Phú Yên Khảo sát tính khả thi của giải pháp Bảng 3.2 Tính khả thi giải pháp Tính khả thi Giải pháp kinh tế Khả thi Không khả khả thi cao thi SL TL % SL TL % SL TL % 18 28,1% 36 56,3% 10 15,6% Giải pháp xã hội 13 20,3% 39 60,9% 12 18,8% Giải pháp phát triển khoa học công nghệ 12,5% 41 64,1% 15 23,4% Giải pháp giáo dục - đào tạo 23 35,9% 38 59,4% 4,7% Giải pháp văn hóa 15 23,4% 35 54,7% 14 21,9% TT Tên giải pháp 104 Giải pháp nhận thức sách 22 34,4% 31 48,4% 11 17,2% Biểu đồ 3.2 Tính khả thi giải pháp Kết khảo sát đa số ý kiến cho giải pháp mang tính khả thi, thực để góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Phú Yên Giải pháp nhiều ý kiến cho khả thi cao nhiều giải pháp 4: Giải pháp giáo dục đào tạo (35,9%) giải pháp 6: Giải pháp nhận thức sách (34,4%) Từ 02 bảng thống kê 02 biểu đồ cho thấy, giải pháp đưa ủng hộ, đồng tình của đa sớ cán quản lý, cơng chức, viên chức người lao động Các giải pháp phù hợp với điều kiện, thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên, thực để góp phần nâng cao hiệu chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp CNH- HĐH của Tỉnh Hầu hết giải pháp đạt tỉ lệ cao mức độ khả thi mức độ cần thiết Đây giải pháp quan trọng, mang tính chiến lược Khi có nhận thức đắn tầm quan trọng của nguồn nhân lực hành động triển khai mới thực dễ dàng Giải pháp cần có góp sức của nhiều cấp lãnh đạo, liên kết chặt chẽ của người lao động, ban ngành 105 cần thực thời gian dài để đạt mục tiêu đề Trong điều kiện nay, để phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hóa cần nhiều thời gian quan tâm của cấp lãnh đạo nên khó thực Chính vậy, theo người nghiên cứu, giải pháp giải pháp 4: Phát triển giáo dục đào tạo giải pháp quan trọng thực điều kiện theo thơng tin, sớ liệu nghiên cứu của Luận văn tương quan phát triển kinh tế giáo dục tỉnh, thành nước, Phú Yên xếp vào 30 tỉnh, thành phớ có sớ phát triển kinh tế bình thường sớ phát triển giáo dục tớt 106 KẾT ḶN CHƯƠNG Cơng nghiệp hố, đại hố q trình tất yếu của vận động phát triển của lịch sử xã hội để chuyển từ xã hội có sản xuất nơng nghiệp lạc hậu sang sản xuất công nghiệp đại Để thực cơng nghiệp hố, đại hố phải khai thác phát huy nguồn lực như: tài ngun thiên nhiên, vớn, máy móc thiết bị, khoa học - kỹ thuật, nguồn nhân lực Các nguồn lực có quan hệ chặt chẽ tác động thúc đẩy phát triển, nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng hàng đầu, yếu tố định chi phối vận động phát triển nguồn lực khác, chủ thể của q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đồng thời vừa động lực vừa mục tiêu của cơng nghiệp hố, đại hố Trong bới cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, điều kiện kinh tế thị trường đất nước gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa khơng yếu tớ khách quan, mà trở thành vấn đề cấp bách đới với Việt Nam tỉnh Phú Yên Để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa có hiệu sớm đưa Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại, cần phải phát triển nguồn nhân lực cách mạnh mẽ Để phát triển nguồn nhân lực có đủ sức mạnh đáp ứng u cầu của cơng nghiệp hóa, đại hóa Phú Yên những tới, trước hết, cần quán triệt quan điểm: đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa để tạo lực lượng sản xuất đại; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tạo quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; người trung tâm của chiến lược phát triển, chất lượng nguồn nhân lực nhân tố định thành công của công nghiệp hóa, đại hóa; giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải dựa phát triển chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động xã hội; quán triệt thể quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể quan điểm thực tiễn phát triển nguồn nhân lực 107 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nguồn nhân lực toàn sức mạnh (tiềm có) của lực lượng người, trước hết lực lượng lao động sẵn sàng tham gia vào q trình phát triển của q́c gia hay vùng lãnh thổ định.Phát triển nguồn nhân lực thực chất làm gia tăng số lượng nâng cao giá trị của người lao động (thể lực, trí tuệ, đạo đức, chun mơn, kinh nghiệm, kỹ …) đồng thời nâng cao hiệu dụng chúng thực tiễn Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Phú Yên vừa mang đặc điểm chung của q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa tồn quốc, vừa mang những đặc điểm quan trọng của địa phương quy định điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử văn hóa - xã hội của vùng đất người Phú Yên Có thể nói, cơng nghiệp hóa, đại hóa Phú n chủ yếu q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa nơng thơn để chuyển kinh tế nông (ở thời kỳ trước đổi mới) lên kinh tế cơng nghiệp trình độ thấp (vào năm 2010) lên kinh tế công nghiệp theo hướng đại (vào năm 2020) Đó đồng thời trình chuyển xã hội nơng thơn truyền thớng lên xã hội công nghiệp đại Những đặc điểm tác động, chi phới śt q trình triển khai thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong q trình phát triển nguồn nhân lực, Phú Yên có những điều kiện thuận lợi bản: Phú Yên tỉnh cơng nghiệp trình độ thấp, những thành tựu của 20 năm đổi mới tạo sở vững cho bước phát triển Hơn nữa nguồn nhân lực Phú Yên sớ lượng thấp chất lượng, hiệu sử dụng không cao Đặc biệt Phú n thiếu đội ngũ cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao, nhà quản lý giỏi lực lượng chuyên gia đầu ngành đáp ứng cho khu công nghiệp (nhất công nghệ cao) ngành dịch vụ cao cấp 108 Cần thực đồng quán hệ thống giải pháp phát triển nguồn nhân lực Phú Yên: giải pháp kinh tế, giải pháp xã hội, giải pháp giáo dục - đào tạo, giải pháp phát triển khoa học cơng nghệ, giải pháp văn hóa giải pháp nhận thức, sách Các giải pháp nằm thể thống biện chứng, gắn bó, tác động thúc đẩy nhau, bổ sung hỗ trợ lẫn Trong giáo dục - đào tạo giải pháp then chốt, định phát triển của nguồn nhân lực lượng chất, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Phú Yên Khuyến nghị Để nâng cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực nghiệp tỉnh Phú Yên nay, người nghiên cứu có sớ khiến nghị sau: 2.1 Đối với cấp quản lý Đề xuất với lãnh đạo tỉnh có đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho sở, ngành chủ trì đơn vị phới hợp quản lý nguồn nhân lực tỉnh để điều tiết mối quan hệ giữa đào tạo sử dụng Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơng tác phát triển nguồn nhân lực để bổ sung, điều chỉnh yêu cầu phù hợp, kịp thời 2.2 Đối với quyền địa phương Thường xuyên tổ chức chương trình giới thiệu ngành nghề địa phương Có kế hoạch sử dụng lao động phù hợp với từng đối tượng, từng nghề 2.3 Đối với quan hữu quan Tăng cường mối liên hệ với công tác phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ nhân lực tài lực phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức hướng nghiệp cho người lao động 109 Tăng cường tích hợp, lồng ghép nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực vào việc giảng dạy, tọa đàm, hội nghị Xây dựng kế hoạch hoạt động nhấn mạnh đến việc rèn luyện lực, phẩm chất cần có của người lao động thời kỳ mới 2.4 Đối với người lao động Nghiên cứu, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng nhà Nước công tác phát triển nguồn nhân lực để chọn hướng nghề nghiệp phù hợp với lực thân nhu cầu xã hội Hướng phát triển đề tài Đề tài cứu giới hạn phạm vi phát triển nguồn nhân lực khối quan Tỉnh Nếu thời gian điều kiện cho phép, người nghiên cứu tiếp tục phát triển đề tài cho đối tượng lao động doanh nghiệp lao động phổ thông tỉnh Phú Yên 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ph Ăngghen (2004), Biện chứng tự nhiên, NXB Chính trị Q́c gia [2] Ngơ Trần Ái (2006), Bác Hồ với Giáo dục, NXB Giáo Dục [3] Đinh Văn Ân - Hồng Thu Hòa (2008), Giáo dục Đào tạo - Chìa khóa phát triển, NXB Tài chính, Hà Nội [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Giáo trình triết học, NXB Lý luận trị, Hà Nội [5] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Triết học( tập 1, ) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [6] Cục Thống kê tỉnh Phú Yên (2009), Niên giám thống kê Phú Yên 2008 [7] Cục Thống kê tỉnh Phú Yên (2010), Niên giám thống kê Phú Yên 2009 [8] Phạm Như Cương (2004), Tiếp tục đổi tư lý luận, NXB Hà Nội [9] Nguyễn Duy Dũng (2007), Kinh nghiệm giải vấn đề xúc Nhật Bản, NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội [10] Thành Duy ( 2001), Tư Tưởng Hồ Chí Minh với nghiệp xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [11] Đảng tỉnh Phú Yên (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Phú Yên khóa XIV [12] Đảng tỉnh Phú Yên (2010), Báo cáo trị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Phú Yên khóa XV ( Nhiệm kỳ 2010 - 2015) [13] Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khố VII, NXB Chính trị Q́c gia Hà Nội [14] Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khố VIII, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [15] Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 111 [16] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [17] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Chặng đường qua hai kỷ, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [18] Nguyễn Trọng Chuẩn (1997), Nguồn nhân lực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Tạp chí Triết học - số [19] Nguyễn Trọng Chuẩn (1997), Nguồn nhân lực phát triển, Tạp chí Giáo dục lý luận - số [20] Hồ Anh Dũng (2002), Phát huy yếu tố người lực lượng sản xuất, NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội [21] Nguyễn Đức Đạt (2007), Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [22] Lưu Phóng Đồng (2004), Giáo trình hướng tới kỷ 21-Triết học phương Tây đại, NXB Lý luận trị [23] Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [24] Phạm Minh Hạc (2004), Vấn đề nghiên cứu người nguồn nhân lực đầu kỷ XXI, Tạp chí nghiên cứu người, sớ 13 [25] Lê Mậu Hãn (2008), Các cương lĩnh cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [26] Phùng Thị Huệ (2008), Biến đổi cấu giai tầng Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa NXB Khoa học- xã hội, Hà Nội [27] Trịnh Thúc Huỳnh - Lê Minh Nghĩa (2006), Đảng Cộng sản Việt NamChặng đường qua hai kỷ, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội 112 [29] Phạm Khiêm Ích - Nguyễn Đình Phan (1994), Cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nước khu vực, NXB Thớng kê, Hà Nội [30] Đồn Văn Khái (2005), Nguồn lực người trình cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam, NXB Lý luận trị, Hà Nội [31] Đặng Xuân Kỳ (2005), Tư Tưởng Hồ Chí Minh phát triển văn hóa người, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [32] C.Mác Ph Ăngghen (2004), Hệ tư tưởng Đức, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [33] C.Mác Ph Ănghen (1995), Tồn tập,Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [34] C.Mác Ph Ăngghen (1982), Tuyển tập, tập III, NXB Sự Thật [35] C.Mác - Ph Ăngghen - Lênin (2003), Về vấn đề Triết học NXB Đại học Q́c gia, TP Hồ Chí Minh [36] Nguyễn Việt Nga (2007), Vấn đề đình cơng công nhân điều kiện kinh tế thị trường, Tạp chí Phát triển nhân lực, sớ [37] Nguyễn Thế Nghĩa (1995), Triết học với vấn đề đổi xã hội, NXB Trẻ - TP Hồ Chí Minh [38] Nguyễn Thế Nghĩa (1997), Triết học với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội [39] Nguyễn Thế Nghĩa (1997), Hiện đại hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội [40] Nguyễn Thế Nghĩa (2007), Những chuyên đề Triết học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội [41]Trần Quang Nhiếp (2006), Dân chủ với phát triển cộng đồng, NXB Công an nhân dân, TP.HCM 113 [42] Nguyễn An Ninh (2008), Về xu hướng cơng nhân hóa nước ta nay, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [43] Lê Văn Thanh (2005), Thực trạng nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [44] Lê Văn Thanh (2007), Phát triển nguồn nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa Tây nguyên, Luận án Tiến sĩ triết học [45] Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Luận án Tiến sĩ triết học [46] Nguyễn Thanh (2007), Vấn đề người giáo dục người nhìn từ góc độ Triết học xã hội, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh [47] Hồ Bá Thâm (2004), Động lực tạo động lực phát triển xã hội, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [48] Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động -Xã hội [49] Lưu Ngọc Trịnh (1997), Chiến lược người trong“thần kỳ” kinh tế Nhật Bản, NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội [50] Hồ Sĩ Quý (2007), Con người phát triển người, NXB Giáo dục [51] Bộ Luật Lao động (2008), NXB Lao động-xã hội, Hà Nội [52] Tạp chí phát triển nguồn nhân lực, sớ 1- 2007 [53] Tạp chí phát triển nguồn nhân lực, sớ 2- 2007 [54] Từ điển Kinh tế - trị học (1987), NXB Tiến - Matxcơva [55] Sở Khoa học-Công nghệ, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 [56] Sở Khoa học-Công nghệ, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 [57] Sở Khoa học-Công nghệ, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 [58] Sở Lao động-TB&XH, Báo cáo tổng kết 2015 - Kế hoạch 2016 [59] Sở Lao động-TB&XH, Báo cáo nhiệm kỳ 2015-2016 [60] Sở Lao động-TB&XH, Báo cáo tổng kết 2015 - Kế hoạch 2016 114 [61] Sở Giáo dục-Đào tạo, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 [62] LĐLĐ tỉnh Phú Yên, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 [63] UBND tỉnh Phú Yên, Báo cáo tổng kết 2015 - Phương hướng 2016 115 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục... nhân lực một số nước 1.1.3 Ở Việt Nam 19 1.2 Một số khái niệm 20 1.2.1 Nguồn nhân lực 20 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện. .. nghiệp CNH- HĐH ở Phú Yên 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH Ở TỈNH PHÚ YÊN 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH PHÚ YÊN, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH PHÚ YÊN, CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ NƯỚC, Từ sự phân tích kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở một số nước nói trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam., - Thứ ba, giáo dục con người, phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam phải kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc (yêu nước, nhân ái, cần cù, thông minh và sáng tạo…) kết hợp với tiếp thu có phê phán những giá trị văn hóa nhân loại (nhất là công , THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở PHÚ YÊN, 2 Thực trạng nguồn nhân lực ở Phú Yên, TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HĐH Ở TỈNH PHÚ YÊN, Đến năm 2020, Phú Yên phải chuẩn hóa hầu hết hệ thống trường lớp; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục - đào tạo và đội ngũ giáo viên; chuẩn hóa chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục - đà, - Mở rộng liên kết với một số trường đại học, học viện có uy tín trong nước và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo với giải quyết việc làm ;, - UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020; tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh giai đoạn 2016-2020; chủ động tạo điều kiện giới thiệu các cơ sở đào tạo c, - Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ ở cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với thu hút trí thức trẻ tốt nghiệp đại học chính quy về công tác ở cấp xã., KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, Hướng phát triển của đề tài, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay