Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Vật Liệu Xây Dựng_CTU

110 29 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHƯỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Mã số ngành: 52340301 Cần Thơ, Tháng 12-Năm 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG MSSV: DC1420M514 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHƯỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Mã số ngành:52340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS.GVC.NGUYỄN VĂN DUYỆT Cần Thơ, Tháng 12-Năm 2018 LỜI CẢM TẠ *** Lời em xin chân thành cảm tạ quý thầy, cô khoa Kinh Tế tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt quãng thời gian học tập giảng đường trường Đại học Cần Thơ, tận tâm dạy bảo tạo nên tiền đề giúp em xây dựng nên tảng kiến thức chuyên ngành kế tốn vững vàng Đề tài hồn thành kiến thức quý báu mà quý Thầy, Cô tận tâm dạy bảo, hướng dẫn cho em suốt thời gian qua, em xin chân thành cảm ơn dạy q Thầy, Cơ Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm tạ thầy Nguyễn Văn Duyệt giành thời gian, công sức để tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập giảng đường vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Phước, anh chị phòng Kế tốn tạo điều kiện cho em có hội tiếp xúc thực tế tận tình giúp đỡ em thực tốt việc nghiên cứu đề tài Em xin kính chúc quý công ty gặt hái nhiều thắng lợi lớn thời gian tới Quá trình thực tập Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Phước giúp em học tập tích lũy nhiều kiến thức quý báu, cải thiện tảng lý thuyết kết hợp với thực tế giúp em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên thời gian thực tập có giới hạn kiến thức hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót q trình thực luận văn, kính mong q thầy góp ý bổ sung để em hồn thiện đề tài trọn vẹn Cuối lời, em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Kính chúc anh, chị, cô, Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Phước dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm tạ! Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG i TRANG CAM KẾT *** Tôi xin cam kết luận văn tơi thực hồn thành dựa kết nghiên cứu tôi, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Phước thời gian thực tập Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP *** ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2018 Thủ trưởng đơn vị iii MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Tổng quan vốn tiền 2.1.2 Nội dung kế toán vốn tiền 2.1.3 Tổng quan kế toán tiền gửi ngân hàng 2.1.4 Nội dung kế toán khoản phải thu 2.1.5 Phân tích vốn tiền khoản phải thu 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 19 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TẤN PHƯỚC 21 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước 21 3.1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty 21 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 21 3.2 Ngành nghề kinh doanh 22 3.3 Cơ cấu tổ chức công ty 22 3.4 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 24 3.4.1 Tổ chức máy kế toán 24 iv 3.4.2 Chế độ sách kế tốn cơng ty 25 3.5 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước 29 3.6 Thuận lợi, khó khăn phương pháp hoạt động 32 3.6.1 Thuận lợi 32 3.6.2 Khó khăn 32 3.6.3 Phương pháp hoạt động 32 Chương 4: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TẤN PHƯỚC 34 4.1 Kế toán vốn tiền 34 4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 34 4.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 41 4.2 Kế toán khoản phải thu 51 4.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 51 4.2.2 Kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ 56 4.3 Phân tích khoản mục vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước 59 4.3.1 Đánh giá khả tốn Cơng ty giai đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2017, 2018 59 4.3.2 Đánh giá tình hình quản lý dòng tiền cơng ty giai đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2017, 2018 62 Chương 5: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TẤN PHƯỚC 66 5.1 Nhận xét chung 66 5.1.1 Nhận xét công tác kế toán 66 5.1.2 Nhận xét công tác quản lý vốn tiền khoản phải thu 67 5.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn 69 5.3 Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý vốn tiền khoản phải thu 69 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 71 v 6.1 Kết luận 71 6.2 Kiến nghị 71 6.2.1 Đối với Nhà nước 71 6.2.2 Đối với ngân hàng 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 74 vi DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 22 Hình 3.2: Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty 24 Hình 3.3: Trình tự ghi sổ kế tốn máy tính 27 Hình 3.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 28 Hình 4.1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ thu tiền mặt 35 Hình 4.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mặt 36 Hình 4.3: Sổ tài khoản 111 39 Hình 4.4: Sổ chi tiết tiền mặt Việt Nam Đồng 40 Hình 4.5: Lưu đồ luân chuyển chứng từ thu tiền qua Ngân hàng 42 Hình 4.6: Lưu đồ luân chuyển chứng từ chi tiền qua Ngân hàng 43 Hình 4.7: Sổ tài khoản 112 47 Hình 4.8: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Agribank 49 Hình 4.9: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Sacombank 50 Hình 4.10: Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động bán hàng 52 Hình 4.11: Sổ tài khoản 131 55 Hình 4.12: Sổ tài khoản 133 58 vii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước giai đoạn 2015-2017 31 Bảng 4.1: Tỷ số khả tốn Cơng ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước giai đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2017, 2018 60 Bảng 4.2: Tình hình quản lý dòng tiền Cơng ty TNHH Xây Dựng TM DV Tấn Phước giai đoạn 2015 – 2017 tháng đầu năm 2017, 2018 63 viii Phụ lục 6: UNC Sacombank ngày 10/01 85 Phụ lục 7: lệnh tốn có Agribank ngày 12/01 86 Phụ lục 8: lệnh tốn có Agribank ngày 15/01 87 Phụ lục 9: UNC Agribank ngày 19/01 88 Phụ lục 10: UNC Agribank ngày 20/01 89 Phụ lục 11: UNC Agribank ngày 21/01 90 Phụ lục 12: UNC Sacombank ngày 25/01 91 Phụ lục 13: UNC Agribank ngày 27/01 92 Phụ lục 14: UNC Agribank ngày 30/01 93 Phụ lục 15: hóa đơn số 0004183 94 Phụ lục 16: hóa đơn số 0004189 95 Phụ lục 17: hóa đơn số 0004200 96 Phụ lục 18: Sổ nhật ký chung Đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TẤN PHƯỚC Địa chỉ: 98/14 Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ Mẫu sổ: S03a –DNN ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 01 năm 2018 ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ A … 10/01 10/01 12/01 12/01 15/01 15/01 15/01 Chứng từ Ngày, Số hiệu tháng B C … … SCB15 10/01 SCB15 10/01 Agr40 12/01 Agr40 12/01 Agr43 15/01 Agr43 15/01 4183 15/01 15/01 4183 15/01 15/01 4183 15/01 18/01 PC1/18 18/01 Diễn giải D … Thanh toán tiền hàng Cty Bạch Mã - SCB Thanh toán tiền hàng Cty Bạch Mã - SCB Cty Xuân Minh toán tiền hàng Cty Xuân Minh toán tiền hàng DNTN Phú An trả tiền hàng DNTN Phú An trả tiền hàng Bán hàng cho Cty CP Đầu Tư Du lịch CN MT Bán hàng cho Cty CP Đầu Tư Du lịch CN MT Bán hàng cho Cty CP Đầu Tư Du lịch CN MT Mua hàng cty Đồng Tâm-CT hóa đơn 5543 97 Đã ghi sổ STT dòng E … G … Số hiệu TK đối ứng H … 331 11212 11211 131 11211 131 131 Số phát sinh Nợ Có … 30.000.000 … 30.000.000 106.080.000 106.080.000 120.220.000 120.220.000 14.850.000 5111 13.500.000 33311 1.350.000 1561 15.877.980 Ngày tháng ghi sổ 18/01 18/01 19/01 19/01 19/01 19/01 19/01 19/01 19/01 19/01 20/01 20/01 21/01 21/01 21/01 21/01 21/01 25/01 25/01 25/01 25/01 Chứng từ Ngày, Số hiệu tháng PC1/18 18/01 PC1/18 18/01 4189 19/01 4189 19/01 4189 19/01 Agr46 19/01 Agr46 19/01 pc1/19 19/01 pc1/19 19/01 pc1/19 19/01 Agr55 20/01 Agr55 20/01 4200 21/01 4200 21/01 4200 21/01 Agr60 21/01 Agr60 21/01 PC1/25 25/01 PC1/25 25/01 PC1/25 25/01 SCB25 25/01 25/01 SCB25 25/01 Đã ghi sổ Diễn giải Mua hàng cty Đồng Tâm-CT hóa đơn 5543 Mua hàng cty Đồng Tâm-CT hóa đơn 5543 Bán hàng cho DNTN Minh Đức Bán hàng cho DNTN Minh Đức Bán hàng cho DNTN Minh Đức Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Mua hàng cty Ceasar - HĐ 12311 Mua hàng cty Ceasar - HĐ 12311 Mua hàng cty Ceasar - HĐ 12311 Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Bán hàng cho Cty Thép Ngũ Nhiều Bán hàng cho Cty Thép Ngũ Nhiều Bán hàng cho Cty Thép Ngũ Nhiều Thanh toán tiền hàng cho Cty Bạch Mã - NN Thanh toán tiền hàng cho Cty Bạch Mã - NN Mua hàng cty Ceasar - HĐ 16590 Mua hàng cty Ceasar - HĐ 16590 Mua hàng cty Ceasar - HĐ 16590 Thanh toán tiền hàng cho Cty Đồng Tâm CT SCB Thanh toán tiền hàng cho Cty Đồng Tâm CT SCB 98 STT dòng Số hiệu TK đối ứng 1331 1111 131 5111 33311 331 11211 1561 1331 1111 331 11211 131 5111 33311 331 11211 1561 1331 1111 331 11212 Số phát sinh Nợ Có 1.587.798 17.465.778 70.150.940 63.773.582 6.377.358 47.000.000 47.000.000 14.919.795 1.491.979 16.411.774 118.000.000 118.000.000 19.569.000 17.790.000 1.779.000 120.000.000 120.000.000 17.390.160 1.739.016 19.129.176 31.151.615 31.151.615 Ngày tháng ghi sổ 27/01 27/01 28/01 28/01 29/01 29/01 29/01 30/01 30/01 … Chứng từ Ngày, Số hiệu tháng Agr70 27/01 Agr70 27/01 PT1/28 28/01 PT1/28 28/01 4394 29/01 PT1/29 29/01 PT1/29 29/01 Agr73 30/01 Agr73 30/01 … … Đã ghi sổ Diễn giải Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Thanh toán tiền hàng cho Cty Ceasar - NN Rút séc Agribank nhập quỹ tiền mặt Rút séc Agribank nhập quỹ tiền mặt Bán hàng cho Cty TM XD Anh Linh Bán hàng cho Cty TM XD Anh Linh Bán hàng cho Cty TM XD Anh Linh Thanh toán tiền hàng cho Cty Tài Hưng - NN Thanh toán tiền hàng cho Cty Tài Hưng - NN … TỔNGCỘNG … X STT dòng … X Số hiệu TK đối ứng 331 11211 1111 11211 1111 5111 33311 331 11211 … X Số phát sinh Nợ Có 100.000.000 100.000.000 270.000.000 270.000.000 19.635.000 17.850.000 1.785.000 50.000.000 … … 50.000.000 … … - Sổ có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang … - Ngày mở sổ : 01/01/2018 Người lập ( Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng ( Ký, ghi rõ họ tên) 99 Ngày 31 tháng 01 năm 2018 Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) ... Chương 4: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TẤN PHƯỚC 34 4.1 Kế toán vốn tiền 34 4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 34 4.1.2 Kế toán tiền gửi... 4.2 Kế toán khoản phải thu 51 4.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 51 4.2.2 Kế toán thu GTGT đầu vào khấu trừ 56 4.3 Phân tích khoản mục vốn tiền khoản phải thu Công ty TNHH... PHƯƠNG MSSV: DC1420M514 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN PHƯỚC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế Toán Mã số ngành:52340301
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Vật Liệu Xây Dựng_CTU, Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Vật Liệu Xây Dựng_CTU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay