GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XÃ XUÂN LÂM, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

132 11 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ QUỐC PHƯƠNG GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XUÂN LÂM, THỊ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các tài liệu số liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Quốc Phương LỜI CẢM ƠN Qua luận văn tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Tâm lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình giảng dạy, bảo, giúp đỡ tơi năm học vừa qua, giúp trưởng thành chuyên môn sống Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, người định hướng trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Thạc sĩ Tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân Xuân Lâm tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ đóng góp ý kiến q báu cho tơi suốt trình thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới thành viên lớp Cao học Giáo dục phát triển cộng đồng Khóa 25 trường Đại học Sư phạm Hà Nội giúp đỡ, động viên chia sẻ khó khăn tơi q trình học tập Trong q trình thực luận văn, chắn không tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận góp ý thầy người có chun môn lĩnh vực giáo dục phát triển cộng đồng để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Quốc Phương DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Giải nghĩa BVR Bảo vệ rừng CO2 Các bơ níc Hecta NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn O2 Ơxi PCCCR Phòng cháy, chữa cháy rừng UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu .3 3.1 Khách thể nghiên cứu .3 3.2 Đối tượng nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận .4 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2 Phương pháp quan sát 7.2.3 Phương pháp khảo nghiệm 7.3 Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ .5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN CẤP XÃ, THỊ TRẤN .7 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 11 1.2.1 Giáo dục .11 1.2.2 Rừng 12 1.3 Vai trò rừng vấn đề suy thối rừng 15 1.3.1 Vai trò rừng đời sống người .15 1.3.2 Nguyên nhân dẫn đến suy thoái rừng Việt Nam .15 1.3.3 Kiểm soát suy thoái rừng .20 1.4 Giáo dục bảo vệ rừng cho người dân .20 1.4.1 Mục tiêu giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 20 1.4.2 Nội dung giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 21 1.4.3 Hình thức giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 22 1.4.4 Phương pháp giáo dục bảo vệ rừng cho người dân .23 1.4.7 Các chủ thể tham gia vào việc giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 25 1.4.8 Kiểm tra đánh giá kết giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 29 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 30 1.5.1 Yếu tố khách quan .30 1.5.2 Yếu tố chủ quan 31 Tiểu kết chương 33 Chương .34 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN 34 XUÂN LÂM, THỊ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 34 2.1 Khái quát chung khách thể khảo sát 34 2.1.1 Mục tiêu khảo sát 34 2.1.2 Nội dung khảo sát 34 2.1.3 Khách thể khảo sát địa bàn khảo sát .35 2.1.4 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 39 2.2 Thực trạng bảo vệ rừng người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.1 Đặc trưng rừng Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.2 Thực trạng bảo vệ rừng Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 41 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến suy thoái rừng Xuân Lâm 43 2.2.4 Những khó khăn tồn công tác bảo vệ rừng 45 2.2.5 Các tác động suy thoái rừng tới môi trường 46 2.2.6 Các tác động suy thoái rừng tới đời sống người dân 46 2.3 Thực trạng giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 47 2.3.1 Nhận thức đối tượng khảo sát mục tiêu, vai trò công tác giáo dục BVR cho người dân 48 2.3.2 Thực trạng nội dung giáo dục BVR cho người dân .51 2.3.3 Về hình thức giáo dục BVR cho người dân 59 2.3.4 Về phương pháp giáo dục BVR cho người dân 60 2.3.5 Kiểm tra đánh giá kết giáo dục BVR cho người dân 62 2.3.6 Đánh giá chung thực trạng giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 64 2.4 Kinh nghiệm bảo vệ rừng số nước giới .66 2.4.1 Nhật Bản 66 2.4.2 Thụy Sỹ .67 2.4.3 Brazil 68 2.4.4 Nga 68 Tiểu kết chương 70 Chương .71 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN 71 XUÂN LÂM, THỊ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN 71 3.1 Định hướng giáo dục bảo vệ rừng .71 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục bảo vệ rừng .72 3.2.1 Đảm bảo tính khả thi 72 3.2.2 Đảm bảo tính đồng 72 3.2.3 Nguyên tắc phối hợp lực lượng hội 72 3.2.4 Nguyên tắc phù hợp với tình hình địa phương 73 3.3 Các biện pháp giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 73 3.3.1 Tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục bảo vệ rừng cho người dân cộng đồng dân cư 73 3.3.2 Phối hợp lực lượng chức năng, tổ chức hội giáo dục bảo vệ rừng cho người dân 76 3.3.3 Huy động tham gia tích cực cộng đồng dân cư công tác giáo dục bảo vệ rừng .80 3.3.4 Áp dụng biện pháp giáo dục đặc biệt đối tượng có nguy phá rừng, hủy hoại rừng 82 3.3.5 Huy động nguồn lực điều kiện sở vật chất thiết bị công tác giáo dục bảo vệ rừng .84 3.3.6 Hỗ trợ nâng cao đời sống người dân phát huy tiềm cho cộng đồng dân cư 86 3.4 Mối quan hệ biện pháp .88 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 89 3.5.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 89 3.5.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 90 3.5.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp .94 Tiểu kết chương 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 Kết luận .98 Khuyến nghị 99 2.1 Đối với cấp ủy Đảng quyền địa phương 99 2.2 Đối với nhà trường nhân dân địa phương 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu .3 3.1 Khách thể nghiên cứu .3 3.2 Đối tượng nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 7.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận .4 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2 Phương pháp quan sát 7.2.3 Phương pháp khảo nghiệm 7.3 Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ .5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN CẤP XÃ, THỊ TRẤN .7 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước 26 UBND Xuân Lâm (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phú Yên 27 Nguyễn Khắc Viện (1994), Từ Điển Hội Học, Nxb Thế giới, Hà Nội 28 www.thiennhien.net/2011/04/28/nang-do-che-phu-rung-len-43-vao-nam2015/, “ Nâng độ che phủ rừng lên 43% vào năm 2015” Tiếng Anh 29 FAO (2010), Global Forest Resources Assessment 2010 Main report Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome 2010 30 Ross, Murray G (1955), Community Organization – Theory and Principles, Canada: Harper & Row 103 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG HỎI VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XUÂN LÂM, THỊ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN (Đối tượng hỏi người dân sinh sống địa bàn Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú n) Kính gửi: Q ơng/bà sinh sống địa bàn Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Tôi là: Lê Quốc Phương - Học viên Cao học giáo dục phát triển cộng đồng, Trường Đại học sư phạm Hà Nội Hiện tiến hành thực đề tài luận văn thạc sĩ “Giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên” Để phục vụ công tác nghiên cứu, cần thu thập số thông tin thực trạng giáo dục bảo vệ rừng người dân khu vực nghiên cứu Kính mong q ơng/bà giúp đỡ để tơi hồn thành tốt cơng việc Tơi xin đảm bảo rằng, thơng tin cá nhân tên, tuổi, nghề nghiệp giữ kín, khơng phục vụ cho hoạt động thực thi pháp luật địa phương công tác truyền thơng (Hãy khoanh tròn vào mục chọn - đồng ý đánh dấu x vào cột phù hợp - đồng ý) Câu hỏi 1: Theo ý kiến ơng (bà) mục tiêu hướng đến thực giáo bảo vệ rừng cho người dân gì? a Hình thành tư tưởng, tình cảm, nếp sống văn minh cho người dân b Để nhận thức vai trò, tầm quan trọng rừng sống; lợi ích rừng đem lại c Để trang bị kiến thức, kỹ cho người dân để bảo vệ rừng d Để tích cực chủ động ngăn chặn hành vi phá rừng e Để người dân có thái độ tích cự, đắn bảo vệ rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng f Xây dựng hành vi đắn tài nguyên rừng 104 g Làm cho người dân có thói quen quan tâm đến vấn đề BVR Câu hỏi 2: Ông (bà) cho biết ý kiến vai trò lực lượng thực công tác giáo dục BVR cho người dân a Ủy ban nhân dân b Nhà trường c Cán kiểm lâm d Người dân Câu hỏi 3: Ông (bà) cho biết mức độ thực nội dung công tác giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) sinh sống Mức độ thực Thường xuyên Nội dung giáo dục Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức BVR cho người dân Xuân Lâm quy định pháp luật Xây dựng ban quản lý, tổ tự quản mơ hình tham gia bảo vệ rừng địa phương Tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc Tổ chức hoạt động tăng cường công tác bảo vệ rừng, cải thiện chất lượng rừng điều kiện sống người dân khu vực 105 Thỉnh thoảng Chưa thực Câu hỏi 4: Ông (bà) cho biết mức độ thực hình thức giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) sinh sống Mức độ thực TT Hình thức giáo dục Thường xuyên Thỉnh Chưa bao thoảng Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền Thông qua việc tổ chức thi Lồng ghép vào chương trình giáo dục Lồng ghép vào chương trình hoạt động quan, tổ chức Câu hỏi 5: Ông (bà) cho biết mức độ thực phương pháp giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) sinh sống Mức độ thực TT Phương pháp giáo dục Tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng Tổ chức tọa đàm, thảo luận công tác bảo vệ rừng Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ rừng Lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ Thành lập tổ tự quản bảo vệ rừng 106 Thường Thỉnh Chưa bao xuyên thoảng 10 Tổ chức chiếu phim, triển lãm ảnh tài nguyên rừng Phát tờ rơi qui định pháp luật BVR Xây dựng phát triển mơ hình gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa Phát huy vai trò cán kiểm lâm địa bàn Phối hợp liên ngành Câu hỏi 6: Ông (bà) cho biết mức độ thực kết nội dung giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) sinh sống Mức độ thực Nội dung kiểm tra đánh giá Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức BVR cho người dân Xuân Lâm quy định pháp luật Xây dựng ban quản lý, tổ tự quản mơ hình tham gia bảo vệ rừng địa phương Tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc Tổ chức hoạt động tăng cường công tác bảo vệ rừng, cải thiện chất lượng rừng điều kiện sống người dân khu vực 107 Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng thực Câu 7: Ông (bà) cho biết, Rừng có vai trò sống ông (bà)? a Cung cấp gỗ, củi e Giúp khí hậu lành, mát mẻ b Cung cấp lâm sản khác gỗ c Bảo vệ chống xói mòn đất f Phòng chống lũ lụt g Vai trò khác:……………… d Lưu trữ cung cấp nguồn nước Câu 8: Ơng (bà) có biết hoạt động bị cấm quản lý bảo vệ rừng không? a Có biết b Khơng biết Các hoạt động cụ thể:……………………………………… Câu 9: Ơng (bà) có tham gia vào hoạt động trồng bảo vệ rừng hay không? a Trồng rừng b Bảo vệ rừng c Không tham gia Câu 10: Ông (bà) cho biết giá trị sử dụng rừng? a Giá trị trực tiếp d Giá trị trực tiếp gián tiếp b Giá trị gián tiếp e Giá trị trực tiếp, gián tiếp phi sử dụng c Giá trị phi sử dụng Câu 11: Ơng (bà) có nhận xét tài nguyên rừng quản lý tài nguyên rừng địa bàn thời gian qua? a Phát triển c Bị suy giảm b Bình thường d Bị suy giảm nghiêm trọng Câu 12: Ông (bà) có nhận xét việc quản lý bảo vệ rừng nay? a Không tốt c Tốt b Bình thường d Rất tốt 108 Câu 13: Ơng (bà) đánh giá việc nâng cao nhận thức cho người dân quyền xã? a Rất c Bình thường b Ít d Nhiều Câu 14: Ơng (bà) tiếp nhận nguồn thông tin rừng bảo vệ rừng thông qua phương thức nào? a Sách c Truyền hình b Báo chí d Nguồn khác Chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ơng (bà)! 109 Phụ lục 2: BẢNG HỎI VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XUÂN LÂM, THỊ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN (Đối tượng hỏi cán công tác địa bàn Xn Lâm, thị Sơng Cầu, tỉnh Phú n) Kính gửi: Quý ông/bà công tác địa bàn Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Tôi là: Lê Quốc Phương - Học viên Cao học giáo dục phát triển cộng đồng, Trường Đại học sư phạm Hà Nội Hiện tiến hành thực đề tài luận văn thạc sĩ “Giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên” Để phục vụ công tác nghiên cứu, cần thu thập số thông tin thực trạng giáo dục bảo vệ rừng người dân khu vực nghiên cứu Kính mong q ơng/bà giúp đỡ để tơi hồn thành tốt cơng việc Tơi xin đảm bảo rằng, thơng tin cá nhân tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ giữ kín, khơng phục vụ cho hoạt động thực thi pháp luật địa phương công tác truyền thơng (Hãy khoanh tròn vào mục chọn - đồng ý đánh dấu x vào cột phù hợp - đồng ý) Câu hỏi 1: Theo ý kiến ơng (bà) mục tiêu hướng đến thực giáo bảo vệ rừng cho người dân gì? a Hình thành tư tưởng, tình cảm, nếp sống văn minh cho người dân b Để nhận thức vai trò, tầm quan trọng rừng sống; lợi ích rừng đem lại c Để trang bị kiến thức, kỹ cho người dân để bảo vệ rừng d Để tích cực chủ động ngăn chặn hành vi phá rừng 110 e Để người dân có thái độ tích cự, đắn bảo vệ rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng f Xây dựng hành vi đắn tài nguyên rừng g Làm cho người dân có thói quen quan tâm đến vấn đề BVR Câu hỏi 2: Ông (bà) cho biết ý kiến vai trò lực lượng thực công tác giáo dục BVR cho người dân a Ủy ban nhân dân b Nhà trường c Cán kiểm lâm d Người dân Câu hỏi 3: Ông (bà) cho biết mức độ thực nội dung công tác giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) công tác Mức độ thực Nội dung giáo dục Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức BVR cho người dân Xuân Lâm quy định pháp luật Xây dựng ban quản lý, tổ tự quản mơ hình tham gia bảo vệ rừng địa phương Tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc 111 Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng thực Tổ chức hoạt động tăng cường công tác bảo vệ rừng, cải thiện chất lượng rừng điều kiện sống người dân khu vực Câu hỏi 4: Ông (bà) cho biết mức độ thực hình thức giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) công tác Mức độ thực TT Hình thức giáo dục Thường xun Thơng qua báo cáo viên, tuyên truyền viên Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền Thông qua việc tổ chức thi Lồng ghép vào chương trình giáo dục Lồng ghép vào chương trình hoạt động quan, tổ chức 112 Thỉnh Chưa bao thoảng Câu hỏi 5: Ông (bà) cho biết mức độ thực phương pháp giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) công tác Mức độ thực TT 10 Phương pháp giáo dục Tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng Tổ chức tọa đàm, thảo luận công tác bảo vệ rừng Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ rừng Lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ Thành lập tổ tự quản bảo vệ rừng Tổ chức chiếu phim, triển lãm ảnh tài nguyên rừng Phát tờ rơi qui định pháp luật BVR Xây dựng phát triển mơ hình gia đình văn hóa, cộng đồng văn hóa Phát huy vai trò cán kiểm lâm địa bàn Phối hợp liên ngành 113 Thường Thỉnh Chưa bao xuyên thoảng Câu hỏi 6: Ông (bà) cho biết mức độ thực kết nội dung giáo dục BVR cho người dân nơi ông (bà) công tác Mức độ thực Nội dung kiểm tra đánh giá Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng thực Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức BVR cho người dân Xuân Lâm quy định pháp luật Xây dựng ban quản lý, tổ tự quản mơ hình tham gia bảo vệ rừng địa phương Tổ chức trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc Tổ chức hoạt động tăng cường công tác bảo vệ rừng, cải thiện chất lượng rừng điều kiện sống người dân khu vực Câu 7: Ông (bà) cho biết, Rừng có vai trò sống ông (bà)? a Cung cấp gỗ, củi e Giúp khí hậu lành, mát mẻ b Cung cấp lâm sản khác gỗ c Bảo vệ chống xói mòn đất d Lưu trữ cung cấp nguồn nước 114 f Phòng chống lũ lụt g Vai trò khác:……………… Câu 8: Ơng (bà) có biết hoạt động bị cấm quản lý bảo vệ rừng không? a Có biết b Khơng biết Các hoạt động cụ thể:……………………………………… Câu 9: Ơng (bà) có tham gia vào hoạt động trồng bảo vệ rừng hay không? a Trồng rừng b Bảo vệ rừng c Không tham gia Câu 10: Ông (bà) cho biết giá trị sử dụng rừng? a Giá trị trực tiếp d Giá trị trực tiếp gián tiếp b Giá trị gián tiếp e Giá trị trực tiếp, gián tiếp phi sử dụng c Giá trị phi sử dụng Câu 11: Ông (bà) có nhận xét tài ngun rừng quản lý tài nguyên rừng địa bàn thời gian qua? a Phát triển c Bị suy giảm b Bình thường d Bị suy giảm nghiêm trọng Câu 12: Ơng (bà) có nhận xét việc quản lý bảo vệ rừng nay? a Không tốt c Tốt b Bình thường d Rất tốt Câu 13: Ơng (bà) đánh giá việc nâng cao nhận thức cho người dân quyền xã? a Rất c Bình thường b Ít d Nhiều Câu 14: Ơng (bà) tiếp nhận nguồn thông tin rừng bảo vệ rừng thông qua phương thức nào? a Sách c Truyền hình b Báo chí d Nguồn khác Chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ơng (bà)! 115 Phụ lục 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XUÂN LÂM, THỊ SƠNG CẦU, TỈNH PHÚ N Kính gửi: Các ông (bà) công tác, sinh sống địa bàn Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Tôi là: Lê Quốc Phương - Học viên Cao học giáo dục phát triển cộng đồng, Trường Đại học sư phạm Hà Nội Hiện tiến hành thực đề tài luận văn thạc sĩ “Giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Xuân Lâm, thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên” Xin ông (bà) vui lòng cho biết quan điểm ơng (bà) tính cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục bảo vệ rừng cho người dân Kính mong ơng (bà) giúp đỡ để tơi hồn thành tốt cơng việc Tơi xin đảm bảo rằng, thông tin cá nhân tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ giữ kín, khơng phục vụ cho hoạt động thực thi pháp luật địa phương công tác truyền thông Xin chân thành cảm ơn hợp tác q báu ơng (bà)! (bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng) TT Nội dung biện pháp Tính cần thiết Rất Cần Khơng Tính khả thi Rất Khả Khơng cần cần khả thiết thi thiết Tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục bảo vệ rừng cho người dân cộng đồng dân cư Phối hợp lực lượng chức năng, tổ chức 116 thiết thi khả thi hội giáo dục bảo vệ rừng Huy động tham gia tích cực cộng đồng dân cư cơng tác giáo dục bảo vệ rừng Áp dụng biện pháp giáo dục đặc biệt đối tượng có nguy phá rừng, hủy hoại rừng Huy động nguồn lực điều kiện sở vật chất thiết bị công tác giáo dục bảo vệ rừng Hỗ trợ nâng cao đời sống người dân phát huy tiềm cho cộng đồng dân cư Theo ông (bà) cần có biện pháp giáo dục để công tác giáo dục bảo vệ rừng tốt hơn: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông(bà)! 117 ... trạng bảo vệ rừng người dân xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.1 Đặc trưng rừng xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.2 Thực trạng bảo vệ rừng xã Xuân Lâm, thị. .. trạng bảo vệ rừng người dân xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.1 Đặc trưng rừng xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 39 2.2.2 Thực trạng bảo vệ rừng xã Xuân Lâm, thị. .. rừng cho người dân cấp xã, thị trấn Chương 2: Thực trạng giáo dục bảo vệ rừng cho người dân xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Chương 3: Biện pháp giáo dục bảo vệ rừng cho người dân xã
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XÃ XUÂN LÂM, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN XÃ XUÂN LÂM, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN, CHO NGƯỜI DÂN CẤP XÃ, THỊ TRẤN, XÃ XUÂN LÂM, THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN, BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay