Đề thi môn tin học học kì 2 lớp 12 có đáp án

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 20:25

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT KIM XUYÊN Môn: TIN HỌC 12 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút Đề kiểm tra 04 trang (Khơng kể thời gian giao đề) Họ tên Lớp 12C Mã đề thi 132 TỔNG HỢP ĐIỂM BÀI THI Điểm thi lý thuyết: Điểm thi thực hành: Tổng điểm: PHẦN I: LÝ THUYẾT (10 ĐIỂM) Em chọn tơ kín vào phương án trả lời phiếu trả lời trắc nghiệm sau? 1 1 1 1 1 A B C D 2 2 26 3 32 3 38 A B C D ĐỀ BÀI Câu 1: Với báo cáo, ta làm việc việc sau đây? A Chọn trường đưa vào báo cáo B Gộp nhóm liệu C Lọc ghi thỏa mãn điều kiện D Bố trí báo cáo chọn kiểu trình bày Câu 2: Danh sách phòng thi gồm trường : STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng thi Ta chọn khố : A STT B Số báo danh C Phòng thi D Họ tên học sinh Câu 3: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo nháy nút: A B C Câu 4: Trong bảng sau đây, học sinh mộ mã số (Mahs) D Khố bảng là: A Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi} B Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan} C Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li} D Khố = {Mahs} Câu 5: Để tạo biểu mẫu, trước phải liệu nguồn từ: A Mẫu hỏi báo cáo B Mẫu hỏi biểu mẫu C Bảng báo cáo D Bảng mẫu hỏi Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 6: Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có: A Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, lưu biên B Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật C Nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên D Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hố thơng tin nén liệu; sách ý thức; lưu biên Câu 7: Để nâng cao hiệu việc bảo mật, ta cần phải: A Thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ B Thường xuyên chép liệu C Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm D Nhận dạng người dùng mã hoá Câu 8: Bảng hiển thị chế độ trang liệu, với trường chọn, muốn xếp ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực lệnh sau đúng? A Record/Sort/Sort Descending B Record/Sort/Sort Ascending C Edit/ Sort Ascending D Insert/New Record Câu 9: Giả sử bảng trường SOBH (số bảo hiểm) HOTEN (họ tên) nên chọn trường SOBH làm khố : A Trường SOBH nhất, trường HOTEN khơng phải B Trường SOBH trường ngắn C Trường SOBH kiểu số, trường HOTEN kiểu số D Trường SOBH đứng trước trường HOTEN Câu 10: Để làm việc chế độ biểu mẫu, ta không thực thao tác sau đây? A Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu B Chọn biểu mẫu nháy nút C Nháy nút , chế độ thiết kế D Nháy nút , chế độ thiết kế Câu 11: Bảng phân quyền cho phép : A Phân quyền truy cập người dùng B Giúp người dùng xem thông tin CSDL C Giúp người quản lí xem đối tượng truy cập hệ thống D Đếm số lượng người truy cập hệ thống Câu 12: Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi cách tự thiết kế, biết: (1) Chọn bảng mẫu hỏi khác làm liệu nguồn (2) Nháy nút (3) Nháy đúp vào Create query in Design view (4) Chọn trường cần thiết liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi (5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi lưới QBE A (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2) B (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2) C (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2) D (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2) Câu 13: Để làm việc chế độ thiết kế biểu mẫu, ta thực hiện: A Chọn biểu mẫu nháy nút B Chọn biểu mẫu nháy nút nháy nút C Chọn biểu mẫu nháy nút nháy nút chế độ biểu mẫu chế độ thiết kế D Chọn biểu mẫu nháy nút nháy nút chế độ thiết kế Câu 14: Trong lưới QBE cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi chế độ thiết kế) hàng Criteria ý nghĩa gì? A Xác định trường xuất mẫu hỏi B Khai báo tên trường chọn C Mô tả điều kiện để chọn ghi đưa vào mẫu hỏi D Xác định trường cần xếp Câu 15: Trong Access, ta sử dụng biểu mẫu để : A Xem, nhập sửa liệu B Sửa cấu trúc bảng C Lập báo cáo D Tính tốn cho trường tính tốn Câu 16: Cho thao tác sau : B1: Tạo bảng B2: Đặt tên lưu cấu trúc B3: Chọn khóa cho bảng B4: Tạo liên kết Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực bước sau: Trang 2/5 - Mã đề thi 132 A B1-B2-B3-B4 B B1-B3-B4-B2 C B2-B1-B2-B4 D B1-B3-B2-B4 Câu 17: Trong trường THPT xây dựng CSDL quản lý điểm Học Sinh Người Quản trị CSDL phân quyền truy cập cho đối tượng truy cập vào CSDL Theo em cách phân quyền hợp lý: A HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xố B HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung C HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem D HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá Câu 18: Cho thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Chọn liệu cần lọc Trình tự thao tác để thực việc lọc theo ô liệu chọn là: A (3)  (2)  (1) B (3)  (2) C (3)  (1) D (3)  (1)  (2) Câu 19: Hai bảng CSDL quan hệ liên kết với thông qua : A Thuộc tính khóa B Địa bảng C Tên trường D Thuộc tính trường chọn (khơng thiết phải khóa) Câu 20: Khi cần in liệu theo mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: A Báo cáo B Bảng C Mẫu hỏi D Biểu mẫu Câu 21: Giả sử bảng HOCSINH gồm trường MAHS, HOTEN, DIEM LOP Muốn hiển thị thông tin điểm cao lớp để sử dụng lâu dài, Access ta sử dụng đối tượng đối tượng sau? A Reports B Queries C Forms D Tables Câu 22: Để tạo nhanh báo cáo, thường chọn cách cách đây: A Dùng thuật sĩ tạo báo cáo sau sửa đổi thiết kế báo cáo tạo bước B Tất sai C Người dùng tự thiết kế D Dùng thuật sĩ tạo báo cáo Câu 23: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn: A Create form for using Wizard B Create form in using Wizard C Create form by using Wizard D Create form with using Wizard Câu 24: Trong tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước trường, ta xác định giá trị dòng: A Field Size B Description C Field Name D Data Type Câu 25: Khi chọn kiểu liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? A Text B Number C Date/time D Currency Câu 26: Trong Access, nhập liệu cho bảng, giá trị field GIOI_TINH True Khi field GIOI_TINH xác định kiểu liệu ? A Boolean B True/False C Yes/No D Date/Time Câu 27: Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc;có khả thu thập thơng tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ B Là yêu cầu máy thực lệnh C Là dạng lọc D Là đối tượng khả thu thập thông tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ Câu 28: Trong làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực :  Primary Key A File B Edit C Tools D Insert Câu 29: Cho bảng sau : - DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai) - LoaiSach(MaLoai, LoaiSach) - HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia) Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Để biết giá sách cần bảng ? A HoaDon B DanhMucSach, HoaDon C DanhMucSach, LoaiSach D HoaDon, LoaiSach Câu 30: Trong trình tạo cấu trúc bảng, tạo trường, việc sau không thiết phải thực hiện? A Đặt tên, tên trường cần phân biệt B Chọn kiểu liệu C Đặt kích thước D Mơ tả nội dung Câu 31: Cho thao tác sau: Mở cửa sổ CSDL, chọn đối tượng Table bảng chọn đối tượng Trong cửa sổ Table: gõ tên trường, chọn kiểu liệu, mơ tả, định tính chất trường Tạo cấu trúc theo chế độ thiết kế Đặt tên lưu cấu trúc bảng Chỉ định khóa Để tạo cấu trúc bảng CSDL, ta thực thao tác: A 2, 3, 1, 5, B 3, 4, 2, 1, C 1, 3, 2, 5, D 1, 2, 3, 4, Câu 32: Tìm phương án sai Thao tác xếp ghi: A Chỉ thực xếp trường B thể thực xếp vài trường với mức ưu tiên khác C Khơng làm thay đổi vị trí lưu ghi đĩa D Để tổ chức lưu trữ liệu hợp lí Câu 33: Để tìm kiếm thay liệu bảng ta chọn biểu tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng D Biểu tượng Câu 34: Chức biểu mẫu (Form) là: A Tạo báo cáo thống kê số liệu B Hiển thị cập nhật liệu C Thực thao tác thông qua nút lệnh D Tạo truy vấn lọc liệu Câu 35: Bảng DIEM trường MOT_TIET, HOC_KY Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường TRUNG_BINH, lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 B TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 C TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 D TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 Câu 36: Trong nhập liệu cho bảng, muốn chèn thêm ghi mới, ta thực : Insert  A New Record B Rows C Record D New Rows Câu 37: Trong phát biểu sau, phát biểu chức biên hệ thống? A Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống B Lưu lại thông tin người truy cập vào hệ thống C Lưu lại yêu cầu tra cứu hệ thống D Nhận diện người dùng để cung cấp liệu mà họ phân quyền truy cập Câu 38: Bảng DIEM trường MOT_TIET, HOC_KY Để tìm học sinh điểm tiết điểm thi học kỳ , dòng Criteria trường HOC_KY, biểu thức điều kiện sau đúng: A MOT_TIET > AND HOC_KY >5 B [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 C [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5" D [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 Câu 39: Trong Access, muốn xem lại trang liệu trước in, ta thực : A Tools – Print Preview B Windows – Print Preview C View – Print Preview D File – Print Preview Câu 40: Trước tạo mẫu hỏi để giải toán liên quan tới nhiều bảng, ta phải thực thao tác nào? A Thực gộp nhóm B Liên kết bảng C Chọn trường muốn thị hàng Show D Nhập điều kiện vào lưới QBE Trang 4/5 - Mã đề thi 132 PHẦN II: THC HNH (10 IM) Câu 16: ( 10 điểm) Tạo CSDL THU_VIEN gồm bảng nh mô tả dới đây: MUON_SACH Số thẻ Mã số sách Ngày mợn Ngày tr¶ TV02 TO_02 2/12/2012 6/12/2012 TV04 TN_103 6/12/2012 12/12/2012 TV09 TN_212 12/12/2012 14/12/2012 TV02 TN_212 14/12/2012 16/12/2012 SACH M· sè sách Tên sách Số trang Tình trạng TN_103 Tin Học 100 Mới TO_02 Toán 200 Trung bình TN_212 Tin học 345 Trung bình NGUOI_MUON Số thẻ TV01 TV02 TV03 Họ tên Đặng Phơng Thảo Nguyễn Khánh Chi Phạm Hiểu Lam Ngµy sinh Líp 2/12/1994 12C4 6/12/1994 12C3 12/12/1994 12C2 a Em tạo sở liệu tên THU_VIEN cấu trúc nh trên? Đặt khóa cho bảng? (4đ) b Tạo mối liên kết bảng MUON_SACH; SACH; NGUOI_MUON? (1 đ) c Nhập liệu cho bảng? (2 đ) d Thiết kế mẫu hỏi để thống kê số lần mợn sách ngời mợn số thẻ TV02 Hiển thị Họ tên, lớp, tên sách? (3 đ) - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... 6/ 12/ 20 12 12/ 12/ 20 12 TV09 TN _21 2 12/ 12/ 20 12 14/ 12/ 20 12 TV 02 TN _21 2 14/ 12/ 20 12 16/ 12/ 20 12 SACH M· sè sách Tên sách Số trang Tình trạng TN_103 Tin Học 100 Mới TO_ 02 Toán 20 0 Trung bình TN _21 2 Tin học. .. 1 32 PHẦN II: THC HNH (10 IM) Câu 16: ( 10 điểm) Tạo CSDL THU_VIEN gồm bảng nh mô tả dới đây: MUON_SACH Số thẻ Mã số sách Ngày mợn Ngày tr¶ TV 02 TO_ 02 2/ 12/ 20 12 6/ 12/ 20 12 TV04 TN_103 6/ 12/ 20 12 12/ 12/ 20 12. .. NGUOI_MUON Số thẻ TV01 TV 02 TV03 Họ tên Đặng Phơng Thảo Nguyễn Khánh Chi Phạm Hiểu Lam Ngµy sinh Líp 2/ 12/ 1994 12C4 6/ 12/ 1994 12C3 12/ 12/ 1994 12C2 a Em tạo sở liệu tên THU_VIEN có cấu trúc nh trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn tin học học kì 2 lớp 12 có đáp án, Đề thi môn tin học học kì 2 lớp 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay