Nội dung chính, câu hỏi nhận định và bài tập môn luật tố tụng hành chính

37 22 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:13

Tố tụng hành chính, bài tập tố tụng hành chính có lời giải, câu hỏi trắc nghiệm Luật Tố tụng hành chính, tài liệu Luật Tố tụng hành chính, một số bài tập tình huống môn luật hành chính, các giai đoạn của tố tụng hành chính, tình huống khởi kiện vụ án hành chính, nhận định môn tố tụng hành chính có đáp án, kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng hành chính NỘI DUNG CHÍNH, CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH BÀI TẬP MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Mục lục:         CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM CHƯƠNG II THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÀNH CHÍNH CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN CHƯƠNG III CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG CHƯƠNG IV KHỞI KIỆN THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯƠNG V CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯƠNG VI THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯƠNG VII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯƠNG VIII THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM I NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm, đặc điểm vụ án hành  Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh Luật Tố tụng hành  Các nguyên tắc sau đây: o Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm o Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án hành o Hội thẩm, Thẩm phán nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật o Bảo đảm tranh tụng xét xử o Đối thoại tố tụng hành o Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Khi phát sinh tranh chấp hành chính, cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Tất quan hệ xã hội phát sinh q trình Tòa án giải vụ án hành thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Tố tụng hành Việt Nam Các quan hệ xã hội q trình thi hành án hành khơng thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Tố tụng hành Quan hệ người khởi kiện Tòa án Luật Tố tụng hành điều chỉnh sau Tòa án thụ lý vụ án Quan hệ người khởi kiện với người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương khơng thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Tố tụng hành Việt Nam Quan hệ Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân điều chỉnh phương pháp mệnh lệnh Quan hệ người tiến hành tố tụng với phải điều chỉnh phương pháp bình đẳng Phương pháp mệnh lệnh sử dụng để điều chỉnh quan hệ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng Quyền tài sản quyền nhân thân đối tượng tranh chấp vụ án hành 10 Nếu người khởi kiện đưa yêu cầu bồi thường thiệt hại, nội dung phải giải theo thủ tục tố tụng dân 11 Tòa án khơng có thẩm quyền xem xét tính hợp lý định hành bị khởi kiện 12 Khi khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện có quyền u cầu bồi thường thiệt hại Tồ án có trách nhiệm phải giải 13 Người khởi kiện hồn tồn có quyền tự định đoạt yêu cầu khởi kiện giai đoạn trình giải vụ án hành 14 Đối thoại thủ tục Tòa án bắt buộc phải tiến hành trình giải vụ án hành 15 Đối thoại Tòa án tiến hành giai đoạn xét xử sơ thẩm 16 Khi bên đương đối thoại thành cơng, Tòa án phải đình giải vụ án 17 Hội thẩm nhân dân tham gia tất giai đoạn trình giải vụ án hành 18 Hội thẩm nhân dân có đầy đủ quyền Thẩm phán phân công giải vụ án 19 Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập xét xử vụ án hành phiên tòa sơ thẩm 20 Thẩm phán Hội thẩm nhân dân thành viên Hội đồng xét xử nên phải thống quan điểm với trình giải vụ án hành 21 Quyền tranh tụng đương bảo đảm phiên tòa xét xử vụ án hành 22 Tất án, định Tòa án trải qua hai cấp xét xử 23 Khi án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phát có vi phạm pháp luật phải giải theo thủ tục giám đốc thẩm 24 Giám đốc thẩm, tái thẩm cấp xét xử đặc biệt 25 Trong trường hợp định hành chính, hành vi hành liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân mà khơng có người khởi kiện, Viện kiểm sát có trách nhiệm khởi tố vụ án hành để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ 26 Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật sau Tòa án thụ lý vụ án CHƯƠNG II THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÀNH CHÍNH CỦA TỊA ÁN NHÂN DÂN I NỘI DUNG CHÍNH  Các khiếu kiện hành thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng hành chính: o Quyết định hành o Hành vi hành o Danh sách cử tri o Quyết định kỷ luật buộc việc công chức o Quyết định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh  Vì Tòa án khơng có thẩm quyền xét xử định hành mang tính quy phạm? Nếu trình giải vụ án hành chính, Tòa án phát định hành quy phạm có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp xử lý nào?  Thẩm quyền xét xử hành theo cấp Tòa án thẩm quyền theo lãnh thổ  Xác định thẩm quyền trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện  Giải tranh chấp thẩm quyền II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Chỉ có khiếu kiện hành quy định Điều 30 Luật TTHC đối tượng khởi kiện vụ án hành Quyết định hành thuộc thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân phải văn Tệp tin điện tử dạng văn đối tượng khởi kiện vụ án hành chứa đựng nội dung định hành Không phải hướng dẫn, công văn, thông báo đối tượng khởi kiện vụ án hành Các định hành cá biệt đối tượng khởi kiện vụ án hành Nội dung định hành đối tượng khiếu kiện vụ án hành phải khơng liên quan đến bí mật nhà nước khơng mang tính nội quan Quyết định giải khiếu nại định hành khơng thể đối tượng khởi kiện vụ án hành Hành vi hành thuộc thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân phải hành vi quan hành nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước thực Quyết định kỷ luật buộc việc đối tượng khởi kiện vụ án hành văn bản thể hình thức thông báo, công văn kết luận 10 Đối với người làm việc đơn vị nghiệp bị áp dụng định kỷ luật buộc việc khởi kiện TAND theo thủ tục tố tụng hành 11 Khi bị xử lý kỷ luật, công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng tương đương trở xuống khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích 12 Phạm vi chủ thể quyền khởi kiện khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử ĐBQH HĐND hẹp so với khiếu kiện định hành chính, hành vi hành 13 Khi phát tên khơng danh sách niêm yết cử tri bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND, cơng dân có quyền khởi kiện vụ án hành 14 Trong lĩnh vực cạnh tranh, có định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân theo thủ tục tố tục hành 15 Khơng phải trường hợp Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải khiếu kiện định kỷ luật buộc việc Tòa án phạm vi địa giới hành với người có thẩm quyền quan nhà nước ban hành định kỷ luật buộc việ 16 Trong số trường hợp, nơi cư trú cá nhân khởi kiện để xác định Tòa án có thẩm quyền giải khiến kiện hành 17 Khơng phải trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải khiếu kiện hành Tòa án lãnh thổ với quan nhà nước, người có thẩm quyền quan nhà nước ban hành thực khiếu kiện hành 18 Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền xét xử vụ án hành mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc lãnh thổ với Tòa án 19 Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện 20 Các vụ án hành có đương tài sản nước ngồi thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp tỉnh 21 Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang khơng có thẩm quyền giải tranh chấp thẩm quyền giải vụ án hành Tòa án nhân dân huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 22 Không phải trường hợp Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý giải khiếu kiện định hành ban hành quan nhà nước, người có thẩm quyền quan nhà nước địa giới hành với Tòa án 23 TAND tỉnh Tiền Giang thụ lý giải vụ án hành đương vụ án có trụ sở đặt Tp Hà Nội 24 TAND tỉnh Tiền Giang có thẩm quyền thụ lý giải khiếu kiện định kỷ luật buộc việc công chức làm việc phạm vi địa giới hành Tỉnh Tiền Giang 25 Trong trường hợp khiếu kiện hành liên quan đến nhiều người, nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành Tòa án đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền, Tòa án quan có thẩm quyền giải 26 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khơng thể giải tranh chấp thẩm quyền giải vụ án hành Tòa án cấp huyện với III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài Xác định loại khiếu kiện sau thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng hành chính: Hành vi từ chối tiếp nhận đơn khởi kiện vụ án hành Thư ký Tòa án Quyết định khởi tố vụ án hình quan điều tra Quyết định đình điều tra vụ việc cạnh tranh Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Quyết định tạm ngừng học thời hạn năm Hiệu trưởng trường THPL công lập Hoa Mai học sinh Hành vi hành việc từ chối giải đăng ký tạm trú, tạm vắng Trưởng Công an Phường Y bà Hành vi từ chối cấp giấy xác nhận sinh viên Phòng cơng tác trị sinh viênTrường ĐH cơng lậpK sinh viên Quyết định kỷ luật buộc việc giáo viên M công tác trường THPT công lập Hoa Mai, Quận T, Thành phố H Hành vi từ chối tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ơng N Ủy ban nhân dân xã P Bài Xác định Tòa án có thẩm quyền giải vụ án hành trường hợp sau: Hành vi từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam Đại sứ quán Việt Nam (có trụ sở đặt thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốđối với ông Vương Hạo cư trú tỉnh Quãng Đông, Trung Quố Quyết định kỷ luật buộc việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp có trụ sở đặt Quận Ba Đình, Hà Nội) công chức A cư trú TX DA tỉnh BD cơng tác Văn phòng Bộ Tư Pháp có trụ sở đặt Quận Quyết định xử phạt vi phạm hành Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh TG DNTN Hương Tràm có trụ đặt thành phố MT, tỉnh TG Quyết định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Bộ trưởng Bộ Cơng Thương có trụ sở đặt Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Công ty CP Nắng Hạ có trụ sở đặt Quận Tp HCM Hành vi hành việc từ chối công chứng hợp đồng mua bán nhà công chứng viên Phòng Cơng chứng Nhà nước số 02 có trụ sở đặt quận PN, Tp HCM công ty TNHHHim Lam có trụ sở đặt BH tỉnh ĐN Ông A cư trú Phường 25 quận TP, thành phố H kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân UBND Phường Quyết định thu hồi đất UBND tỉnh CM (có trụ sở đặt thành phố CM, tỉnh CM) công ty TNHH Bảo Tín có trụ sở đặt thị xã VT tỉnh HG CHƯƠNG III CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG I NỘI DUNG CHÍNH  Các quan tiến hành tố tụng tố tụng hành Vì quan thi hành án dân sựkhơng phải quan tiến hành tố tụng tố tụng hành tham gia thi hành án, định hành  Những người tiến hành tố tụng tố tụng hành  Các trường hợp từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng tố tụng hành  Đương tố tụng hành o Người khởi kiện o Người bị kiện o Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  Những người tham gia tố tụng khác  Phân biệt người đại diện theo ủy quyền đương với người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Một người vừa người ủy quyền cho đương đồng thời người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương hay khơng? Vì sao? II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Cơ quan thi hành án dân quan tiến hành tố tụng tố tụng hành khơng tham gia vào hoạt động tố tụng hành Đối với vụ án hành mà việc thi hành án liên quan đến tài sản thủ trưởng quan thi hành án dân xem người tiến hành tố tụng Khơng phải vụ án hành có đầy đủ người tiến hành tố tụng Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên Chỉ có Chánh án Tòa án nhân dân phân cơng Thẩm phán giải vụ án hành Thẩm phán hình thành thông qua việc bổ nhiệm Thẩm phán quyền tổ chức đối thoại đương đương có yêu cầu Kiểm sát viên quyền tham gia phiên tòa, phiên họp giải vụ án hành 16 Khi có quyền lợi độc lập với người khởi kiện người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa yêu cầu độc lập 17 Sau thụ lý vụ án người khởi kiện tổ chức bị giải thể, Tòa án phải tạm đình giải vụ án 18 Nếu người khởi kiện vụ án hành chết, Tòa án phải tạm đình giải vụ án hành 19 Khi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án hành chết mà chưa có người kế thừa Tòa án phải tạm đình giải vụ án 20 Khi người đại diện theo pháp luật cho người bị lực hành vi dân chết mà chưa có người đại diện khác thay thế, Tòa án phải tạm đình giải vụ án 21 Bất kỳ Thẩm phán phân công giải vụ án có thẩm quyền ban hành định đưa vụ án xét xử 22 Chỉ có quy định khoản Điều 118 Luật Tố tụng hành chính, Tòa án định tạm đình giải vụ án 23 Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà người bị kiện khơng thể có mặt lý đáng khơng thuộc trường hợp xét xử vắng mặt có quyền đề nghị Tòa án định tạm đình giải vụ án 24 Trong trường hợp người khởi kiện ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng, Tòa án khơng thể định tạm đình giải vụ án hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà người khởi kiện khơng thể có mặt dù có lý đáng 25 Thời hạn tạm đình giải vụ án không xác định 26 Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, có định tạm đình định đình giải vụ án bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 27 Trong q trình giải vụ án hành chính, có quy định khoản Điều 118 Luật Tố tụng hành chính, Tòa án phải định tạm đình giải vụ án 28 2Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, đương chết mà quyền nghĩa vụ khơng thừa kế Tòa án phải đình giải vụ án 29 Người khởi kiện rút đơn khởi kiện phải Tòa án chấp nhận vụ án hành bị đình giải 30 Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, người bị kiện chấm dứt hành vi hành bị khởi kiện, Tòa án phải đình giải vụ án đối tượng khởi kiện khơng 31 Sau thụ lý vụ án phát người khởi kiện khơng có lực hành vi tố tụng hành chính, Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện 32 Sau thụ lý vụ án, phát vụ việc không thuộc thẩm quyền giải mình, Tòa án thụ lý phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài Tháng 2/2013 bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường HBP quận TĐ định xử phạt vi phạm hành hành vi cơi nới nhà trái phép Bà L khởi kiện định Tòa án nhân dân quận TĐ Tòa án thụ lý Thẩm phán phân công giải vụ án xác định ơng M chồng bà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Sau thụ lý vụ án, Tòa án triệu tập ơng M để tham gia phiên đối thoại ơng khơng có mặt, thế, Tòa án định đình giải vụ án Quyết định đình giải vụ án Tòa án nhân dân quận TĐ có với quy định pháp luật hay khơng? Vì sao? Nếu khơng đồng ý với định trên, bà L làm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình? Bài Năm 2002 bà L Ủy ban nhân dân tỉnh KG giao 130 đất rừng phòng hộ Từ năm 2002 đến năm 2009 bà đầu tư tỷ đồng vào việc trồng cây, làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng, thuê người quản lý, bảo vệ rừng… Tuy nhiên, vào tháng 8/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh KG định 630/QĐUBND thu hồi toàn 130 rừng để giao cho người kháKhông đồng ý, 10/2/2012 bà L khởi kiện Tòa án nhân dân tỉnh KG yêu cầu hủy định 630/QĐ-UBND đồng thời đòi bồi thường tỷ đồng tiền bà đầu tư Vụ án Tòa án nhân dân tỉnh KG thụ lý ngày 5/3/2012 Ngày 01/7/2012 Tòa án nhân dân tỉnh KG định 01/2012/QĐTĐCHC chưa có kết đo đạc đất để xác định diện tích bị thu hồi nên cần phải chờ kết giải quan khác có giải vụ án Ngày 5/5/2013 có kết đo đạt nên Tòa án tiếp tục giải vụ án Hãy tính thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm trường hợp trên? Anh chị có nhận xét định tạm đình giải vụ án hành nêu trên? Ngày 20/5/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh KG định số 1201/QĐUBND hủy định 630/QĐ-UBND bà L không rút đơn khởi kiện Ngày 25/5/2013 Tòa án nhân dân tỉnh KG định đình giải vụ án đối tượng khởi kiện khơng Phần u cầu bồi thường thiệt hại tách giải án dân Anh chị có nhận xét phán Tòa án? Bài Ngày 17/11/2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện PB (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lực lượngthực cưỡng chế thu hồi 50m2 đất hộ gia đình bà H để làm đường vào trạm dịch vụ cấp nướKhông đồng ý với hành vi trên, bà H khởi kiện Tòa án nhân dân huyện PB yêu cầu tuyên hành vi hành trái pháp luật, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải bồi thường 64,8 triệu đồng hoa màu bị mát Vụ án Tòa án nhân dân huyện PB thụ lý vào ngày 7/5/2012 Xác định thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án trên, biết vụ án khơng Chánh án Tòa án định gia hạn Ngày 4/9/2012 Thẩm phán phân công giải vụ án định tạm đình giải vụ án với lý ông N (Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường huyện Plà người đại diện theo ủy quyền người bị kiện có đơn đề nghị Tòa án tạm đình giải vụ án ơng bận tham gia giải phóng mặt nên khơng thể có mặt Tòa án Anh (chị) có nhận xét định tạm đình giải vụ án trên? Ngày 13/12/2012 Tòa án huyện PB có thơng báo cho ơng N tham gia phiên đối thoại vào ngày 20/12/2012 ông báo bận họp Đến ngày 3/1/2012, Tòa án gửi thơng báo việc tham gia phiên đối thoại ngày 11/1/2013 ông lại bận cơng táTrong trường hợp này, Tòa án định đình giải vụ án với cứ: “Người khởi kiện triệu tập hợp lệ đến lân thứ hai mà vắng mặt” theo điểm d khoản Điếu 120 Luật Tố tụng hành hay khơng? Vì sao? CHƯƠNG VI THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm, nhiệm vụ giai đoạn xét xử sơ thẩm  Những quy định thủ tục xét xử sơ thẩm  Phiên tòa sơ thẩm  Thẩm quyền HĐXXST II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành tính từ Thẩm phán phân cơng giải vụ án hành ban hành định đưa vụ án xét xư sơ thẩm vụ án hành háp Luật Tố tụng hành khơng quy định thời hạn giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm phát hoạt động tố tụng trước khơng hợp pháp HĐXX đình việc giải vụ án hành Việc xét xử vụ án hành phiên tòa xét xử sơ thẩm phải bảo đảm nguyên tắc xét xử trực tiếp, liên tục lời nói Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán ba Hội thẩm nhân dân Qua tranh luận qua nghị án, Hội đồng xét xử thấy cần phải xem xét thêm tài liệu, chứng giải vụ án HĐXX có quyền tạm ngừng phiên Có trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt phiên tòa xét xử sơ thẩm Hội đồng xét xử khơng hỗn phiên Có trường hợp thư ký Tòa án vắng mặt phiên tòa phiên tòa xét xử sơ thẩm tiến hành bình thường Đối với người tham gia tố tụng khác khơng thiết phải có mặt phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành 10 Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành khơng thiết phải trải qua đầy đủ bước: chuẩn bị khai mạc phiên tòa, khai mạc phiên tòa, thủ tục hỏi phiên tòa, thủ tục tranh luận, thủ tục nghị án tuyên án 11 Chỉ người HĐXX cho phép quyền hỏi trả lời phiên tòa sơ thẩm 12 1122 i đồng xét xử quyền quyền đặt câu hỏi liên quan đến việc xem xét tính hợp pháp khiếu kiện bị khởi kiện 13 Có trường hợp thẩm quyền hỗn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành thuộc thẩm quyền Thẩm phán phân công giải vụ án 14 Bản án, định Toà án phiên tồ khơng thiết phải HĐXX thơng qua phòng nghị án 15 Việc tạm đình chỉ, đình giải vụ án phiên tương tự việc tạm đình đình giải vụ án giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 16 Hậu pháp lý việc đình giải vụ án phiên tòa sơ thẩm tương tự việc tạm đình giải vụ án giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành 17 Có trường hợp chủ thể quyền tham gia hỏi phiên tòa sơ thẩm quyền tham gia tranh luận phiên tòa sơ thẩm 18 HĐXX không quyền giới hạn số lượng câu hỏi thời gian hỏi đương thủ tục hỏi phiên tòa sơ thẩm 19 Thủ tục tranh luận thủ tục bắt buộc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành 20 Tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX sơ thẩm phát người giám định người thân thích với đương vụ án định tạm ngừng phiên tòa để tìm người khác thay 21 Kiểm sát viên không quyền tham gia tranh luận phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành 22 Trường hợp người khởi kiện rút tồn yêu cầu khởi kiện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành người khởi kiện 23 Người khởi kiện có quyền từ chối trả lời câu hỏi Hội đồng xét xử thủ tục hỏi phiên tòa sơ thẩm 24 Nội dung hỏi người khởi kiện người bị kiện thủ tục hỏi phiên tòa sơ thẩm 25 Người làm chứng phải trình bày tình tiết vụ án mà họ biết phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành 26 Trong trường hợp lời khai người làm chứng mâu thuẫn Hội đồng xét xử khơng sử dụng lời khai 27 Nội dung tranh luận phiên tòa sơ thẩm phụ thuộc vào việc hỏi phiên tòa sơ thẩm 28 2Việc công bố tài liệu vụ án phiên tòa sơ thẩm nghĩa vụ bắt buộc Hội đồng xét xử 29 Đối với vụ án hành khơng phải xét xử lưu động, hoạt động tố tụng phiên tòa xét xử sơ thẩm phải thực trụ sở Tòa án 30 Hội đồng xét xử định hỗn phiên tồ trường hợp xét thấy cần thiết phải trưng cầu giám định lại III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài Ngày 15/02/2012 Đội Cảnh sát giao thơng BC thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường Công an TP H ban hành định xử phạt hành ơng A hành vi vi phạm giao thơng Ơng A không đồng ý nên khiếu kiện hợp lệ.Qua vụ việc Anh (chị) hãy: Tồ án có thẩm quyền giải vụ việc khiếu kiện trên? Vì sao? Giả sử yêu cầu ông A không TA cấp sơ thẩm chấp nhận nên ông A kháng cáo Tại phiên tồ phúc thẩm, ơng A bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại (trong thủ tục sơ thẩm ông A chưa đưa yêu cầu này) Theo anh chị, Hội đồng xét xử phúc thẩm có xem xét khơng? Vì sao? Nếu Thẩm phán chủ toạ phiên phúc thẩm cha thẩm phán xử sơ thẩm vụ án thủ tục phúc thẩm có vi phạm tố tụng khơng? Nếu vi phạm phải xử lý theo trình tự, thủ tục nào? Vì sao? Bài Vào năm 2012, bà A có đơn khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất bà B, UBND Huyện Y, tỉnh Z định số 120/QĐ-UBND giải buộc bà B phải giao lại phần đất tranh chấp cho bà Bà B không trả lại phần đất chiếm dụng nên bà A tiếp tục khiếu nại Ngày 20/9/2012, chủ tịch UBND huyện định số 125/QĐ-UBND giải khiếu nại, giữ nguyên định 120/QĐUBNKhông đồng ý với định Chủ tịch UBND huyện Y, Bà B khởi kiện vụ án hành Tồ án nhân dân Huyện Y Ngày 26/10/201122 án nhân dân huyện Y thụ lý đơn bà Ngày 18/12/2006, Toà án nhân dân huyện Y xét xử sơ thẩm tuyên bác yêu cầu bà B giữ nguyên định UBND huyện Y Bà B kháng cáo Toà án cấp phúc thẩm bác kháng cáo bà B giữ nguyên án hành sơ thẩm Bà B làm đơn đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Qua vụ việc trên, anh (chị) hãy: Nhận xét việc giải vụ án hành Tồ án cấp sơ thẩm phúc thẩm Xác định thẩm quyền kháng nghị theo đơn đề nghị bà B thời hiệu kháng nghị trường hợp Bài Bà A người khởi kiện vụ án hành Sau 24 ngày kể từ ngày nhận án sơ thẩm, bà A phát thẩm phán tham gia xét xử bố cuả thư ký phiên Với lý này, bà A cho án sơ thẩm khơng khách quan Bà A bảo vệ quyền lợi cách nào? Nếu bà A kháng cáo, Toà án cấp phúc thẩm xử lý nào? Vì sao? CHƯƠNG VII THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm, nhiệm vụ giai đoạn xét xử phúc thẩm  Những quy định thủ tục xét xử phúc thẩm  Phiên tòa phúc thẩm  Thẩm quyền HĐXXPT II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Nếu khơng có kháng cáo kháng nghị khơng có việc xét xử phúc thẩm vụ án hành Nếu Tòa án cấp sơ thẩm khơng ban hành án hành sơ thẩm khơng có việc xét xử phúc thẩm Khơng phải vụ án hành tuân theo nguyên tắc thực chế độ hai cấp xét xử Trong số trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền kháng cáo thay cho đương Người đại diện theo pháp luật đương quyền thực quyền kháng cáo mà khơng cần có đồng ý đương Tòa án có trách nhiệm tiếp nhận đon kháng cáo tòa án tham gia vào việc xét sơ thẩm Tòa án cấp Tòa án xét xử sơ thẩm Nếu người kháng cáo kháng cáo toàn nội dung án đơn kháng cáo khơng cần phải nêu lí kháng cáo Đối tượng kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cấp trực tiếp có quyền kháng nghị án, định tạm đình chỉ, đình giải vụ án Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trực tiếp giải lại theo thủ tục phúc thẩm 10 Thủ tục giải theo thủ tục phúc thẩm đối tượng kháng cáo án đối tượng kháng cáo định tạm đình việc giải vụ án không giống 11 Nếu Viện kiểm sát thực việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm khơng cần phải thơng báo cho người có quyền nghĩa vụ liên qun vụ án biết 12 Bản án, định phần án, định Toà án cấp sơ thẩm khơng bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 13 Thẩm quyền phân công Hội đồng xét xử phúc thẩm thuộc Chánh án Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm 14 Hậu pháp lý việc kháng cáo, kháng nghị 15 Bản án, định không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 16 Tòa hành Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm án định Tòa án cấp tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật 17 Hội đồng xét xử phúc thẩm luôn gồm Thẩm phán 18 Trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm định đình xét xử phúc thẩm vụ án án, định Tòa án cấp sơ thẩm ln có hiệu lực pháp luật 19 Đối tượng mà đương sự, người đại diện đương sự, quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Toà án cấp trực tiếp giải lại theo thủ tục phúc thẩm bao gồm: án, định tạm đình chỉ, đình giải vụ án Toà án cấp sơ thẩm 20 Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm trường hợp án Tòa án cấp sơ thẩm không theo quy định pháp luật 21 Đơn kháng cáo phải người kháng cáo ký tên điềm 22 Khơng phải phiên tòa xét xử phúc thẩm cần phải có mặt Kiểm sát viên III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài Ông bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Y Thành phố H xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai nên khiếu nại Sau Chủ tịch UBND quận Y giải khiếu nại lần đầu, ông A tiếp tục khiếu nại lần lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố H giải ông A không đồng ý nên khởi kiện vụ án hành Tồ án nhân dân có quyền thụ lý để giải theo thủ tục tố tụng hành hay khơng? Vì sao? Tại phiên tồ phúc thẩm, người kháng cáo bổ sung số yêu cầu hòan tòan mới, chưa xem xét theo thủ tục sơ thẩm không cung cấp chứng để chứng minh cho yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm xử lý nào? Bài Ông A cơng chức cơng tác Phòng văn hóa thông tin huyện X, nhận định kỹ luật số 23/ QĐKL-VHTT buộc việc ông ngày 15/02/201122 ày 20/02/2012 ông A khiếu nại Ngày 28/02/2012 ông A nhận định trả lời giữ nguyên định luật buộc việc số 23/QĐKL-VHTT Ngày 20/3/2012 ơng A khởi kiện vụ án hành Tồ án Toà án thụ lý ngày 25/3/201122 ày 30/3/2012 người bị kiện định hủy bỏ định số 23/QĐKL-VHTT Tồ án định đình việc giải vụ án Sau đó, ơng A kháng cáo Tòa án cấp phúc thẩm giải nào? Nêu sở pháp lý việc giải CHƯƠNG VIII THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH I NỘI DUNG CHÍNH  Tính chất, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  Những quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  Phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm  Thẩm quyền HĐGĐT, TT II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật xét xử lần tố tụng hành Bản án Tòa án có hiệu lực pháp luật phát có sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật kháng nghị tái thẩm Thời hạn kháng nghị Giám đốc thẩm hai năm kể từ ngày án hành có hiệu lực pháp luật Hội đồng Giám đốc thẩm xem xét phần kháng nghị nêu định kháng nghị III BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài Ngày 25/02/2012 Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh ĐN ban hành định số 20/QĐ-XPVP xử phạt hành bà Bà A khiếu nại Ngày 26/3/2012 Chi cục kiểm lâm định số 22 /QĐGQKN, bác yêu cầu bà A giữ nguyên định số Bà A nhận định số 22 vào ngày 02/4/201122 ày 15/5/2012 bà A khởi kiện VAHC định số 20 TAND có thẩm quyền Tại phiên tòa sơ thẩm bà A đưa chứng định xử phat Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm không bà khơng mua bán thịt thú rừng hoang dã thuộc dạng cấm săn, bắt, giết mổ, mà số thịt thú rừng mà quan kiểm lâm phát sau vườn nhà bà kẻ săn, bắt thú rừng cất giấu mà bà ( chứng có làm chứng người sống xung quanh nhà bà A.) Tuy nhiên Tòa sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện bà Bà A kháng cáo Tòa phúc thẩm y án sơ thẩm Sau Tòa phúc thẩm tuyên án thời gian quan có thẩm quyền bắt người săn bắt thú rừng họ thừa nhận bà A trình bày Tòa sơ thẩm Qua vụ việc Anh ( chị) hãy: Giúp bà A bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nếu có kháng nghị để xét lại án xét lại án theo thủ tục gì? Tại sao? Thẩm quyền kháng nghị thẩm quyền xét lai án theo thủ tục (nếu có kháng nghị) Hội đồng xét lại án theo thủ tục giải nào? Cơ sở pháp lý.( có kháng nghị) Bài Ngày 10/12/2012, Trưởng công an quận BT ban hành định xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông ông A ngụ P.2 quận PN , TP.H Ơng A khơng đồng ý nên khởi kiện hợp lệ Ơng A u cầu Tồ án huỷ địnhxử phạt VPHC buộc trưởng công an quận BT bồi thường thiệt hại 1.020.000 việc xử phạt gây ra.Tại phiên tòa sơ thẩm Trưởng cơng an quận ủy quyền cho Đội trưởng CSGT quận tham gia phiên tòa khơng có giấy ủy quyền Hội đồng xét xử giải trường hợp Tại phiên tồ sơ thẩm, ơng A rút lại yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại Hỏi Toà án xử lý u cầu ơng A? Giải thích? Sau tuyên án hết thời hạn kháng cáo, ông A phát vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử anh trai trưởng công an quận BT (người bị kiện vụ án) Hỏi: ơng A bảo vệ quyền lợi theo trình tự, thủ tục nào? Giải thích? Bài Bà A công dân Việt nam cư trú biệt thự số 300 đường X, P.Q.Y, TP H với trai út ông M vợ Căn biệt thự bà A chủ sở hữu Năm 2006 bà A sang nước thăm trai ơng N chữa bệnh năm 2010 bà A nước ngồi Năm 2011, ơng N nước biết biệt thự mẹ chuyển quyền sở hữu cho người em ông M Quyết định số 100/ QĐUBND ngày 20/7/2009 UBND Quận BT,TP H Ông M khiếu nại cho thời hiệu khiếu nại còn; Quyết định số 100 trái pháp luật xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp ông.Khiếu nại ông bị bát ông khởi kiện Tòa án có thẩm quyền Tòa sơ thẩm bác u cầu khởi kiện ơng N Ơng N kháng cáo Tòa án cấp phúc thẩm y án sơ thẩm Sau Tòa phúc thẩm tun án quan nhà nước có thẩm quyền phá vụ án làm hồ sơ, giấy tở giả có liên quan đến hồ sơ chuyển quyền sở hữu biệt thự số 300 nói Kết luận giám định có giả giấy di chúccủa bà A cho ông M biệt thự giả hồ sơ công chứng Qua vụ viêc trên, anh (chị) hãy: Giúp ông N tiến hành thủ tục bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đường tố tụng hành Xác định thủ tục tố tụng thủ tục tố tụng hành Căn để tiến hành thủ tục tố tụng thẩm quyền nội dung định thủ tục Bài Ngày 22/01/2012 Ơng A bị Cơng an phường X, quận Y, TP.H mời lên lập biên vi phạm hành hành vi tham gia đá gà cá cược trái pháp luật Trưởng công an phường định xử phạt vi phạm hành ơng A Ông A khiếu nại; khởi kiện hành Tòa án có thẩm quyền Tòa áncấp sơ thẩm bát yêu cầu khởi kiện Ông A kháng cáo Tòa phúc thẩm xử y án sơ thẩm Sau có án phúc thẩm ơng A tìm hai chứng Một đoạn camera quay chổ đá gà chủ trường gà quay mà công an tạm giử khơng có hình ảnh chứng minh ơng có tham gia đá gà Hai băng camera quay đám cưới thởi điểm đá gà ơng A dự đám cưới người bạn Qua vụ việc Anh ( Chị ) : Xác định ông A phải tiến hành hoạt động để bảo vệ quyền lợi ích Xác định thủ tụng tố tụng áp dụng để bảo vệ quyền lợi ích ơng A Thẩm quyền tiến hành thủ tục định loại thủ tục áp dụng Like page Học Luật Online (fb.hocluat.vn) để nhận nhiều tài liệu học luật hữu ích hơn! ... TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG I NỘI DUNG CHÍNH  Các quan tiến hành tố tụng tố tụng hành Vì quan thi hành án dân sựkhông phải quan tiến hành tố tụng. .. tố tụng tố tụng hành tham gia thi hành án, định hành  Những người tiến hành tố tụng tố tụng hành  Các trường hợp từ chối, thay đổi người tiến hành tố tụng tố tụng hành  Đương tố tụng hành o... hay khơng? Vì sao? II CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH Cơ quan thi hành án dân quan tiến hành tố tụng tố tụng hành khơng tham gia vào hoạt động tố tụng hành Đối với vụ án hành mà việc thi hành án liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung chính, câu hỏi nhận định và bài tập môn luật tố tụng hành chính, Nội dung chính, câu hỏi nhận định và bài tập môn luật tố tụng hành chính, CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM, CHƯƠNG II. THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN, CHƯƠNG III. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, CHƯƠNG IV. KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, CHƯƠNG V. CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, CHƯƠNG VI. THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, CHƯƠNG VII. THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, CHƯƠNG VIII. THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay