TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH “Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực trạng và giải pháp”

18 20 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:25

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TÌNH HUỐNG QUẢN NHÀ NƯỚC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUN VIÊN CHÍNH TẠI HÀ NỘI Tên tình huống: “Khốn biên chế kinh phí quản hành đơn vị nghiệp công lập - thực trạng giải pháp” Học viên : …………… Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: …………… MỤC LỤC MỞ ĐẦU I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xuất tình 1.2 Mơ tả tình II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình 2.2 Cơ sở luận 2.3 Phân tích diễn biến tình 16 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tình 17 2.5 Hậu tình 18 III XỬ TÌNH HUỐNG 21 3.1 Mục tiêu xử tình 21 3.2 Đề xuất phương án 21 3.3 Các giải pháp thực phương án chọn 23 IV KIẾN NGHỊ 25 4.1 Kiến nghị với quan Đảng, Nhà nước 25 4.2 Kiến nghị với quan quản cấp 25 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Mn việc thành công thất bại, cán tốt kém" "cán tiền vốn đoàn thể Có vốn làm lãi, sách, cơng tác có cán tốt thành cơng, tức có lãi Khơng có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn" Chính vậy, từ đời đến nay, Đảng ta coi trọng cơng tác cán nhiệm vụ có tầm chiến lược, định toàn nghiệp mình, đặc biệt khâu lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm cán vào vị trí lãnh đạo, quản Cán có mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với tổ chức đường lối trị Đường lối trị sản sinh cán tốt Mặt khác, đội ngũ cán tốt góp phần hoạch định, cụ thể hố tổ chức thực thắng lợi đường lối trị Đồng thời, cán gắn với tổ chức, lực lượng nòng cốt tổ chức Có cán tốt xây dựng tổ chức sạch, vững mạnh Mặt khác, tổ chức sạch, vững mạnh tạo điều kiện để cán phát triển Tổ chức mạnh đảm bảo cho người mạnh Từng người mạnh góp phần làm cho tổ chức mạnh Muốn có cán tốt phải coi trọng làm tốt cơng tác cán Trong q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta chăm lo xây dựng đội ngũ cán ngày lớn mạnh Nhờ đó, đội ngũ cán góp phần tồn dân làm cách mạng tháng Tám thắng lợi, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đánh thắng chiến tranh xâm lược, thống đất nước tồn dân tiến hành cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Trong nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hố, đại hóa đất nước, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cần phải "có đội ngũ cán đủ phẩm chất lực xây dựng đường lối trị đắn tổ chức thực thắng lợi đường lối, vấn đề cốt tử lãnh đạo, sinh mệnh Đảng cầm quyền" Xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng cơng tác cán bộ, năm qua, công tác lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm cán vào vị trí lãnh đạo, quản thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản quan tâm mức, xác định lựa chọn cán bổ nhiệm cán khâu then chốt, định công tác cán nói chung, quản cán nói riêng Việc lựa chọn cán điều kiện, tiền đề để bổ nhiệm Bổ nhiệm cán lãnh đạo quản máy Đảng quyền góp phần trực tiếp, định biến đường lối sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ trị quan, đơn vị, địa phương thành thực Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hạn chế tồn cơng tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển cán số quan chưa thường xuyên Việc quy hoạch cán lãnh đạo, quản phòng ban huyện chưa rộng nên tính khả thi chưa cao Qua thời gian học tập lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản Nhà nước chương trình chun viên chính” Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giảng dạy tìm hiểu thực tế, tơi lựa chọn tình “Lựa chọn cán huyện M tỉnh H.Y" để làm chủ đề tiểu luận tình cuối khóa học I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1 Hồn cảnh xuất tình Giữa năm 2018 đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện M nghỉ hưu theo chế độ Để điều hành hoạt động văn phòng cấp ủy việc lựa chọn nhân cho vị trí Chánh Văn phòng có ý nghĩa quan trọng vậy, lãnh đạo Huyện ủy tiến hành rà soát, xem xét đối tượng quan có đủ lực, trình độ đảm nhiệm vị trí Việc lựa chọn, xếp người, việc giúp việc hoạt động cấp ủy huyện hiệu Mô tả tình Huyện M tỉnh H.Y huyện nghèo, nơng Tháng 7/2018 đồng chí Chánh văn phòng Huyện ủy huyện M nghỉ hưu theo chế độ Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chánh văn phòng với trọng trách làm tham mưu cho Huyện ủy gặp nhiều khó khăn cán có trình độ lực phù hợp với vị trí Qua xem xét rà sốt đối tượng quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhận thấy, số cán huyện có đồng chí Vũ Văn M Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy có tuổi đời 50 tuổi, trình độ chun mơn cử nhân Luật, qua lớp cao cấp luận trị lớp bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình chun viên chính, có thâm niên cơng tác lâu năm, có tinh thần trách nhiệm cơng việc giữ cương vị Phó Chánh Văn phòng từ năm 2011 đến nay… người có đủ điều kiện cần đủ để đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy vậy, Huyện ủy đồng chí ban lãnh đạo huyện định làm quy trình để bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M Tuy nhiên, thực bỏ phiếu tín nhiệm số phiếu dành cho đồng chí Vũ Văn M lại khơng cao đồng chí tham gia ứng cử khác (khơng có đủ điều kiện đồng chí Vũ Văn M) Vấn đề đặt ra: Ban lãnh đạo huyện ủy nhìn nhận vấn đề nào? Lãnh đạo huyện ủy huyện M giải tình để huyện ủy sớm ổn định công tác tổ chức cán huyện II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Lãnh đạo Huyện ủy cần phân tích đồng chí Vũ Văn M hội tụ đầy đủ điều kiện mà làm quy trình tín nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Huyện ủy số phiếu tín nhiệm lại khơng cao 2.2 Cơ sở luận Việc phân tích tình dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam cơng tác cán 2.3 Phân tích diễn biến tình Huyện M tỉnh H.Y huyện nghèo, nơng có đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy nghỉ hưu theo chế độ (cán có lực phục vụ huyện không nhiều) Để hoạt động Huyện ủy diễn bình thường Huyện ủy cần phải sớm bổ nhiệm đồng chí có lực để đảm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Trong thực tế, huyện nghèo, nông nên huyện cán có trình độ lực cao Huyện ủy sáng suốt tìm kiếm có ý lựa chọn đồng chí Phó Chánh Văn phòng Vũ Văn M có đủ điều kiện lực để giữ chức vụ Chánh Văn phòng (theo góc nhìn đồng chí lãnh đạo Huyện ủy) Việc bổ nhiệm cán lãnh đạo thực theo quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán huyện Vấn đề đặt đồng chí Vũ Văn M không ủng hộ cán bộ, công chức quan nên số phiếu không đạt yêu cầu, làm cho Huyện ủy rơi vào tình khó khăn 2.4 Ngun nhân dẫn đến tình Có thể nhiều nguyên nhân khác nhau, việc xác định ngun nhân cần phải nhìn nhận từ hai phía: Về phía tập thể: phát triển tập thể chưa đạt đến mức độ cao, chất lượng cán bộ, nhân viên tập thể chưa tốt… (nếu tập thể có đội ngũ cán khơng có tinh thần hợp tác tập thể kéo bè, kéo cánh để phản đối ý kiến cấp ý kiến chung tập thể để tham khảo, lãnh đạo huyện không nên dựa vào ý kiến để định) Cá nhân đồng chí Vũ Văn M: tính cách đồng chí khơng phù hợp, khơng lòng đồng nghiệp quan Đó nguyên nhân dẫn đến tình việc khuyết thiếu vị trí lãnh đạo huyện M vị trí quan trọng nên có nhiều người muốn giữ vị trí Do vậy, họ tìm cách nói xấu cán có lực để mưu cầu hội cho thân… Theo đó, vấn đề đặt từ tình - Ban lãnh đạo huyện ủy nhìn nhận vấn đề nào? - Lãnh đạo huyện ủy huyện M giải tình để huyện ủy sớm ổn định công tác tổ chức cán huyện? 2.5 Hậu tình Nếu khơng bổ nhiệm cán có lực, trình độ, đạo đức tốt khơng đảm đương nhiệm vụ trị phân công Nếu việc xử lãnh đạo Huyện Ủy khơng khéo léo gây đồn kết nội bộ, giảm lòng tin nhân dân vào Đảng Nhà nước III XỬ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử tình - Giúp cho huyện M có Chánh Văn phòng Huyện ủy có đủ tài đức để gánh vác công việc ban lãnh đạo Huyện ủy, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện - Có học kinh nghiệm thực tế để làm tốt công tác nhân quan, tổ chức giai đoạn - Rèn luyện kỹ lãnh đạo cho học viên cán quản lĩnh vực quản nhân tổ chức 3.2 Đề xuất phương án Để có cách xử tình tốt nhất, tơi xin đưa hai phương án giải sau: * Phương án - Xem xét kỹ việc xảy ra, nguyên nhân chủ quan (có thể từ phía tập thể, xuất phát từ phía đồng chí Vũ Văn M) nguyên nhân khách quan để xác định rõ tâm tư, nguyện vọng đáng tập thể hay sai: + Nếu tâm tư, nguyện vọng tập thể đáng cá nhân đồng chí Vũ Văn M chưa đủ tư cách nắm giữ vị trí tạm dừng việc bổ nhiệm để xem xét thêm + Nếu tập thể có vấn đề đồng chí Vũ Văn M có số khiếm khuyết nhỏ so tính cách chưa phù hợp, sửa đổi định bổ nhiệm - Ưu, nhược điểm phương án 1: + Ưu điểm: định bổ nhiệm cán hợp tình hợp sở hiểu rõ chất vụ việc, lựa chọn cán tốt cho vị trí quan trọng tổ chức + Nhược điểm: thời gian tốn nhiều công sức * Phương án - Vẫn định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M giữ vị trí chánh văn phòng huyện ủy lãnh đạo nhìn nhận hồn tồn Việc bỏ phiếu kênh thông tin để tham khảo - Ưu, nhược điểm phương án 2: + Ưu điểm: Công việc ổn định vị trí lãnh đạo nhanh chóng hồn thành, tốn thời gian công sức + Nhược điểm: cách giải mang tính chủ quan, dẫn đến sai lầm lựa chọn cán khơng xác, gây lòng tin tập thể ban lãnh đạo Trên sở xác định ưu, nhược điểm phương án đặt ra, nhận thấy phương án phương án khả thi, việc xử tình khơng dựa sở pháp mà dựa sở tâm xác đáng (dựa vào yếu tố tâm quy định hành vi xã hội cá nhân tính cách cá nhân hay đặc trưng tâm tập thể…) 3.3 Các giải pháp thực phương án chọn * Lập kế hoạch thực phương án lựa chọn - Kế hoạch thời gian, địa điểm/ nội dung công việc + Đầu tiên, lãnh đạo huyện họp bàn thống phương án hành động tạm dừng việc bổ nhiệm cán vào vị trí quan trọng chánh văn phòng UBND huyện để tìm hiểu đầy đủ thực trạng tổ chức có thời gian nhìn nhận cán cách đầy đủ, tránh sai lầm đáng tiếc việc lựa chọn bổ nhiệm cán + Thứ hai, xác định nguyên nhân vấn đề sở nhìn tồn diện tập thể cá nhân đồng chí Vụ Văn M… + Thứ ba, đánh giá xác chất vấn đề nhìn từ góc cạnh khác + Thứ tư, đưa định bổ nhiệm cán cách hợp - Kế hoạch nguồn nhân lực, vật lực: + Tham gia lấy ý kiến để xác định chất vấn đề, từ có sở chọn hướng giải phù hợp + Nguồn vật chất cần thiết để tổ chức hội họp, bàn bạc lấy ý kiến… 10 * Tổ chức thực phương án lựa chọn (phương án 1) - Ban lãnh đạo tìm hiểu thực tế, thu thập nhập thơng tín đồng chí Páo tập thể: + Trường hợp 1: qua xác minh tìm hiểu, ban lãnh đạo huyện thấy: tập thể tốt, có tâm nguyện lựa chọn cán lãnh đạo tốt cho tổ chức, thực tế đồng chí Vũ Văn M có q nhiều nhược điểm khơng lòng tin tập thể việc định bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M cần phải ban lãnh đạo cân nhắc kỹ + Trường hợp 2: Tiến hành xác minh tìm hiểu nguyên nhân, tập thể có nhiều phần tử xấu, gây bè kéo cánh tạo thể lực đối lập với mục tiêu đáng tập thể có bất đồng với đơng chí Vũ Văn M hay ban lãnh đạo huyện; Qua tìm hiểu từ kênh thơng tin thấy đồng chí Vũ Văn M thực tốt có lực tính cách đồng chí khơng đem lại hữu hảo quan hệ với đồng nghiệp ban lãnh đạo cần mạnh dạn bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M vào vị trí khuyết thiếu; Góp ý để đồng chí Vũ Văn M thấy hạn chế tính cách thân để sửa đổi làm tốt công việc giao (trường hợp đồng chí Vũ Văn M có vấn đề tính cách dẫn đến hành xử khơng lòng tập thể) - Sau bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn M vào vị trí chánh văn phòng huyện, ban lãnh đạo cần phải quan tâm đến việc xây dựng phát triển tập thể đoàn kết thực tốt mục tiêu đề (nếu tập thể có nhiều phần tử khơng tốt, có tư tưởng chống đối lại tập thể) 11 IV KIẾN NGHỊ 4.1 Kiến nghị với quan Đảng, Nhà nước + Tiếp tục hoàn thiện bổ sung hướng dẫn, văn quy phạm pháp luật công tác quản lý, đánh giá, điều động, luân chuyển, lựa chọn bổ nhiệm cán đê cấp thực thống nhất, đồng Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng Nhà nước trình thực để kịp thời đánh giá mặt ưu hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp thời kỳ + Mở rộng đối tượng cán để theo học lớp bồi dưỡng quản nhà nước chương trình chun viên chun viên cao cấp để họ có điều kiện nâng cao kiến thức quản nhà nước - Đối với cấp uỷ, quyền cấp + Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế vấn đề đặt cho cấp uỷ Đảng, quyền phải quan điểm đắn đánh giá cán đề bạt sử dụng cán Đánh giá cán đề bạt cán bộ, người đề bạt phát huy lực quản điều hành theo quy định Nhà nước, tư thúc đẩy phong trào ngày phát triển, phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao + Việc quy hoạch cán phải gắn đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán Nếu khơng thực tốt quy trình bị động công tác cán bộ, không chấm tốt đội ngũ kế cận sẵn sàng thay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình + Khi đề bạt, bổ nhiệm phải tuân thủ tiêu chuẩn cụ thể u cầu cơng việc vậy, khơng đánh giá cán theo ý chủ quan, cá nhân, cục mà phải vào tiêu chuẩn cán quản quy định, cụ thể: phẩm chất trị, phải có đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng lực lãnh đạo phải biết vận dụng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà 12 nước vào điều kiện cụ thể địa phương Biết xây dựng mối quan hệ cấp dưới, hoà đồng với cán nhân viên quan, đơn vị Năng động, sáng tạo điều hành, giải công việc; kiến thức lực chun mơn, phải có trình độ chun mơn phù hợp với nhiệm vụ giao Có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơng việc phải có kiến thức quản Nhà nước 13 KẾT LUẬN Trước yêu cầu phát triển đất nước, trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mạnh mẽ nữa, hiệu công tác cán cơng tác bổ nhiệm cán bộ, đòi hỏi phải nhận thức lại đắn để vận dụng tổ chức thực cho theo quan điểm đạo Đảng Công tác đề bạt, bổ nhiệm khâu công tác cán bộ, có vai trò quan trọng thể mặt, thứ nhất, công tác bổ nhiệm cán kết hợp với khâu khác tạo cho công tác cán trở thành hệ thống hồn chỉnh hợp Thứ hai, cơng tác bổ nhiệm cán có vai trò gắn liền với vai trò cơng tác cán tạo đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Cơng tác cán có vai trò quan trọng, tạo nên đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng V.I.Lênin rõ: “Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ mình, lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có khả tổ chức lãnh đạo phong trào”, giai cấp vơ sản muốn có cán tốt phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải tìm cán có lĩnh, có lực cơng tác tốt để giao trọng trách, phải xây dựng cho “những nhà trị giai cấp thực mình, nhà trị vơ sản khơng thua nhà trị gia cấp tư sản” Khi Đảng chưa có quyền, vấn đề cơng tác cán quan tâm, có quyền, vấn đề trở nên quan trọng cấp bách V.I Lênin đòi hỏi giai cấp cơng nhân phải xây dựng cho đội ngũ người “tâm huyết”, lấy đấu tranh cách mạng làm “chuyên nghiệp” Đội ngũ cán giỏi, có phẩm chất, có nhiệt tình điều kiện để giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản Ông nhấn mạnh: “Mấu chốt vấn đề người, vấn đề lựa chọn người” “kiểm tra việc chấp hành”, mấu chốt để thị, nghị Đảng thành thực 14 Nhận thức sâu sắc trung thành tuyệt tư tưởng, quan điểm C.Mác, Ph.Ăngghen Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cơng tác cán vị trí định giai đoạn cách mạng, để có cán tốt đáp ứng cho phong trào, cho nhiệm vụ cách mạng Người khẳng định: “Vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp”, “Huấn luyện cán cơng việc gốc Đảng” Chủ tịch Hồ Chí Minh người nêu gương việc hoạch định đường lối, sách vừa nguyên tắc, vừa linh hoạt xây dựng đội ngũ cán Không dừng lại nói, viết, thị cơng tác cán mà người trực tiếp mở lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ, tham gia giảng dạy dẫn công việc, hướng dẫn, dạy bảo cán công tác thực tế Người coi công tác cán việc đào tạo nhân tài trọng yếu cần thiết Người nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Trong suốt trình cách mạng nước ta, công đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng ta ln khẳng định vai trò quan trọng công tác cán coi khâu then chốt vấn đề then chốt Do đó, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán Đảng, hệ thống trị, cấp ủy đảng yêu cầu nghiệp cách mạng với mục tiêu: “có đội ngũ cán đủ phẩm chất lực xây dựng đường lối trị đắn tổ chức thực thắng lợi đường lối, vấn đề cốt lõi lãnh đạo, sinh mệnh Đảng cầm quyền” Mỗi người cán tổ chức, thủ trưởng cất nhắc, bổ nhiệm có tác dụng tinh thần lớn sống nghiệp công tác Họ cảm thấy vinh dự hơn, hãnh diện cố gắng cơng việc nhìn nhận đánh giá xác Từ họ cảm thấy phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức, vào lãnh đạo, xóa bỏ tư tưởng “Ba năm phấn đấu, không lần cấu” công việc tiến hành nhanh chóng hơn, hiệu Nhưng ngược lại, phe phái, bè cánh mà 15 bổ nhiệm hay mà bổ nhiệm người cán có tư tưởng coi thường người khác, coi thường hiệu công việc công việc khơng thể hồn thành tốt Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng sử dụng trực tiếp khái niệm “Bổ nhiệm cán bộ” qua quan điểm người cất nhắc cán nói lên tầm quan trọng công tác bổ nhiệm cán Theo Người, cất nhắc cán công việc cần kíp phải làm cho Nếu cất nhắc khơng cẩn thận, không khỏi đem người bô lô, ba la, nói mà khơng làm vào địa vị lãnh đạo Như có hại Cất nhắc cán phải cơng tác, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Như cơng việc định chạy Người rõ, cất nhắc cán không nên làm “giã gạo” Nghĩa trước cất nhắc không xem xét kỹ, cất nhắc khơng giúp đỡ họ, họ sai lầm đẩy xuống, chờ lúc họ làm lại cất nhắc lên Một cán bị nhắc lên thả xuống ba lần hỏng đời Ảnh hưởng việc bổ nhiệm cán khơng có tác động tới tinh thần, tâm thân người bổ nhiệm, mà tác động tới đội ngũ cán nơi có người bổ nhiệm Có nơi bổ nhiệm không cán bộ, cán bổ nhiệm không với lực, sở trường, khơng với cống hiến, uy tín trước quần chúng gây tình trạng hoang mang, dao động, chán nản đội ngũ cán Đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng khơng niềm tin vào tổ chức, vào người lãnh đạo, động lực phấn đấu từ khơng còn, nhiệm vụ giao bê trễ, khó hồn thành Bổ nhiệm cán sợi dây đồn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng quan, đơn vị tránh bất đồng bổ nhiệm cán khơng tạo Như vậy, nói đề bạt, bổ nhiệm cán có vai trò to lớn cơng tác cán bộ, cán đội ngũ cán bộ, sợi dây thắt chặt tình đồn kết quan, tổ chức đăc biệt điều kiện để bảo đảm cho việc hồn thành xuất sắc nhiệm vụ trị tổ chức, đơn vị, địa 16 phương, cán đội ngũ cán Do vậy, cấp ủy, tổ chức người đứng đầu có hiểu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, xác định vai trò cơng tác bổ nhiệm cán công tác lụa chọn cán xây dựng đội ngũ cán mong thực công tác Ngày nghiệp đổi toàn diện đất nước đứng trước yêu cầu với bao thời thách thức xem thường, để công đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi mong muốn, việc tiếp tục đổi công tác bổ nhiệm cán góp phần xây dựng đội ngũ cán đảm bảo chất lượng, số lượng, cấu nhằm nâng cao lực cầm quyền Đảng không yêu cầu khách quan mà mệnh lệnh sống 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Nghị Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Nghị số 11 - NQ/TW ngày 15 - 01 - 2002 Bộ trị khố IX ln chuyển cán lãnh đạo, quản Văn kiện Đại hội Đảng khóa XI, XII Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/1/2010 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức Tài liệu bồi dưỡng quản nhà nước chương trình chun viên 18 ... theo học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chun viên chun viên cao cấp để họ có điều kiện nâng cao kiến thức quản lý nhà nước - Đối với cấp uỷ, quyền cấp + Trong điều kiện kinh tế thị... Luật, qua lớp cao cấp lý luận trị lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, có thâm niên cơng tác lâu năm, có tinh thần trách nhiệm công việc giữ cương vị Phó Chánh... cao Qua thời gian học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giảng dạy tìm hiểu thực tế, tơi lựa chọn tình “Lựa chọn cán huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH “Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực trạng và giải pháp”, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH “Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực trạng và giải pháp”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay