CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980

17 18 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:44

CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 Phần I: PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I: PHẠM VI ÁP DỤNG ( – ) Chương II: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ( – 13 ) Phần II: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (14 – 24 ) Phần III: MUA BÁN HÀNG HOÁ CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ( 25 – 29 ) CHƯƠNG II: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN Mục I: GIAO HÀNG VÀ CHUYỂN GIAO CHỨNG TỪ (31 – 34 ) Mục II: TÍNH PHÙ HỢP CỦA HÀNG HOÁ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI THỨ BA (35 – 44 ) Mục III: CÁC BIỆN PHÁP BẢO HỘ HỢP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BÁN VI PHẠM HỢP ĐỒNG ( 45 – 52 ) Chương III: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA MỤC I: THANH TOÁN TIỀN HÀNG ( 54 – 59 ) MỤC II: NHẬN HÀNG (60) MỤC III CÁC BIỆN PHÁP BẢO HỘ PHÁP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MUA VI PHẠM HỢP ĐỒNG (61 – 65) Chương IV: CHUYỂN RỦI RO (66 – 70 ) Chương V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA MỤC I: VI PHẠM TRƯỚC VÀ CÁC HỢP ĐỒNG GIAO HÀNG TỪNG PHẦN (71 – 73 ) MỤC II: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ( 74 – 77 ) MỤC III: TIỀN LÃI ( 78 ) MỤC IV: MIỄN TRÁCH ( 79 – 80 ) MỤC V: HẬU QUẢ CỦA VIỆC HUỶ HỢP ĐỒNG ( 81 – 84 ) MỤC VI: BẢO QUẢN HÀNG HOÁ ( 85 – 88 ) Phần IV: NHỮNG QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG (89 – 101 ) LUẬT THƯƠNG MẠI MỤC : THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM (16 – 23) Thương nhân nước thương nhân thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nước pháp luật nước ngồi cơng nhận Thương nhân nước ngồi đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh Việt Nam; thành lập Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi theo hình thức pháp luật Việt Nam quy định Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngồi Việt Nam có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Việt Nam Thương nhân nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam toàn hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Việt Nam Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thương nhân nước thành lập Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên coi thương nhân Việt Nam Chương II : MUA BÁN HÀNG HÓA MỤC : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA (24 – 33 ) MỤC : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA (34 – 62 ) MỤC : MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA ( 63 – 73 ) Chương III : CUNG ỨNG DỊCH VỤ MỤC : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ (74 – 77 ) MỤC : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ( 78 - 87 ) Chương IV : XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MỤC : KHUYẾN MẠI (88 – 101) MỤC : QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI (102 – 116 ) MỤC : TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ( 117 – 128 ) MỤC : HỘI TRỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI (129 – 140 ) Chương V : CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI MỤC : ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN (141 – 149) MỤC : MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI (150 – 154 ) MỤC : ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA (155 – 165 ) MỤC : ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI (166 – 177) Chương VI : MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỤ THỂ KHÁC MỤC : GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI (178 – 184) MỤC : ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA ( 185 – 213 ) MỤC : ĐẤU THẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (214 – 232 ) MỤC : DỊCH VỤ LOGISTICS (233 – 240) MỤC : QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ DỊCH VỤ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA (241 – 253 ) MỤC : DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH (254 – 268 ) MỤC : CHO THUÊ HÀNG HÓA ( 269 – 283 ) MỤC : NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ( 284 – 291 ) Chương VII : CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI MỤC : CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI (292 – 316 ) MỤC : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI (317 – 319 ) Chương VIII : XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ( 320 – 322 ) LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Điều Thẩm quyền giải tranh chấp Trọng tài Điều Giải thích từ ngữ Điều Nguyên tắc giải tranh chấp Trọng tài Điều Điều kiện giải tranh chấp Trọng tài Điều Toà án từ chối thụ lý trường hợp có thoả thuận trọng tài Điều Xác định Tồ án có thẩm quyền hoạt động trọng tài Điều Xác định Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán trọng tài, định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài Điều Thương lượng, hoà giải tố tụng trọng tài Điều 10 Ngôn ngữ Điều 11 Địa điểm giải tranh chấp Trọng tài Điều 12 Gửi thơng báo trình tự gửi thơng báo Điều 13 Mất quyền phản đối Điều 14 Luật áp dụng giải tranh chấp Điều 15 Quản lý nhà nước Trọng tài Chương II THỎA THUẬN TRỌNG TÀI Điều 16 Hình thức thoả thuận trọng tài Điều 17 Quyền lựa chọn phương thức giải tranh chấp người tiêu dùng Điều 18 Thoả thuận trọng tài vô hiệu Điều 19 Tính độc lập thoả thuận trọng tài Chương III TRỌNG TÀI VIÊN Điều 20 Tiêu chuẩn Trọng tài viên Điều 21 Quyền, nghĩa vụ Trọng tài viên Điều 22 Hiệp hội trọng tài Chương IV TRUNG TÂM TRỌNG TÀI Điều 23 Chức Trung tâm trọng tài Điều 24 Điều kiện thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài Điều 25 Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài Điều 26 Công bố thành lập Trung tâm trọng tài Điều 27 Tư cách pháp nhân cấu Trung tâm trọng tài Điều 28 Quyền nghĩa vụ Trung tâm trọng tài Điều 29 Chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài Chương V KHỞI KIỆN Điều 30 Đơn khởi kiện tài liệu kèm theo Điều 31 Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài Điều 32 Thông báo đơn khởi kiện Điều 33 Thời hiệu khởi kiện giải tranh chấp Trọng tài Điều 34 Phí trọng tài Điều 35 Bản tự bảo vệ việc gửi tự bảo vệ Điều 36 Đơn kiện lại bị đơn Điều 37 Rút đơn khởi kiện, đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn kiện lại tự bảo vệ Điều 38 Thương lượng tố tụng trọng tài Chương VI HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI Điều 39 Thành phần Hội đồng trọng tài Điều 40 Thành lập Hội đồng trọng tài Trung tâm trọng tài Điều 41 Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc Điều 42 Thay đổi Trọng tài viên Điều 43 Xem xét thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài thực được, thẩm quyền Hội đồng trọng tài Điều 44 Khiếu nại giải khiếu nại định Hội đồng trọng tài việc khơng có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài thực được, thẩm quyền Hội đồng trọng tài Điều 45 Thẩm quyền xác minh việc Hội đồng trọng tài Điều 46 Thẩm quyền Hội đồng trọng tài thu thập chứng Điều 47 Thẩm quyền Hội đồng trọng tài triệu tập người làm chứng Chương VII BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI Điều 48 Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Điều 49 Thẩm quyền Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Điều 50 Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài Điều 51 Thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài Điều 52 Trách nhiệm bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Điều 53 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Chương VIII PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Điều 54 Chuẩn bị phiên họp giải tranh chấp Điều 55 Thành phần, thủ tục phiên họp giải tranh chấp Điều 56 Việc vắng mặt bên Điều 57 Hỗn phiên họp giải tranh chấp Điều 58 Hồ giải, cơng nhận hòa giải thành Điều 59 Đình giải tranh chấp Chương IX PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI Điều 60 Nguyên tắc phán Điều 62 Đăng ký phán trọng tài vụ việc Điều 63 Sửa chữa giải thích phán quyết; phán bổ sung Điều 64 Lưu trữ hồ sơ Chương X THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI Điều 65 Tự nguyện thi hành phán trọng tài Điều 66 Quyền yêu cầu thi hành phán trọng tài Điều 67 Thi hành phán trọng tài Chương XI HUỶ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI Ðiều 68 Căn huỷ phán trọng tài Điều 69 Quyền yêu cầu huỷ phán trọng tài Điều 70 Đơn yêu cầu huỷ phán trọng tài Điều 71 Toà án xét đơn yêu cầu huỷ phán trọng tài Điều 72 Lệ phí tồ án liên quan đến Trọng tài Chương XII TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Điều 73 Điều kiện hoạt động Tổ chức trọng tài nước ngồi Việt Nam Điều 74 Hình thức hoạt động Tổ chức trọng tài nước Việt Nam Điều 75 Chi nhánh Điều 76 Quyền nghĩa vụ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước Việt Nam Điều 77 Văn phòng đại diện Điều 78 Quyền nghĩa vụ Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước Việt Nam Điều 79 Hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước Việt Nam Chương XIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 80 Áp dụng Luật Trung tâm trọng tài thành lập trước ngày Luật có hiệu lực Điều 81 Hiệu lực thi hành Điều 82 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Quy tắc Tố tụng Trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Điều Phạm vi áp dụng Điều Giải thích từ ngữ Điều Việc gửi thơng báo tài liệu Điều Số lượng Trọng tài viên Điều Bắt đầu tố tụng trọng tài Điều Tham gia tố tụng trọng tài Điều Đơn kiện Điều Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên Điều Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên Điều 10 Bản tự bảo vệ Điều 11 Đơn kiện lại Điều 12 Sửa đổi, bổ sung, rút Đơn kiện Đơn kiện lại Điều 13 Tính độc lập, vơ tư khách quan Trọng tài viên Điều 14 Từ chối, thay đổi Trọng tài viên Điều 15 Nghiên cứu hồ sơ, xác minh việc Điều 16 Thu thập chứng Điều 17 Địa điểm tiến hành trọng tài Điều 18 Ngôn ngữ Điều 19 Căn pháp lý để giải nội dung vụ tranh chấp Điều 20 Phiên họp giải vụ tranh chấp Điều 21 Xem xét thoả thuận trọng tài, thẩm quyền giải vụ tranh chấp Hội đồng Trọng tài Điều 22 Hoãn phiên họp giải vụ tranh chấp Điều 23 Việc vắng mặt bên Điều 24 Hồ giải Điều 25 Đình giải vụ tranh chấp Điều 26 Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Điều 27 Nguyên tắc Quyết định Trọng tài Điều 28 Quyết định Trọng tài Điều 29 Công bố Quyết định Trọng tài Điều 30 Sữa chữa Quyết định Trọng tài Điều 31 Hiệu lực Quyết định Trọng tài Điều 32 Phí trọng tài Điều 33 Việc nộp tạm ứng phí trọng tài Điều 34 Quyết định phí trọng tài chi phí có liên quan Điều 35 Biên phiên họp giải vụ tranh chấp Điều 36 Lưu trữ hồ sơ vụ tranh chấp HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004 ( UNIDROIT ) CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG Ðiều 1.1(Tự hợp đồng ) Ðiều 1.2 (Không bắt buộc hình thức) Ðiều 1.3(Tính chất ràng buộc hợp đồng) Ðiều 1.4(Những qui định bắt buộc) Ðiều 1.5(Sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng) Ðiều 1.6(Giải thích bổ sung PICC) Ðiều 1.7(Nguyên tắc thiện chí trung thực) Ðiều 1.8(Tập quán quy ước ) Ðiều 1.9(Thông báo) Ðiều 1.10(Ðịnh nghĩa) CHƯƠNG II: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Ðiều 2.1(Phương thức giao kết hợp đồng) Ðiều 2.2(Ðịnh nghĩa đề nghị giao kết) Ðiều 2.3(Rút lại đề nghị giao kết) Ðiều 2.4(Huỷ bỏ đề nghị giao kết) Ðiều 2.5(Từ chối đề nghị giao kết) Ðiều 2.6(Cách thức chấp nhận đề nghị giao kết) Ðiều 2.7(Thời hạn chấp nhận) Ðiều 2.8(Chấp nhận đề nghị thời hạn quy định) Ðiều 2.9(Chấp nhận chậm trễ việc truyền tin) Ðiều 2.10(Rút lại lời chấp nhận) Ðiều 2.11(Sửa đổi lời chấp nhận) Ðiều 2.12(Văn xác nhận) Ðiều 2.13(Giao kết hợp đồng tuỳ thuộc vào điều khoản thoả thuận hình thức cụ thể) Ðiều 2.14(Hợp đồng với điều khoản để ngỏ) Ðiều 2.15(Ðàm phán với dụng ý xấu ) Ðiều 2.16(Nghĩa vụ giữ bí mật) Ðiều 2.17 (Ðiều khoản sáp nhập ) Ðiều 2.18( Ðiều khoản sửa đổi văn ) Ðiều 2.19(Hợp đồng có điều khoản soạn sẵn ) Ðiều 2.20( Các điều khoản bất thường ) Ðiều 2.21(Mâu thuẫn điều khoản soạn sẵn không soạn sẵn) Ðiều 2.22 (Hai bên hợp đồng sử dụng điều khoản soạn sẵn) CHƯƠNG III: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG Ðiều 3.1(Phạm vi áp dụng) Ðiều 3.2(Hiệu lực hợp đồng) Ðiều 3.3(Những việc thực từ đầu) Ðiều 3.4(Nhầm lẫn) Ðiều 3.5(Vơ hiệu hợp đồng nhầm lẫn đáng) Ðiều 3.6( Nhầm lẫn cách diễn tả truyền đạt thông tin ) Ðiều 3.7(Biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng) Ðiều 3.8(Lừa dối) Ðiều 3.9(Ðe doạ) Ðiều 3.10(Bất bình đẳng) Ðiều 3.11(Bên thứ ba) Ðiều 3.12(Xác nhận) Ðiều 3.13(Mất quyền vô hiệu hợp đồng) Ðiều 3.14(Thông báo vô hiệu hợp đồng) Ðiều 3.15(Thời hạn, thời hiệu) Ðiều 3.16(Vô hiệu phần) Ðiều 3.17(Hiệu lực hồi tố việc vô hiệu hợp đồng) Ðiều 3.18(Bồi thường thiệt hại) Ðiều 3.19(Tính chất bắt buộc điều khoản) Ðiều 3.20(Tuyên bố bên bên kia) CHƯƠNG IV: GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG Ðiều 4.1 (Ý chí bên hợp đồng) Ðiều 4.2(Giải thích lời phát biểu hành vi khác) Ðiều 4.3(Những yếu tố có liên quan) Ðiều 4.4(Tham khảo toàn hợp đồng toàn điều khoản) Ðiều 4.5(Tất điều khoản cần có hiệu lực) Ðiều 4.6(Qui tắc contra proferentem) Ðiều 4.7(Sự tương phản ngôn ngữ) Ðiều 4.8(Bổ sung điều khoản thiếu) CHƯƠNG V: NỘI DUNG Ðiều 5.1(Nghĩa vụ rõ rệt nghĩa vụ ngầm hiểu) Ðiều 5.2(Nghĩa vụ ngầm hiểu) Ðiều 5.3(Sự hợp tác bên hợp đồng) Ðiều 5.4(Nghĩa vụ thành nghĩa vụ phương tiện) Ðiều 5.5(Xác định loại nghĩa vụ) Ðiều 5.6(Xác định chất lượng công việc) Ðiều 5.7(Xác định giá trị hợp đồng) Ðiều 5.8(Hợp đồng vô thời hạn) CHƯƠNG VI: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Mục 1: Những quy định chung thực hợp đồng Ðiều 6.1.1(Thời gian thực hiện) Ðiều 6.1.2(Thực lần thực làm nhiều lần) Ðiều 6.1.3(Thực phần) Ðiều 6.1.4(Thứ tự việc thực hiện) Ðiều 6.1.5(Thực sớm quy định) Ðiều 6.1.6(Ðịa điểm thực hiện) Ðiều 6.1.7(Phương thức toán) Ðiều 6.1.8(Thanh toán chuyển khoản) Ðiều 6.1.9 (Tiền tốn) Ðiều 6.1.10(Ðồng tiền tốn khơng định trước) Ðiều 6.1.11(Chi phí thực hiện) Ðiều 6.1.12(Thứ tự tốn) Ðiều 6.1.13(Thứ tự nghĩa vụ phải thực công việc) Ðiều 6.1.14(Xin phép quan có thẩm quyền ) Ðiều 6.1.15(Thủ tục xin phép) Ðiều 6.1.16(Giấy phép không cấp không bị từ chối) Ðiều 6.1.17(Giấy xin phép bị từ chối) Mục 2: Hồn cảnh khó khăn 28 Ðiều 6.2.1(Tuân thủ hợp đồng ) Ðiều 6.2.2(Ðịnh nghĩa khó khăn) Ðiều 6.2.3(Hậu khó khăn) CHƯƠNG VII: KHÔNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Mục 1: Quy định chung Ðiều 7.1.1(Ðịnh nghĩa việc không thực hợp đồng) Ðiều 7.1.2(Sự can thiệp bên) Ðiều 7.1.3(Dừng thực hiện) Ðiều 7.1.4(Cố gắng khắc phục bên không thực hiện) Ðiều 7.1.5(Gia hạn thực hiện) Ðiều 7.1.6(Ðiều khoản miễn trừ)31 Ðiều 7.1.7(Trường hợp bất khả kháng) Mục 2: Quyền yêu cầu thực hợp đồng Ðiều 7.2.1(Thực nghĩa vụ toán) Ðiều 7.2.2(Nghĩa vụ phải thực công việc) Ðiều 7.2.3(Sửa chữa đổi vật) Ðiều 7.2.4(Các biện pháp cưỡng chế thi hành) Ðiều 7.2.5(Thay đổi biện pháp xử lý) Mục 3: Chấm dứt hợp đồng Ðiều 7.3.1(Quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng) Ðiều 7.3.2(Thơng báo chấm dứt hợp đồng) Ðiều 7.3.3 (Ðốn trước việc vi phạm thực hợp đồng) Ðiều 7.3.4(Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hợp đồng hạn) Ðiều 7.3.5(Hậu việc chấm dứt hợp đồng) Ðiều 7.3.6(Hồn trả) Mục 4: Bơì thường thiệt hại Ðiều 7.4.1(Quyền đòi bồi thường thiệt hại) Ðiều 7.4.2(Nguyên tắc bồi thường toàn bộ) Ðiều 7.4.3(Thiệt hại phải xác định cụ thể) Ðiều 7.4.4(Khả dự đoán trước thiệt hại) Ðiều 7.4.5(Chứng minh thiệt hại thay giao dịch) Ðiều 7.4.6(Xác định thiệt hại theo giá thị trường) Ðiều 7.4.7(Thiệt hại gây lỗi phần bên bị thiệt hại) Ðiều 7.4.8(Khắc phục thiệt hại) Ðiều 7.4.9( Lãi suất việc vi phạm nghĩa vụ toán) Ðiều 7.4.10(Tiền lãi từ khoản tiền bồi thường thiệt hại) Ðiều 7.4.11( Phương thức toán tiền bồi thường thiệt hại) Ðiều 7.4.12(Ðồng tiền để tính thiệt hại) Ðiều 7.4.13(Khoản tiền bồi thường ấn định trước cho việc vi phạm hợp đồng) CHƯƠNG - BÙ TRỪ ĐIỀU 8.1 (Điều kiện bù trừ) ĐIỀU 8.2 (Bù trừ khoản nợ ngoại tệ) ĐIỀU 8.3 (Thông báo thực bù trừ) ĐIỀU 8.4 (Nội dung thông báo) ĐIỀU 8.5 (Hậu việc bù trừ) CHƯƠNG - CHUYỂN GIAO QUYỀN, CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ, CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG MỤC 1: CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐIỀU 9.1.1 (Định nghĩa) ĐIỀU 9.1.2 (Các trường hợp loại trừ) ĐIỀU 9.1.3 (Khả chuyển giao quyền yêu cầu phi tiền tệ) ĐIỀU 9.1.4 (Chuyển giao phần) ĐIỀU 9.1.5 (Quyền tương lai) ĐIỀU 9.1.6 (Các quyền chuyển giao mà không xác định cách riêng rẽ) ĐIỀU 9.1.7 (Việc chuyển giao cần có thoả thuận người chuyển giao quyền người quyền) ĐIỀU 9.1.8 (Chi phí bổ sung cho người có nghĩa vụ) ĐIỀU 9.1.9 (Điều khoản không chuyển giao) ĐIỀU 9.1.10 (Thông báo cho người có nghĩa vụ) ĐIỀU 9.1.11 (Chuyển giao liên tiếp) ĐIỀU 9.1.12 (Chứng đầy đủ việc chuyển giao) ĐIỀU 9.1.13 (Các biện pháp phòng vệ bù trừ) ĐIỀU 9.1.14 (Các quyền liên quan đến quyền chuyển giao) ĐIỀU 9.1.15 (Các bảo đảm người chuyển giao quyền) MỤC 2: CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ ĐIỀU 9.2.1 (Phương thức chuyển giao) ĐIỀU 9.2.2 (Các trường hợp loại trừ) ĐIỀU 9.2.3 (Phải có đồng ý người có quyền việc chuyển giao) ĐIỀU 9.2.4 (Sự đồng ý trước người có quyền) ĐIỀU 9.2.5 (Giải phóng nghĩa vụ cho người có nghĩa vụ ban đầu) ĐIỀU 9.2.6 (Thực người thứ ba) ĐIỀU 9.2.7 (Các biện pháp phòng vệ bù trừ) ĐIỀU 9.2.8 (Các quyền liên quan đến nghĩa vụ chuyển giao) MỤC 3: CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG ĐIỀU 9.3.1 (Định nghĩa) ĐIỀU 9.3.2 (Các trường hợp loại trừ) ĐIỀU 9.3.3 (Phải có đồng ý bên kia) ĐIỀU 9.3.4 (Sự đồng ý trước bên kia) ĐIỀU 9.3.5 (Giải phóng cho người chuyển giao hợp đồng) ĐIỀU 9.3.6 (Các biện pháp phòng vệ bù trừ) ĐIỀU 9.3.7 (Các quyền chuyển giao với hợp đồng) CHƯƠNG 10 - THỜI HIỆU ĐIỀU 10.1 (Phạm vi điều chỉnh Chương) ĐIỀU 10.2 (Thời hiệu) ĐIỀU 10.3 (Các bên tự sửa đổi thời hiệu) ĐIỀU 10.4 (Thời hạn thời hiệu thừa nhận quyền) ĐIỀU 10.5 (Thời hiệu tạm ngừng thủ tục tố tụng) ĐIỀU 10.6 (Thời hiệu tạm ngừng thủ tục trọng tài) ĐIỀU 10.7 (Biện pháp giải tranh chấp hòa giải) ĐIỀU 10.8 (Tạm ngừng thời hiệu trường hợp bất khả kháng, chết lực) ĐIỀU 10.9 (Hậu việc hết thời hiệu) ĐIỀU 10.10 (Quyền toán bù trừ) ĐIỀU 10.11 (Bồi hoàn) Bộ luật hàng hải VN 2005 CHƯƠNG V HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN MỤC CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 70 Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Điều 71 Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Điều 72 Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Điều 73 Chứng từ vận chuyển MỤC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ THEO CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN Điều 74 Thời điểm phát sinh chấm dứt trách nhiệm người vận chuyển Điều 75 Nghĩa vụ người vận chuyển Điều 76 Hàng hoá chở boong Điều 77 Trách nhiệm người vận chuyển, người vận chuyển thực tế người làm công, đại lý Điều 78 Miễn trách nhiệm người vận chuyển Điều 79 Giới hạn trách nhiệm người vận chuyển Điều 80 Mất quyền giới hạn trách nhiệm người vận chuyển Điều 81 Nghĩa vụ người gửi hàng người giao hàng Điều 82 Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm Điều 83 Miễn trách nhiệm người gửi hàng Điều 84 Thanh toán cước vận chuyển Điều 85 Cước vận chuyển trường hợp hàng hoá bị thiệt hại Điều 86 Ký phát vận đơn Điều 87 Nội dung vận đơn Điều 88 Ghi vận đơn Điều 89 Chuyển nhượng vận đơn Điều 90 Thay vận đơn chứng từ vận chuyển khác Điều 91 Áp dụng vận đơn suốt đường biển Điều 92 Quyền định đoạt hàng hoá người gửi hàng Điều 93 Nghĩa vụ trả hàng Điều 94 Xử lý hàng hoá bị lưu giữ Điều 95 Tiền bán đấu giá hàng hoá Điều 96 Giám định thơng báo mát, hư hỏng hàng hố chậm trả hàng Điều 97 Thời hiệu khởi kiện hư hỏng, mát hàng hoá MỤC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO CHUYẾN Điều 98 Sử dụng tàu biển hợp đồng vận chuyển theo chuyến Điều 99 Chuyển giao quyền hợp đồng vận chuyển theo chuyến Điều 100 Ký phát vận đơn hợp đồng vận chuyển theo chuyến Điều 101 Cảng nhận hàng nơi bốc hàng Điều 102 Thời hạn bốc hàng Điều 103 Thời hạn dôi nhật Điều 104 Thông báo sẵn sàng Điều 105 Thay hàng hoá Điều 106 Bốc hàng xếp hàng tàu biển Điều 107 Tàu rời cảng nhận hàng Điều 108 Tuyến đường thời gian vận chuyển Điều 109 Cảng thay Điều 110 Dỡ hàng trả hàng Điều 111 Cước vận chuyển Điều 112 Thanh toán cước vận chuyển, lưu kho xử lý tiền bán đấu giá hàng hoá Điều 113 Quyền chấm dứt hợp đồng người thuê vận chuyển Điều 114 Quyền chấm dứt hợp đồng người vận chuyển Điều 115 Chấm dứt hợp đồng bồi thường Điều 116 Hợp đồng đương nhiên chấm dứt Điều 117 Bảo quản hàng hoá chấm dứt hợp đồng Điều 118 Thời hiệu khởi kiện việc thực hợp đồng vận chuyển theo chuyến MỤC HỢP ĐỒNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Điều 119 Hợp đồng vận tải đa phương thức Điều 120 Trách nhiệm người kinh doanh vận tải đa phương thức Điều 121 Giới hạn trách nhiệm người kinh doanh vận tải đa phương thức Điều 122 Quy định chi tiết vận tải đa phương thức Luật dân Chương I - Nhiệm vụ hiệu lực Bộ luật dân Chương II - Những nguyên tắc Chương III - Cá nhân Chương IV - Pháp nhân Chương V - Hộ gia đình, tổ hợp tác Chương VI - Giao dịch dân Chương VII - Đại diện Chương VIII - Thời hạn Chương IX - Thời hiệu Chương X - Những quy định chung Chương XI - Các loại tài sản Chương XII - Nội dung quyền sở hữu Chương XIII - Các hình thức sở hữu Chương XIV - Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu Chương XV - Bảo vệ quyền sở hữu Chương XVI - Những quy định khác quyền sở hữu Chương XVII - Những quy định chung Chương XVIII - Hợp đồng dân thông dụng Chương XIX - Thực công việc khơng có ủy quyền Chương XX - Nghĩa vụ hồn trả chiếm hữu, sử dụng tài sản, lợi tài sản khơng có pháp luật Chương XXI - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Chương XXII - Những quy định chung Chương XXIII - Thừa kế theo di chúc Chương XXIV - Thừa kế theo pháp luật Chương XXV - Thanh toán phân chia di sản Chương XXVI - Những quy định chung Chương XXVII - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất Chương XXVIII - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chương XXIX - Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất Chương XXX - Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất Chương XXXI - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Chương XXXII - Hợp đồng góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Chương XXXIII - Thừa kế quyền sử dụng đất Chương XXXIV - Quyền tác giả quyền liên quan Chương XXXV - Quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng Chương XXXVI - Chuyển giao công nghệ Quan hệ dân có yếu tố nước ngồi ... NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM (16 – 23) Thương nhân nước thương nhân thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nước ngồi pháp luật nước ngồi cơng nhận Thương nhân nước... trước pháp luật Việt Nam toàn hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Việt Nam Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thương nhân nước thành lập Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước. .. đầu tư nước ngồi theo hình thức pháp luật Việt Nam quy định Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngồi Việt Nam có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Việt Nam Thương nhân nước phải
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980, CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay