Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 1

20 8 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:06

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ NÀY TRONG HỌC TẬP VÀ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY .3 VẬN DỤNG TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM: XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN, TÔN TRỌNG KHÁCH QUAN BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC LẤY VD TRONG ĐỜI SỐNG Xà HỘI HOẶC TRONG HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN (1.5Đ) .6 NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA BẢN THÂN TRONG HỌC TẬP VÀ TRONG CUỘC SỐNG: TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẾN CUỘC SỐNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - Xà HỘI SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM NGUYÊN LÝ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN 10 LIÊN HỆ BẢN THÂN 11 SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 11 QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 11 KHÁI NIỆM QUY LUẬT 11 VÌ SAO SINH VIÊN MUỐN PHÁT TRIỂN CẦN PHẢI TỰ HỌC 13 QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 14 KHÁI NIỆM QUY LUẬT 14 VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐCSVN 15 VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM 15 VẬN DỤNG VÀO VẤN ĐỀ HỌC TẬP: 16 VẬN DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG: 16 QUY LUẬT QHSX PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX 16 KHÁI NIỆM LLSX – CẤU TRÚC CỦA LLSX – KHÁI NIỆM QHSX: 16 * KHÁI NIỆM QUAN HỆ SẢN XUẤT: 17 MQH BIỆN CHỨNG GIỮA LLSX VÀ QHSX 17 SỞ HẠ TẦNG – KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG: 17 HÌNH THÁI KINH TẾ Xà HỘI 17 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT VỀ CON NGƯỜI 17 A KHÁI NIỆM CON NGƯỜI 17 NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN GỐC Xà HỘI CỦA CON NGƯỜI 17 B BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI 18 LIÊN HỆ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI XHCN HIỆN NAY: 19 Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức  Vật chất ý thức phạm trù triết học Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề Triết học Trong tác phẩm “Chủ nghĩa Duy vật chủ nghĩa Kinh nghiệm phê phán”, Lênin định nghĩa: “Vật chất phạm trù Triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác.” Về chất, ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức tượng xã hội, mang chất xã hội - Mối quan hệ vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng Trong mối quan hệ này, vật chất trước, ý thức sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song, ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người a Vai trò vật chất ý thức:  Vật chất trước ý thức sau: ý thức sản phẩm óc người – óc người kết trình phát triển lâu dài giới vật chất, SP giới vật chất VD: Hoạt động ý thức diễn bình thường sở hoạt động sinh lý thần kinh não người Nếu não người (vật chất) bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn  Vật chất định nguồn gốc ý thức: ý thức nảy sinh từ BỘ ĨC NGƯỜI– sản phẩm giới vật chất, não PHẢN ÁNH giới vật chất làm xuất ý thức Thế giới vật chất NGUỒN GỐC kết ý thức VD: Ở Việt Nam, nhận thức số học sinh cấp 2, công nghệ thông tin yếu số vùng Nguyên nhân sở máy móc đội ngũ giáo viên thiếu Nếu vấn đề sở vật chất giải khả sử dụng công nghệ ý thức em tốt nhiều thể nói, điều kiện vật chất định ý thức  Vật chất định nội dung ý thức: ý thức HÌNH ẢNH CHỦ QUAN giới vật chất nên NỘI DUNG ý thức phải bắt nguồn từ vật chất Mọi vận động, phát triển ý thức PHẢN ÁNH vận động, phát triển, BIỂU HIỆN giới vật chất  Vật chất định chất, phương thức kết cấu ý thức: động, sáng tạo ý thức LỆ THUỘC giới khách quan Sự chuyển biến tâm tư, tình cảm, niềm tin, ý chí,… người lệ thuộc hoàn cảnh khách quan TÁC ĐỘNG giới vật chất Các hình thức biểu ý thức chịu CHI PHỐI QL sinh học, quy luật xã hội mơi trường sinh thái Chính giới vật chất QĐ hình thức biểu hiện, phương thức, kết cấu thay đổi ý thức Sự vận động, chuyển hóa, biến đổi giới vật chất làm thay đổi quan điểm, quan niệm ĐÁNH GIÁ người, xã hội lồi người b Vai trò ý thức vật chất: Thông qua hoạt động thực tiễn người, ý thức tác động trở lại giới vật chất, tác động trở lại mơi trường sống  Nói đến vai trò ý thức vật chất nói đến vai trò người hoạt động thực tiễn Ý thức trang bị cho người hiểu biết thực khách quan, nhờ giúp người xác định mục tiêu, đề phương hướng , xây dựng kế hoạch,lựa chọn phương pháp , phương tiện, công cụ, thiết lập quan hệ xã hội để đạt mục tiêu đề  Sự tác động trở lại ý thức vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người diễn theo hai chiều hướng: + Hướng tích cực: Ý thức phản ánh đắn thực khách quan, giúp người nắm bắt vận dụng tốt quy luật khách quan, nhờ người cải tạo tốt giới thực với tình cảm, ý chí kiên cường, vượt qua thử thách để vươn tới mục tiêu hoàn thiện thân VD: Với nhận thức đắn thực kinh tế đất nước, từ sau đại hội VI, Đảng ta chuyển hướng từ kinh tế tự trị tự cung tự cấp, quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, nhờ mà sau gần 20 năm, kinh tế nước thay đổi hẳn + Hướng tiêu cực: Ý thức phản ánh lệch lạc thực khách quan làm cho người không nhận thức vận dụng tốt quy luật khách quan, qua người gây tác hại giới vật chất, cản trở tiến xã hội tự hủy hoại thân Nhưng tác động kìm hãm ý thức giới vật chất tạm thời theo quy luật khách quan, ý thức tiến thay ý thức lạc hậu, không phù hợp VD: Các nhà máy xử lý rác thải không nắm rõ thực khách quan, việc xử lý rác thải không phù hợp dẫn đến phá hoại môi trường Như vậy: Không đâu không ý thức định vật chất, ý thức tác động trở lại vật chất thơng qua hoạt động thực tiễn người Sức mạnh ý thức tác động phụ thuộc vào trình độ phản ánh ý thức, mức độ THẨM THẤU ý thức vào HÀNH ĐỘNG, TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC người ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN định hướng cho hoạt động người Sự tác động ý thức vật chất dù đến mức độ phải dựa sở phản ánh giới vật chất Vận dụng mối quan hệ học tập đời sống ngày  Thứ nhất,vì vật chất định ý thức nên nhận thức hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan Đầu tiên, thân người phải tự xác định điều kiện khách quan ảnh hưởng đến sống học tập thân Sinh viên ý tơn trọng tính khách quan hành động theo quy luật mang tính khách quan, thể qua số hành động như: tuân thủ theo thời khóa biểu mà khoa giao cho học sinh để học giờ, tham dự tiết học đầy đủ,  Thứ hai, ý thức tác động trở lại vật chất nên cần phải phát huy tính động chủ quan tức0o phải phát huy tính tích cực, động sáng tạo ý thức Là sinh viên cần phải tích cực học tập, chủ động tìm hiểu khai thác vấn đề, học không phụ thuộc vào giảng viên mà thay vào nên suy nghĩ ý tưởng riêng  Thứ ba, cần phải chống lại bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ Cụ thể cần phải tiếp thu chọn lọc ý kiến mới, việc hôm không nên để ngày mai, khơng chủ quan trước tình huống, phải biết lắng nghe tiếp thu góp ý người khác (VD nhận xét thuyết trình, v.v)  Thứ tư, giải thích tượng xã hội cần phải tính đến điều kiện vật chất lẫn yếu tố tinh thần, điều kiện khách quan lẫn yếu tố khách quan Ví dụ việc đăng ký học phần, sinh viên cần phải tính đến lực học tập thân, điều kiện tài gia đình, v.v Vận dụng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Sự vận dụng Đảng ta vào nghiệp xây dựng CNXH Việt Nam: Đầu tiên thực đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Nghị Đại hội lần thứ X Đảng rõ: Tranh thủ thời thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức Điều trước hết thể qua việc thực đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng phát huy, sử dụng hiệu tiềm tài nguyên, lợi so sánh người để nâng cao chất lượng cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Đảng tăng cường ổn định bền vững kinh tế vĩ mô, nâng cao suất lao động quốc gia đóng góp suất yếu tố tổng hợp mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống đổi sáng tạo Đồng thời, Đảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa (Báo Diễn đàn doanh nghiệp) Ngồi ra, Đảng ta vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức việc xây dựng sở vật chất cho CNXH, nâng cao đời sống vật chất quần chúng nhân dân lao động Điều thể Nghị 168 chuyển đổi cấu sản xuất, sách đất đai cho người dân tộc, sách tái định cư, cứu đói giảm nghèo, v.v Nhờ đời sống nhân dân cải thiện, tỉ lệ hộ đói nghèo giảm mạnh từ 20% xuống 11%, thu nhâp hộ thành thị tăng từ 10 triệu/ năm lên 50 triệu/ năm Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta xác định:“Quản lý tốt phát triển xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; thực tốt sách người cơng; nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, an tồn” Bên cạnh đó, nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả ngân sách nhà nước Xây dựng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội làm xác định người thuộc diện hưởng trợ giúp xã hội Tiếp tục hồn thiện sách trợ giúp xã hội…” (BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI) Trong giai đoạn nay, Đảng ta tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo người nhận thức quy luật khách quan Từ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin từ kinh nghiệm thành công, thất bại trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam rút học quan trọng “Mọi đường lối, chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, Đảng chủ trương: “huy động ngày cao nguồn lực nước, đặc biệt nguồn lực dân vào công phát triển đất nước”, muốn phải “nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng phát huy sức mạnh tồn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, thực “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Đầu tiên việc khẳng định tinh thần yêu nước nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh tinh thần yêu nước giá trị, thuận lợi Việt Nam: “Chúng ta nhiều thuận lợi bản: nhân dân ta lòng u nước nồng nàn, truyền thống đồn kết nhân Đồng thời Đảng tiếp tục khẳng định tinh thần yêu nước nội dung quan trọng phương hướng, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết: “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước, tăng cường quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng, Nhà nước” Việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước; phát triển phong trào thi đua yêu nước Đảng yêu cầu qua kỳ Đại hội Đảng; tiếp tục phát triển văn kiện Đại hội XII Đảng Trong đổi giáo dục, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nội dung quan trọng cần thường xuyên thực giáo dục tinh thần yêu nước: phát triển phong trào thi đua yêu nước tất lĩnh vực đời sống, từ lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đến ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất nước, việc thiện nguyện, hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ mơi trường ; giữ gìn hình ảnh đất nước mắt bạn bè quốc tế; xây dựng phát huy tự hào dân tộc; tinh thần tự lực tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân Xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng khách quan Ngay từ đời, Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm tảng tư tưởng vận dụng tư tưởng lý luận vào thực tế cách mạng nước ta để đề đường lối, chủ trương, sách qua thời kỳ Một vận dụng sở lý luận triết học Mác Lênin vào công đổi đất nước mà Đảng khởi xướng Đại hội Đảng lần thứ IV nguyên tắc khách quan, nguyên tắc rút từ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức - Phạm trù vật chất, phạm trù ý thức, mối liên hệ (câu 2) - Từ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, nguyên tắc rút ra, nguyên tắc khách quan Nguyên tắc khách quan trước thừa nhận vai trò định vật chất ý thức, đòi hỏi hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, “phải lấy thực thể khách quan làm cho hoạt động mình” Nguyên tắc đòi hỏi nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật với thuộc tính, mối liên hệ vốn nó, quy luật khách quan, phải thái độ tơn trọng thật, khơng lấy ý muốn chủ quan làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược cách mạng - Dẫn chứng: Trong công đổi từ năm 1986, cấu sản xuất cấu đầu tư, Đảng Nhà nước điều chỉnh lại theo hướng "khơng bố trí xây dựng công nghiệp nặng vượt điều kiện khả thực tế", tập trung sức người, sức vào việc thực ba chương trình mục tiêu: sản xuất lương thực- thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng sản xuất hàng xuất Đây chương trình đáp ứng nhu cầu xúc lúc mà điều kiện thúc đẩy sản xuất lưu thơng hàng hóa, gốc tạo sản phẩm hàng hóa Bản chất ý thức Lấy VD đời sống xã hội học tập thân (1.5đ)  Ý thức hình ảnh quan giới khách quan, hay nói cách khác, thực khách quan tạo ý thức Trong hoạt động học tập nghiên cứu khoa học, thực khách quan kết nghiên cứu thu thơng qua thí nghiệm, thực nghiệm khảo sát Các kết phản ánh cách đầy đủ xác vào ý thức người  Ý thức phản ánh sáng tạo giới: Cùng việc thực thực tập sư phạm, sinh viên cách nhìn khác việc học người xem nỗi sợ, người lại xem hội để phát triển thêm kiến thức, kỹ Thông qua trải nghiệm hoạt động thực tiễn khác nhau, sinh viên cách nhìn khác việc cách giải khác  Bản chất ý thức mang chất xã hội: Ý thức người Việt Nam việc giới trẻ muốn sống tự lập từ trung học phổ thông khác với ý thức người Mỹ vấn đề Ở xã hội nước Mỹ cha mẹ lại ủng hộ cố gắng để sống độc lập, ý thức người Mỹ vấn đề tự lập khác Còn xã hội Việt Nam tự lập từ tuổi THPT q sớm, chưa đủ tự tin để sống Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Phép siêu hình (metaphysics) xem xét vật cách hồn tồn lập, tách rời với vật khác, khơng tác động qua lại chuyển hóa lẫn nhau, Engel viết: “Quan điểm siêu hình thấy vật cá biệt mà không thấy mối liên hệ vật ấy, thấy tồn vật mà khơng thấy hình hành tiêu vong vật, thấy trạng thái tĩnh vật không thấy trạng thái động vật, thấy mà không thấy rừng” Ngược lại, phép biện chứng (dialectics) cho vật tồn mối liên hệ với vật khác, chúng nương tựa, ràng buộc lẫn nhau, thường xuyên xâm nhập, chuyển hóa lẫn Đề cập đến biện chứng đề cập đến mối liên hệ vận đông phát triển Đây coi hai đặc trưng nhất, từ khóa phép biện chứng a Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để qui định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố vật, tượng giới; khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới, đó, mối liên hệ phổ biến mối liên hệ tồn vật, tượng giới, thuộc đối tượng nghiên cứu phép biện chứng, mối liên hệ giữa: mặt đối lập, lượng chất, khẳng định phủ định, chung riêng…Như vậy, vật, tượng giới vừa tồn mối liên hệ đặc thù vừa tồn mối liên hệ phổ biến phạm vi định, đồng thời tồn mối liên hệ phổ biến nhất, đó, mối liên hệ đặc thù thể mối liên hệ phổ biến điều kiện định Toàn mối liên hệ đặc thù phổ biến tạo nên tính thống tính đa dạng ngược lại, tính đa dạng tính thống mối liên hệ giới tự nhiên, xã hội tư b Tính chất mối liên hệ Tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú tính chất mối liên hệ - Tính khách quan mối liên hệ Theo quan điểm biện chứng vật: mối liên hệ vật, tượng giới tính khách quan Theo quan điểm đó, qui định lẫn nhau, tác động lẫn làm chuyển hóa lẫn vật, tượng (hoặc thân chúng) vốn nó, tồn độc lập khơng phụ thuộc vào ý chí người; người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động thực tiễn Ví dụ: Mối quan hệ trao đổi chất thể sống mơi trường, MT thay đổi thể sống sinh vật biến đổi để thích nghi với mơi trường Mối LH khơng phải sáng tạo mà vốn giới vật chất - Tính phổ biến mối liên hệ.Theo quan điểm biện chứng khơng vật, tượng hay q trình tồn tuyệt đối biệt lập với vật, tượng hay trình khác; đồng thời khơng sụ vật, tượng khơng phải cấu trúc hệ thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn Ví dụ: Yếu tố dân số ảnh hưởng tới yếu tố xã hội khác như: giáo dục, y tế, an ninh, … hay người tồn nhiều mối quan hệ (bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, ); Mỗi thể sống hệ thống cấu trúc tạo nên khả tự trao đổi chất với môi trường, nhờ mà tồn phát triển - Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ.Quan điểm biện chứng chủ nghĩa Mac-Lênin không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến mối liên hệ mà nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng mối liên hệ Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ thể chỗ: vật, tượng hay trình khác mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vai trò, vị trí khác tồn phát triển nó; mặt khác, mối liên hệ định vật điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác trình vận động, phát triển vật tính chất vai trò khác Sự phân chia cặp mối liên hệ mang tính tương đối loại mối liên hệ hình thức, phận, mắt xích mối liên hệ phổ biến Mỗi loại mối liên hệ cặp chuyển hóa lẫn vận động vật Như vậy, khơng thể đồng tính chất vị trí, vai trò cụ thể mối liên hệ khác vật định, điều kiện xác định Đó mối liên hệ bên bên ngoài, mối liên hệ chất tượng, liên hệ chủ yếu thứ yếu… Ví dụ: Trong kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động độc lập, tách rời mối liên hệ chúng mối liên hệ bên ngồi Tuy nhiên, mục đích phát triển, doanh nghiệp độc lập tập hợp lại thành tổng công ty, hoạt động tổ chức thống mối liên hệ chúng lại mối liên hệ bên Quan điểm tính phong phú đa dạng mối liên hệ bao hàm quan niệm thể phong phú, đa dạng mối liên hệ phổ biến mối liên hệ đặc thù vật, tượng, trình cụ thể, điều kiện không gian thời gian cụ thể c Ý nghĩa phương pháp luận - Từ tính khách quan phổ biến mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức thực tiễn cần phải quan điểm tồn diện Quan điểm tồn diện đòi hỏi nhận thức xử lý tình thực tiễn cần xem xét vật mối liên hệ biện chứng qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác Chỉ sở nhận thức vật xử lý hiệu vấn đề đời sống thực tiễn vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn Lênin cho rằng: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “và quan hệ giao tiếp” vật đó” - Từ tính chất đa dạng, phong phú mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức thực tiễn thực quan điểm tồn diện đồng thời cần phải kết hợp với quan điểm lịch sử - cụ thể.Quan điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu việc nhận thức xử lý tình hoạt động thực tiễn cần phải xét đến tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình phải giải khác thực tiễn; phải xác định rõ vị trí, vai trò khác mối liên hệ cụ thể điều kiện cụ thể để từ giải pháp đắn hiệu việc xử lý vấn đề thực tiễn Như vậy, nhận thức thực tiễn cần phải tránh khắc phục quan điểm phiến diện siêu hình mà phải tránh khắc phục quan điểm chiết trung, ngụy biện Sự vận dụng thân học tập sống: Trong học tập: Bản thân sinh viên, học tập cần xác định mục tiêu, động thái độ đắn kết học tập cao Việc vận dụng quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử cụ thể học tập giúp định hướng học tập tốt Khi lên kế hoạch học tập cần xem xét yếu tố ảnh hưởng đến trình học tập thân giai đoạn cụ thể (khả học tập, điều kiện kinh tế gia đình, thời khóa biểu mơn học, u cầu mơn học, v.v) để lựa chọn số lượng kiến thức phù hợp, cách học hiệu để đạt kết cao Bên cạnh việc học lý thuyết người học phải trọng thực hành, nắm vững kiến thức tảng, chuyên sâu để vận dụng vào sống; học tập phải gắn liền với rèn luyện phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trao dồi kỹ sống để trở thành người hồn thiện Trong sống: Khơng nên đánh giá người khác cách hời hợt, phiếm diện Khi xem xét việc đánh giá đó, cần phải tiếp xúc lâu dài, nhìn nhận nhiều phương diện khác nhau, đặt người, việc mối liên hệ (bạn bè, gia đình, v.v) Trong cách ứng xử phải xem xét hoàn cảnh để tùy người, thời điểm cách giao tiếp, đối xử phù hợp Tác động ĐỔI MỚI GIÁO DỤC đến sống vấn đề kinh tế - xã hội 1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2- Đổi giáo dục Việt Nam công tác đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục-đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, ta kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc 3- Phát triển giáo dục đào tạo góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Việc chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học giúp đào tạo hệ học sinh đáp ứng nhu cầu thời đại mới: kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức tốt, động sáng tạo hội nhập 4- Đổi giáo dục góp phần giải nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy tiến khoa học cơng nghệ - Cơng tác đổi góp phần thúc đẩy việc đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Sự vận dụng công đổi Việt Nam Nguyên lý phát triển Phát triển trình vận động vật, tượng theo khuynh hướng tiến; biến đổi chất theo hướng ngày hoàn thiện vật trình độ ngày cao Q trình diễn vừa đặn, vừa nhảy vọt, đưa tới đời thay cũ Dù thực khách quan hay tư duy, phát triển diễn lúc theo đường thẳng, mà quanh co, phát triển chí bước lùi tạm thời Nguyên mối liên hệ phổ biến ngun phát triển mối quan hệ mật thiết với nhau, nhờ mối liên hệ phổ biến vận động, phát triển Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, q trình phát triển ba tính chất bản: tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng phong phú Đầu tiên tính khách quan, phát triển mang tính khách quan nguồn gốc phát triển nằm thân vật; trình giải mâu thuẫn vật, tượng Nhờ đó, vật ln ln phát triển Vì thế, phát triển tiến trình khách quan, khơng phụ thuộc vào ý thức người Thứ hai tính phổ biến, phát triển mang tính phổ biến phát triển diễn lĩnh vực (tự nhiên, xã hội tư duy); vật, tượng giới khách quan Ngay khái niệm, phạm trù phản ánh thực nằm trình vận động phát triển; sở phát triển, hình thức tư duy, khái niệm phạm trù phản ánh đắn thực ln vận động, phát triển thúc đẩy đời theo quy luật khách quan Ví dụ: phát triển tư duy: khơng biết – biết – biết nhiều, hiểu biết từ trình độ thấp đến trình độ cao; tự nhiên: trình phát triển sâu bướm: trứng – sâu non – nhộng- bướm trưởng thành; xã hội: PT hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao: CXNT – CH nô lệ - Phong kiến – tư CN – Xã hội CN Thứ ba tính đa dạng, phong phú, phát triển tính đa dạng, phong phú phát triển khuynh hướng vật, song vật, tượng lại q trình phát triển khơng giống Tồn không gian khác nhau, thời gian khác nhau, vật phát triển khác Cụ thể, độ tuổi trẻ em ngày phát triển chiều cao thể chất nhanh nhiều so với hệ trước Ngoài ra, trình phát triển mình, vật chịu tác động vật, tượng khác nhiều yếu tố, điều kiện thực Chẳng hạn thời kỳ cổ đại, tác động điều kiện tự nhiên, Phương đông, kinh tế quốc gia cổ đại nơng nghiệp trồng lúa nước Còn phương Tây thủ cơng nghiệp thương nghiệp Sự tác động làm thay đổi chiều hướng phát triển vật, tượng chí làm cho vật, tượng thụt lùi tạm thời, dẫn tới phát triển mặt này, thối hóa mặt khác khiến phát triển diễn quanh co, phức tạp Bên cạnh đó, quan điểm biện chứng phát triển làm rõ: Cách thức phát triển từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại, thông qua bước nhảy Nguồn gốc, động lực phát triển mâu thuẫn nội nội vật, tượng; thống đấu tranh mặt đối lập Khuynh hướng phát triển phủ đinh phủ định – sau chu kỳ phủ điinh phủ định, đười dường lặp lại cũ sở cao hơn, hồn thiện (phát triển xốy trơn ốc) Như vậy, khuynh hướng chung vật tượng phát triển, phát triển lại tính khách quan tính phổ biến Vì vậy, hoạt động nhận thức thực tiễn, phải quan điểm phát triển • Ý nghĩa pp luận 10 Nguyên phát triển cho thấy hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tôn trọng quan điểm phát triển quan điểm lịch sử cụ thể Quan điểm phát triển đòi hỏi khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với phát triển Trong nhận thức thực tiễn, phải đặt vật, tượng theo khuynh hướng lên Đồng thời phải nhận thức tính quanh co, phức tạp vật, tượng trình phát triển giai đoạn khác nhau, mối quan hệ biện chứng khứ, tương lai cở sở khuynh hướng phát triển lên Hơn phải lạc quan, tin tưởng vào đời Bởi lẽ, nguyên phát triển sở lý luận khoa học để định hướng nhận thức giới cải tạo giới LIÊN HỆ BẢN THÂN Trong học tập, sinh viên, cần phải không ngừng rèn luyện phát triển tư Khi học môn học, đơn học thuộc lòng tất lý thuyết sách, bên cạnh đó, cần phải tìm hiểu thêm thơng tin bên ngồi liên quan đến học, phải rèn luyện khả tự học, tự tìm hiểu học hướng dẫn giảng viên Không thế, không đạt kết mong muốn thuyết trình, kiểm tra, khơng nên nản chí, bng xi mà phải nhận thân yếu điểm nào, thiếu sót đâu để học hỏi thêm kinh nghiệm, tích lũy kiến thức để lần sau làm tốt Đặc biệt, phải biết phát triển trình quanh co, phức tạp, khó khăn, nên khơng thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn, thay vào bình tĩnh, thay đổi ngày, tuần, tháng, học kì…chỉ cần thân qua giai đoạn tiến so với lúc trước Trong sống, công dân, cần phải thay đổi cách suy nghĩ mình, tránh lối suy nghĩ lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, khơng phù hợp với xã hội đại như: chồng biết kiếm tiền, vợ biết lo việc nhà; phân biệt đối xử nam nữ việc lựa chọn ngành nghề… Bên cạnh đó, đánh giá, nhận xét người, phải xét đến q trình phát triển người Ví dụ, nhìn thấy đứa trẻ lười biếng, khơng thể kết luận sau đứa trẻ khơng làm nên chuyện, hay khơng làm việc lớn, mà phải xem xét trình lớn lên đưa kết luận xác Đồng thời, cần phải tin tưởng vào tương lai đất nước thể Việt Nam mức độ phát triển trung bình, bị thụt lùi so với nước khác tương lai lại tiến xa hơn, chí sánh vai cường quốc năm châu Nhận thức điều đó, lại phải nỗ lực học tập, làm việc để dựng xây, cải tạo đất nước Sự phát triển kinh tế Việt Nam Việt Nam thức khởi xướng công đổi kinh tế từ năm 1986 Kể từ đó, Việt Nam nhiều thay đổi lớn, trước hết thay đổi tư Kinh tế; chuyển từ chế Kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực tốt trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, thực mở cửa, hội nhập quốc tế Con đường đổi giúp nước ta giảm nhanh tình trạng đói nghèo, bước đầu xây dựng kinh tế cơng nghiệp hóa, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đôi với công văn minh xã hội Sự phát triển kinh tế giúp nước ta đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao, chuyển đổi tính chất sản xuất tự cung tự cấp kinh tế sang sản xuất hàng hóa phát triển với mặt hàng xuất chủ lực gạo, nông thủy sản cấu KT quốc dân chuyển biến theo hướng tích cực: giảm tỉ trọng nơng - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng dịch vụ Tuy nhiên, Kinh tế Việt Nam sau 20 năm đổi nhiều bất cập Tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế chậm, chênh lệch vùng, ngành địa phương Ngành dịch vụ tăng trưởng chưa nhanh dù gần xu hướng phát triển tích cực Trong q trình sản xuất tồn tính tự phát, manh mún tự cấp tự túc số địa phương, gây khó khăn cho cơng tác quản lí, quy hoạch Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Khái niệm quy luật 11 Quy luật mối liên hệ chất, tất nhiên phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, hay vật, tượng với Các quy luật tự nhiên, xã hội tư người mang tính khách quan Con người khơng thể tạo xóa bỏ quy luật mà nhận thức vận dụng thực tiễn Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Như biết, quy luật mối liên hệ chất, tất nhiên phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, hay vật, tượng với Các quy luật mang tính khách quan, người khơng thể tạo xóa bỏ quy luật mà nhận thức vận dụng thực tiễn Từ việc tìm hiểu nội dung quy luật mâu thuẫn áp dụng quy luật vào sống, sinh viên phải lấy tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện chính, phải biến q trình đào tạo thành q trình tự đào tạo Đầu tiên tìm hiểu nội dung quy luật mâu thuẫn Quy luật vạch rõ nguồn gốc động lực bản, phổ biến qua trình vận động, phát triển thống đấu tranh mặt đối lập làm cho mâu thuẫn giải quyết, vật biến đổi phát triển, đời thay cũ Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để mối liên thệ thống nhất, đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với Như vậy, nhân tố tạo thành mâu thuân mặt đối lập, khái niệm mặt đối lập dùng để mặt đặc điểm, thuộc tính, tính quy định, khuynh hướng vận động trái ngược lại điều kiện, tiền đề tồn Các mặt đối lập nằm liên hệ, tác động qua lại lẫn tạo thành mâu thuẫn biện chứng Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến tất vật Chẳng hạn điện tích âm điện tích dương nguyên tử, đồng hóa dị hóa thể sống, tốt xấu đạo đức người Mâu thuẫn bao gồm tính khách quan tính phổ biến Về tính khách quan, mâu thuẫn vốn có, bên vật, tượng, hình thành phát triển cấu trúc bên vật quy định, khơng phụ thuộc vào ý chí chủ quan người hay lực lượng siêu nhiên Khi mâu thuẫn mâu thuẫn khác đồng thời xuất làm cho vật vừa nó, vừa khác Mâu thuẫn biện chứng tư phản ánh mâu thuẫn thực nguồn gốc phát triển nhận thức Về tính phổ biến, mâu thuẫn tồn tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội Mâu thuẫn tồn từ vật tồn kết thúc, không gian thời gian Bên cạnh đó, mâu thuẫn mang tính đa dạng, phong phú Mỗi vật, tượng bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu khác điều kiện lịch sử cụ thể, giữ vị trí, vai trò riêng với thức giải riêng trình phát triển vật, tượng Đó là: mâu thuẫn bên bên ngồi, mâu thuẫn không bản, mẫu thuẫn chủ yếu thứ yếu, Mâu thuẫn chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với tạo nguồn gốc cho vận động, phát triển vật, tượng Sự thống mặt đối lập nương tựa vào nhau, không tách rời mặt đối lập, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề Sự thống bao hàm đồng nó, mặt đối lập tồn khơng tách rời nên chúng nhân tố giống nhau, tương tự Do đồng mặt đối lập mà triển khai mâu thuân đến lúc đó, mặt đối lập chuyển hóa lẫn Ví dụ nguyên tử, hạt proton notron tạo thành hạt nhân (mang điện dương), electron quay xung quanh với tốc độ lớn (mang điện âm), hạt nhân electron đối lập mặt đối lập, trái ngược lại liên hệ với nhau, khơng thể thiếu Khái niệm đấu tranh mặt đối lập tác động qua lại theo xu hướng trừ phủ định lẫn Hình thức đấu tranh mặt đối lập phong phú, đa dạng tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ qua lại mặt đối lập điều kiện diễn đấu tranh Thực chất đấu tranh gắn liền với trình hình thành, phát triển giải mâu thuẫn Lúc xuất hiện, mâu thuẫn thể khác biệt phát triển thành hai mặt đối lập Khi hai mặt đối lập xung đột với gay gắt điều kiện chín muồi chúng chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn 12 giải Mâu thuẫn cũ mâu thuẫn hình thành trình lại tiếp diễn Thực tế mà nói, thấy hình thái kinh tế - xã hội ln tồn mâu thuẫn Khi xã hội đối kháng giai cấp nảy sinh nhu cầu giải đối kháng này, người hợp lại với làm cách mạng để lật đổ chế độ xây dựng chế độ xã hội Nhưng chế độ lại nảy sinh mâu thuẫn người lại tiếp tục đấu tranh Như đường tiến nhân loại đường đấu tranh giải mâu thuẫn xã hội theo thời kỳ mức độ trình độ từ thấp đến cao Về mối quan hệ thống đấu tranh, hai gắn liền với nhau, khơng thống khơng đấu tranh, thống tiền đề đấu tranh, đấu tranh tính thống chúng Tuy nhiên, hai khác biệt nhau, đấu tranh la tuyệt đối thống tương đối, điều kiện, tạm thời Tóm lại, nhờ thống mà vật, tượng tồn tai, nhờ đấu tranh mà vật, tượng phát triển Để nhận thức đắn chất vật tìm phương hướng giải pháp cho hoạt động thực tiễn phải sâu nghiên cứu phát mâu thuẫn vật Phải thừa nhận tính khách quan mâu thuẫn, yêu cầu đòi hỏi phải biết phân tích q trình phát sinh, vị trí, mối quan hệ tác động qua lại, điều kiện chuyển hóa lẫn mặt đối lập mâu thuẫn Đồng thời phải xem xét trình phát sinh, phát triển mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí mối quan hệ lẫn mâu thuẫn Chỉ hiểu mâu thuẫn vật, hiểu xu hướng vận động, phát triển điều kiện để giải mâu thuẫn Ví dụ trái đất tồn ngày đêm, điều khơng kiểm sốt được, ta tính tốn quy luật phân định thời gian Bên cạnh đó, mâu thuẫn tính đa dạng, phong phú, việc nhận thức giải mâu thuẫn cần phải quan điểm lịch sử - cụ thể, tức biết phân tích cụ thể loại mâu thuẫn phương pháp giải phù hợp Đồng thời, cần phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn hoàn cảnh, điều kiện định; đặc điểm mâu thuẫn để tìm phương pháp giải loại mâu thuẫn cách đắn Vì sinh viên muốn phát triển cần phải tự học Vì mâu thuẫn nguồn gốc, động lực phát triển, nên cần phải phân tích, vật, tượng để tìm mâu thuẫn mặt, khuynh hướng mối liên hệ chúng mà giải quyết, tránh việc điều hòa mâu thuẫn thể nói, sống đặc biệt học tập tồn mâu thuẫn, sinh viên tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện thân sinh viên phát hiện, phân tích chất, nguồn gốc, mối quan hệ tác động đến việc xuất mâu thuẫn Tự học tự giác, chủ động học tập nhằm vươn lên nắm bắt tri thức Tự học không đơn tiếp nhận kiến thức từ thầy mà học hỏi bạn bè , tìm tòi nghiên cứu sách hay học hỏi, quan sát từ thực tế Trong thời đại Khoa học kỹ thuật phát triển nay, nhà trường dù tốt đến đâu đáp ứng hết tất nhu cầu học tập người học đòi hỏi ngày cao đời sống xã hội Tri thức nhân loại ngày phát triển nhanh chóng, tự học nhiều đường, nhiều hình thức khác giúp sinh viên bù đắp khiếm khuyết tri thức, trau dồi kỹ cần thiết để đáp ứng yêu cầu xã hội Vấn đề tự học, tự đào tạo Đảng nhà nước ta quan tâm năm qua Nghị Trung ương khóa nêu rõ: “ Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy học, tạo lực tự học, tự sáng tạo học sinh, đảm bảo điều kiện thời gian tự học cho học sinh, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự đào tạo thường xun tồn dân” thể nói, tự học mục tiêu trình dạy học giáo dục Bồi dưỡng lực tự học cho thân cách tốt để tạo động lực học tập, giúp sinh viên chiếm lĩnh tri thức cách chủ động, sáng tạo biến tri thức nhân loại thành tri thức thân Tự học giúp cho người học chủ động trình học tập suốt đời Quy luật phủ định phủ định Khái niệm quy luật 13 Quy luật mối liên hệ chất, tất nhiên phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, hay vật, tượng với Các quy luật tự nhiên, xã hội tư người mang tính khách quan Con người khơng thể tạo xóa bỏ quy luật mà nhận thức vận dụng thực tiễn Quy luật PĐ PĐ ba quy luật phép biện chứng vật QL vạch KHUYNH HƯỚNG phát triển 14 Ý nghĩa phương pháp luận: - Quy luật phủ định phủ định sở để nhận thức xu hướng vận động, phát triển vật, tượng Q trình khơng diễn theo đường thẳng mà đường quanh co, phức tạp, gồm nhiều giai đoạn, nhiều trình khác Tuy nhiên, tính đa dạng phức tạp trình phát triển biểu khuynh hướng chung, khuynh hướng tiến lên theo quy luật Cần phải nắm đặc điểm, chất, mối liên hệ vật, tượng để tác động tới phát triến, phù hợp với yêu cầu hoạt động, nhận thức, biểu giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng hoạt động thực tiễn Không nên bi quan trước thất bại tạm thời, tin tưởng định thay cũ, tiến thắng lạc hậu, đời phù hợp với quy luật phát triển vật - Trong đời sống xã hội, đời sở hoạt động mục đích, ý thức tự giác sáng tạo người Vì vậy, cân nâng cao tính tích cực nhân tố chủ quan hoạt động, niềm tin vào tất thắng ủng hộ đấu tranh cho thắng lợi Do đó, cần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trị trệ, giáo điều, kìm hãm phát triển mới, làm trái với quy luật phủ định phủ định Khi phủ định phải biết kế thừa nhân tố tích cực đạt từ cũ phát triển sáng tạo điều kiện Quan điểm biện chứng phát triển đòi hỏi trình phủ định cũ phải theo quy tắc kế thừa phê phán, kế thừa nhân tố hợp quy luật lọc bỏ, vượt qua, cải tạo tiêu cực, trái quy luật nhằm thúc đẩy vật, tượng phát triển theo hướng tiến Vận dụng quy luật với phát triển ĐCSVN – Quy luật cách thức phát triển sau lần phủ định vật dường quay trở lại ban đầu sở cao Lịch sử XH loài người tất yếu phủ đinh chế độ tư hữu xây dựng chế độ cơng hữu, giải phóng người khỏi áp bất công… – Quy luật phát triển theo đường xốy ốc, q trình phát triển bước quanh co phức tạp chí bước thụt lùi tam thời nên CNXH Liên Xô Đông Âu sụp đổ Đảng Nhà nước ta không dự lựa chọn lại đường lên CNXH 15 – Hiện CNXH thực đứng trước khó khăn khơng nhỏ , khó khăn tạm thời, định theo quy luật tất yếu nhân loại tiến xây dựng thành công CNXH… Vận dụng quy luật phát triển Việt Nam - Đảng ta khẳng định, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta “là trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp cũ nhằm tạo biến đổi chất lĩnh vực đời sống xã hội, thiết phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen” - Theo khái quát Đảng, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp cũ Trong thời kỳ độ, nước ta diễn biến đổi mang tính chất chất, toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội; q trình phải diễn lâu dài với nhiều bước phát triển thực tiễn lịch sử chứng minh, đường phát triển Việt Nam đường dài, với nhiều bước đi, nhiều giai đoạn, bước lùi tương đối Con đường phát triển Việt Nam bao gồm rút ngắn bỏ qua Sự rút ngắn đường phát triển hồn tồn thực điều kiện thích hợp Dưới lãnh đạo Đảng Nhà nước, tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam ngày sâu rộng, hội nhập lĩnh vực kinh tế Như vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế, không bị tụt hậu với giới, mở cửa để hội nhập Đây điều kiện hội để ta bước nhảy vọt phát triển kinh tế ¬ xã hội, từ rút ngắn đường phát triển Trên sở vận dụng phát triển lý luận chủ nghĩa Mác ¬ Lê¬nin điều kiện thực tiễn Việt Nam, Đảng ta kiên định lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Như vậy, nhìn nhận đánh giá phát triển không thấy phát triển theo đường thẳng, lên theo bậc thang từ thấp đến cao, mà phải thấy bước rút ngắn, bỏ qua điều kiện thích hợp I Lê¬nin nói, “Cho lịch sử giới phát triển đặn không va vấp, không đổi nhẩy lùi bước lớn không biện chứng, không khoa học, không lý luận” Con đường phát triển Việt Nam chắn khơng nằm ngồi quy luật vận động chung Vận dụng vào vấn đề học tập: - Kiến thức, học vấn vấn đề sâu rộng phát triển không ngừng Sẽ xuất tri thức mới, phương pháp học vấn cao hơn, phát triển tri thức cũ, điều lạc hậu chưa phát ra.Chúng ta cần liên tục cập nhật, trao dồi tri thức mới, điều mà môn học cần, loại bỏ sai lỗi thời, phát triển giữ lại bản, điều làm nên bước vững cho tri thức - Phương pháp học phát triển hơn, dựa vào phương pháp học cũ mà ta rút kinh nghiệm để thay đổi cho phù hợp thời gian, độ tập trung, tài liệu học tập, học nhóm… Giữ lại lợi, hay làm việc nhóm, học nhóm, tra cứu nhiều tài liệu khác loại bỏ sai lầm học tập nhiều thời gian cho vấn đề, dễ xao nhãng, dễ nản chí Song song ta phát triển lên tìm cách làm việc nhóm hiệu hơn, biết chọn lọc tài liệu học tập, thay đổi không hay trước khắc phục ý chí, tinh thần học tập nhiều cách, phân phối thời gian hợp lý cho mơn học cụ thể Đó cách vận dụng quy luật phủ định phủ định để vấn đề học tập ngày tốt Vận dụng vào đời sống: - Cuộc sống chuỗi vật, tượng xung quanh người theo quan điểm quy luật phủ định phủ định, sống chuỗi phủ định biện chứng dài vô tận vật tượng, thay cũ cao Chính thế, cần phải thay cũ, lạc hậu, xấu cũ sống người nếp sống lười nhác, dễ nản lòng, dễ thay đổi, khơng ý chí,… để thay vào tốt biết chủ động việc, kế hoạch sống, kiến,… Song ta cần giữ lại lợi phát triển thêm trao dồi thêm kiến thức mà ta có, tăng 16 thêm mối quan hệ xung quanh, phát triển tính cách sơi thích khám phá tuổi trẻ,… để sống ta ngày phát triển cao mặt đời sống tinh thần Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Khái niệm LLSX – cấu trúc LLSX – khái niệm QHSX: * Khái niệm LLSX: - LLSX toàn nhân tố vật chất, kỹ thuật trình sản xuất, chúng tồn mối quan hệ biện chứng với tạo sức sản xuất làm cải biến đối tượng trình sản xuất vật chất, nghĩa tạo lực thực tiễn làm biến đổi đối tượng vật chất giới tự nhiên theo nhu cầu người xã hội - LLSX biểu mối quan hệ người với giới tự nhiên nghĩa trình sản xuất, người chinh phục giới tự nhiên hoạt động thực tiễn - LLSX thể thống hữu tư liệu sản xuất người với kinh nghiệm, kĩ năng, tri thức lao động họ Trong người lao động nhân tố tính định Tư liệu sản xuất bao gồm công cụ lao động đối tượng lao động Đối tượng lao động phận giới tự nhiên đưa vào sản xuất, người sử dụng Công cụ lao động, “sức mạnh tri thức vật thể hóa” tác dụng “nối dài bàn tay” nhân lên sức mạnh trí tuệ người Trong nhân tố TLSX cơng cụ lao động đóng vai trò hàng đầu - Trải qua cách mạng khoa học, ngày khoa học kĩ thuật phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp nhiều biến đổi to lớn sản xuất đời sống, tạo kĩ thuật công nghệ làm cho suất lao động tăng cao, tạo sản xuất tự động hóa Khoa học trở thành phận thiếu LLSX * Khái niệm Quan Hệ Sản Xuất: - QHSX quan hệ người người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) QHSX mang tính khách quan hình thành trình phát triển lịch sử không thuộc ý muốn chủ quan người QHSX quan hệ định QH xã hội khác người - QHSX cấu thành từ ba mặt: + Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất + Quan hệ tổ chức quản lý trình sản xuất + Quan hệ phân phối kết trình sản xuất - QHSX tiêu chí quan trọng để phân biệt hình thái kinh tế xã hội với hình thái kinh tế xã hội khác, tiêu biểu cho chất kinh tế phương thức sản xuất xã hội định - QHSX hình thức xã hội trình sản xuất sở sâu xa đời sống tinh thần xã hội Ba mặt hợp thành quan hệ sản xuất gắn bó hữu với nhau, tạo thành hệ thống mang tính ổn định tương đối so với vận động không ngừng LLSX, quan hệ sở hữu TLSX giữ vai trò định MQH biện chứng LLSX QHSX Trang 45 – tài liệu Trung cấp trị sở hạ tầng – kiến trúc thượng tầng: Tài liệu lớp Mác Lenin – Trang Tài liệu trung cấp trị trang 43 Hình thái kinh tế xã hội Tài liệu lớp Mác Lenin – Trang 13, trang 15 17 Quan điểm chủ nghĩa vật người a Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; thống biện chững hai phương diện tự nhiên xã hội Nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội người Tiền đề vật chất quy định hình thành, tồn phát triển người giới tự nhiên, trước hết người tính tự nhiên Nghiên cứu, khám phá khoa học cấu tạo tự nhiên nguồn gốc tựnhiên người sở khoa học để người hiểu biết thân mình, tiến đến làm chủ thân hành vi hoạt động sáng tạo lịch sử Bản tính tự nhiên người thể hai giác độ sau đây: Thứ nhất, người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên, sở khoa học kết luận chứng minh phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học thuyết Đácuyn tiến hóa lồi Thứ hai, người phận giới tự nhiên biến đổi giới tự nhiên tác động quy luật tự nhiên trực tiếp gián tiếp thường xuyên quy định tồn người xã hội lồi người, mơi trường trao đổi vật chất người với giới tự nhiên; ngược lại, biến đổi hoạt động người tác động trở lại môi trường tự nhiên làm biến đổi môi trường tự nhiên Tuy nhiên, người không đồng với tồn khác giới tự nhiên, đặc tính xã hội Bản tính xã hội người tính đặc thù quan hệ với tồn khác giới tự nhiên Bản tính xã hội người thể mặt sau: Một là, nguồn gốc hình thành người khơng q trình tiến hóa giới tự nhiên mà trước hết nhân tố lao động Chính nhờ lao động mà người khả vượt qua lồi động vật để tiến hóa phát triển thành người Hai là, tồn phát triển người bị chi phối nhân tố xã hội quy luật xã hội Xã hội biến đổi người biến đổi ngược lại, phát triển cá nhân lại trở thành tiền đề cho phát triển xã hội Hai phương diện tự nhiên xã hội người tồn tính thống nó, quy định lẫn nhau, tác động lẫn nhau, làm biến đổi lẫn nhau, nhờ tạo nên khả hoạt động sáng tạo người trình làm lịch sử Vì vậy, để lý giải tính sáng tạo người cần kết hợp chặt chẽ hai phương diện tự nhiên xã hội nhằm tránh rơi vào phiến diện, không triệt để, dẫn đến sai lầm nhận thức hoạt động thực tiễn b Bản chất người Theo C.Mác, “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội”(C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.3, tr.11) Trong lịch sử tư tưởng nhân loại nhiều quan điểm khác chất, “bản tính người” người song quan niệm mang tính phiến diện, trừu tượng tâm thần bí, tuyệt đối hóa phương diện tự nhiên người, xem nhẹ việc lý giải người từ phương diện lịch sử xã hội Quan điểm C.Mác khắc phục hạn chế quan điểm vật siêu hình người, thừa nhận tính tự nhiên người lý giải người từ giác độ quan hệ lịch sử xã hội, từ phát tính xã hội nó, tính xã hội người phương diện chất người, phân biệt người với tồn khác giới tự nhiên Luận đề C.Mác khẳng định: khơng người trừu tượng, ly điều kiện, hồn cảnh lịch sử xã hội Con người cụ thể mang tính xã hội (tài liệu lớp T3, trang 21) thể nói người ln chủ thể lịch sử - xã hội Con người làm lịch sử Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử xuất phát từ hình 18 thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử., quan hệ thay đổi thay đổi chất người Vì vậy, giải phóng chất người cần phải hướng vào giải phóng quan hệ kinh tế, trị, xã hội nó, thơng qua mà phát huy khả sáng tạo lịch sử người Khơng người phi lịch sử mà trái lại ln gắn với điều kiện hồn cảnh lịch sử định Con người sản phẩm lịch sử, lịch sử sáng tạo người chừng mực người lại sáng tạo lịch sử chừng mực Đây biện chứng mối quan hệ người – chủ thể lịch sử với lịch sử tạo đồng thời lại bị quy định lịch sử Với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn tác động vào giới tự nhiên, cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu đồng thời người sáng tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Ý nghĩa phương pháp luận: Từ quan niệm khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin người, rút ý nghĩa phương pháp luận quan trọng sau đây: Một là, để lý giải cách khoa học vấn đề người phải vào phương diện tự nhiên phương diện xã hội, vấn đề tính định phương diện tính xã hội nó, từ quan hệ kinh tế xã hội Hai là, động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người, phát huy lực sáng tạo người phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tiến phát triển xã hội Ba là, nghiệp giải phóng người, nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào nghiệp giải phóng quan hệ kinh tế - xã hội Trên ý nghĩa phương pháp luận thấy giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế - xã hội áp bóc lột, ràng buộc khả sáng tạo lịch sử người Thơng qua cách mạng thực nghiệp giải phóng tồn nhân loại phương thức xây dựng mối quan hệ kinh tế - xã hội xã hội chu nghĩa cộng sản chủ nghĩa nhầm xác lập phát triển xã hội mà tự do, sáng tạo người trở thành điều kiện cho tự sáng tạo người khác Đó thực triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp chủ nghĩa cộng sản: “mỗi người người, người người” Liên hệ thực tiễn xây dựng người XHCN nay: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng (1-2016), lần xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ là: “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII - Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016) Trước tình hình đặc điểm mới, phức tạp năm tới, nhiệm vụ to lớn, nặng nề, đồng thời thách thức gay gắt toàn Đảng, toàn dân ta Hoàn thành tốt hay khơng nhiệm vụ trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp đến toàn lĩnh vực trọng yếu đời sống đất nước Yêu cầu: Tài liệu lớp T3 – trang 23 Nội dung: Biện pháp: 19 Văn kiện Đại hội XII đặt nhiệm vụ lớn lao, nặng nề cho tồn xã hội, song, trước hết cho lĩnh vực khẳng định quốc sách hàng đầu - giáo dục, đào tạo Nhằm thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Đại hội yêu cầu chuyển hướng quan trọng giáo dục “chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học” (văn kiện - tr.114) Tư tưởng đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi sâu sắc, toàn diện tư duy, lực đạo tổ chức lĩnh vực giáo dục, vượt qua “căn bệnh” tồn từ lâu lĩnh vực chất lượng, hiệu giáo dục thấp, chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành,… Giáo dục, đào tạo phải tạo cho phát triển người, đặc biệt hệ trẻ, thơng qua q trình giáo dục nhằm phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo, phẩm hạnh, nhân cách cá nhân, tạo cho hệ người Việt Nam “yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt làm việc hiệu quả” (Văn kiện - tr 115) Con người phát triển hay bị tha hóa, biến chất phụ thuộc vào mơi trường văn hóa - nơi người sinh sống, lao động, học tập, quan hệ cộng đồng Vì vậy, nói đến xây dựng đời sống văn hóa, trước hết xây dựng mơi trường văn hóa cho người, người, kể từ mơi trường trực tiếp nhỏ gia đình, thơn xóm, làng, đơn vị sản xuất, cơng tác, học tập, chiến đấu,… Nghĩa là, để nhân cách văn hóa phát triển hướng tồn diện, phải văn hóa hóa tồn hoạt động quan hệ đa dạng người xã hội Xuất phát từ quan điểm đó, Đại hội XII Đảng khẳng định: “Xây dựng mơi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh hệ thống trị, địa phương, cộng đồng làng, bản, khu phố, quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp gia đình, góp phần giáo dục, rèn luyện người nhân cách, đạo đức, lối sống” (Văn kiện - tr 127 - 128) 20 ... Bởi lẽ, nguyên lí phát triển sở lý luận khoa học để định hướng nhận thức giới cải tạo giới LIÊN HỆ BẢN THÂN Trong học tập, sinh viên, cần phải không ngừng rèn luyện phát triển tư Khi học môn học,... Trang Tài liệu trung cấp trị trang 43 Hình thái kinh tế xã hội Tài liệu lớp Mác Lenin – Trang 13 , trang 15 17 Quan điểm chủ nghĩa vật người a Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính... luận chủ nghĩa Mác - Lênin từ kinh nghiệm thành công, thất bại trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam rút học quan trọng “Mọi đường lối, chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 1, Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 1, Lấy VD trong đời sống xã hội hoặc trong học tập của bản thân (1.5đ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay