Đề thi môn luật hôn nhân và gia đình (có đáp án) 2018

15 22 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:38

đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình, đề cương ôn tập môn luật hôn nhân gia đình, nhận định đúng sai luật hôn nhân và gia đình có Đáp án: , trắc nghiệm luật hôn nhân và gia đình 2014, các tình huống hôn nhân gia đình, hỏi đáp luật hôn nhân và gia đình 2014, khẳng định đúng sai luật hôn nhân gia đình, câu hỏi trắc nghiệm luật hôn nhân gia đình, đề cương ôn tập luật hôn nhân gia đình Đề thi mơn Luật Hơn nhân gia đình (có đáp án) ĐỀ THI SỐ Thời gian làm bài: 60 Phút (Sinh viên sử dụng văn pháp luật) I Phần nhận định (6 điểm) Các nhận định sau hay sai? Giải thích sao? Nêu pháp lý trả lời! Nhận định Người bị truy cứu trách nhiệm hình khơng có quyền kết => Nhận định Sai … Căn pháp lý: Điều Điều 8, Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 Nhận định Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quyền yêu cầu Tòa án định hủy kết trái pháp luật vi phạm tự nguyện => Nhận định Sai Không phải trường hợp, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quyền yêu cầu Tòa án định hủy kết trái pháp luật vi phạm tự nguyện Việc kết hôn tự nguyện vi phạm điều kiện kết hôn quy định điểm b, khoản 1, Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình 2014 nên nam nữ bị cưỡng ép kết tự u cầu Tòa đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam yêu cầu Tòa hủy việc kết trái pháp luật Căn pháp lý: điểm b, khoản 1, Điều 8; khoản điểm d, khoản 2, Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nhận định Nam nữ sống chung vợ chồng pháp luật công nhận vợ chồng => Nhận định Đúng Giải thích: Căn theo quy định khoản 2, Điều 14, Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 quy định việc giải hậu việc nam nữ sống chung vợ chồng mà không đăng ký kết nam nữ sống chung với vợ chồng pháp luật cơng nhận vợ chồng sau nam nữ đăng ký kết hôn theo quy định Lưu ý, quan hệ kết hôn trường hợp xác lập kể từ thời điểm đăng ký kết khơng phải tính từ thời điểm nam nữ sống chung vợ chồng Căn pháp lý: khoản 2, Điều 14, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Nhận định Nam nữ ủy quyền cho cha mẹ đăng ký kết hôn => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 2, Điều 6, Luật Hộ tịch 2014 trường hợp nam, nữ kết nam, nữ phải trực tiếp đến đăng ký kết hôn quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không ủy quyền cho người khác, nhằm đảm bảo điểu kiện tự nguyện kết hôn Căn pháp lý: khoản 2, Điều 6, Luật Hộ tịch 2014 Nhận định Người chưa thành niên nhận nuôi => Nhận định Đúng Căn theo quy định khoản 1, Điều 21, Bộ luật dân 2015 quy định người chưa thành niên người chưa thành niên người chưa đủ 18 tuổi Căn theo quy định khoản 1, khoản 2, Điều Luật Nuôi nuôi 2010 quy định điều kiện nhận ni người nhận làm nuôi phải người 16 tuổi người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi số trường hợp đặc biệt Do đó, người chưa thành niên nhận nuôi Căn pháp lý: khoản 1, Điều 21, Bộ luật dân 2015 khoản 1, khoản 2, Điều Luật Nuôi nuôi 2010 Nhận định Quan hệ vợ, chồng chấm dứt kể từ thời điểm định tuyên bên vợ chồng chết Tòa án có hiệu lực pháp luật => Nhận định Sai Căn theo quy định đoạn 2, Điều 65 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định thời điểm chấm dứt nhân trường hợp Tòa án tun bố bên vợ chồng chết thời điểm quan hệ vợ, chồng chấm dứt xác định theo ngày chết ghi án, định Tòa án khơng phải ngày định chết có hiệu lực pháp luật Căn pháp lý: đoạn 2, Điều 65 Luật Hôn nhân gia đình 2014 II Phần tập tình (4 điểm) Ông Giang bà Lan cưới năm 1985 không đăng ký kết hôn Khi tổ chức lễ cưới, hai bên không vi phạm điều kiện kết hôn Đến tháng 06/2018 ông Giang bà Lan nảy sinh mâu thuẫn bà Lan khơng có khả sinh nên ơng Giang nộp đơn u cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền hủy việc kết trái pháp luật ông với bà Lan với lý ông bà không đăng ký kết hôn Hỏi: Câu hỏi Tòa án có thẩm quyền giải trường hợp nào? Đáp án: Do ông Giang bà Lan sống chung vợ chồng với từ năm 1985 trường hợp hôn nhân thực tế nên đến ông Giang bà Lan chưa đăng ký kết hôn Trong trường hợp này, theo hướng dẫn Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật Hộ tịch 2014 Luật Hơn nhân gia đình 2014 quan hệ hôn nhân ông Giang bà Lan xác nhận hai ông bà xác lập quan hệ sống chung với vợ chồng Nói cách khác, ơng Giang bà Lan vợ chồng hợp pháp, quan hệ hôn nhân không trái quy định pháp luật Do việc kết hôn ông Giang bà Lan pháp luật nên Tòa án bác đơn yêu cầu ông Giang việc hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Trong trường hợp trên, ông Giang muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân với bà Lan phải khởi kiện Tòa án yêu cầu ly hôn với bà Lan Căn pháp lý: khoản 2, Điều 44, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Điều 10 Luật Hơn nhân gia đình 2014 Câu hỏi Nếu bà Lan yêu cầu chia khối tài sản chung trị giá tỷ đồng Tòa giải nào? Đáp án: Nguyên tắc Tòa giải phạm vi khởi kiện: Theo quy định khoản 1, Điều Bộ luật Tố tụng dân 2015 Tòa án giải phạm vi yêu cầu đương Do đó, bà Lan có yêu cầu chia khối tài sản chung nêu Tòa án thụ lý giải giải phạm vi yêu cầu chia khối tài sản chung bà Lan Giải việc chia khối tài sản chung Do ông Giang bà Lan thời kỳ hôn nhân nên việc chia tài sản chung áp dụng nguyên tắc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân quy định Điều 38 Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nếu ơng Giang bà Lan tự thỏa thuận việc chia khối tài sản chung trị giá 02 tỷ tuân theo thỏa thuận bên Nếu ông Giang bà Lan không tự thỏa thuận việc chia khối tài sản chung Tòa án giải việc chia khối tài sản chung nguyên tắc tài sản chung vợ chồng chia đôi (mỗi người 01 tỉ) có tính đến cơng sức đóng góp bên vợ, chồng, lỗi bên, hoàn cảnh bên vợ chồng,… theo quy định khoản 2, Điều 59 Luật Hơn nhân gia đình 2014 Căn pháp lý: Điều 38 Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014.\ ĐỀ THI SỐ Thời gian: 60 phút (Sinh viên sử dụng văn pháp luật) I Phần nhận định (6 điểm) Trả lời sai, kèm theo giải thích, nêu sở pháp lý nhận định sau: Nhận định Những người đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật người có vợ có chồng => Nhận định Sai Những người đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật sau họ ly người khơng có vợ chồng Căn pháp lý: khoản 14, Điều Luật Hơn nhân gia đình 2014 Nhận định Trong chế độ tài sản theo quy định pháp luật tài sản riêng bên vợ chồng dùng để đáp ứng nhu cầu riêng bên => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 2, Điều 30 Luật Hơn nhân gia đình 2014, quy định quyền nghĩa vụ vợ, chồng việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình trường hợp vợ chồng khơng có tài sản chung tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng vợ chồng theo khả kinh tế bên Do đó, tài sản riêng bên vợ chồng không dùng để đáp ứng nhu cầu riêng bên mà có được dùng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu chung gia đình Căn pháp lý: khoản 2, Điều 30 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nhận định Cha mẹ ni ni thành niên tự thỏa thuận với việc chấm dứt nuôi nuôi => Nhận định Đúng Căn theo quy định khoản 1, Điều 25, Luật Nuôi nuôi 2010 quy định Căn chấm dứt việc nuôi ni Cha mẹ ni ni thành niên có quyền tự thỏa thuận với việc chấm dứt quan hệ ni ni Do đó, Cha mẹ ni ni thành niên tự thỏa thuận với việc chấm dứt nuôi nuôi Căn pháp lý: khoản 1, Điều 25, Luật Nuôi nuôi 2010 Nhận định Người bị hạn chế lực hành vi dân không kết hôn => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 1, Điều 8, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định điều kiện kết nam nữ bị cấm kết nam nữ khơng có lực hành vi dân Do đó, trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân quyền kết hôn Căn pháp lý: khoản 1, Điều 8, Luật Hơn nhân gia đình 2014 Nhận định Theo quy định chế độ tài sản pháp định tài sản mà vợ chồng có thừa kế chung tài sản thuộc sở hữu chung hợp vợ chồng => Nhận định Đúng Căn theo quy định khoản khoản 2, Điều 33, Luật Hơn nhân gia đình 2014 quy định Tài sản chung vợ chồng tài sản mà vợ chồng có thừa kế chung tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng Tài sản chung thuộc sở hữu chung hợp nhất, dùng để bảo đảm nhu cầu gia đình, thực nghĩa vụ chung vợ chồng Căn pháp lý: khoản khoản 2, Điều 33, Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nhận định Các trường hợp kết trái pháp luật bị Tòa án giải hủy có yêu cầu => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 2, Điều 11, Luật Hơn nhân gia đình 2014 quy định việc xử lý việc kết hôn trái pháp luật trường hợp có u cầu hủy việc kết trái pháp luật thời điểm Tòa án giải yêu cầu hai bên kết hôn có đủ điều kiện kết Tòa án khơng hủy việc kết trái pháp luật mà cơng nhận quan hệ nhân Do đó, khơng phải trường hợp kết hôn trái pháp luật bị Tòa án giải hủy có u cầu Căn pháp lý: khoản 2, Điều 11, Luật Hơn nhân gia đình 2014 II Phần tập tình (4 điểm) Anh H chị Y vốn bạn học chung thời phổ thông với Theo ý nguyện gia đình họ trở thành vợ chồng sau lễ cưới với đủ nghi thức truyền thống tiến hành vào ngày 20/3/1986 Cuộc sống chung anh H chị Y sau cưới hòa thuận, hạnh phúc Do u cầu cơng việc nên đến tháng 6/1995 anh T chuyển đến sinh sống nơi xa nhà Tại đây, anh phát sinh tình cảm với chị đồng nghiệp D Tháng 10/1996, phát mang thai, chị D gây sức ép để anh T kết hôn với minh Ngày 30/10/1996, anh T chị D kết hôn với UBND xã nơi cư trú chị D quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận kết hôn Tháng 12/2015, chị Y phát mối quan hệ anh H chị D, chị tha thứ lừa dối anh H Tháng 01/2016, chị Y làm đơn yêu cầu Tòa án giải cho chị ly hôn với anh H Đồng thời chị Y làm đơn u cầu Tòa án hủy kết trái pháp luật anh H chị D Theo anh chị, Tòa án giải vụ việc nào? Vì sao? Đáp án: Xác định anh H chị Y có quan hệ nhân hay khơng? Căn theo quy định khoản 4, Điều 2, Thơng tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP anh H chị Y kết hôn năm 1986 tổ chức lễ cưới theo phương thức truyền thống (lễ cưới) chưa đăng ký kết hôn xem kết hôn hợp pháp theo quy định ông H chị Y xem người có vợ, chồng Căn pháp lý: khoản Điều Thơng tư liên tịch 01/2016/TTLTTANDTC-VKSNDTC-BTP Tòa án giải yêu cầu chị Y việc cho chị ly hôn với anh H nào? Căn theo quy định khoản 1, Điều 51, Luật Hôn nhân gia đình 2014 chị Y có quyền u cầu Tòa án giải u cầu ly chị với anh H Căn theo quy định Điều 53, Luật Hơn nhân gia đình 2014 Tòa án thụ lý giải yêu cầu chị Y theo quy định pháp luật tố tụng dân Trường hợp anh H đồng ý ly hôn với chị Y, anh H chị Y thỏa thuận với việc chia tài sản chung vợ chồng thực nghĩa vụ tài sản khác (các bên khơng có tranh chấp) vụ việc giải theo thủ tục giải việc thuận tình ly Tòa án định cơng nhận thuận tình ly hôn theo quy định pháp luật Căn pháp lý: Điều 55, Luật Hơn nhân gia đình 2014 Trường hợp anh H không đồng ý ly hôn với chị Y anh H chị Y không thỏa thuận với việc chia tài sản chung vợ chồng thực nghĩa vụ tài sản khác Tòa án thụ lý vụ ánly giải theo quy định Căn pháp lý: Khoản 5, Điều 397 Luật Tố tụng dân 2015 Tòa án giải yêu cầu chị Y việc hủy việc kết hôn trái pháp luật anh H chị D nào? Căn theo quy định điểm d, khoản 2, Điều điểm d, khoản 1, Điều Luật Hôn nhân gia đình 2014 chị Y anh H vợ chồng hợp pháp (chưa dù không đăng ký kết hôn) nên việc anh H kết hôn với chị D việc kết hôn trái pháp luật kết hôn với chị D anh H người có vợ Căn điểm a, khoản 1, Điều 10 Luật Hơn nhân gia đình 2014 quy định người có quyền u cầu Tòa án hủy việc kết trái pháp luật chị Y vợ anh H nên có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết trái pháp luật anh H chị D Theo đó, đủ Tòa án có thẩm quyền định hủy việc kết hôn trái pháp luật Kết luận: Tòa án thụ ý vụ việc Bản án ly hôn giải việc ly hôn anh H chị Y hủy bỏ việc kết hôn trái pháp luật anh H chị D ĐỀ THI SỐ Thời gian làm bài: 60 phút Sinh viên sử dụng VBQPPL I Phần nhận định (6 điểm) Các nhận định sau hay sai? Tại sao? Nêu sở pháp lý trả lời Nhận định Người bị thiểu trí tuệ khơng có quyền kết hôn => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 1, Điều 8, Luật HNGĐ 2014 nam nữ kết hôn với phải đáp ứng tất điều kiện liệt kê khoản 1, Điều 8, Luật HNGĐ 2014 Trong nam nữ phải không bị lực hành vi dân Người bị thiểu trí tuệ khơng bị Tòa án có thẩm quyền tun lực hành vi dân (Có thể tuyên bị hạn chế lực hành vi) người bị thiểu trí tuệ không bị xem bị lực hành vi nên có quyền kết theo quy định (khoản 1, Điều 22 Bộ luật dân 2015) Căn pháp lý: khoản 1, Điều 22 Bộ luật dân 2015 điểm c khoản Điều Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nhận định Hội liên hiệp phụ nữ có quyền u cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền định hủy kết trái pháp luật bị ép buộc => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản điểm d, khoản 2, Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định người có quyền u cầu hủy việc kết trái pháp luật Hội liên hiệp phụ nữ có quyền u cầu Tòa án có thẩm quyền định hủy kết trái pháp luật bị ép buộc người bị ép buộc đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hủy việc kết trái pháp luật Nếu người bị ép buộc không đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hủy việc kết trái pháp luật Hội liên hiệp phụ nữ khơng có quyền u cầu Tòa án định hủy kết hôn trái pháp luật trường hợp Căn pháp lý: khoản điểm d, khoản 2, Điều 10 Luật Hơn nhân gia đình 2014 Nhận định Con người vợ sinh thời kỳ nhân khơng phải chung vợ chồng Đáp án: => Nhận định Đúng Căn theo quy định Điều 94 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định việc xác định cha, mẹ trường hợp mang thai hộ mục đích nhân đạo Con sinh trường hợp mang thai hộ mục đích nhân đạo chung vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm sinh Do đó, trường hợp mang thai hộ vi mục đích nhân đạo người vợ sinh thời kỳ nhân khơng phải chung vợ chồng mà vợ chồng nhờ mang thai hộ Căn pháp lý: khoản điểm d, khoản 2, Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nhận định Yêu sách cải kết việc đòi hỏi vật chất cách đáng coi điều kiện để kết hôn => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 12, Điều 3, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định giải thích từ ngữ u sách cải kết u sách cải nhân việc đòi hỏi vật chất cách đáng coi điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết tự nguyện nam, nữ Trường hợp đòi hỏi vật chất đáng không nhằm cản trở việc kết tự nguyện nam, nữ không xem Yêu sách cải hôn nhân Căn pháp lý: khoản 12, Điều 3, Luật Hơn nhân gia đình 2014 Nhận định Trong trường hợp, việc nhập tài sản riêng vợ chồng vào khối tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân phải lập văn => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản khoản 2, Điều 45, Luật Hôn nhân gia đình 2014 việc nhập tài sản riêng vợ, chồng vào tài sản chung thực theo thỏa thuận vợ chồng, khơng cần lập văn Tuy nhiên, trường hợp việc giao dịch đến tài sản phải tn thủ hình thức theo quy định pháp luật việc nhập tài sản bất động sản tài sản riêng vợ chồng vào khối tài sản chung vợ chồng thỏa thuận bắt buộc phải lập thành văn Căn pháp lý: khoản khoản 2, Điều 45, Luật Hơn nhân gia đình 2014 Nhận định Nghĩa vụ quyền tài sản người nhận làm nuôi với cha mẹ đẻ họ chấm dứt kể từ ngày quan hệ nuôi xác lập => Nhận định Sai Căn theo quy định khoản 4, Điều 24 Luật Nuôi nuôi năm 2010 quy định Hệ việc ni ni thì: Trừ trường hợp cha mẹ đẻ cha mẹ ni có thỏa thuận khác, nghĩa vụ quyền tài sản người nhận làm nuôi với cha mẹ đẻ họ chấm dứt kể từ ngày quan hệ ni xác lập Do đó, cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi thỏa thuận việc cha mẹ đẻ trì nghĩa vụ quyền tài sản cha mẹ đẻ người nhận làm ni nghĩa vụ quyền tài sản người nhận làm nuôi với cha mẹ đẻ họ không bị chấm dứt Căn pháp lý: khoản 4, Điều 24 Luật Nuôi ni năm 2010 II Phần tập tình (4 điểm) Năm 2000, ông Nguyễn Văn Tâm bà Trần Thị Sự kết hôn Sau thời gian chung sống, ông Tâm tới tỉnh TG chung sống vợ chồng với chị Lê Văn Tư Trong khoảng thời gian này, ông Tâm tạo lập với chị Tư 01 mảnh đất trị giá 900 triệu đồng Năm 2017, bà Sự vay 100 triệu đồng người quen biết với số tiền kinh doanh (trong thời gian ông Tâm bỏ đi) mua nhà thành phố H trị giá 600 triệu đồng Đầu năm 2018, bà Sự vay thêm 300 triệu để sản xuất, kinh doanh Đến tháng 11/2018, ơng Tâm trở u cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải việc ly hôn chia tài sản nhà thành phố H Ơng Tâm cho khơng có trách nhiệm với khoản nợ bà Sự bà Sự tự xác lập mà khơng có thỏa thuận hay đồng ý ông Tâm Nếu anh chị quan có thẩm quyền, giải yêu cầu ông Tâm Đáp án: Yêu cầu giải việc ly hôn ông Tâm Căn theo quy định khoản khoản 3, Điều 51 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 quy định Quyền yêu cầu giải ly hôn ơng Tâm có quyền u cầu Tòa án giải ly Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ việc giải theo quy định pháp luật tố tụng dân (Điều 53 Điều 54 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014) Căn pháp lý: khoản khoản 3, Điều 51, Điều 53 Điều 54 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Yêu cầu chia tài sản chung ông Tâm Các tài sản chung ông Tâm bà Sự tạo lập thời kỳ hôn nhân gồm: phần tài sản ông Tâm chị Tư trị giá 450 triệu đồng (900 triệu / 2), 01 nhà trị giá khoảng 600 triệu đồng Nghĩa vụ tài sản số tiền 300 triệu đồng Trường hợp ông Tâm bà Sự thỏa thuận với việc chia tài sản chung tài sản chung chia theo thỏa thuận bên Trong trường hợp ông Tâm bà Sự không thỏa thuận với việc thỏa thuận không đầy đủ không rõ ràng việc chia tài sản chung việc chia tài sản tuân thủ giải tài sản vợ chồng ly hôn theo quy định điều từ Điều 59 đến Điều 64 Luật Hơn nhân gia đình 2014 quy định chia tài sản Luật Tố tụng dân năm 2015 Căn theo quy định Điều 59 Luật Hơn nhân gia đình 2014 sản chung vợ chồng chia đơi có tính đến yếu tố liệt kê khoản 2, Điều 59 Luật Hơn nhân gia đình 2014: Cơng sức đóng góp vợ, chồng vào việc tạo lập, trì phát triển khối tài sản chung, Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng,… Có thể thấy tài sản chung nhà trị giá 600 triệu bà Sự cơng sức đóng góp bà Sự nhiều hơn, tương tự với phần tài sản ông Tâm tạo lập với bà Tư cơng sức ông Tâm nhiều Về nghĩa vụ tài sản, số tiền 100 triệu đồng bà Sự vay để mua nhà nghĩa vụ chung ông Tâm bà Sự số tiền góp phần tạo lập nên tài sản chung Do đó, ơng Tâm có trách nhiệm bà Sự liên đới chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản Việc ơng Tâm cho khơng có trách nhiệm với khoản nợ khơng xác Còn số tiền 200 triệu đồng mà bà Sự vay để kinh doanh riêng không thuộc trường hợp quy định Điều 37 Luật Hơn nhân gia đình 2014 nghĩa vụ chung tài sản vợ chồng nên bà Sự phải tự chịu trách nhiệm với phần nghĩa vụ tài sản ... quy định khoản 2, Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Căn pháp lý: Điều 38 Điều 59 Luật Hơn nhân gia đình 2014. ĐỀ THI SỐ Thời gian: 60 phút (Sinh viên sử dụng văn pháp luật) I Phần nhận định (6... Hơn nhân gia đình 2014, quy định quyền nghĩa vụ vợ, chồng việc đáp ứng nhu cầu thi t yếu gia đình trường hợp vợ chồng khơng có tài sản chung tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thi t yếu gia. .. điểm d, khoản 1, Điều Luật Hôn nhân gia đình 2014 chị Y anh H vợ chồng hợp pháp (chưa dù không đăng ký kết hôn) nên việc anh H kết hôn với chị D việc kết hôn trái pháp luật kết hôn với chị D anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn luật hôn nhân và gia đình (có đáp án) 2018, Đề thi môn luật hôn nhân và gia đình (có đáp án) 2018, Nhận định 6. Các trường hợp kết hôn trái pháp luật đều bị Tòa án giải quyết hủy khi có yêu cầu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay