CHƯƠNG III: KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

186 91 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:38

KHÍA CẠNH PHÁP CỦA CÁC HỢP ĐỒNG Ứng dung kinh doanh QUỐC Te NỘI DUNG KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm 1.2 Ký kết điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế 1.3 Các biện pháp chế tài vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÔNG DỤNG 2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2.2 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển 2.3 Hợp đồng trung gian thương mại quốc tế 2.4 Hợp đồng nhượng quyền thương mại KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm hợp đồng TMQT 1.1.1 Thế hợp đồng thương mại quốc tế Hợp đồng thương mại quốc tế hợp đồng ký kết thương nhân có trụ sở thương mại (địa điểm kinh doanh) nằm lãnh thổ quốc gia khác 1.1.2 Đặc điểm • • • • • • • • • Chủ thể hợp đồng TMQT ; Đối tượng hợp đồng TMQT ; Hình thức hợp đồng TMQT ; Luật điều chỉnh ; Gía phương thức toán ; Thủ tục hải quan ; Mối liên hệ mật thiết số loại hợp đồng thương mại quốc tế ; Quy định trường hợp bất khả kháng hợp đồng Điều kiện quy định thủ tục giải tranh chấp 1.1.2.1 Chủ thể hợp đồng TMQT • • • Thương nhân ; Các công ty thương mại nước TBCN Các công ty thương mại Việt Nam THƯƠNG NHÂN Khái niệm thương nhân Điều kiện trở thành thương nhân Khái niệm Điều kiện trở thành thương nhân Điều 17-LTM1997: “Cá nhân đủ 18 tuổi có lực hành vi dân đầy đủ, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đủ điều kiện để kinh doanh thương mại theo quy định pháp luật có u cầu hoạt động thương mại quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trở thành thương nhân” Điều 6, Khoản – LTM 2005: “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xun có đăng ký kinh doanh” Các cơng ty thương mại nước TBCN Khái niệm chung Công ty, Công ty thương mại Các loại hình cơng ty thương mại chủ yếu nước TBCN 2.4.3 Nghĩa vụ bên hợp đồng nhượng quyền thương mại 2.4.2.1 Nghĩa vụ bên giao - Chuyển giao cho bên sử dụng tổ hợp quyền đặc biệt liên quan đến sở hữu trí tuệ : • Chuyển giao thực tế ; • Chuyển giao pháp 2.4.2.1 Nghĩa vụ bên giao • Chuyển giao thực tế : bên giao có nghĩa vụ giao cho bên sử dụng tất tài liệu kỹ thuật thương mại ,tài liệu hướng dẫn hệ thống nhượng quyền, hướng dẫn bên sử dụng nhân viên họ vấn đề liên quan đến thực quyền giao theo hợp đồng thông tin khác cần thiết cho việc thực quyền đó, cung cấp văn 2.4.2.1 Nghĩa vụ bên giao • Chuyển giao pháp quyền : việc hợp thức hóa quyền dạng pháp luật quốc gia bên quy định cho việc chuyển giao quyền bảo hộ Bên giao có nghĩa vụ đảm bảo việc đăng ký hợp đồng đặc quyền thương mại phải độc lập thực hai loại đăng ký : Đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền ; Đăng ký quan quản văn phát minh sáng chế 2.4.2.1 Nghĩa vụ bên giao - Thường xuyên trợ giúp kỹ thuật tư vấn cho bên sử dụng kể giúp đỡ việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nhân viên : • Đào tạo cách thức tiếp thị ,cách thức bán hàng kỹ thuật quảng cáo cho sản phẩm • Đào tạo cơng nghệ sản xuất hàng hóa cung ứng dịch vụ • Huấn luyện cách sửa chữa hàng hóa đồng thời thường xuyên theo dõi người sử dụng có đầy đủ thiết bị thay hay khơng, có khả sửa chữa hàng hóa sản xuất hay khơng • Huấn luyện việc thực kinh doanh thương mại 2.4.2.1 Nghĩa vụ bên giao - Nghĩa vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ bên sử dụng sản phẩm hay cung cấp sở hợp đồng nhượng quyền thương mại - Nghĩa vụ chuyển giao thông tin bổ sung số nghĩa vụ cần thiết khác… 2.4.2.2 Nghĩa vụ bên sử dụng • Sử dụng cách đắn tên gọi công ty hay tên gọi thương mại bên giao quy định hợp đồng • Thơng báo cho khách hàng việc sử dụng tên gọi cơng ty hay tên gọi thương mại ,nhãn hiệu hàng hóa hay phương tiện khác sở hợp đồng đặc quyền thương mại 2.4.2.2 Nghĩa vụ bên sử dụng • Tuân thủ hướng dẫn bên giao để đảm bảo việc thực quyền giao phù hợp với tính chất ,phương thức điều kiện người giao sử dụng • Nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ sản xuất hay cung ứng tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ người giao sản xuất ,cung ứng 2.4.2.2 Nghĩa vụ bên sử dụng • Trả tiền nhượng quyền khoản toán khác cho bên giao theo hợp đồng Theo nguyên tắc tiền thù lao đưojc tốn hình thức hợp đồng quy định : toán lần, toán theo định kỳ, khấu trừ từ doanh thu ,phụ thu giá bán buôn hàng hóa bên có đặc quyền giao cho đại 2.4.2.2 Nghĩa vụ bên sử dụng • Tuân thủ chương trình (kế hoạch) phát triển mạng lưới nhượng quyền thương mại • Nghĩa vụ giữ bí mật số quyền chuyển giao theo hợp đồng nhượng quyền thương mại 2.4.4 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thứ nhất, hạn chế không trái với quy định pháp luật cạnh tranh bên đưa chúng vào hợp đồng 2.4.4 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thứ hai : Những điều kiện hạn chế mà bên đưa vào hợp đồng bị coi vơ hiệu theo u cầu quan quản cạnh tranh hay cac quan chức khác thảo thuận hạn chế xuất phát từ đặc điểm thị trường tương ứng điều kiện kinh tế bên ,trái với quy định pháp luật quốc gia hay quốc tế cạnh tranh 2.4.4 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thứ ba : Những hạn chế mà bên khơng thể đưa vào hợp đồng : • Thỏa thuận phân chia thị trường xí nghiệp sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ giống hay người tiêu dùng coi hàng hóa họ sản xuất giống hay bên giao bên sử dụng ; • Cấm bên sử dụng có khả mua hàng thay người khác số trường hợp ngoại lệ • Khơng cho phép bên sử dụng mua nguyên liệu người thứ ba bên sử dụng định nguyên nhân không liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay giữ uy tín bên giao - Ngăn cấm sử dụng know – how sau hợp đồng hết hiệu lực, know – how người biết hay tiếp cận chúng cách dễ dàng - Cho phép bên giao đặc quyền quy định giá hàng hóa (hoặc giới hạn tối thiểu tối đa) giá không bên thỏa thuận - Cấm giao hàng cho người tiêu dùng lãnh thổ quy định hợp đồng - Ngăn cấm bên sử dụng bán hay sản xuất hàng tốt so hàng bên giao tự sản xuất 2.4.5 Thay đổi ,chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại • Hợp đồng có hiệu lực thời hạn bên thỏa thuận, hợp đồng ký vơ thời hạn có hiệu lực đến thời điểm hiệu lực chấm dứt theo qy định pháp luật hay thỏa thuận bên 2.4.5 Thay đổi ,chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại • Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo thỏa thuận bên Đối với loại HĐ ký kết khơng có thời hạn ,bất kỳ bên có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực HĐ thời điểm sau thơng báo cho phía bên biết thời hạn hợp ... QUÁT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm 1.2 Ký kết điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế 1.3 Các biện pháp chế tài vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÔNG... MẠI QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm hợp đồng TMQT 1.1.1 Thế hợp đồng thương mại quốc tế Hợp đồng thương mại quốc tế hợp đồng ký kết thương nhân có trụ sở thương mại (địa điểm kinh doanh) nằm lãnh thổ quốc. .. THÔNG DỤNG 2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 2.2 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển 2.3 Hợp đồng trung gian thương mại quốc tế 2.4 Hợp đồng nhượng quyền thương mại KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG III: KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ, CHƯƠNG III: KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ, KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, Các loại hình công ty thương mại chủ yếu ở các nước TBCN, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FIE), 2 Ký kết và điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế, 3 Các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng TMQT, 1 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, 2 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, 3 Trung gian trong thương mại quốc tế, 4 Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay