Bài thu hoạch NQ TW 8 khóa XII

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:29

1 ĐẢNG BỘ CQ ĐẢNG- ĐT HUYỆN CHI BỘ HỘI LHPN HUYỆN * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phù Cừ, ngày tháng 12 năm 2018 BÀI THU HOẠCH Kết học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Họ tên: TRỊNH THỊ ĐÀ Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ cơng tác: Phó chủ tịch Đơn vị công tác: Hội LHPN huyện Phù Cừ Sinh hoạt Đảng tại: Chi Hội LHPN huyện Ngày 04/12/2018 tham gia học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Nhà văn hóa huyện Qua học tập, quán triệt, nắm vững hiểu rõ nội dung Nghị Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Từ nhận thức cá nhân thực trạng thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu giải pháp nêu Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XII) cụ thể sau: Về kinh tế - xã hội: Ban Chấp hành Trung ương đánh giá, tháng đầu năm 2018, nhờ có nỗ lực phấn đấu kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực, tồn diện lĩnh vực Dự báo, cuối năm 2018, hồn thành toàn 12 tiêu kế hoạch đề ra, có tiêu hồn thành vượt mức Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định Lạm phát kiểm sốt; số giá tiêu dùng trì mức 4% Các cân đối lớn kinh tế bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài - ngân sách nhà nước tăng cường; bội chi ngân sách mức 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm ngày thấp xa mức trần Quốc hội quy định Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân toán quốc tế tiếp tục cải thiện Các lĩnh vực văn hoá, xã hội quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quan trọng, góp phần tích cực vào việc trì ổn định trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành thị nông thôn cải thiện rõ rệt Phong trào xây dựng nơng thơn đạt nhiều kết tích cực, có gần 40% số xã nước đạt chuẩn nơng thơn Các sách, chế độ người có cơng, đối tượng sách, bảo trợ xã hội quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn giảm xuống 5,2 5,7% Công tác đào tạo nghề, giải việc làm tiếp tục đẩy mạnh, suất lao động cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đổi giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều kết tích cực Cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục đẩy mạnh, cán bộ, đảng viên nhân dân đồng tình, đánh giá cao Tiềm lực quốc phòng, an ninh tăng cường; an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội giữ vững; mơi trường hồ bình, ổn định cho phát triển bảo đảm Hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế đẩy mạnh mở rộng Tuy nhiên, Trung ương rõ, bên cạnh kết quả, thành tích đạt được, kinh tế - xã hội đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn số yếu tố tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, an ninh, trật tự xã hội Tình hình nước, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường Từ đến cuối năm năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề cho năm 2018 Trong năm 2019, tiếp tục củng cố tảng kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, nâng cao lực ứng phó với biến động bất thường thị trường, thị trường giới Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản máy tổ chức, biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định trị, trật tự, an tồn xã hội Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích kinh nghiệm, học đúc rút từ thực tế đổi mới, tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động toàn hệ thống trị; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần động, sáng tạo, liệt lãnh đạo, đạo tổ chức thực tất cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tầng lớp nhân dân Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Ban Chấp hành Trung ương thống cao với nhận định, đánh giá kết việc thực Nghị số 09, đồng thời trí ban hành Nghị Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển hướng biển Phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu phát triển bền vững kinh tế, xã hội môi trường biển, vùng ven biển hải đảo Tăng trưởng kinh tế biển thu nhập bình quân đầu người tỉnh, thành phố ven biển ngày cao so với mức tăng trưởng chung nước; đóng góp ngành kinh tế biển chiếm khoảng 10% GDP nước; đóng góp GRDP tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 - 70% GDP nước Chỉ số phát triển người (HDI) tỉnh, thành phố ven biển cao mức trung bình nước; đáp ứng yêu cầu thiết yếu người dân sống đảo Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, chất thải nhựa đại dương Ở tỉnh, thành phố ven biển, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt thu gom xử lý đạt quy chuẩn môi trường; khu kinh tế, khu công nghiệp khu đô thị ven biển có hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường quy hoạch; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển, bảo vệ mơi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng phù hợp với quy luật tự nhiên; mở rộng nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế biển Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia, giải tranh chấp biện pháp hồ bình sở luật pháp quốc tế, có Cơng ước Luật Biển năm 1982 Liên hợp quốc; giữ vững môi trường hồ bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế Trong bối cảnh giới thực Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu tiềm năng, lợi biển Việt Nam Cơ cấu lại, phát triển đồng bền vững ngành, lĩnh vực kinh tế biển, vùng biển, ven biển hải đảo theo hướng nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh Chú trọng phát triển trung tâm kinh tế ven biển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phát huy lợi điều kiện địa chiến lược, kinh tế, trị tự nhiên Khai thác, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên biển, làm động lực cho phát triển kinh tế đất nước Hết sức coi trọng công tác điều tra bản, thực phương châm nắm chắc, quản chặt, khai thác, sử dụng có hiệu tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, lấy khoa học - công nghệ tiên tiến nguồn nhân lực chất lượng cao làm khâu đột phá để phát triển kinh tế biển Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, sách tạo mơi trường điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư có cơng nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, đại phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế biển Trong trình triển khai thực Nghị quyết, cần trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, thống tư tưởng toàn Đảng, toàn dân Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, sách, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư sát hợp với thực tế để thực có hiệu Chú trọng lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên: Phát triển du lịch biển, đảo; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí tài nguyên khống sản khác; ni trồng, khai thác thuỷ hải sản phát triển hạ tầng nghề cá; phát triển công nghiệp đóng tàu; phát triển lượng tái tạo ngành kinh tế Tập trung đầu tư có hiệu khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng đồng làm tảng đột phá để phát triển vùng biển, ven biển trở thành điểm đến giới đồng thời cửa ngõ vươn giới Về công tác xây dựng Đảng Ban Chấp hành Trung ương định: Một là, thống cao việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trung ương cho rằng, năm qua, nhờ có chủ trương, quy định đắn, kịp thời Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trách nhiệm nêu gương ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên bước nâng lên, từ có hành động thiết thực cơng tác sống, tạo chuyển biến tích cực tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật đoàn kết nội Tuy nhiên, kết thu hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực bất cập, hiệu chưa cao, chưa tạo sức lan toả lớn Ban Chấp hành Trung ương thống với nội dung dự thảo Quy định, cho dự thảo chuẩn bị công phu, vừa có tính khái qt, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi; giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp văn Trung ương để hồn thiện sớm ban hành Quy định Trung ương nhấn mạnh, gần 200 Uỷ viên Trung ương khoá XII, đồng chí thật soi vào thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương gương mẫu đầu thực có sức lan toả lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ toàn Đảng, tồn hệ thống trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí thư Hai là, thống định thành lập tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Khi xem xét, định thành lập Tiểu ban, Trung ương thảo luận thống cao với Tờ trình Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm vào hoạt động Đặc biệt Tiểu ban Văn kiện Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cần tăng cường phối hợp với quan nghiên cứu, tham mưu Đảng Nhà nước, chắt lọc, kế thừa kết nghiên cứu năm gần vào tình hình thực tế đất nước để đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, với Đại hội XIII Đảng chủ trương, sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mạnh mẽ, sâu sắc đồng hơn, tạo xung lực cho phát triển đất nước nhanh bền vững, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Ba là, Ban Chấp hành Trung ương xem xét định giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khố XIV; bầu bổ sung đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khoá XII) Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương (khố XI) Bí thư Ban cán đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016; kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ngun Phó Bí thư Thành uỷ, ngun Bí thư Ban cán đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hình thức khai trừ khỏi đảng Việc xem xét, định công tác cán thi hành kỷ luật tiến hành chặt chẽ, dân chủ, quy định Đảng với thống cao Ban Chấp hành Trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy kết đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề cho năm 2018 năm tiếp theo; tổ chức thực có hiệu nghị quyết, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố XII), góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng./ 5 Liên hệ trách nhiệm cá nhân Vơi cương vị Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Được nghiên cứu, quán triệt nội dung học tập Nghị hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tơi nhận thấy vai trò trách nhiệm thân việc tham mưu, triển khai tổ chức thực nhiệm vụ trị quan, đơn vị thân sau: Tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện đạo, tổ chức, quán triệt triển khai học tập Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo kế hoạch đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh Tuyên truyền sâu rộng, cán hội viên tầng lớp phụ nữ huyện học tập Nghị Hội nghị Trung ương (Khóa XII) đạt kết cao Bản thân tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quy định địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm thái độ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng trị; ln ln học tập nâng cao trình độ trị lực cơng tác thân Ln giữ gìn, tu dưỡng đạo đức lối sống lành mạnh, phát huy tính tiền phong gương mẫu người cán đảng viên, gắn bó quan hệ mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói khơng đơi với làm Nêu cao tính trung thực, khách quan, chân thành tự phê bình phê bình Cùng tập thể lãnh đạo Hội LHPN huyện đồn kết, thống nhất, triển khai thực có hiệu Chương trình, Đề án Ban Chấp hành Đảng huyện Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm thực thắng lợi Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Đại hội Đảng Tỉnh lần thứ XVIII Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XXV đề Người viết thu hoạch Trịnh Thị Đà ... huyện đạo, tổ chức, quán triệt triển khai học tập Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo kế hoạch đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh Tuyên truyền sâu rộng,... vụ Huyện ủy nhằm thực thắng lợi Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Đại hội Đảng Tỉnh lần thứ XVIII Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ XXV đề Người viết thu hoạch Trịnh Thị Đà ... triển kinh tế biển Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, sách tạo mơi trường điều kiện thu n lợi thu hút nhà đầu tư có cơng nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, đại phát triển kết cấu hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch NQ TW 8 khóa XII, Bài thu hoạch NQ TW 8 khóa XII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay