CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ 10 NƯỚC MỸ THỜI CẬN ĐẠI

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:46

CHUYÊN ĐỀ: NƯỚC MỸ THỜI CẬN ĐẠI Lịch sử lớp 10 A Tư liệu lịch sử: ( sách giáo khoa: 31,33,35) B Nội dung chuyên đề: I Mục tiêu chuyên đề: Kiến thức: Học xong chuyên đề học sinh nắm nội dung sau - Tình hình nước Mỹ trước cách mạng Diễn biến, kết quả, ý nghĩa đặc điểm cách mạng hạn chế - Tình hình nước Mỹ trước nội chiến Diễn biến, kết quả, ý nghĩa, đặc điểm hạn chế - Những biểu Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc ý nghĩa Thái độ, tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đấu tranh độc lập dân tộc đấu tranh tiến đất nước giải phóng giai cấp bị bóc lột Đồng thời lên án sách bóc lột xâm lược của nghĩa đế quốc chủ nghĩa thực dân Kỉ năng: Phân tích, so sánh, khai thác đồ, lược đồ, tranh ảnh Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực phát giải vấn đề, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực thực hành môn: khai thác, sử dụng tư liệu, tranh ảnh lịch sử… - Xác định mối quan hệ tiết học chuyên đề, so sánh hai cách mạng so sánh với Anh Mỹ II Phương pháp phương tiện dạy học: - Phương pháp: đàm thoại, phát vấn, liên hệ, so sánh, nhận xét, đánh giá, thuyết trình - Dạy máy chiếu III Các bước lên lớp: Ổn định lớp: Bài củ: - Em trình bày nguyên nhân bùng nổ nội chiến Anh? - Em rút đặc điểm Cách mạng tư sản Anh? Thiết lập ma trận hai chiều: Chủ đề Cuộc đấu tranh giành độc lập nhân dân Bắc Mỹ Cuộc CMTS lần Mỹ Nhận biết Nêu diễn biến đấu tranh giành độc lập Nêu diễn biến nội chiến Thơng hiểu Trình bày ngun nhân bùng nổ Nguyên nhân bùng nổ nội chiến Mức độ cần đạt Vận dụng thấp - Tích cực hạn chế tuyên ngôn - Rút đặc điểm CMTS - Hạn chế lớn CMTS - Lập bảng niên biểu diễn biến chiến tranh giành độc lập - Lập bảng niên biểu diễn biến nội chiến - Rút đặc điểm CMTS lần - So sánh với đặc điểm CMTS lần - Ý ngĩa lớn mà CM đưa lại cho nước Mỹ - Tại chủ nghĩa thực dân Mỹ lại kiểu - Điểm khác TD kiểu TD kiểu củ Vận dụng cao Tại chủ tịch Hồ chí Minh trích dẫn tun ngơn độc lập nước Mỹ làm lời mở đầu tuyên ngôn độc lập VN - So sánh đặc điểm với CMTS Anh Pháp So sánh đặc điểm CMTS lần 1, 2, nước Anh Pháp Mỹ Biểu - Nguyên Kinh tế Mỹ phát triển có chuyển nhân ảnh hưởng đến VN sang phát giai kinh tế triển đoạn Mỹ CNĐQ Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình nước Mỹ trước cách mạng giải phóng dân tộc ( cá nhân, lớp) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh 13 bang thuộc địa đời hoàn cảnh nào? Nền kinh tế 13 bang thuộc Anh có nét bật? Chính phủ Anh làm để kìm hãm phát triển kinh tế thuộc địa? Hậu sách sao? HS: Làm việc với câu hỏi trả lời câu - Nửa đầu kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người) - Giữa kỷ XVIII, công thương nghiệp TBCN phát triển +Miền Bắc :Công trường thủ công phát triển nhiều nghành (…) + Miền Nam :Kinh tế đồn điền phát triển,sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu… ( bóc lột tàn bạo nô lệ da đen - Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngơn ngữ -Sự kìm hãm của phủ Anh làm cho mâu thuẫn 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh GVH: Nhiệm vụ đặt cho nhân dân Bắc Mỹ gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu Diễn biến chiến tranh thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ( cá nhân, lớp) GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS Em trình bày kiện Bốt x tơn? Cuộc chiến tình hình kéo dài? Vấn đề cấp thiết cần giải lúc gì? HS: Làm việc với câu hỏi, trả lời -1773 nhân dân Bôtxtơn dậy tấn công tàu chở chè… - Sau kiện Bôxtơn, nguy chiến đến gần Đại hội lục địa lần thứ nhất triệu tập (9 – 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ sách hạn chế công thương nghiệp - Tháng – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai triệu tập + Quyết định xây dựng quân đội lục địa + Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng huy quân đội + Thông qua bảng Tuyên ngôn độc lập (4-7-1776), tuyên bố thành lập hợp chủng quốc Hoa Kỳ - GV cho HS quan sát tranh đại hội lục địa lần hai, chân dung Oa sinh tơn, nêu câu hỏi thu hút ý HS - GVH: Ông ai? Em biết ơng? GV Giới thiệu qua tuyên ngôn liên hệ với tuyên ngôn Việt Nam GVH: Mặt tích cực hạn chế Tun ngơn ? Ý nghĩa ? GVH: Chiến thắng đánh dấu bước ngoặt chiến tranh kiện ? - Ngày 17-10-1777 chiến thắng Xaratôga tạo bước ngoặt chiến - Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn định, giành thắng lợi cuối Hoạt động 3: Tìm hiểu Kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập ( cá nhân, lớp, nhóm) GVH: Kết chiến tranh ntn? * Kết quả: - Theo hòa ước vécxai (9-1783) Anh công nhận độc lập của 13 thuộc địa bắc Mỹ - Năm 1787 thông qua Hiến Pháp củng cố vị trí Nhà nước Mỹ.Cộng hòa Mỹ -1789 Gooc giơ Oa Sin tơn trở thành Tổng thống của nước Mỹ GVH:Em rút đặc điểm CMTS Bắc Mỹ ?( nhóm) * Đặc điểm của c̣c CM: +Tính chất :CMTS chưa triệt để (Giải phóng dân tộc ,mở đường cho kinh tế TBCN phát triển ;Chưa giải phóng nô lệ) + Lảnh đạo :Giai cấp tư sản và chủ nô + Hình thức : Giải phóng dân tộc GVH: Cuộc cách mạng có ý nghĩa lịch sử gì? Ý nghĩa: + Giải phóng Bắc Mỹ khỏi quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển Bắc Mỹ + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến Châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập Mỹ La tinh GVH: Hạn chế lớn cách mạng gì? Đó ngun nhân sâu xa bùng nổ nội chiến Hay gọi cách mạng tư sản lần Tiết 2: Nhìn vào bước tranh em biết nhân vật - Chúng ta học Oa sin tơn với đóng góp ơng nước Mỹ Hơm tìm hiểu nhân vật thứ hai có nhiều đóng góp cho nước Mỹ A bơ lin côn - Câu hỏi củ: Em cho biết đóng góp lớn Oasintơn nước Mỹ hạn chế cách mạng tư sản Mỹ lần 1? Hoạt động 4: Tìm hiểu Tình hình nước Mỹ trước nội chiến: ( cá nhân, lớp,cặp đơi, nhóm) GV: Chuyển giao nhiệm vụ cho HS câu hỏi - Tình hình kinh tế, xã hội, trị nước Mỹ trước nội chiến? - Nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiết dẫn đến nội chiến? HS: làm việc cá nhân, cặp đôi thời gian ( 3p) - Lãnh thổ mở rộng thành 30 bang - Kinh tế: phát triển theo hai đường + MB,MT phát triển theo đường TBCN, sản xuất CN Mỹ đứng thứ giới + MN: Kinh tế đồn điền dựa bóc lột sức lao động nô lệ - Xã hội: TS và trại chủ >< với chủ nơ MN vấn đề nơ lệ và phát triển KTTBCN - Chính trị: Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ mâu thuẩn vấn đề nơ lệ trì và xóa bỏ * Nô lệ là vấn đề cản trở phát triển KTTBCN phát triển dẫn đến bùng nổ nội chiến Hoạt động 5: Tìm hiểu tiến trình diễn biến nội chiến ( cá nhân, lớp) A-bra-ham Lin-côn (1809 – 1865) b Nguyên nhân trực tiếp: - Năm 1860 Bra ham lin côn trúng cử Tổng thống( Đảng cộng hòa) - 11 bang Mieend Nam tách khỏi Liên bang, thành lập hiệp bang * Diễn biến, kết quả: - 1861: Cuộc nội chiến diễn phe Liên bang và Hiệp bang Ưu nghiêng Hiệp bang - 1862-1865: Ưu nghiêng phe Liên bang và giành thắng lợi + 1862: Tổng thống sắc lệnh cấp đất MT cho dân di cư + 1/1/1863 Tổng thống kí sắc lệnh giải phóng nơ lệ + 9/4/1865 Nội chiến kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất Hoạt động 6: Tìm hiểu tính chất, ý nghĩa, đặc điểm ( cá nhân, nhóm) GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS Tính chất cách mạng? Ý nghĩa? Em rút đặc điểm cách mạng lần 2? * Tính chất, ý nghĩa: - Tính chất: cách mạng tư sản lần - Ý nghĩa: + Giải phóng nô lệ + Tạo điều kiện cho kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau nội chiến GVH: Thảo luận nhóm: (2p) - Em rút đặc điểm nội chiến Mỹ: Lãnh đạo; động lực; hình thức CM; nhiệm vụ * Đặc điểm: - Lãnh đạo: Tư sản và trại chủ miền Trung - Động lực: quần chúng nhân dân, đặc biệt là nô lệ vừa giải phóng - Hình thức: Nội chiến - Nhiệm vụ CM: Giải phóng nô lệ, tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển GV phát vấn: Theo em trì bóc lột nơ lệ lại cản trở phát triển nề kinh tế TBCN? GV phát vấn: Nguyên nhân làm cho phe Liên bang giành thắng lợi vấn đề gì? Tiết 3: Bài củ: - Em trình bày ý nghĩa cách mạng tư sản lần Mỹ? - Tác động đến phát triển kinh tế tư Mỹ? Hoạt động 4: Tìm hiểu tình hình kinh tế, trị nước Mỹ cuối kỉ XI X đầu X X ( cá nhân, lớp, cặp đơi, nhóm) GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS: HS trả lời câu hỏi sau: - Cho biết tốc độ phát triển công nghiệp nước Mĩ trước sau năm 1870 ? - Vì từ năm 1870 trở đi, tốc độ phát triển công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc ? - Quá trình tập trung tư Mĩ diễn nào? Hình thức độc quyền chủ yếu Mĩ? - Cho biết vài nét trị nước Mĩ ? - Âm mưu hoạt động bành trướng Mĩ ? HS: làm việc cá nhân, cặp đôi thời gian ( p) * Tình hình kinh tế - Cuối kỷ XIX kinh tế phát triển nhanh chóng vươn lên hàng thứ nhất giới, sản lượng cơng nghiệp ½ tổng sản lượng công nghiệp nước Tây Âu và gấp lần Anh - Nguyên nhân: + Mỹ giàu nguyên liệu, nhiên liệu giàu có, có nguồn nhân lực dồi dào + Phát triển sau nên áp dụng thành tựu khoa học và kinh nghiệm của nước trước + Có thị trường rộng lớn - Nông nghiệp: Nông nghiệp Mỹ đạt thành tựu đáng kể, Mỹ trở thành vựa lúa lớn và nơi cung cấp thực phẩm cho châu Âu - Quá trình tập trung sản xuất và đời công ty độc quyền diễn nhanh chóng, hình thức chủ yếu là Tờrớt với ông vua dầu lửa, vua ô tô, vua thép chi phối hoạt động kinh tế, trị nước Mỹ * Tình hình trị( giảm tải) - Chế độ trị Mỹ là nơi điển hình của cộng hòa: Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ thay lên cầm quyền - Chính sách đối ngoại: + Mỹ mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương + Bành trướng khu vực Mỹ-Latinh gây chiến với Tây Ban Nha để tranh giành Ha-Oai, Cuba và Philippin… Xâm nhập vào thị trường Trung Quốc GV phát vấn: Vì gọi CNĐQ Mĩ CNĐQ thực dân kiểu ? Cũng cố chuyên đề: theo mức độ cần đạt A Tự luận: * Nhận biết: Em nêu diễn biến đấu tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ? Em trình bày diễn biến, kết nội chiến Mỹ? Biểu phát triển kinh tế Mỹ năm 70 kỉ XI X? * Thông hiểu: Nguyên nhân bùng nổ đấu tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh Bắc Mỹ? Nguyên nhân bùng nổ nội chiến giưa phe Hiệp Bang Liên Bang? Nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế Mỹ vào năm 70 kỉ XI X? * Vận dung thấp: Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ có mặt tích cực hạn chế nào? Cuộc CMTS lần 1;2 Mỹ mang đặc điểm gì? Lập niên biểu diễn biến đấu tranh giành độc lập nước Mỹ: thời gian; kiện; kết ý nghĩa Lập niên biểu diễn biến nội chiến nước Mỹ: thời gian; kiện; kết ý nghĩa Ý nghĩa lớn từ hai cách mạng tư sản đưa đến cho nước Mỹ gì? Tại Mỹ mệnh danh chủ nghĩa thực dân kiểu mới? Điểm khác kiểu củ kiểu gì? * Vận dụng cao: Tại chủ tịch Hồ chí Minh mượn lời mở đầu Tun ngơn độc lập nước Mỹ làm lời mở đầu Tuyên ngôn độc lập VN? Em so sánh đặc điểm CMTS 1, lần 2, Pháp, Anh: lực lượng tham gia; lãnh đạo; mục tiêu nhiệm vụ; hình thức; kết Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc có tác động đến VN? Sự tác động nào? Chuyên đề: Tháng 11năm 2017 GV: Trần Thị Thanh Mai ... thuộc địa bắc Mỹ - Năm 1787 thông qua Hiến Pháp củng cố vị trí Nhà nước Mỹ. Cộng hòa Mỹ -1789 Gooc giơ Oa Sin tơn trở thành Tổng thống của nước Mỹ GVH:Em rút đặc điểm CMTS Bắc Mỹ ?( nhóm) *... với đóng góp ơng nước Mỹ Hơm tìm hiểu nhân vật thứ hai có nhiều đóng góp cho nước Mỹ A bơ lin côn - Câu hỏi củ: Em cho biết đóng góp lớn Oasintơn nước Mỹ hạn chế cách mạng tư sản Mỹ lần 1? Hoạt... lập nước Mỹ: thời gian; kiện; kết ý nghĩa Lập niên biểu diễn biến nội chiến nước Mỹ: thời gian; kiện; kết ý nghĩa Ý nghĩa lớn từ hai cách mạng tư sản đưa đến cho nước Mỹ gì? Tại Mỹ mệnh danh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ 10 NƯỚC MỸ THỜI CẬN ĐẠI, CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ 10 NƯỚC MỸ THỜI CẬN ĐẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay