Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 20:22

Câu 1: Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, biết: (1) Chọn bảng hoặc mẫu hỏi khác làm dữ liệu nguồn(2) Nháy nút (3) Nháy đúp vào Create query in Design view(4) Chọn các trường cần thiết trong dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi(5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi ở lưới QBEA. (3) > (1) > (5) > (4) >(2)B. (3) > (4) > (5) > (1) >(2)C. (3) > (1) > (4) > (5) >(2)D. (1) > (3) > (4) > (5) >(2)Câu 2: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:A. B. C. D. Câu 3: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫuB. Nháy nút , nếu đang ở chế độ thiết kếC. Nháy nút , nếu đang ở chế độ thiết kếD. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Câu 4: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:A. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhauB. Không làm thay đổi vị trí lưu các bản ghi trên đĩaC. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trườngD. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơnCâu 5: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:A. Create form in using WizardB. Create form by using WizardC. Create form with using WizardD. Create form for using WizardCâu 6: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?A. Mô tả nội dungB. Đặt kích thướcC. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệtD. Chọn kiểu dữ liệuCâu 7: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?A. RecordSortSort DescendingB. InsertNew RecordC. RecordSortSort AscendingD. Edit Sort AscendingCâu 8: Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫuB. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu đang ở chế độ thiết kếC. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút và nháy nút nếu đang ở chế độ thiết kếCâu 9: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?A. Khai báo tên các trường được chọnB. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏiC. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏiD. Xác định các trường cần sắp xếpCâu 10: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào?A. TextB. NumberC. CurrencyD. Datetime Họ tên Lớp 12 TỔNG HỢP ĐIỂM BÀI THI Điểm thi lý thuyết: Mã đề thi 061 Điểm thi thực hành: Tổng điểm: PHẦN I: LÝ THUYẾT (10 ĐIỂM) Em chọn tơ kín vào phương án trả lời phiếu trả lời trắc nghiệm sau? 1 1 1 1 1 A B C D 21 2 26 3 32 3 38 A B C D ĐỀ BÀI Câu 1: Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi cách tự thiết kế, biết: (1) Chọn bảng mẫu hỏi khác làm liệu nguồn (2) Nháy nút (3) Nháy đúp vào Create query in Design view (4) Chọn trường cần thiết liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi (5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi lưới QBE A (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2) B (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2) C (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2) D (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2) Câu 2: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo nháy nút: A B C D Câu 3: Để làm việc chế độ biểu mẫu, ta không thực thao tác sau đây? A Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu B Nháy nút , chế độ thiết kế C Nháy nút , chế độ thiết kế D Chọn biểu mẫu nháy nút Câu 4: Tìm phương án sai Thao tác xếp ghi: A thể thực xếp vài trường với mức ưu tiên khác B Không làm thay đổi vị trí lưu ghi đĩa C Chỉ thực xếp trường D Để tổ chức lưu trữ liệu hợp lí Câu 5: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn: A Create form in using Wizard B Create form by using Wizard C Create form with using Wizard D Create form for using Wizard Câu 6: Trong trình tạo cấu trúc bảng, tạo trường, việc sau không thiết phải thực hiện? A Mơ tả nội dung B Đặt kích thước C Đặt tên, tên trường cần phân biệt D Chọn kiểu liệu Câu 7: Bảng hiển thị chế độ trang liệu, với trường chọn, muốn xếp ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực lệnh sau đúng? A Record/Sort/Sort Descending B Insert/New Record C Record/Sort/Sort Ascending D Edit/ Sort Ascending Câu 8: Để làm việc chế độ thiết kế biểu mẫu, ta thực hiện: Trang 1/9 - Mã đề thi 061 A Chọn biểu mẫu nháy nút B Chọn biểu mẫu nháy nút nháy nút nháy nút chế độ biểu mẫu chế độ thiết kế C Chọn biểu mẫu nháy nút D Chọn biểu mẫu nháy nút nháy nút chế độ thiết kế Câu 9: Trong lưới QBE cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi chế độ thiết kế) hàng Criteria ý nghĩa gì? A Khai báo tên trường chọn B Mô tả điều kiện để chọn ghi đưa vào mẫu hỏi C Xác định trường xuất mẫu hỏi D Xác định trường cần xếp Câu 10: Khi chọn kiểu liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? A Text B Number C Currency D Date/time Câu 11: Cho thao tác sau: Mở cửa sổ CSDL, chọn đối tượng Table bảng chọn đối tượng Trong cửa sổ Table: gõ tên trường, chọn kiểu liệu, mơ tả, định tính chất trường Tạo cấu trúc theo chế độ thiết kế Đặt tên lưu cấu trúc bảng Chỉ định khóa Để tạo cấu trúc bảng CSDL, ta thực thao tác: A 2, 3, 1, 5, B 1, 3, 2, 5, C 3, 4, 2, 1, D 1, 2, 3, 4, Câu 12: Trong Access, muốn xem lại trang liệu trước in, ta thực : A View – Print Preview B Tools – Print Preview C Windows – Print Preview D File – Print Preview Câu 13: Bảng phân quyền cho phép : A Phân quyền truy cập người dùng B Giúp người dùng xem thông tin CSDL C Giúp người quản lí xem đối tượng truy cập hệ thống D Đếm số lượng người truy cập hệ thống Câu 14: Khi cần in liệu theo mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: A Mẫu hỏi B Biểu mẫu C Bảng D Báo cáo Câu 15: Cho bảng sau : - DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai) - LoaiSach(MaLoai, LoaiSach) - HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia) Để biết giá sách cần bảng ? A HoaDon, LoaiSach B DanhMucSach, LoaiSach C DanhMucSach, HoaDon D HoaDon Câu 16: Chức biểu mẫu (Form) là: A Tạo báo cáo thống kê số liệu B Hiển thị cập nhật liệu C Thực thao tác thông qua nút lệnh D Tạo truy vấn lọc liệu Câu 17: Giả sử bảng HOCSINH gồm trường MAHS, HOTEN, DIEM LOP Muốn hiển thị thông tin điểm cao lớp để sử dụng lâu dài, Access ta sử dụng đối tượng đối tượng sau? A Queries B Reports C Tables D Forms Câu 18: Bảng DIEM trường MOT_TIET, HOC_KY Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường TRUNG_BINH, lệnh sau đúng: A TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 B TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5 C TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5 D TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5 Câu 19: Hai bảng CSDL quan hệ liên kết với thông qua : A Thuộc tính khóa B Địa bảng Trang 2/9 - Mã đề thi 061 C Tên trường D Thuộc tính trường chọn (khơng thiết phải khóa) Câu 20: Với báo cáo, ta khơng thể làm việc việc sau đây? A Chọn trường đưa vào báo cáo B Gộp nhóm liệu C Bố trí báo cáo chọn kiểu trình bày D Lọc ghi thỏa mãn điều kiện Câu 21: Trong Access, nhập liệu cho bảng, giá trị field GIOI_TINH True Khi field GIOI_TINH xác định kiểu liệu ? A Yes/No B Boolean C True/False D Date/Time Câu 22: Trong tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước trường, ta xác định giá trị dòng: A Field Size B Data Type C Field Name D Description Câu 23: Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có: A Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, lưu biên B Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hố thơng tin nén liệu; sách ý thức; lưu biên C Nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên D Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hố thơng tin nén liệu, sách ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật Câu 24: Để tìm kiếm thay liệu bảng ta chọn biểu tượng sau đây? A Biểu tượng B Biểu tượng C Biểu tượng Câu 25: Trong bảng sau đây, học sinh mộ mã số (Mahs) D Biểu tượng Khố bảng là: A Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi} B Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan} C Khố = {Mahs} D Khố = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li} Câu 26: Cho thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Chọn ô liệu cần lọc Trình tự thao tác để thực việc lọc theo ô liệu chọn là: A (3)  (2) B (3)  (2)  (1) C (3)  (1)  (2) D (3)  (1) Câu 27: Để tạo nhanh báo cáo, thường chọn cách cách đây: A Dùng thuật sĩ tạo báo cáo sau sửa đổi thiết kế báo cáo tạo bước B Tất sai C Dùng thuật sĩ tạo báo cáo D Người dùng tự thiết kế Câu 28: Truy vấn sở liệu gì? A Là dạng lọc;có khả thu thập thông tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ B Là dạng lọc C Là u cầu máy thực lệnh D Là đối tượng khả thu thập thơng tin từ nhiều bảng CSDL quan hệ Câu 29: Trong trường THPT xây dựng CSDL quản lý điểm Học Sinh Người Quản trị CSDL phân quyền truy cập cho đối tượng truy cập vào CSDL Theo em cách phân quyền hợp lý: A HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá B HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem Trang 3/9 - Mã đề thi 061 C HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá D HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung Câu 30: Giả sử bảng trường SOBH (số bảo hiểm) HOTEN (họ tên) nên chọn trường SOBH làm khố : A Trường SOBH trường ngắn B Trường SOBH đứng trước trường HOTEN C Trường SOBH nhất, trường HOTEN D Trường SOBH kiểu số, trường HOTEN khơng phải kiểu số Câu 31: Trong phát biểu sau, phát biểu chức biên hệ thống? A Lưu lại yêu cầu tra cứu hệ thống B Nhận diện người dùng để cung cấp liệu mà họ phân quyền truy cập C Lưu lại thông tin người truy cập vào hệ thống D Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống Câu 32: Trong nhập liệu cho bảng, muốn chèn thêm ghi mới, ta thực : Insert → A Rows B New Rows C Record D New Record Câu 33: Danh sách phòng thi gồm trường : STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng thi Ta chọn khố : A Họ tên học sinh B STT C Phòng thi D Số báo danh Câu 34: Trong làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực : → Primary Key A File B Insert C Edit D Tools Câu 35: Trước tạo mẫu hỏi để giải tốn liên quan tới nhiều bảng, ta phải thực thao tác nào? A Thực gộp nhóm B Liên kết bảng C Nhập điều kiện vào lưới QBE D Chọn trường muốn thị hàng Show Câu 36: Cho thao tác sau : B1: Tạo bảng B2: Đặt tên lưu cấu trúc B3: Chọn khóa cho bảng B4: Tạo liên kết Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực bước sau: A B1-B3-B2-B4 B B1-B2-B3-B4 C B2-B1-B2-B4 D B1-B3-B4-B2 Câu 37: Để nâng cao hiệu việc bảo mật, ta cần phải: A Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm B Thường xuyên chép liệu C Thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ D Nhận dạng người dùng mã hoá Câu 38: Bảng DIEM trường MOT_TIET, HOC_KY Để tìm học sinh điểm tiết điểm thi học kỳ , dòng Criteria trường HOC_KY, biểu thức điều kiện sau đúng: A [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5" B [MOT_TIET] > OR [HOC_KY]>5 C [MOT_TIET] > AND [HOC_KY]>5 D MOT_TIET > AND HOC_KY >5 Câu 39: Để tạo biểu mẫu, trước phải liệu nguồn từ: A Mẫu hỏi báo cáo B Bảng báo cáo C Mẫu hỏi biểu mẫu D Bảng mẫu hỏi Câu 40: Trong Access, ta sử dụng biểu mẫu để : A Tính tốn cho trường tính tốn B Sửa cấu trúc bảng C Lập báo cáo D Xem, nhập sửa liệu - PHẦN II: THỰC HÀNH (10 ĐIỂM) C©u 16: ( 10 ®iĨm) Trang 4/9 - Mã đề thi 061 Tạo CSDL THU_VIEN gồm bảng nh mô tả dới đây: MUON_SACH Số thẻ Mã số sách Ngày mợn Ngày trả TV02 TO_02 2/12/2012 6/12/2012 TV04 TN_103 6/12/2012 12/12/2012 TV09 TN_212 12/12/2012 14/12/2012 TV02 TN_212 14/12/2012 16/12/2012 SACH M· số sách Tên sách Số trang Tình trạng TN_103 Tin Học 100 Mới TO_02 Toán 200 Trung bình TN_212 Tin học 345 Trung bình NGUOI_MUON Số thẻ TV01 TV02 TV03 Họ tên Đặng Phơng Thảo Nguyễn Khánh Chi Phạm Hiểu Lam Ngµy sinh 2/12/1994 6/12/1994 12/12/1994 Líp 12C4 12C3 12C2 a Em tạo sở liệu tên THU_VIEN cấu trúc nh trên? Đặt khóa cho bảng? (4đ) b Tạo mối liên kết bảng MUON_SACH; SACH; NGUOI_MUON? (1 đ) c Nhập liệu cho bảng? (2 đ) d Thiết kế mẫu hỏi để thống kê số lần mợn sách ngời mợn số thẻ TV02 Hiển thị Họ tên, lớp, tên sách? (3 đ) - HẾT -PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TRA HỌC KỲ Mã đề: 132 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 209 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B Trang 5/9 - Mã đề thi 061 C D Mã đề: 357 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 485 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 570 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 628 10 11 12 A B Trang 6/9 - Mã đề thi 061 C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D Trang 7/9 - Mã đề thi 061 Mã đề: 743 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 896 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 914 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 061 10 11 12 A B Trang 8/9 - Mã đề thi 061 C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D Mã đề: 104 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 238 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Trang 9/9 - Mã đề thi 061 ... Mã đề thi 061 Tạo CSDL THU_VIEN gồm bảng nh mô tả dới đây: MUON_SACH Số thẻ Mã số sách Ngày mợn Ngày trả TV 02 TO_ 02 2/ 12/ 20 12 6/ 12/ 20 12 TV04 TN_103 6/ 12/ 20 12 12/ 12/ 20 12 TV09 TN _21 2 12/ 12/ 20 12. .. 20 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 896 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 914 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 A B C D 30 31 32 A B C D Mã đề: 061 10 11 12. .. TV09 TN _21 2 12/ 12/ 20 12 14/ 12/ 20 12 TV 02 TN _21 2 14/ 12/ 20 12 16/ 12/ 20 12 SACH M· số sách Tên sách Số trang Tình trạng TN_103 Tin Học 100 Mới TO_ 02 Toán 20 0 Trung bình TN _21 2 Tin học 345 Trung bình NGUOI_MUON
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án, Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay