Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

32 15 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:07

CANTHO UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUANG MINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ĐỖ THỊ HOÀI GIANG SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN TÂM NHƯ MSSV: CT1420M515 Cần Thơ, tháng 12/2018 1 MỤC MỤC TIÊU TIÊU NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU Thực kế toán vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH Thủy Sản Quang Minh Phân tích tình hình vốn tiền khoản phải thu đơn vị giai đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2018 Đưa giải pháp hoàn thiện kế toán vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH Thủy Sản Quang Minh 2 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁPNGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU • Chế độ kế tốn áp dụng: Thơng tư số 200/2014/Tt-btc • Hình thức kế tốn: Nhật ký chung • Phương pháp nghiên cứu ‾ Phương pháp thu thập số liệu ‾ Phương pháp phân tích số liệu ‾ Phương pháp kế toán Phương pháp lưu đồ Phương pháp chứng từ Phương pháp ghi sổ kép Phương pháp hạch toán 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán tiền mặt quỹ Kế toán tiền gửi ngân hàng Kế toán phải thu khách hàng Kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán tiền mặt quỹ Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng: TK 111 Chứng từ sổ sách sử dụng: - Chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, séc lĩnh tiền mặt, giấy đề nghị tạm ứng/hồn ứng, hố đơn,… - Sổ sách: + Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung (phụ lục 28), sổ (hình 4.3) + Sổ chi tiết: sổ chi tiết tiền mặt Việt Nam đồng (hình 4.4) Một số nghiệp vụ phát sinh: 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán tiền mặt quỹ Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiệp vụ 5: Ngày 10/01/2018, phiếu thu số PT13/01 thu tiền mua hàng Công ty Cổ phần Việt Nam Food theo hóa đơn số 0000133 ngày 10/01/2018 số tiền 5.931.500 đồng Kế toán hạch tốn: Nợ TK 1111 5.931.500 Có TK 1311 5.931.500 [Chứng từ kèm theo: + Phiếu thu PT13/01: phụ lục 5a + Hóa đơn số 0000133: phụ lục 5b] 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán tiền mặt quỹ Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiệp vụ 8: Phiếu chi số 30/01D ngày 17/01 việc tốn tiền mua yếm PVC nhập kho Cơng ty Đại Hải Hồng số tiền 3.685.000 đồng theo hóa đơn số 0004548 ngày 17/01 Kế toán hạch toán: Nợ TK 1532 3.350.000 Nợ TK 1331 335.000 Có TK 1111 3.685.000 [Chứng từ kèm theo: + Phiếu chi số 30/01D: phụ lục 8a + Hóa đơn số 0004548: phụ lục 8b + Phiếu nhập kho PNK30: phụ lục 8c] 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế tốn tiền gửi ngân hàng Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng: TK 112 Chứng từ sổ sách sử dụng: - Chứng từ: Giấy báo nợ, giấy báo có, hóa đơn,… - Sổ sách: + Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung (phụ lục 28), sổ (hình 4.7) + Sổ chi tiết: sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng - Sổ chi tiết tiền gửi nội tệ ngân hàng Agribank (hình 4.8); - Sổ chi tiết tiền gửi ngoại tệ USD ngân hàng Agribank (hình 4.9); - Sổ chi tiết tiền gửi nội tệ ngân hàng BIDV (hình 4.10); - Sổ chi tiết tiền gửi ngoại tệ USD ngân hàng BIDV (hình 4.11) 10 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán phải thu khách hàng Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng: TK 131 Chứng từ sổ sách sử dụng: - Chứng từ: hợp đồng, hóa đơn bán ra,… - Sổ sách: + Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung (phụ lục 28), sổ (hình 4.13) + Sổ chi tiết: sổ chi tiết tiền mặt Việt Nam đồng - Sổ chi tiết phải thu khách hàng nước – TK 1311 (hình 4.14); - Sổ chi tiết phải thu khách hàng ngồi nước – TK 1312 (hình 4.15) 18 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán phải thu khách hàng Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiệp vụ 2: ngày 09/01 xuất hóa đơn số 0000131 bán hàng cho Công ty Thủy Sản Trường Giang chưa thu số tiền 4.225.256.000 đồng Kế toán hạch toán: Nợ TK 1311 4.225.256.000 Có TK 5112 4.225.256.000 [Chứng từ kèm theo: + Hóa đơn số 0000131: phụ lục 21] 19 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán phải thu khách hàng Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiêp vụ 6: ngày 15/01 xuất hàng bán cho Cơng ty Marubeni Corporation (Japan) theo hóa đơn thương mại số 007/QMC-SH.2018 trị giá 152.375 USD, tỷ giá giao dịch 22.675 VND/USD (các mặt hàng thuộc diện miễn thuế xuất khẩu) Kế toán hạch toán: Nợ TK 1312 3.455.103.125 Có TK 5112 3.455.103.125 [Chứng từ kèm theo: + Hóa đơn số 007/QMC-SH.2018: phụ lục 24] 20 21 22 23 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng: TK 133 Chứng từ sổ sách sử dụng: - Chứng từ: hóa đơn GTGT mua vào,… - Sổ sách: + Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung (phụ lục 28), sổ (hình 4.16) + Sổ chi tiết: Công ty không sử dụng sổ chi tiết 24 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiệp vụ 1: Phiếu chi số 30/01D ngày 17/01 việc toán tiền mua yếm PVC Cơng ty Đại Hải Hồng số tiền 3.685.000 đồng theo hóa đơn số 0004548 ngày 17/01 Kế toán hạch toán: Nợ TK 1532 3.350.000 Nợ TK 1331 335.000 Có TK 1111 3.685.000 [Chứng từ kèm theo: + Phiếu chi số 30/01D: phụ lục 8a + Hóa đơn số 0004548: phụ lục 8b] 25 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ Một số nghiệp vụ phát sinh: - Nghiệp vụ 4: Ngày 21/01/18, Phiếu chi số PC65/01 toán tiền mua sắt thép nhập kho vật tư để sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị Cơng ty TNHH Sáu Phát số tiền 2.170.001 đồng, theo hóa đơn số 0002186 ngày 21/01/2018 Kế toán hạch toán: Nợ TK 1524 1.972.728 Nợ TK 1331 197.273 Có TK 1111 2.170.001 [Chứng từ kèm theo: + Phiếu chi PC65/01: phụ lục 10a + Hóa đơn số 0002186: phụ lục 10b] 26 27 4 PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CÁC CÁC CHỈ CHỈ SỐ SỐ TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH  Hệ số khả toán hành  Hệ số khả toán nhanh  Hệ số khả toán tức thời 28 4 CÁC CÁC CHỈ CHỈ SỐ SỐ VỀ VỀ KHẢ KHẢ NĂNG NĂNG THANH THANH TOÁN TOÁN Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 Tài sản ngắn hạn Tr.đ 125.866 Tiền mặt quỹ TGNH Tr.đ 20.206 36.067 Hàng tồn kho Tr.đ 40.532 Nợ ngắn hạn Tr.đ Hệ số khả toán hành (1)/(4) Lần 2017 151.263 170.764 tháng đầu năm 2017 tháng đầu năm 2018 139.384 159.961 33.071 29.321 38.228 46.851 57.250 49.610 52.330 67.811 93.251 77.102 41.251 63.450 1,86 1,62 2,21 3,38 2,52 1,70 Hệ số khả toán nhanh [(1)-(3)]/(4) Lần 1,26 1,12 1,47 2,18 Hệ số khả toán tức thời (2)/(4) Lần 0,30 0,39 0,43 0,71 0,60 29 5.HỆ 5.HỆTHỐNG THỐNGGIẢI GIẢIPHÁP PHÁPHỒN HỒNTHIỆN THIỆN CƠNG CƠNGTÁC TÁCKẾ KẾTOÁN TOÁNVỐN VỐNBẰNG BẰNGTIỀN TIỀN VÀCÁC CÁCKHOẢN KHOẢNPHẢI PHẢITHU THU STT Hạn chế Đề xuất giải pháp việc giao dịch tiền mặt không Do đặc thù ngành kinh doanhphát hạch toán qua tài khoản 113 – “Tiền sinh nhiều giá trị lớn, cần hạch chuyển” toán qua TK 113 – “Tiền chuyển” để ghi nhận tính chất giao dịch nghiệp vụ Một số hóa đơn hay chứng từ kế Kế tốn cần phải kiểm tra tính xác, tốn khác chưa đủ chữ ký đầy đủ hợp lý chứng từ trước đối tượng có liên quan đưa vào sử dụng lưu trữ Tại quy trình thu tiền mặt lập hai Cần lập thêm liên phiếu thu-phiếu liên phiếu thu, phiếu chi, chi lưu trữ thủ quỹ làm đối chưa đủ lưu trữ phần để chiếu với kế toán kiểm làm cứu đối chiếu 30 6 KIẾN KIẾN NGHỊ NGHỊ Nhà nước -Nhà nước cần tích cực việc kiểm sốt lạm phát -Điều chỉnh thị trường sách vĩ mơ để hạn chế gia tăng giá xăng dầu -Xây dựng sách ưu đãi thuế TNDN điều chỉnh khoản lãi suất cho vay ngân hàng thương mại cách phù hợp Ngân hàng - Nên có sách, lãi suất phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp - Tạo điều kiện cho vay toán cho thuận lợi doanh nghiệp 31 32 ... KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN VÀ VÀ CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán tiền mặt quỹ Kế toán tiền gửi ngân hàng Kế toán phải thu khách hàng Kế toán thu GTGT đầu vào khấu... HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN VÀ VÀ CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán phải thu khách hàng Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng:... HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN VÀ VÀ CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Kế toán thu GTGT đầu vào khấu trừ Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Tài khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay