CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học chương “Chất khí” Vật Lý 10 Trung học phổ thông

58 18 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 20:11

PHẦN I: MỞ ĐẦU chọn đề tài Môn Vật trường THPT chủ yếu Vật thực nghiệm, kiến thức xây dựng chủ yếu đường thực nghiệmdạy học mơn Vật trường THPT có khả hình thành phát triển lực thực nghiệm cho học sinh Thí nghiệm điều kiện cần thiết để triển khai dạy học bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh Trong dạy học Vật Lý, thí nghiệm Vật đóng vai trò quan trọng nghiên cứu việc hình thành tri thức cho học sinh Tuy nhiên, hầu hết trường phổ thông chủ yếu áp dụng phương pháp dạy học theo lối “thơng báo - tái hiện” Học sinh có điều kiện để nghiên cứu, quan sát tiến hành thí nghiệm Vật Điều cho thấy việc bồi dưỡng lực thực nghiệm Vật cần thiết cho học sinh như: lực xác định vấn đề cần nghiên cứu đưa dự đoán, giả thuyết; Năng lực thiết kế phương án thí nghiệm; Năng lực tiến hành phương án thí nghiệm thiết kế; Năng lực xử lí, phân tích trình bày kết chưa trọng Trong chương trình Vật lớp 10, chương “Chất khí” chương chứa nội dung kiến thức chủ yếu xây dựng từ thực nghiệm Các thiết bị thí nghiệm chương tương đối đơn giản, khâu tiến hành thí nghiệm khơng q khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo đạc, thu thập xử số liệu Từ chọn đề tài Sáng kiến kinh nghiệm “Bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh dạy học chương “Chất khí” Vật 10 Trung học phổ thơng” Mục đích nghiên cứu Bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh dạy học số kiến thức chương “Chất khí” Vật 10 THPT Đối tượng + Năng lực thực nghiệm + Hoạt động dạy học Vật trường THPT Phạm vi nghiên cứuChương “Chất khí” Vật lớp 10 THPT Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức hoạt động lĩnh hội kiến thức vận dụng kiến thức học sinh theo phương pháp thực nghiệm Vật học góp phần bồi dưỡng lực thực nghiệm cho họ Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận lực lực thực nghiệm - Tìm hiểu mục tiêu dạy học, chương trình, cấu trúc nội dung chương “Chất khí” Vật 10 - Tìm hiểu thực trạng dạy học chương “Chất khí” Vật 10 số trường THPT - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để dạy học chương “Chất khí” nhằm bồi dưỡng lực thực nghiệm Vật cho học sinh - Thiết kế số học xây dựng vận dụng kiến thức theo phương pháp thực nghiệm để bồi dưỡng lực thực nghiệm Vật - Thiết kế đề kiểm tra đánh giá lực học sinh sau học chương “Chất khí” Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thuyết: + Nghiên cứu tài liệu luận bồi dưỡng lực thực nghiệm + Nghiên cứu chương trình, nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên tài liệu tham khảo - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Điều tra thực trạng + Thí nghiệm Vật Đóng góp sáng kiến * Về luận + Hệ thống hóa sở lí luận bồi dưỡng lực thực nghiệm dạy học Vật + Xây dựng quy trình dạy học chương theo hướng bồi dưỡng lực thực nghiệm Vật * Về ứng dụng + Tiến hành chế tạo theo mẫu có 04 thí nghiệm dạy học định luật chất khí theo phương pháp thực nghiệm +Biên tập 13 tập thí nghiệm chương “Chất khí” + Biên tập chủ đề dạy học chất khí + Thiết kế 01 đề kiểm tra đánh giá lực thực nghiệm học sinh sau dạy học chương “Chất khí” PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận 1.1 Khái quát chung lực 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Cấu trúc lực Có thể biểu diễn cấu trúc lực hình 1: Kiến thứcNăng lực Thái độ Hình Sơ đồ cấu trúc lực theo nguồn hợp thành 1.1.3 Các loại lực nhà trường phải hình thành cho học sinh trường phổ thông 1.2 Năng lực thực nghiệm 1.2.1 Khái niệm lực thực nghiệm Năng lực thực nghiệm, dạng lực nhận thức khoa học, hiểu lực nghĩ PATN khả thi cho phép đề xuất kiểm tra giả thuyết hay đoán khoa học thực hành TN thành công để rút kết luận cần thiết (chứ đơn lực thao tác TN, hiểu theo nghĩa lực thực thao tác tay, quan sát, đo đạc) Như vậy, nói “năng lực thực nghiệm” góc độ lực nhận thức khoa học lực bao gồm hai mặt: mặt hoạt động tư (đầu óc) mặt hoạt động thể chất (tay chân, thân thể, giác quan), mặt hoạt động thể chất Muốn bồi dưỡng cho học sinh lực thực nghiệm trình dạy học trước hết GV cần có quan niệm xác lực thực nghiệm Năng lực thực nghiệm tổ hợp kĩ , kiến thức thái độ chủ thể, cho phép chủ thể xử tình gặp phải phương pháp thực nghiệm 1.2.2 Vị trí lực thực nghiệm Năng lực sử dụng kiến thức VậtNăng lực trao đổi thơng tin vậtNăng lực phương pháp vậtNăng lực mơ hình hóa Năng lực cá nhân Năng lực thực nghiệm Hình Vị trí lực thực nghiệm hệ thống lực chuyên biệt mơn vật lí 1.2.3 Cấu trúc lực thực nghiệm Kiến Năngthức lực thực nghiệm + Kiến thức vật lí liên quan đến q trình cần khảo sát + Kiến thức thiết bị, an toàn + Kiến thức xử lí số liệu, kiến thức sai số + Kiến thức biểu diễn số liệu Kĩ dạng bảng biểu, đồ thị Thái độ + Thái độ kiên nhẫn + Thái độ trung thực + Thái độ tỉ mỉ + Thái độ hợp tác + Thái độ tích cực + thiết kế phương án thí nghiệm + chế tạo dụng cụ + lựa chọn dụng cụ + lắp ráp dụng cụ thí nghiệm + thay đổi đại lượng + sử dụng dụng cụ đo: hiệu chỉnh dụng cụ đo, đọc số liệu + sửa chữa sai hỏng thông thường + quan sát diễn biến tượng + ghi lại kết + biểu diễn kết bảng biểu, đồ thị + tính tốn sai số + biện luận, trình bày kết + tự đánh giá cải tiến phép đo Hình Sơ đồ cấu trúc lực thực nghiệm theo nguồn hợp thành 1.2.4 Tiêu chí đánh giá lực thực nghiệm học tập vật lí Vấn đề HQLG Giả thuyết Thực tiễn TNKT Kết luận Hình Cấu trúc PPTN vậthọc Ta đưa tiêu chí đánh giá lực thực nghiệm sau: Bảng Các tiêu chí đánh giá lực thực nghiệm Đề xuất vấn Mức độ Tiếp nhận Biểu Mức độ Phát biểu vấn đề dựa Mức độ Tự lực phát đề nghiên vấn đề quan sát theo biểu vấn đề cứu Nêu dự Tiếp nhận dự hướng dẫn GV Lựa chọn dự đoán quan sát Tự lực nêu dự đoán khoa đốn học Suy Tiếp nhận TT Tiêu chí HQLG từ đốn Suy HQLG có gợi ý Tự lực suy GV HQLG dự đoán Xây dựng Tiếp nhận Xây dựng PATN Tự lực xây PATN Tiến hành PATN Bắt chước hướng dẫn GV Tiến hành TN dựng PATN Tự lực tiến TNKT Xử lí số liệu Làm theo hướng dẫn GV Xử số liệu hành TN Tự lực xử số TN mẫu hướng dẫn GV liệu Rút kết Tiếp nhận kết Rút kết luận theo luận luận hướng dẫn GV 1.3.2 Xây dựng sử dụng tập thí nghiệm Tự lực rút kết luận 1.3.2.1 Khái niệm BTTN vật lí BTTN vật lí tập mà việc giải đòi hỏi phải làm TN để xác định đại lượng Vật lí đó, nghiên cứu phụ thuộc thơng số Vật lí kiểm tra tính chân thực lời giải thuyết BTTN vừa mang tính thuyết vừa mang tính thực nghiệm, có tác dụng lớn việc bồi dưỡng cho học sinh PPTN nhận thức Vật lí Có thể thấy rõ qua việc so sánh giai đoạn PPTN với bước tiến hành giải BTTN sau: Các yếu tố PPTN Các bước trình giải BTTN vật lí Đặt vấn đề sở Đọc đề bài, hiểu rõ câu hỏi tốn, kiện quan sát Phân tích vấn phân tích chất Vật lí tốn đề Xây dựng phương án giải (PATN, lập Hình thành giả thuyết Nghiên cứu thuyết (suy luận, tính tốn) Thực giải: Tính tốn, lập luận, trình hệ logic từ giả thuyết) bày lời giải, (nếu giải thuyết) lập PATN kiểm tra Nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành TN, xử kết Rút kết luận vấn đề nghiên cứu Hoặc lập PATN, quan sát, thu thập số liệu Tiến hành TN, quan sát tượng, ghi nhận số liệu xử kết Đánh giá kết trả lời câu hỏi toán Như vậy, hành động nhận thức diễn thực giải BTTN có tính chất tương tự với hành động diễn nghiên cứu PPTN Đây sở tâm luận dạy học dạy học PPTN biện pháp sử dụng BTTN; việc HS tiến hành giải BTTN làm cho tư phân tích, tổng hợp, phán đốn, trừu tượng hóa, khái qt hóa trực giác khoa học bồi dưỡng rèn luyện Việc giải BTTN, nghiên cứu nhỏ - tạo điều kiện tốt để phát triển tư khả nhận thức cho HS Khi tổ chức hoạt động giải BTTN cho HS HS có hội để rèn luyện lực thành tố lực thực nghiệm 1.3.2.2 Phân loại BTTN vật lí Tóm tắt phân loại BTTN vật lí trường phổ thơng hình 6: BTTN vật lí BTTN định tính Làm TN, quan sát, mơ tả, giải thích BTTN định lượng Đo lường đại lượng Vật lí Thiết kế PATN Thiết kế, minh họa quy luật Vật lí Ba mức độ Điều xảy nếu…? Tại lại xảy vậy? MĐ1: Cho thiết bị hướng dẫn cách làm TN,yêu cầu đo đạc tìm quy luật Làm để đo …với thiết bị…? MĐ2: Cho thiết bị Nêu phương án đo…với thiết bị…? Yêu cầu: Lập PATN, làm TN đo đạc tìm quy luật MĐ3: Lựa chọn thiết bị, lập PATN, làm TN, tìm quy luật chứng minh quy luật Hình Phân loại hệ thống tập TN Vật lí * Những hành động người học phải làm giải BTTN Nét đặc trưng loại tập giải phải làm TN phòng TN làm TN chứng minh HS tự lực tiến hành TN, thực quan sát để kiểm tra lời giải lí thuyết để thu số liệu cần thiết cho việc giải thích tiên đốn mà tập u cầu Vì tập loại người học cần tiến hành bước sau: - Xác định PATN - Xác định dụng cụ cần sử dụng - Cách bố trí TN - Cách tiến hành TN - Cách xử lí kết rút kết luận Tuy nhiên với loại tập cụ thể bước tiến hành có khác chút, cụ thể: - Loại thứ nhất: Bài tập mô tả chi tiết TN, làm TN, quan sát tượng giải thích Để giải loại tập cần: + Quan sát kĩ tượng + Nắm vững nguyên lí vật lí TN + Đối chiếu tượng xảy TN với kiến thức liên quan + Tìm mối liên hệ tượng với nguyên lí, định luật vật lí có liên quan để giải thích tượng - Loại thứ hai: Bài tập mô tả chi tiết TN, dự đoán tượng xảy ra, làm TN kiểm tra Để giải loại tập cần: + Nắm vững dụng cụ, giải thích tác dụng dụng cụ TN + Nắm vững PATN, nắm ngun lí vật TN + Dự đốn tượng vật xảy + Các thao tác tiến hành TN để kiểm tra - Loại thứ ba: Bài tập cho trước dụng cụ, yêu cầu học sinh thiết kế PATN Để giải loại tập cần: + Xác định PATN cách: • Đối chiếu kiện dụng cụ cho đầu bài, lựa chọn kiến thức liên quan sử dụng • Vạch rõ phụ thuộc cần khảo sát • Làm rõ điều kiện mà phụ thuộc cần nghiên cứu xảy Xác định PATN lựa chọn phương án + Nắm vững dụng cụ TN cần sử dụng, giải thích tác dụng dụng cụ + Thực quy tắc lắp ráp dụng cụ theo phương án thiết kế chọn trình tự làm việc với chúng + Thực quy tắc kĩ thuật an toàn + Tiến hành TN, ghi lại phụ thuộc cần kiểm tra khảo sát + Xử lí kết + Kết luận tính thực liên hệ phụ thuộc cần nghiên cứu - Loại thứ tư: Bài tập nêu yêu cầu HS phải tự xác định dụng cụ, bố trí, tiến hành TN Để giải loại tập cần: + Xác định PATN cách: • Đối chiếu kiện cho đầu bài, lựa chọn kiến thức liên quan sử dụng • Vạch rõ phụ thuộc cần khảo sát • Làm rõ điều kiện mà phụ thuộc cần nghiên cứu xảy Xác định PATN lựa chọn phương án • Lựa chọn dụng cụ, bố trí TNvà tiến hành TN cần thiết + Nắm vững dụng cụ sử dụng, giải thích tác dụng dụng cụ + Thực quy tắc lắp ráp dụng cụ theo phương án thiết kế chọn trình tự làm việc với chúng + Tiến hành TN, ghi kết quan sát ghi lại phụ thuộc cần kiểm tra khảo sát + Xử lí kết + Kết luận tính thực liên hệ phụ thuộc cần nghiên cứu Đây sở thuyết để khẳng định tổ chức cho HS giải BTTN lớp, nhà, phòng TN, tham quan dã ngoại biện pháp hữu hiệu để bồi dưỡng lực thực nghiệm cho họ Trong phần giải pháp, thực hóa biện pháp dạy học chương “Chất khí” vật 10 THPT 10 + Trong vòng phút khơng có câu trả lời đáp án chiếu Bộ câu hỏi thi "Ai nhanh hơn" Câu 1:Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn sau đường đẳng tích? A Đường hypebol B Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ C Đường thẳng không qua gốc tọa độ D Đường thẳng cắt trục p điểm p = p0 Câu 2:Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn sau đường đẳng áp? A Đường thẳng song song với trục hoành B Đường thẳng song song với trục tung C Đường hypebol Thực D Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ Tham gia thi nhiệm vụ Tổng kết * GV công bố kết thi thi * Giao nhiệm vụ nhà Giao nhiệm vụ nhà: Ơn tập lại tồn chuyên đề định luật chất khí Giải tập liên quan đến định luật chất khí SGK SBT vật 10 3.5 Phát tập nhà Chương chất khí Câu Chọn câu sai Trong điều kiện chuẩn nhiệt độ áp suất, số phân tử đơn vị thể tích khác A B khác C 2,69.1022 phân tử/ lít D 2,69.1025 phân tử/ m3 Câu Kích thước phân tử chất lỏng chất rắn so với khoảng cách phân tử A Ko thể bỏ qua chúng chênh lệch ko nhiều 44 B.Có thể bỏ qua chúng chênh lệch ko nhiều C Ko cần xét đến chúng chênh lệch ko nhiều D Tất sai Câu Khi tăng nhiệt độ thi chuyển động phân tử? A Chuyển động hỗn loạn tăng B Vận tốc phân tử tăng C Mức độ hỗn loạn tăng D Tất Câu Chọn câu sai Số Avơgađrơ có giá trị bằng? A Số nguyên tử 4g Heli B Số phân tử chứa 16g oxi C Số phân tử chứa 18g nước D Số nguyên tử chứa 22,4 lít khí trơ 00C 1atm Câu Một bình kín chứa 3,01.1023 phân tử khí Heli, khối lượng Heli bình là: A 2g B 3g C 4g D 5g Câu Ở 00C 1atm thể tích bình chứa 3.01.1023 phân tử khí Heli? A 11.2 lít B 12.2 lít C 13.2 lít D 14.2 lít Câu Tỉ số khối lượng phân tử nước khối lương nguyên tử C là? A 9/2 B 7/2 C 5/2 D 3/2 Câu Số phân tử nước 1g nước là? A 6.65.1022 phân tử B 5.55.1022 phân tử C 4.45.1022 phân tử D 3.35.1022 phân tử Câu Chọn câu Nguyên tử, phân tử thể rắn A chuyển động hỗn loạn B dao động quanh vị trí cân cố định C dao động quanh vị trí cân ko cố định D Tất Câu 10 Chọn câu Nguyên tử, phân tử thể lỏng A chuyển động hỗn loạn B dao động quanh vị trí cân cố định 45 C dao động quanh vị trí cân ko cố định D Tất Câu 11 Chọn câu Nguyên tử, phân tử thể khí A chuyển động hỗn loạn B dao động quanh vị trí cân cố định C dao động quanh vị trí cân ko cố định D Tất Câu 12 Chọn câu Phân tử khí tưởng A coi chất điểm B đáng kể va chạm C đáng kể phân tử gần D tất Câu 13 Một lượng chất thể rắn Chọn câu A tích hình dạng xác định B coi chất điểm C tích xác định, hình dạng bình chứa D ko tích hình dạng xác định Câu 14 Chọn câu Một lượng chất thể lỏng A tích xác định, hình dạng bình chứa B coi chất điểm C ko tích hình dạng xác định D tất sai Câu 15 Một lượng chất thể khí Chọn câu đúng? A tích hình dạng xác định B ko tích hình dạng xác định C tích riêng ko đáng kể so với bình chứa D coi chất điểm Câu 16 Chọn câu Chất khí lí tưởng A tích riêng ko đáng kể so với thể tích bình chứa B tích hình dạng xác định C ko tích hình dạng xác định D coi chất điểm Câu 17 Tương tác phân tử chất lỏng chất rắn? 46 A Chỉ đáng kể phân tử gần B đáng kể va chạm C ko đáng kể va chạm D tất Câu 18 Tương tác phân tử khí tưởng? A đáng kể va chạm B ko đáng kể C đáng kể phân tử gần D tất Câu 19 Câu sau nói chuyển động phân tử ko đúng? A chuyển động phân tử tương tác phân tử gây B phân tử chuyển động ko ngừng C phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao D phân tử khí chuyển động theo đường thẳng hai lần va chạm Câu 20 Tính chất sau ko phải phân tử? A Chuyển động ko ngừng B phân tử có khoảng cách C có lúc đứng yên có lúc chuyển động D chuyển động nhanh, nhiệt độ cao Câu 21 Khoảng cách phân tử nhỏ phân tử? A Chỉ có lực hút B có lực đẩy C có lực hút lực đẩy lực đẩy lớn lực hút D có lực hút lực đẩy lực đẩy nhỏ lực hút Câu 22 Tính chất sau ko phải phân tử vật chất thể khí? A chuyển động hỗn loạn B chuyển động ko ngừng C chuyển động hỗn loạn ko ngừng D chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân cố định Câu 23 Câu sau nói lực tương tác phân tử ko đúng? A Lực phân tử đáng kể phân tử gần B Lực hút phân tử lớn lực đẩy phân tử C Lực hút phân tử ko thể lớn lực đẩy phân tử D Lực hút phân tử lực đẩy phân tử Câu 24 Nhận xét sau nói phân tử khí tưởng đúng? 47 A tích riêng ko đáng kể B có lực tương tác ko đáng kể C có khối lượng ko đáng kể D có khối lượng đáng kể Câu 25 Chọn câu sai? A Các chất cấu tạo cách gián đoạn B Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau, chúng ko có khoảng cách C Lực tương tác phân tử thể rắn lớn thể lỏng thể khí D Các phân tử, nguyên tử đồng thời hút đẩy 3 Câu 26 Biết µ H O = 18.10 kg / m , N A = 6.02.1023 phân tử, ρ = 103 kg / m3 Số phân tử có 200cm3 H20 là? A 9,7.1024 phân tử B 8,7.1024 phân tử C 7, 7.1024 phân tử D 6,7.1024 phân tử Câu 27 Chọn câu đúng? A Trạng thái lượng khí xác định thơng số: p, V, T B Q trình chuyển từ trạng thái sang trạng thái khác C Đẳng q trình q trình có thông số trạng thái ko đổi D Tất Câu 28 Chọn câu đúng? A Quá trình đẳng nhiệt q trình nhiệt độ ko đổi B Đẳng nhiệt tọa độ (p,V) đường hypebol C Định luật Bơilơ – Mariốt q trình đẳng nhiệt lượng khí định, áp suất khí tỉ lệ nghịch với thể tích D Tất Câu 29 Thông số sau xác định trạng thái khí lí tưởng? A p,V,m B p, T, V C V, m, p D p, t, m Câu 30 Quá trình sau đẳng trình? A Đun nóng khí bình đậy kín B ko khí bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nỡ làm căng bóng C Đun nóng khí xi lanh, khí nở đẩy bít tong chuyển động D Cả trình ko phải đẳng trình 48 Câu 31 Hệ thức sau định luật Bôi lơ – Mari Ốt? A p1V2 = p2V1 B p = Hs V C pV = hs V D p = hs Câu 32 Đường biểu diễn sau ko phải trình đẳng nhiệt? Câu 33 Một lượng khí 180C tích 1dm3 1atm Nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3.5atm thể tích khí nén? A 386 lít C 0,286 dm3 B 286 lít D 286 lít Câu 34 Điều chế H2 chứa vào bình áp suất 1atm, nhiệt độ 200C Tính thể tích khí lấy từ bình để nạp vào bình lượng nhỏ thể tích 20 lít áp suất 25atm, coi nhiệt độ ko đổi A 500 lít B 600 lít C 700 lít D 800 lít Câu 35 Tính khối lượng O2 đựng bình 10 lít, áp suất 150atm, 00C Biết điều kiện chuẩn khối lượng riêng O2 ρ = 1,43kg / m3 A 2,145kg B 3,145kg C 4,145kg D 5,145kg 3.6 Thiết kế đề kiểm tra đánh giá lực thực nghiệm học sinh Kết 4.1 Đối tượng phương pháp thực nghiệm 4.2 Xác định tiêu chí đánh giá * Đánh giá chất lượng hiệu trình: Để đánh giá chất lượng hiệu trình thực nghiệm đề tài dựa vào kết kiểm tra kiến thức phương pháp * Đánh giá tinh thần, thái độ học tập HS: Để đánh giá tinh thần, thái độ học tập HS chúng tơi dựa vào: 49 + Sự nhanh chóng hồn thiện nhiệm vụ học tập lớp nhà HS + Sự hứng thú ham thích nhận nhiệm vụ học tập HS (sự tích cực trao đổi nhóm, phát biểu ý kiến, chất lượng câu trả lời HS GV hỏi ) + Tỉ lệ phần trăm HS hoàn thành nhiệm vụ nhà + Thăm dò ý kiến GV dự lớp đối chứng thực nghiệm + Thăm dò ý kiến HS lớp đối chứng thực nghiệm - Đánh giá tính khả thi q trình nêu: Tính khả thi q trình đánh giá dựa vào tiêu chí sau: + Thời gian chuẩn bị cho việc dạy học: thời gian chuẩn bị cần nhiều so với dạy học thông thường Tuy nhiên GV ln có ý thức cố gắng khoảng thời gian rút ngắn dần + Các yêu cầu thiết bị: trình chủ yếu thực TN đơn giản, phù hợp với khả đáp ứng thiết bị trình dạy học trường phổ thông + Thái độ tinh thần hợp tác GV tham gia thực nghiệm sư phạm nhiệt tình, giúp đỡ cách tích cực, đồng ý thực ý đồ giáo án cách thức tổ chức hoạt động học tập, đóng góp ý kiến bổ ích sau tiết học 4.2.1 Đánh giá định tính Thơng qua q trình theo dõi học kết hợp với kết kiểm tra nhận thấy: - Đối với lớp TN, GV vận dụng PPTN vào trình dạy học nên em tiếp cận lĩnh hội vấn đề sâu sát so với lớp ĐC HS tham gia vào khâu PPTN – từ chỗ xuất phát từ thực tiễn làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu, nêu PATN, suy hệ logic, tiến hành TN kiểm tra… việc rút kiến thức vận dụng vào thực tiễn Thơng qua đó, HS rèn luyện, trau dồi kĩ thực hành đo đạc, quan sát, thu thập xử lí số liệu…góp phần làm tăng hiệu cho việc bồi dưỡng lực thực nghiệm Hình thức tổ chức dạy học theo phương pháp cho thấy đa số HS thích thú học vật lí, em tập trung tích cực tham gia hứng thú 50 hoạt động học tập Việc đưa vào BTTN trình dạy học đem lại hiệu rõ rệt HS : Thiết kế PATN, thao tác TN, khả quan sát, khả phán đốn, khả phân tích giải vấn đề… - Đối với lớp ĐC, em tiếp nhận kiến thức cách thụ động theo tiến trình SGK Vì tiết học khơng đem lại hiệu cao lớp TN, bên cạnh khả thực hành việc vận dụng kiến thức vào thực tế em hạn chế - Về thái độ HS: Đối với lớp ĐC, tiếp cận kiến thức theo phương pháp cũ nên khơng khí lớp học trở nên trầm hiệu mang lại khơng cao HS có hội làm việc theo nhóm, có điều kiện rèn luyện kĩ thực hành…do em thường khơng có tập trung tích cực, khơng hứng thú học vật lí; Đối với lớp TN, việc vận dụng PPTN vào dạy học giúp HS nắm kiến thức cách sâu sắc mà tạo niềm tin cho em tiếp nhận tri thức đó, đồng thời HS thấy ý nghĩa mơn học sống thực tế Chính tiết học em ln có thái độ học tập nghiêm túc có nhiều ý kiến sắc sảo, từ phát HS có khả tư tốt để bồi dưỡng lực thực nghiệm cho em 4.2.2 Đánh giá định lượng Các kiểm tra sau thực nghiệm chấm điểm theo thang điểm hệ số 10 Bài kiểm tra thực hai đối tượng: ĐC TN Kết thu Bảng Bảng xếp loại học lực Lớp Kém ( TN (38 hs) ĐC (37 hs) 2,7 Yếu (3,4) Số % HS TB (5,6) Khá (7,8) Giỏi (9,10) 13,15 21,62 36,85 37,84 39,48 35,14 10,52 2,7 Từ bảng xếp loại học lực có đồ thị xếp loại học tập: 51 Đồ thị xếp loại học tập Từ bảng số liệu từ đồ thị biểu diễn cho thấy: Chất lượng làm lớp TN cao lớp ĐC, cụ thể tỉ lệ HS kiểm tra đạt loại từ trung bình trở xuống lớp TN giảm đáng kể so với lớp ĐC, ngược lại tỉ lệ HS đạt loại giỏi lớp TN cao lớp ĐC Mặt khác, đường tích lũy ứng với lớp TN nằm bên phải phía đường tích lũy ứng với lớp ĐC, điều cho thấy kết học tập HS lớp TN cao so với lớp ĐC 52 53 Kết luận Từ nhận xétvà phân tích số liệu cho phép khẳng định giả thiết khoa học đề tài đắn Các kết thu chứng tỏ : - Việc vận dụng phương pháp dạy học theo tiến trình chúng tơi soạn thảo có tính khả thi Thơng qua tiết học HS rèn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức lẫn kĩ thực hành, góp phần nâng cao lực thực nghiệm cho thân - Vận dụng PPTN vào dạy học trường phổ thơng khơng tạo khơng khí tiết học sôi hơn, HS hứng thú học tập mà giúp em thấy rõ ý nghĩa môn học thực tiễn Trên sở giúp HS phát triển tư trí tuệ tốt - Các BTTN đưa vào q trình giảng dạy có vai trò to lớn việc bồi dưỡng lực thực nghiệm cho HS, góp phần làm cho khơng khí tiết học trở nên sơi nổi, kích thích hứng thú học tập HS, phát huy tính tích cực, sáng tạo GV HS dạy học Vật thực nghiệm Tuy nhiên việc tổ chức dạy học theo phương pháp gặp số khó khăn định: Để đạt hiệu tối đa cho tiết học thực nghiệm đòi hỏi người GV phải chuẩn bị thật công phu, chu đáo, tốn nhiều thời gian; Hiện nay, hầu hết trường phổ thông trang thiết bị chưa hoàn thiện, số dụng cụ TN khó tìm kiếm; Kĩ thực hành HS hạn chế dẫn đến việc lúng túng, nhiều thời gian thực hành làm tập 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực đề tài nghiên cứu, đối chiếu với mục đích nghiên cứu nhiệm vụ cần giải đề tài, đạt số kết sau đây: - Làm sáng tỏ sở luận PPTN dạy học Vật - Làm sáng tỏ vai trò TN dạy học Vật - Tìm hiểu thực trạng vận dụng PPTN vào trình dạy học số trường THPT - Thiết kế tiến trình dạy học cụ thể thuộc chương “chất khí” theo mục đích đề tài - Q trình thực nghiệm sư phạm chứng tỏ tính khả thi tiến trình xây dựng kiến thức thiết kế Việc vận dụng PPTN vào trình dạy học thực gây hứng thú cho HS, làm em hào hứng, chủ động trình xây dựng tri thức Từ phát triển HS tính tích cực, tự lực học tập nâng cao lực thực nghiệm em - Kết thực nghiệm đạt yêu cầu, có ý nghĩa mặt thống kê, áp dụng hình thức dạy học phần khác chương trình Vật THPT Kiến nghị Qua trình dạy học kết nghiên cứu đề tài chúng tơi có số đề nghị sau: + Tăng cường sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng TN (tăng số lượng dụng cụ cho TN để tạo điều kiện cho HS thực TN theo nhóm) + Cần vận dụng PPTN vào trình dạy học thường xuyên hơn, mở rộng việc soạn thảo tiến trình dạy học hướng dẫn giải BTTN theo hướng mà đề tài nghiên cứu sang phần khác chương trình Vật THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật Đặc biệt giúp bồi dưỡng lực thực nghiệm cho HS 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tác giả Tên tài liệu Bộ GD&ĐT Chuẩn kiến thức – kĩ (2006) Bộ vật10 THPT GD&ĐT Sách giáo khoa Vật lí 10, (2009) Phạm Sách tập Vật 10 Đình Thí nghiệm Vật lí Nhà xuất NXB Giáo dục NXB Giáo dục NXB Giáo dục Cương (2003) trường THPT Nguyễn Văn Phương pháp giảng dạy NXB Giáo dục Đồng Chu Đình Đức Hà Văn Hùng Vật lí trường phổ thơng Bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh qua Luận văn thạc sĩ KHGD, dạy học tập thí Đại học Vinh nghiệm Phương pháp sử dụng phương tiện thí nghiệm dạy học vật Đại học Vinh lí Dạy học định hướng phát triển Phạm Thị Phú lực thực nghiệm tích hợp mơn vật trường trung học phổ thông Website tham khảo: http://www.tailieu.vn http://www.thuvienvatly.com http://www.violet.com 56 Đại Học Vinh CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI TT BTTN ĐC GV HS NLTN NXB PATN PPTN TN THPT Bài tập thí nghiệm Đối chứng Giáo viên Học sinh Năng lực thực nghiệm Nhà xuất Phương án thí nghiệm Phương pháp thực nghiệm Thí nghiệm Trung học phổ thông 57 MỤC LỤC 58 ... dung chương “Chất khí” Vật Lý 10 - Tìm hiểu thực trạng dạy học chương “Chất khí” Vật Lý 10 số trường THPT - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để dạy học chương “Chất khí” nhằm bồi dưỡng lực thực nghiệm. .. bồi dưỡng lực thực nghiệm cho HS 2.5 Lựa chọn nội dung dạy học bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh 14 Để bồi dưỡng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua vận dụng PPTN vào q trình dạy học. .. khai dạy học số kiến thức chương “Chất khí” nhằm bồi dưỡng lực thực nghiệm vật lý cho học sinh 3.1.1 Thí nghiệm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Vật lý 10 Trong danh mục thiết bị dạy học tối
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học chương “Chất khí” Vật Lý 10 Trung học phổ thông, CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học chương “Chất khí” Vật Lý 10 Trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay