CHƯƠNG IV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:40

GiẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG KINH DOANH QuỐC TẾ NỘI DUNG Khái quát tranh chấp giải tranh chấp kinh doanh quốc tế Trọng tài thương mại quốc tế Khái quát tranh chấp giải tranh chấp kinh doanh quốc tế 1.1 Khái niệm 1.2 Gỉai tranh chấp thương lượng 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải 1.1 Khái niệm Tranh chấp TMQT phát sinh ki bên không thực nghĩa vụ cam kết : • Vi phạm nghĩa vụ phát sinh từ hiệp định TM song phương đa phương • Vi phạm liên quan đến việc ký kết thực loại hợp đồng thương mại cụ thể 1.2 Gỉai tranh chấp thương lượng Khi phát sinh tranh chấp ,bên có quyền lợi bị vi phạm khiếu nại với bên vi phạm với mục đích yêu cầu bên vi phạm thực nghĩa vụ theo quy định hợp đồng hay phải chiu trách nhiệm hình thức bồi thường thiệt hại hay trả tiền phạt vi phạm 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải • Hòa giải tố tụng : bên đưa tranh chấp hòa giải tòa án hay trọng tài hòa giải viên thẩm phán hay trọng tài viên 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải • Hòa giải ngồi tố tụng : bên tự tiến hành có tham gia người thứ gọi hòa giải viên 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải • Mini trial : trường hợp tranh chấp bên ,luật sư bên gặp với giám định viên luật sư mời Luật sư không đưa khiếu nại hay yêu cầu nhân danh người ủy quyền mà đơn giản giải thích quan điểm hợp lý cho phía bên kia, đề nghị số nhượng bộ, nhiên khơng mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi bên mà họ đại diện 2 Trọng tài thương mại quốc tế 2.1 Khái niệm • Trọng tài TMQT chế (tổ chức, quan) giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng TMQT • Đặc điểm :  Tính hợp đồng trọng tài ;  Tính tòa án trọng tài • Các loại trọng tài :  Trọng tài Adhoc  Trọng tài thường xuyên 2.2 Thỏa thuận trọng tài • Thỏa thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng :  Được quy định trực tiếp văn hợp đồng ;  Biên trọng tài thỏa thuận riêng bên độc lập với hợp đồng giải tranh chấp phát sinh họ trọng tài  Hợp đồng trọng tài : thỏa thuận độc lập bên tranh chấp TM phát sinh họ hay liên quan đến HĐ cụ thể liên quan đến hợp tác họ kinh doanh TM 2.2 Thỏa thuận trọng tài Thỏa thuận trọng tài khơng có hiệu lực : • Tranh chấp khơng thuộc hoạt động thương mại • Khơng người có thẩm quyền ký kết ; • Các bên ký kết khơng có lực pháp luật ; • Khơng quy định rõ đối tượng tranh chấp, không quy định rõ tổ chức trọng tài có thẩm quyền ; • Khơng lập văn ; • Một bên ký kết bị lừa dối bị đe dọa 2.2 Thỏa thuận trọng tài Nội dung thỏa thuận trọng tài : • Lựa chọn phương thức trọng tài ; • Lựa chọn trọng tài ; • Địa điểm tiến hành giải tranh chấp ; • Ngơn ngữ giải tranh chấp ; • Xác định số lượng trọng tài viên ; • Thủ tục lựa chọn, miễn nhiệm, xác định thời điểm bắt đầu, trình tố tụng ,trình tự xuất trình tài liệu, chúng từ, hình thức giải trang chấp lời nói hay sở văn ; • Lựa chọn luật áp dụng • Cam kết thực định trọng tài 2.3 Tố tụng trọng tài • Thủ tục khởi kiện ; • Thủ tục thành lập trọng tài ; • Thẩm quyền trọng tài thay trọng tài viên ; • Địa điểm giải tranh chấp ; • Thủ tục xét xử ; • Quyết định trọng tài ; • Chi phí trọng tài phí tổn ; 2.4 Công nhận thi hành định trọng tài (CƯ NEW YORK 1958) ... quát tranh chấp giải tranh chấp kinh doanh quốc tế Trọng tài thương mại quốc tế Khái quát tranh chấp giải tranh chấp kinh doanh quốc tế 1.1 Khái niệm 1.2 Gỉai tranh chấp thương lượng 1.3 Gỉai tranh. .. phạm 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải • Hòa giải tố tụng : bên đưa tranh chấp hòa giải tòa án hay trọng tài hòa giải viên thẩm phán hay trọng tài viên 1.3 Gỉai tranh chấp hòa giải • Hòa giải ngồi tố... với hợp đồng giải tranh chấp phát sinh họ trọng tài  Hợp đồng trọng tài : thỏa thuận độc lập bên tranh chấp TM phát sinh họ hay liên quan đến HĐ cụ thể liên quan đến hợp tác họ kinh doanh TM 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG IV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ, CHƯƠNG IV: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ, 3 Gỉai quyết tranh chấp bằng hòa giải, 2 Thỏa thuận trọng tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay