Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

14 26 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:06

CANTHO UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHƯỚC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS.GVC.NGUYỄN VĂN DUYỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG MSSV: DC1420M514 Cần Thơ, tháng 12/2018 1 MỤC MỤC TIÊU TIÊU NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU Thực kế toán vốn tiền khoản phải thu Cơng ty Phân tích tình hình vốn tiền khoản phải thu công ty gia đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2018 Đề xuất giải pháp thích hợp để hồn thiện cơng tác kế tốn nâng cao quản lý vốn tiền, khoản phải thu Công ty 2 GIỚI GIỚI THIỆU THIỆU VỀ VỀ CÔNG CÔNG TY TY  - Tên Đầy Đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHƯỚC  - Thành Lập: Ngày 02 Tháng 01 Năm 2007  - Trụ Sở Chính: 98/14 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  - Ngành Nghề Kinh Doanh: Xây dựng dân dụng buôn bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất  - Chế Độ Kế Tốn: Áp Dụng Theo Thơng Tư Số 133/2016/TT- BTC Ban Hành Ngày 26/08/2016  - Hình Thức Kế Tốn: Nhật Ký Chung 2 KHÁI KHÁI QUÁT QUÁT HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG KINH KINH DOANH DOANH CỦA CỦACÔNG CÔNG TY TY Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Chênh lệch 2016/2015 Số tiền % Chênh lệch 2017/2016 Số tiền % Doanh thu 35.697 40.921 39.161 5.224 14.63 (1.760) (4,30) Chi phí 35.177 40.406 38.555 5.229 14,86 (1.851) (4,58) 520 515 606 (5) (0.88) 91 17,60 Lợi nhuận 2 KHÁI KHÁI QUÁT QUÁT HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG KINH KINH DOANH DOANH CỦA CỦACÔNG CÔNG TY TY Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận tháng đầu tháng đầu năm 2017 năm 2018 25.710 25.284 426 27.410 26.930 480 Chênh lệch tháng đầu năm 2018/2017 Số tiền 1.700 1.646 54 % 6,61 6,51 11,77 3 THỰC THỰC HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Quy trình ghi sổ kế tốn Chế độ kế tốn áp dụng: Thơng tư số 133/2016/TT-BTC Trình tự ghi sổ kế tốn: theo hình thức nhật ký chung Tài khoản sử dụng: TK 111, 112, 131, 133 Chứng từ sổ sách sử dụng: - Chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, séc lĩnh tiền mặt, GBN, GBC, hợp đồng bán hàng, hoá đơn GTGT,… - Sổ sách: + Sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung, sổ + Sổ chi tiết: sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết người mua 4 PHÂN PHÂN TÍCH TÍCH CÁC CÁC CHỈ CHỈ SỐ SỐ TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH  Hệ số khả tốn hành  Hệ số khả toán nhanh  Hệ số khả toán tức thời 4 CÁC CÁC CHỈ CHỈ SỐ SỐ VỀ VỀ KHẢ KHẢ NĂNG NĂNG THANH THANH TOÁN TOÁN Chỉ tiêu tháng đầu năm 2017 tháng đầu năm 2018 ĐVT 2015 2016 2017 Tài sản ngắn hạn Tr.đ 13.294 18.992 21.335 19.253 18.210 Tiền mặt quỹ TGNH Tr.đ 1.521 1.690 1.535 1.425 1.126 Hàng tồn kho Tr.đ 7.753 9.352 8.890 7.259 8.359 Nợ ngắn hạn Tr.đ 10.791 13.489 12.352 11.253 10.250 Hệ số khả toán hành (1)/(4) Lần 1,23 1,41 1,73 1,71 1,78 Hệ số khả toán nhanh [(1)-(3)]/(4) Lần 0,51 0,71 1,01 1,07 0,96 Hệ số khả toán tức thời (2)/(4) Lần 0,14 0,13 0,12 0,13 0,11 4 CÁC CÁC CHỈ CHỈ SỐ SỐ VỀ VỀ KHẢ KHẢ NĂNG NĂNG QUẢN QUẢN LÝ LÝ DÒNG DÒNG TIỀN TIỀN Chỉ tiêu Lưu chuyển từ HĐKD Nợ ngắn hạn bình quân ĐVT Tr.đ Tr.đ 2015 2016 2017 1.125 2.015 1.743 tháng đầu năm 2017 tháng đầu năm 2018 1.268 1.985 12.371 11.301 2.375 2.015 12.352 11.253 10.250 10.79 12.140 12.921 1.584 2.263 2.571 Khoản phải thu Tr.đ Nợ phải trả Tr.đ 10.79 13.489 Khả bù đắp nợ ngắn hạn tiền (1)/ (2) Lần 0,10 0,17 0,13 0,10 0,18 Hệ số phải thu/phải trả (3)/(4) Lần 0,15 0,17 0,21 0,21 0,20 10 5.HỆ 5.HỆTHỐNG THỐNGGIẢI GIẢIPHÁP PHÁPHỒN HỒNTHIỆN THIỆN CƠNG CƠNGTÁC TÁCKẾ KẾTOÁN TOÁNVỐN VỐNBẰNG BẰNGTIỀN TIỀN VÀCÁC CÁCKHOẢN KHOẢNPHẢI PHẢITHU THU STT Hạn chế Đề xuất giải pháp Một số hóa đơn hay chứng từ kế Kế tốn cần phải kiểm tra tính xác, tốn khác chưa đủ chữ ký đầy đủ hợp lý chứng từ trước đối tượng có liên quan đưa vào sử dụng lưu trữ Tại quy trình thu tiền mặt lập hai Cần lập thêm liên phiếu thu-phiếu liên phiếu thu, phiếu chi, chi lưu trữ thủ quỹ làm đối chưa đủ để lưu trữ đối chiếu với chiếu với kế toán kiểm phận 11 5.5.HỆ HỆTHỐNG THỐNGGIẢI GIẢIPHÁP PHÁPHOÀN HOÀNTHIỆN THIỆN CƠNG CƠNGTÁC TÁCKẾ KẾTỐN TỐNVỐN VỐNBẰNG BẰNGTIỀN TIỀN VÀCÁC CÁCKHOẢN KHOẢNPHẢI PHẢITHU THU STT Hạn chế Đề xuất giải pháp Sổ tài khoản Cơng ty chưa hồn thành cột Công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn “Trang số” “Số thứ tự dòng” Nhật ký để hỗ trợ đầy đủ tính biểu chung, tương tự sổ Nhật ký chung nên mẫu theo quy định hoàn thành cột “STT dòng” Cơng ty thực xuất hóa đơn tay, rủi ro sai sót xuất hóa đơn nhiều Kế tốn phải cuối ngày tập hợp hóa đơn xuất để ghi nhận doanh thu, cung cấp số liệu không kịp thời Công ty nên đại hóa đầu tư sử dụng máy móc, thiết bị hỗ trợ việc xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu giá vốn, hàng tồn kho tức thời để quản lý nhanh chóng xác 12 6 KIẾN KIẾN NGHỊ NGHỊ Nhà nước -Nhà nước cần tích cực việc kiểm sốt lạm phát -Điều chỉnh thị trường sách vĩ mô để hạn chế gia tăng giá xăng dầu -Xây dựng sách ưu đãi thuế TNDN điều chỉnh khoản lãi suất cho vay ngân hàng thương mại cách phù hợp Ngân hàng - Nên có sách, lãi suất phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp - Tạo điều kiện cho vay toán cho thuận lợi doanh nghiệp 13 14 ... HIỆN HIỆN KẾ KẾ TOÁN TOÁN VỐN VỐN BẰNG BẰNG TIỀN TIỀN VÀ VÀ CÁC CÁC KHOẢN KHOẢN PHẢI PHẢI THU THU Quy trình ghi sổ kế tốn Chế độ kế tốn áp dụng: Thơng tư số 133/2016/TT-BTC Trình tự ghi sổ kế tốn:... THIỆN CƠNG CƠNGTÁC TÁCKẾ KẾTOÁN TOÁNVỐN VỐNBẰNG BẰNGTIỀN TIỀN VÀ VÀCÁC CÁCKHOẢN KHOẢNPHẢI PHẢITHU THU STT Hạn chế Đề xuất giải pháp Một số hóa đơn hay chứng từ kế Kế tốn cần phải kiểm tra tính xác,... CƠNGTÁC TÁCKẾ KẾTỐN TỐNVỐN VỐNBẰNG BẰNGTIỀN TIỀN VÀ VÀCÁC CÁCKHOẢN KHOẢNPHẢI PHẢITHU THU STT Hạn chế Đề xuất giải pháp Sổ tài khoản Cơng ty chưa hồn thành cột Công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay