HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

16 15 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:28

HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG-THỰC VẬT Các Thành viên, Khẳng định không Thành viên bị ngăn cấm thông qua thi hành biện pháp cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ người, động vật thực vật, với yêu cầu biện pháp không áp dụng để tạo phân biệt đối xử tùy tiện vô Thành viên có điều kiện để dẫn đến hạn chế thương mại quốc tế; Mong muốn cải thiện sức khoẻ người, sức khoẻ động vật tình hình vệ sinh thực vật tất Thành viên; Ghi nhận biện pháp vệ sinh động-thực vật thường áp dụng sở hiệp định hay nghị định thư song phương; Mong muốn lập quy tắc quy ước để hướng dẫn việc xây dựng, thông qua thi hành biện pháp vệ sinh động-thực vật để giảm thiểu tác động tiêu cực chúng thương mại; Cơng nhận đóng góp quan trọng tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế lĩnh vực này; Mong muốn tiếp tục sử dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật hài hoà Thành viên sở tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng, kể Uỷ ban An tồn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ quốc tế tổ chức quốc tế khu vực có liên quan hoạt động khn khổ Cơng ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế không yêu cầu Thành viên phải thay đổi mức độ bảo vệ đời sống hay sức khoẻ người, động vật, thực vật mình; Cơng nhận Thành viên phát triển gặp khó khăn đặc biệt tuân thủ biện pháp vệ sinh động-thực vật Thành viên nhập khẩu, gặp khó khăn việc xâm nhập thị trường, gặp khó khăn việc hình thành áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật lãnh thổ mình, mong muốn hỗ trợ cố gắng họ lĩnh vực Mong muốn làm rõ quy tắc áp dụng điều khoản GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật, đặc biệt điều khoản Điều XX(b);1 Dưới thoả thuận sau: Điều 1 Trong Hiệp định này, việc tham chiếu đến Điều XX(b) bao gồm tiêu đề Điều Các điều khoản chung Hiệp định áp dụng cho tất biện pháp vệ sinh động-thực vật trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến thương mại quốc tế Các biện pháp xây dựng áp dụng phù hợp với điều khoản Hiệp định Các định nghĩa nêu Phụ lục A áp dụng cho Hiệp định Các phụ lục phần thống Hiệp định Khơng có điều Hiệp định ảnh hưởng đến quyền Thành viên theo Hiệp định Các hàng rào kỹ thuật thương mại liên quan đến biện pháp không thuộc phạm vi Hiệp định Điều Các quyền nghĩa vụ Các Thành viên có quyền sử dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ người, động vật thực vật với điều kiện biện pháp khơng trái với điều khoản Hiệp định Các Thành viên phải đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật áp dụng mức độ cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ người, động vật thực vật dựa nguyên tắc khoa học khơng trì thiếu khoa học xác đáng, trừ nêu khoản Điều Các Thành viên phải đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật họ không phân biệt đối xử cách tuỳ tiện vơ Thành viên có điều kiện giống tương tự nhau, kể điều kiện lãnh thổ họ lãnh thổ Thành viên khác Các biện pháp vệ sinh động-thực vật phải áp dụng mà không tạo nên hạn chế trá hình thương mại quốc tế Các biện pháp vệ sinh động-thực vật tuân thủ điều khoản liên quan Hiệp định dược coi phù hợp với nghĩa vụ Thành viên theo quy định GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật, đặc biệt quy định Điều XX(b) Điều Sự Hài hoà Để hài hoà biện pháp vệ sinh động-thực vật sở chung được, Thành viên lấy tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế, có, làm sở cho biện pháp vệ sinh động-thực vật mình, trừ nêu khác Hiệp định đặc biệt khoản 2 Các biện pháp vệ sinh động-thực vật tuân thủ tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế cho cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ người, động vật, thực vật coi phù hợp với điều khoản liên quan Hiệp định GATT 1994 Các Thành viên áp dụng hay trì biện pháp vệ sinh động-thực vật cao biện pháp dựa tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế có liên quan, có chứng minh khoa học, mức bảo vệ động-thực vật mà Thành viên coi phù hợp theo quy định liên quan khoản từ đến Điều 5.2 Mặc dù vậy, tất biện pháp dẫn đến mức độ bảo vệ động-thực vật khác với biện pháp dựa tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế không trái với điều khoản khác Hiệp định Các Thành viên tham gia đầy đủ, giới hạn nguồn lực mình, vào tổ chức quốc tế liên quan quan phụ thuộc tổ chức đó, đặc biệt Uỷ ban An tồn thực phẩm, Văn phòng Kiểm dịch quốc tế tổ chức quốc tế khu vực hoạt động khuôn khổ Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế và, phạm vi tổ chức này, thúc đẩy việc xây dựng rà soát định kỳ tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị khía cạnh biện pháp vệ sinh động-thực vật Uỷ ban Biện pháp vệ sinh động-thực vật nêu khoản từ đến Điều 12 (trong Hiệp định gọi "Uỷ ban") xây dựng thủ tục để giám sát q trình hài hồ quốc tế điều phối nỗ lực lĩnh vực với tổ chức quốc tế liên quan Điều Tính tương đương Các Thành viên chấp nhận biện pháp vệ sinh động-thực vật tương đương Thành viên khác, biện pháp khác với biện pháp họ biện pháp Thành viên khác bn bán sản phẩm đó, Thành viên xuất chứng minh cách khách quan cho Thành viên nhập biện pháp tương ứng với mức bảo vệ động-thực vật Thành viên nhập Để chứng minh điều đó, có yêu cầu, Thành viên nhập tiếp cận hợp lý để tra, thử nghiệm tiến hành thủ tục liên quan khác Các Thành viên, yêu cầu, tiến hành tham vấn với mục tiêu đạt thoả thuận song phương đa phương công nhận tính tương đương biện pháp vệ sinh động-thực vật Đối với khoản Điều 3, có sở khoa học sở kiểm tra thẩm định thông tin khoa học có theo điều khoản liên quan Hiệp định này, Thành viên xác định tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế liên quan không đủ để đạt mức bảo vệ động-thực vật phù hợp Điều Đánh giá rủi ro xác định mức độ bảo vệ động-thực vật phù hợp Các Thành viên đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật dựa việc đánh giá, tương ứng với thực tế, rủi ro sống sức khoẻ người, động vật, thực vật, có tính đến kỹ thuật đánh giá rủi ro tổ chức quốc tế liên quan xây dựng nên Khi đánh giá rủi ro, Thành viên tính đến chứng khoa học có; q trình phương pháp sản xuất liên quan; phương pháp tra, lấy mẫu thử nghiệm liên quan; tính phổ biến số bệnh hay lồi sâu định; khu vực khơng có sâu khơng có bệnh; điều kiện sinh thái môi trường liên quan; kiểm dịch cách xử lý khác Khi đánh giá rủi ro sống sức khoẻ người, động vật, thực vật xác định biện pháp áp dụng để có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp khỏi rủi ro đó, Thành viên phải tính đến yếu tố kinh tế liên quan: khả thiệt hại thua lỗ sản xuất hay tiêu thụ có sâu bệnh xâm nhập, xuất hay lan truyền; chi phí việc kiểm tra hay loại bỏ sâu bệnh lãnh thổ Thành viên nhập khẩu; tính hiệu chi phí phương cách hạn chế rủi ro Các Thành viên, xác định mức bảo vệ động-thực vật phù hợp, tính đến mục tiêu giảm tối thiểu tác động thương mại bất lợi Với mục tiêu quán việc áp dụng khái niệm mức bảo vệ độngthực vật phù hợp chống lại rủi ro sống sức khoẻ người, động vật, thực vật, Thành viên tránh phân biệt tùy tiện vô mức bảo vệ xem tương ứng trường hợp khác, phân biệt dẫn đến phân biệt đối xử hạn chế trá hình dối với thương mại quốc tế Các Thành viên hợp tác Uỷ ban nêu khoản 1, Điều 12 để định hướng dẫn giúp đưa điều khoản vào thực tế Trong định hướng dẫn đó, Uỷ ban xem xét yếu tố liên quan, kể tính chất đặc biệt rủi ro sức khoẻ người mà người tự mắc vào Không phương hại đến khoản Điều 3, thiết lập hay trì biện pháp vệ sinh động-thực vật để có mức bảo vệ động-thực vật cần thiết, Thành viên phải đảm bảo biện pháp khơng gây hạn chế thương mại biện pháp cần có để đạt mức bảo vệ động-thực vật cần thiết, có tính đến tính khả thi kỹ thuật kinh tế 3 Đối với khoản Điều 5, biện pháp không làm hạn chế thương mại mức yêu cầu trừ có biện pháp khác, có tính đến khả thi kt kỹ thuật, có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hạn chế thương mại Trong trường hợp chứng khoa học liên quan chưa đủ, Thành viên tạm thời áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật sở thông tin chun mơn sẵn có, kể thơng tin từ tổ chức quốc tế liên quan từ biện pháp vệ sinh động-thực vật Thành viên khác áp dụng Trong trường hợp đó, Thành viên phải thu thập thông tin bổ sung cần thiết để có đánh giá rủi ro khách quan rà soát biện pháp vệ sinh động-thực vật cách tương ứng khoảng thời gian hợp lý Khi Thành viên có lý để tin biện pháp vệ sinh động-thực vật Thành viên khác áp dụng hay trì làm kìm hãm, có khả kìm hãm, xuất biện pháp khơng dựa tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan, tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị khơng tồn tại, Thành viên trì biện pháp yêu cầu phải giải thích lý biện pháp vệ sinh động-thực vật Điều Thích ứng với điều kiện khu vực, kể khu vực khơng có sâu-bệnh sâu-bệnh Các Thành viên đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật thích ứng với đặc tính vệ sinh động-thực vật khu vực sản xuất sản phẩm khu vực sản phẩm đưa đến, cho dù khu vực nước, phần nước phần nhiều nước Khi đánh giá đặc tính vệ sinh động-thực vật khu vực, với yếu tố khác, Thành viên phải tính đến mức độ phổ biến lồi sâu hay bệnh đặc trưng, chương trình diệt trừ kiểm sốt sâu bệnh có, tiêu chí hướng dẫn tương ứng tổ chức quốc tế xây dựng nên Các Thành viên cơng nhận khái niệm khu vực khơng có sâu-bệnh khu vực sâu-bệnh Việc xác định khu vực phải dựa yếu tố địa lý, hệ sinh thái, giám sát kiểm dịch, tính đến hiệu việc kiểm tra vệ sinh động-thực vật Các Thành viên xuất tuyên bố khu vực lãnh thổ khu vực khơng có sâu-bệnh khu vực sâu-bệnh cần phải cung cấp chứng cần thiết để chứng minh cách khách quan với thành viên nhập khu vực là, trì, khu vực khơng có sâu bệnh khu vực sâu bệnh Để làm việc này, có yêu cầu, Thành viên nhập tiếp cận hợp lý để tra, thử nghiệm tiến hành thủ tục liên quan khác Điều Minh bạch sách Các Thành viên thông báo thay đổi biện pháp vệ sinh độngthực vật cung cấp thông tin biện pháp vệ sinh động-thực vật theo điều khoản Phụ lục B Điều Kiểm tra, tra thủ tục chấp thuận Các Thành viên tuân thủ điều khoản Phụ lục C hoạt động kiểm tra, tra thủ tục chấp thuận, kể hệ thống quốc gia chấp thuận sử dụng phụ gia thực phẩm đặt dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật, mặt khác đảm bảo thủ tục họ không trái với điều khoản Hiệp định Điều Trợ giúp kỹ thuật Các Thành viên trí tạo thuận lợi cho việc dành trợ giúp kỹ thuật cho Thành viên khác, đặc biệt Thành viên phát triển, thông qua quan hệ song phương qua tổ chức quốc tế thích hợp Sự trợ giúp lĩnh vực công nghệ xử lý, nghiên cứu sở hạ tầng, kể việc thành lập quan quản lý quốc gia, dạng tư vấn, tín dụng, qun góp viện trợ khơng hồn lại, kể mục đích cung cấp trình độ kỹ thuật, đào tạo thiết bị phép nước điều chỉnh tuân theo biện pháp vệ sinh động-thực vật cần thiết để có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp thị trường xuất Khi cần có đầu tư để Thành viên phát triển nước xuất đáp ứng yêu cầu vệ sinh động-thực vật Thành viên nhập khẩu, Thành viên nhập xem xét việc trợ giúp kỹ thuật cho phép Thành viên phát triển trì mở rộng hội xâm nhập thị trường cho sản phẩm có liên quan Điều 10 Đối xử đặc biệt khác biệt Khi chuẩn bị áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật, Thành viên tính đến nhu cầu đặc biệt Thành viên phát triển, đặc biệt Thành viên phát triển Nếu mức bảo vệ động-thực vật phù hợp cho phép áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật mới, thời gian dài để thích ứng dành cho sản phẩm có nhu cầu Thành viên phát triển để trì hội xuất họ Để đảm bảo Thành viên phát triển tuân thủ điều khoản Hiệp định này, Uỷ ban phép, có yêu cầu, dành cho nước ngoại lệ thời gian định cụ thể toàn hay phần nghĩa vụ theo Hiệp định này, có tính đến nhu cầu tài chính, thương mại phát triển nước Các Thành viên khuyến khích tạo thuận lợi cho Thành viên phát triển tham gia tích cực vào tổ chức quốc tế liên quan Điều 11 Tham vấn giải tranh chấp Các điều khoản Điều XXII XXIII GATT 1994 nói rõ áp dụng Bản ghi nhớ Giải Tranh chấp áp dụng cho tham vấn giải tranh chấp Hiệp định này, trừ Hiệp định có quy định cụ thể khác Trong tranh chấp theo Hiệp định có liên quan đến vấn đề khoa học hay kỹ thuật, ban hội thẩm xin ý kiến chuyên gia ban hội thẩm chọn với bên tranh chấp Trong việc này, thấy thích hợp, ban hội thẩm lập nhóm chuyên gia kỹ thuật tư vấn, tham vấn với tổ chức quốc tế liên quan theo yêu cầu bên tranh chấp ban hội thẩm tự đề Không có điều Hiệp định phương hại đến quyền Thành viên theo hiệp định quốc tế, kể quyền dựa vào hoà giải cấu giải tranh chấp tổ chức quốc tế khác hay lập theo hiệp định quốc tế Điều 12 Quản lý Uỷ ban Các biện pháp vệ sinh động-thực vật thành lập để làm diễn đàn tham vấn thường xuyên Uỷ ban thực chức cần thiết để thực thi điều khoản Hiệp định thúc đẩy mục đích Hiệp định, đặc biệt mặt hài hồ hóa Uỷ ban định phương pháp đồng thuận Uỷ ban khuyến khích hỗ trợ việc tham vấn đàm phán đặc biệt Thành viên vấn đề vệ sinh động-thực vật cụ thể Uỷ ban khuyến khích tất Thành viên sử dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế thực tham vấn nghiên cứu kỹ thuật với mục đích tăng phối hợp thống hệ thống phương pháp quốc tế quốc gia để chấp thuận việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm đặt dung sai tạp chất cho thực phẩm, đồ uống hay thức ăn động vật Uỷ ban trì liên lạc chặt chẽ với tổ chức quốc tế liên quan lĩnh vực bảo vệ động-thực vật, đặc biệt với Uỷ ban An tồn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ Quốc tế Ban Thư ký Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế, với mục đích có tư vấn khoa học kỹ thuật tốt cho việc quản lý Hiệp định để đảm bảo tránh nỗ lực trùng lặp không cần thiết Uỷ ban xây dựng thủ tục giám sát q trình hài hồ quốc tế sử dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế Để làm việc này, Uỷ ban với tổ chức quốc tế liên quan lập danh sách tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan đến biện pháp vệ sinh động-thực vật mà Uỷ ban cho có tác động lớn đến thương mại Danh sách bao gồm tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế mà Thành viên áp dụng làm điều kiện cho hàng nhập sở sản phẩm nhập tuân thủ tiêu chuẩn xâm nhập thị trường Thành viên Trong trường hợp Thành viên không áp dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên phải nguyên nhân đặc biệt họ có coi tiêu chuẩn chưa đủ để đạt mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hay không Nếu Thành viên xem xét lại quan điểm mình, với việc việc áp dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế dùng làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên phải giải thích thay đổi thơng báo cho Ban Thư ký tổ chức quốc tế liên quan, việc thơng báo giải thích đưa theo thủ tục Phụ lục B Để tránh trùng lặp không cần thiết, Uỷ ban định sử dụng cách thích hợp thông tin từ thủ tục, đặc biệt thủ tục thơng báo, có hiệu lực tổ chức quốc tế liên quan Trên sở sáng kiến Thành viên, Uỷ ban thơng qua kênh thích hợp mời tổ chức quốc tế liên quan quan phụ thuộc tổ chức khảo sát vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị, kể lý giải thích việc khơng sử dụng nêu khoản Uỷ ban rà soát việc điều hành việc thực Hiệp định ba năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, sau có nhu cầu Nếu thích hợp, Uỷ ban trình lên Hội đồng Thương mại Hàng hoá đề nghị sửa đổi văn Hiệp định có xét đến kinh nghiệm thu thập từ việc thực Hiệp định yếu tố khác Điều 13 Thực Các Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tuân thủ nghĩa vụ nêu Hiệp định Các Thành viên hình thành thực biện pháp chế tích cực để hỗ trợ việc thuân thủ điều khoản Hiệp định không quan phủ trung ương Các Thành viên có biện pháp hợp lý để quan phi phủ lãnh thổ mình, tổ chức khu vực mà quan liên quan lãnh thổ họ thành viên, tuân thủ điều khoản Hiệp định Ngồi ra, Thành viên khơng có biện pháp trực tiếp hay gián tiếp yêu cầu hay khuyến khích tổ chức khu vực phi phủ quan phủ địa phương hành động trái với điều khoản Hiệp định Các Thành viên đảm bảo họ dựa vào tổ chức phi phủ việc thực biện pháp vệ sinh động-thực vật tổ chức tuân thủ điều khoản Hiệp định Điều 14 Điều khoản cuối Các Thành viên phát triển hỗn áp dụng điều khoản Hiệp định khoảng thời gian năm năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực biện pháp vệ sinh động-thực vật họ có ảnh hưởng đến nhập sản phẩm nhập Các Thành viên phát triển khác hỗn áp dụng điều khoản Hiệp định này, khoản Điều Điều 7, hai năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực biện pháp vệ sinh động-thực vật có họ có ảnh hưởng đến nhập sản phẩm nhập khẩu, việc áp dụng khơng thực thiếu trình độ kỹ thuật, sở hạ tầng hay nguồn lực kỹ thuật PHỤ LỤC A CÁC ĐỊNH NGHĨA4 Biện pháp vệ sinh động-thực vật - Bất kỳ biện pháp áp dụng để: (a) (b) bảo vệ sống sức khoẻ động vật thực vật lãnh thổ Thành viên khỏi nguy xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu, bệnh, vật mang bệnh hay vật gây bệnh; bảo vệ sống sức khoẻ người động vật lãnh thổ Thành viên khỏi nguy từ chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất vật gây bệnh thực phẩm, đồ uống thức ăn gia súc; (c) bảo vệ sống sức khoẻ người lãnh thổ Thành viên khỏi nguy từ bệnh động vật, thực vật hay sản phẩm chúng đem lại từ việc xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu hại; (d) ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác lãnh thổ Thành viên khỏi xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu hại Các biện pháp vệ sinh động-thực vật bao gồm tất luật, nghị định, quy định, yêu cầu thủ tục, kể tiêu chí sản phẩm cuối cùng; trình phương pháp sản xuất; thử nghiệm, tra, chứng nhận thủ tục chấp thuận; xử lý kiểm dịch kể yêu cầu gắn với việc vận chuyển động vật hay thực vật hay gắn với nguyên liệu cần thiết cho tồn chúng vận chuyển; điều khoản phương pháp thống kê có liên quan, thủ tục lấy mẫu phương pháp đánh giá nguy cơ, yêu cầu đóng gói dán nhãn liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm Hài hoà - Việc Thành viên khác xây dựng, công nhận áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật chung Các tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế (a) an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị Uỷ ban An toàn thực phẩm xây dựng liên quan đến chất phụ gia thực phẩm, thuốc thú y dư lượng thuốc trừ sâu, tạp chất, phương pháp phân tích lấy mẫu, mã số hướng dẫn thực hành vệ sinh; Trong định nghĩa này, "động vật" bao gồm cá động vật hoang dã; "thực vật" bao gồm rừng thảo mộc hoang; "sâu" bao gồm cỏ dại; "tạp chất" bao gồm dư lượng thuốc trừ sâu thuốc thú y chất ngoại lai 10 (b) sức khoẻ động vật, tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị xây dựng bảo trợ Văn phòng Kiểm dịch động vật quốc tế; (c) thực vật, tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế xây dựng bảo trợ Ban Thư ký Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế hợp tác tổ chức khu vực hoạt động khuôn khổ Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế; (d) vấn đề không thuộc phạm vi tổ chức nói trên, tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị phù hợp công bố tổ chức quốc tế khác có liên quan mà Thành viên gia nhập Uỷ ban xác định Đánh giá nguy - Việc thẩm định tình trạng có xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu bệnh lãnh thổ Thành viên nhập theo biện pháp vệ sinh động-thực vật áp dụng hậu sinh học kinh tế kèm; việc thẩm định khả tác động có hại đến sức khoẻ người hay động vật từ có mặt chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hay vật gây bệnh thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật Mức bảo vệ động-thực vật phù hợp - Mức bảo vệ Thành viên xây dựng nên biện pháp vệ sinh động-thực vật để bảo vệ sống hay sức khoẻ người, động vật hay thực vật lãnh thổ coi phù hợp Ghi chú: Nhiều Thành viên gọi khái niệm "mức nguy chấp nhận được" Khu vực khơng có sâu-bệnh - Một khu vực, dù nước, phần nước, tất phần nhiều nước, quan có thẩm quyền xác định, khơng có lồi sâu hay bệnh cụ thể Ghi chú: Một khu vực sâu-bệnh bao bọc, bị bao bọc liền kề với khu vực - dù phần nước vùng địa lý bao gồm nhiều phần hay tất số nước - khơng có lồi sâu hay bệnh cụ thể, có biện pháp kiểm tra khu vực ví dụ lập vùng bảo vệ, giám sát vùng đệm để hạn chế diệt trừ lồi sâu hay bệnh Khu vực sâu-bệnh - Một khu vực, dù nước, phần nước, tất phần số nước, quan có thẩm quyền xác định, lồi sâu hay bệnh cụ thể tồn mức thấp có biện pháp giám sát, kiểm tra diệt trừ hữu hiệu 11 PHỤ LỤC B MINH BẠCH CÁC QUY ĐỊNH VỆ SINH ĐỘNG-THỰC VẬT Công bố quy định Các Thành viên đảm bảo tất quy định vệ sinh động-thực vật ban hành công bố cho Thành viên quan tâm biết quy định Trừ trường hợp khẩn cấp, Thành viên dành khoảng thời gian hợp lý việc công bố quy định vệ sinh động-thực vật thời điểm quy định có hiệu lực để nhà sản xuất Thành viên xuất khẩu, đặc biệt Thành viên phát triển, điều chỉnh sản phẩm phương pháp sản xuất theo yêu cầu Thành viên nhập Điểm hỏi đáp Mỗi Thành viên đảm bảo có điểm hỏi-đáp chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi hợp lý từ Thành viên có quan tâm cung cấp tài liệu liên quan đến: (a) quy định vệ sinh động thực-vật ban hành đề xuất lãnh thổ Thành viên đó; (b) thủ tục kiểm tra tra, quy trình sản xuất kiểm dịch, thủ tục chấp thuận dung sai thuốc trừ sâu chất phụ gia thực phẩm có hiệu lực lãnh thổ Thành viên đó; (c) thủ tục đánh giá rủi ro, yếu tố cần xem xét đánh giá, việc xác định mức bảo vệ động-thực vật phù hợp; (d) gia nhập tham gia Thành viên quan liên quan lãnh thổ Thành viên vào tổ chức hệ thống vệ sinh động thực-vật quốc tế khu vực, hiệp định thoả thuận song phương đa phương phạm vi Hiệp định này, văn hiệp định thoả thuận Các Thành viên đảm bảo Thành viên có quan tâm yêu cầu cung cấp tài liệu cung cấp với giá (nếu có), trừ chi phí vận chuyển, cho cơng dân6 Thành viên liên quan Các biện pháp vệ sinh động-thực vật luật, nghị định, thông tư áp dụng chung 12 Khi "công dân" nhắc đến Hiệp định, trường hợp lãnh thổ hải quan riêng rẽ Thành viên WTO, thuật ngữ hiểu thể nhân hay pháp nhân cư trú có sở công nghiệp thương mại thực tế hoạt động lãnh thổ hải quan 12 Thủ tục thơng báo Nếu khơng có tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế nội dung quy định vệ sinh động-thực vật dự kiến đưa không giống với nội dung tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế, quy định có tác động quan trọng đến thương mại Thành viên khác, Thành viên sẽ: (a) thông báo vào giai đoạn đầu cho Thành viên có quan tâm biết đề xuất áp dụng quy định đó; (b) thơng báo cho Thành viên khác, thông qua Ban Thư ký, sản phẩm chịu tác động quy định với giải trình ngắn gọn mục đích sở quy định Việc thơng báo phải tiến hành vào giai đoạn đầu, quy định sửa đổi ý kiến nhận xét xem xét đến; (c) cung cấp theo yêu cầu Thành viên khác quy định dự kiến đưa có thể, chỗ nội dung khác biệt với tiêu chuẩn, hướng dẫn khuyến nghị quốc tế; (d) dành thời gian hợp lý cho Thành viên, không phân biệt đối xử Thành viên đó, để có nhận xét văn bản, thảo luận nhận xét có yêu cầu lưu tâm đến nhận xét kết thảo luận Tuy nhiên, xuất hay đe doạ xuất vấn đề khẩn cấp bảo vệ sức khoẻ Thành viên, Thành viên bỏ qua bước nêu khoản Phụ lục thấy cần thiết, với điều kiện Thành viên đó: Nha (a) thông báo cho Thành viên khác, thông qua Ban Thư ký, quy định sản phẩm chịu tác động với giải trình ngắn gọn mục đích sở quy định, kể chất (các) vấn đề khẩn cấp; (b) yêu cầu, phải cung cấp quy định cho Thành viên khác; (c) cho phép Thành viên khác nhận xét văn bản, thảo luận nhận xét có yêu cầu lưu tâm đến nhận xét kết thảo luận Thơng báo cho Ban Thư ký tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Các Thành viên phát triển, Thành viên khác yêu cầu, cung cấp tài liệu trường hợp tài liệu lớn cung cấp tóm tắt tài liệu thơng báo cụ thể tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha 13 Ban Thư ký chuyển thơng báo tới tất Thành viên tổ chức quốc tế có quan tâm lưu ý Thành viên phát triển thông báo liên quan đến sản phẩm mà họ quan tâm 10 Các Thành viên cử quan phủ trung ương chịu trách nhiệm, tầm quốc gia, thực điều khoản liên quan đến thủ tục thông báo theo khoản 5, 6, Phụ lục Các bảo lưu chung 11 Khơng có điều Hiệp định hiểu yêu cầu: (a) cung cấp chi tiết dự thảo cơng bố văn ngồi thứ tiếng Thành viên trừ việc nêu khoản Phụ lục này; (b) Thành viên tiết lộ thông tin mật ảnh hưởng đến việc thực thi luật pháp vệ sinh động thực-vật phương hại đến quyền lợi thương mại đáng doanh nghiệp 14 PHỤ LỤC C KIỂM TRA, THANH TRA VÀ THỦ TỤC CHẤP THUẬN7 Đối với thủ tục nhằm kiểm tra đáp ứng biện pháp vệ sinh động-thực vật, Thành viên đảm bảo: (a) thủ tục thực hồn thành khơng gây chậm trễ q đáng không thuận lợi sản phẩm nhập so với sản phẩm tương tự nước; (b) công bố thời gian xử lý chuẩn thủ tục thông báo thời gian xử lý dự kiến cho người bị kiểm tra có yêu cầu; nhận hồ sơ, quan có thẩm quyền phải kiểm tra hoàn chỉnh tài liệu thông báo cho người bị kiểm tra cách đầy đầy đủ xác thiếu sót; quan thẩm quyền phải chuyển sớm tốt kết thủ tục cách đầy đầy đủ xác tới người bị kiểm tra để có hành động sửa chữa cần thiết; hồ sơ có thiếu sót, quan thẩm quyền phải xử lý thủ tục hiệu tốt người bị kiểm tra yêu cầu; có yêu cầu, người bị kiểm tra phải thông báo tiến trình thủ tục chậm trễ với lời giải thích; (c) u cầu thơng tin hạn chế mức cần thiết cho kiểm tra, tra phù hợp thủ tục chấp thuận, kể việc chấp thuận sử dụng chất phụ gia thực phẩm định dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật; (d) bí mật thơng tin sản phẩm nhập cung cấp có việc kiểm tra, thành chấp thuận phải tôn trọng mức không ưu đãi sản phẩm nước bảo vệ quyền lợi thương mại đáng; (e) yêu cầu kiểm tra, tra chấp thuận vật mẫu sản phẩm hạn chế mức hợp lý cần thiết; (f) khoản phí gắn với thủ tục sản phẩm nhập công khoản phí đánh vào sản phẩm nội địa tương tự sản phẩm xuất xứ từ Thành viên khác khơng cao chi phí thực thủ tục đó; (g) áp dụng tiêu chí phương tiện sử dụng thủ tục việc chọn mẫu sản phẩm nhập sản phẩm nội địa Ngoài công việc khác, kiểm tra, tra thủ tục chấp thuận bao gồm thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm xác nhận 15 nhằm giảm tối thiểu bất tiện cho người bị kiểm tra, người nhập khẩu, người xuất đại lý họ; (h) thông số sản phẩm thay đổi việc kiểm tra tra theo quy định áp dụng, thủ tục sản phẩm bị thay đổi hạn chế cần thiết để xác định xem sản phẩm có đáp ứng quy định liên quan hay khơng; (i) có thủ tục xem xét khiếu nại liên quan đến hoạt động thủ tục hành động sửa chữa khiếu nại có sở Nếu Thành viên có hệ thống chấp thuận việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm định dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật mà hệ thống cấm hạn chế xâm nhập thị trường nội địa sản phẩm thiếu chấp thuận, Thành viên nhập xem xét việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế liên quan làm sở xâm nhập thị trường có định cuối Nếu biện pháp vệ sinh động-thực vật đặt yêu cầu kiểm tra mức sản xuất, Thành viên có sở sản xuất đặt lãnh thổ có giúp đỡ cần thiết để hỗ trợ việc kiểm tra hoạt động quan kiểm tra Khơng có điều Hiệp định ngăn cản Thành viên thực việc tra hợp lý bên lãnh thổ 16
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT, HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay