Quy tắc tố tụng trọng tài tmqt vn 2004

11 15 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:26

Quy tắc Tố tụng Trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Điều Phạm vi áp dụng Quy tắc áp dụng để giải vụ tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại khi: Các bên có thoả thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và/hoặc chọn Quy tắc tố tụng trọng tài Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải vụ tranh chấp; Các bên có thoả thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải vụ tranh chấp khơng có thoả thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài khác Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy tắc này, từ ngữ hiểu sau: “Trung tâm” Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam “Danh sách Trọng tài viên” Danh sách Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam “Hội đồng Trọng tài” gồm ba Trọng tài viên Trọng tài viên “Tranh chấp có yếu tố nước ngoài” tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại mà bên bên người nước ngoài, pháp nhân nước tham gia để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát sinh nước tài sản liên quan đến tranh chấp nước ngồi Điều Việc gửi thông báo tài liệu Các giải trình, văn thư giao dịch tài liệu khác bên gửi phải gửi tới Trung tâm với số đủ để Trung tâm gửi cho thành viên Hội đồng Trọng tài giải vụ tranh chấp, người bản, cho bên lưu Trung tâm Các thông báo, tài liệu gửi cho bên Trung tâm gửi đến địa cuối bên gửi cho đại diện bên theo địa bên thông báo Các thơng báo, tài liệu Trung tâm gửi phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram phương thức khác có ghi nhận việc gửi Các thông báo, tài liệu Trung tâm gửi coi nhận vào ngày mà bên đại diện bên nhận, coi nhận thơng báo, tài liệu gửi phù hợp với khoản Điều Thời hạn quy định Quy tắc bắt đầu tính từ ngày ngày mà thơng báo, tài liệu coi nhận theo quy định khoản Điều Nếu ngày ngày lễ thức ngày nghỉ theo quy định nước, vùng lãnh thổ nơi mà thông báo, tài liệu nhận thời hạn bắt đầu tính từ ngày làm việc Nếu ngày cuối thời hạn ngày lễ thức ngày nghỉ theo quy định nước, vùng lãnh thổ nơi mà thông báo, tài liệu nhận ngày hết hạn cuối ngày làm việc Điều Số lượng Trọng tài viên Các tranh chấp giải Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên Trọng tài viên Nếu bên khơng có thoả thuận việc vụ tranh chấp giải Trọng tài viên vụ tranh chấp giải Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên Điều Bắt đầu tố tụng trọng tài Tố tụng trọng tài bắt đầu Trung tâm nhận Đơn kiện Nguyên đơn Điều Tham gia tố tụng trọng tài Các bên tham gia trực tiếp uỷ quyền cho đại diện tham gia tố tụng trọng tài Trong trường hợp bên uỷ quyền cho đại diện tham gia tố tụng trọng tài việc uỷ quyền phải lập văn bản, nêu rõ nội dung, phạm vi, thời hạn uỷ quyền thông báo cho Trung tâm biết Điều Đơn kiện Để giải vụ tranh chấp Trung tâm, Nguyên đơn phải làm Đơn kiện gửi Trung tâm Đơn kiện gửi Trung tâm gồm có nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm viết đơn; b) Tên địa Nguyên đơn Bị đơn; c) Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; d) Căn pháp lý để khởi kiện; e) Trị giá vụ tranh chấp yêu cầu khác Nguyên đơn; f) Tên Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn yêu cầu Nguyên đơn việc Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Trong vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, Ngun đơn chọn Trọng tài viên có tên ngồi Danh sách Trọng tài viên Trường hợp chọn Trọng tài viên Danh sách Trọng tài viên, Nguyên đơn phải thông báo cho Trung tâm họ tên địa liên lạc Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn Trường hợp Nguyên đơn yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên Kèm theo Đơn kiện, Nguyên đơn phải gửi có chứng thực hợp lệ thỏa thuận trọng tài, tài liệu, chứng có liên quan chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài Đơn kiện tài liệu kèm theo phải lập đủ số theo quy định khoản Điều Quy tắc Điều Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên Trong trường hợp bên khơng có thỏa thuận khác thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm nhận Đơn kiện Nguyên đơn tài liệu kèm theo quy định Điều Quy tắc này, Trung tâm gửi cho Bị đơn Đơn kiện tài liệu kèm theo Nguyên đơn, tên Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn tên Trọng tài viên mà Chủ tịch Trung tâm định với Danh sách Trọng tài viên Nếu bên khơng có thỏa thuận khác thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận Đơn kiện Nguyên đơn tài liệu kèm theo Trung tâm gửi đến, Bị đơn phải chọn Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên thông báo cho Trung tâm biết yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Trường hợp có nhiều Bị đơn Bị đơn phải thống chọn Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên thống yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định trọng tài viên cho Bị đơn Trong vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, Bị đơn chọn Trọng tài viên có tên ngồi Danh sách Trọng tài viên yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Trường hợp có nhiều Bị đơn Bị đơn phải thống chọn Trọng tài viên có tên ngồi Danh sách Trọng tài viên thống yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Bị đơn Nếu chọn Trọng tài viên Danh sách Trọng tài viên, Bị đơn phải thông báo cho Trung tâm họ tên địa liên lạc Trọng tài viên mà Bị đơn chọn Trường hợp Bị đơn yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên Nếu Bị đơn không chọn Trọng tài viên không yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ba mươi (30) ngày nêu trên, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên làm Trọng tài viên cho Bị đơn Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày hai Trọng tài viên bên chọn Chủ tịch Trung tâm định làm Trọng tài viên giải vụ tranh chấp, hai Trọng tài viên phải chọn Trọng tài viên thứ ba có tên Danh sách Trọng tài viên làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Hết thời hạn này, hai Trọng tài viên chọn định không chọn Trọng tài viên thứ ba thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên thứ ba có tên Danh sách Trọng tài viên làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thông báo cho bên Điều Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên Trong trường hợp bên thỏa thuận vụ tranh chấp Trọng tài viên giải thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu chọn Trọng tài viên Trung tâm, bên phải thống chọn Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên thông báo cho Trung tâm yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Trong vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, bên chọn Trọng tài viên có tên ngồi Danh sách Trọng tài viên yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên cho Trường hợp chọn Trọng tài viên Danh sách Trọng tài viên, bên phải thông báo cho Trung tâm họ tên địa liên lạc Trọng tài viên mà bên chọn Trường hợp bên yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên làm Trọng tài viên Trong trường hợp bên không thống việc chọn Trọng tài viên bên bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên để giải vụ tranh chấp Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu định Trọng tài viên bên, Chủ tịch Trung tâm định Trọng tài viên có tên Danh sách Trọng tài viên làm Trọng tài viên Điều 10 Bản tự bảo vệ Nếu bên khơng có thoả thuận khác thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận Đơn kiện tài liệu kèm theo Nguyên đơn Trung tâm gửi đến, Bị đơn phải gửi cho Trung tâm Bản tự bảo vệ gồm nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm viết Bản tự bảo vệ; b) Tên địa Bị đơn; c) Căn pháp lý để tự bảo vệ; d) Kiến nghị cụ thể Bị đơn Trong trường hợp Bị đơn cho vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải trọng tài, thoả thuận trọng tài thoả thuận trọng tài vơ hiệu Bị đơn phải nêu Bản tự bảo vệ Theo yêu cầu Bị đơn, thời hạn gửi Bản tự bảo vệ dài ba mươi (30) ngày không bảy mươi lăm (75) ngày kể từ ngày Bị đơn nhận Đơn kiện tài liệu kèm theo Nguyên đơn Trung tâm gửi đến Yêu cầu gia hạn phải lập văn gửi cho Trung tâm thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bị đơn nhận Đơn kiện tài liệu kèm theo Nguyên đơn Trung tâm gửi đến Bản tự bảo vệ tài liệu kèm theo phải lập đủ số theo quy định khoản Điều Quy tắc Điều 11 Đơn kiện lại Bị đơn có quyền kiện lại Nguyên đơn vấn đề có liên quan đến yêu cầu Đơn kiện Nguyên đơn Đơn kiện lại tài liệu kèm theo phải gửi cho Trung tâm vào thời điểm gửi Bản tự bảo vệ Đơn kiện lại gồm có nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm viết đơn; b) Tên địa Nguyên đơn Bị đơn; c) Tóm tắt nội dung vụ kiện lại; d) Căn pháp lý để kiện lại; e) Trị giá vụ kiện lại yêu cầu cụ thể khác Bị đơn 3 Kèm theo Đơn kiện lại, Bị đơn phải gửi có chứng thực hợp lệ thỏa thuận trọng tài, tài liệu, chứng có liên quan chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài Đơn kiện lại tài liệu kèm theo phải lập đủ số theo quy định khoản Điều Quy tắc Trong trường hợp bên khơng có thỏa thuận khác thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm nhận Đơn kiện lại tài liệu kèm theo quy định khoản Điều này, Trung tâm gửi cho Nguyên đơn Đơn kiện lại tài liệu kèm theo Bị đơn Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận Đơn kiện lại tài liệu kèm theo Trung tâm gửi, Nguyên đơn phải gửi cho Trung tâm Bản trả lời Đơn kiện lại Thủ tục giải Đơn kiện lại tiến hành thủ tục giải Đơn kiện Nguyên đơn Hội đồng Trọng tài giải Đơn kiện Nguyên đơn giải đồng thời với Đơn kiện Nguyên đơn Điều 12 Sửa đổi, bổ sung, rút Đơn kiện Đơn kiện lại Nguyên đơn sửa đổi, bổ sung rút Đơn kiện trước Hội đồng Trọng tài Quyết định Trọng tài Trong trường hợp có Đơn kiện lại, Bị đơn sửa đổi, bổ sung rút Đơn kiện lại trước Hội đồng Trọng tài Quyết định Trọng tài Điều 13 Tính độc lập, vơ tư khách quan Trọng tài viên Trọng tài viên chọn định phải độc lập, vô tư khách quan việc giải vụ tranh chấp Từ chọn định trình tố tụng trọng tài, Trọng tài viên phải thơng báo cơng khai kịp thời việc gây nghi ngờ tính độc lập, vơ tư khách quan Điều 14 Từ chối, thay đổi Trọng tài viên Trọng tài viên phải từ chối giải vụ tranh chấp, bên có quyền yêu cầu thay đổi Trọng tài viên giải vụ tranh chấp trường hợp sau đây: a) Trọng tài viên người thân thích bên đại diện bên đó; b) Trọng tài viên có lợi ích vụ tranh chấp; c) Trọng tài viên tự nhận thấy khơng độc lập, vơ tư, khách quan bên có rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không độc lập, vô tư, khách quan trình giải vụ tranh chấp Sau bên chọn Trọng tài viên, bên phát Trọng tài viên chọn thuộc trường hợp quy định khoản Điều bên có quyền u cầu thay đổi Trọng tài viên Đơn từ chối giải vụ tranh chấp Trọng tài viên, đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên bên phải gửi cho Hội đồng Trọng tài xem xét trước Hội đồng Trọng tài Quyết định Trọng tài Trong trường hợp Hội đồng Trọng tài chưa thành lập đơn từ chối giải vụ tranh chấp, đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên phải gửi cho Chủ tịch Trung tâm xem xét Việc từ chối, thay đổi Trọng tài viên Trọng tài viên lại Hội đồng Trọng tài xem xét định Nếu Trọng tài viên khơng định Chủ tịch Trung tâm định Trong trường hợp có hai Trọng tài viên hay Trọng tài viên từ chối bị yêu cầu thay đổi việc thay đổi Trọng tài viên Chủ tịch Trung tâm định Trong q trình tố tụng trọng tài, có Trọng tài viên khơng thể tiếp tục tham gia việc thay đổi Trọng tài viên tiến hành theo thủ tục quy định Điều 7, Điều Điều Quy tắc Hội đồng Trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Trong trường hợp cần thiết, sau tham khảo ý kiến bên, Hội đồng Trọng tài xem xét lại vấn đề xem xét phiên họp giải tranh chấp trước Điều 15 Nghiên cứu hồ sơ, xác minh việc Sau chọn định, Trọng tài viên phải nghiên cứu hồ sơ có quyền xác minh việc, thấy cần thiết Hội đồng Trọng tài có quyền gặp bên để nghe bên trình bày ý kiến Theo yêu cầu bên bên theo sáng kiến mình, Hội đồng Trọng tài tìm hiểu việc từ người thứ ba với có mặt bên sau thông báo cho bên Điều 16 Thu thập chứng Các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng để chứng minh việc mà nêu Hội đồng Trọng tài có quyền yêu cầu bên bổ sung chứng liên quan đến vụ tranh chấp, có quyền tự thu thập chứng Hội đồng Trọng tài mời giám định theo yêu cầu bên bên phải thông báo cho bên biết Bên yêu cầu giám định phải nộp tạm ứng phí giám định, trường hợp bên mời giám định phải nộp tạm ứng phí giám định Điều 17 Địa điểm tiến hành trọng tài Các bên có quyền thoả thuận chọn địa điểm giải vụ tranh chấp Nếu bên khơng có thoả thuận địa điểm giải vụ tranh chấp Hội đồng Trọng tài định có tính đến hồn cảnh, điều kiện cụ thể thuận tiện cho bên Điều 18 Ngôn ngữ Ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài tiếng Việt Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, bên có quyền thỏa thuận ngôn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài Nếu bên khơng có thỏa thuận ngơn ngữ sử dụng tố tụng trọng tài tiếng Việt Các bên yêu cầu Trung tâm cung cấp phiên dịch phải trả chi phí Điều 19 Căn pháp lý để giải nội dung vụ tranh chấp Đối với vụ tranh chấp khơng có yếu tố nước ngoài, Hội đồng Trọng tài giải nội dung vụ tranh chấp vào điều khoản hợp đồng pháp luật Việt Nam Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, Hội đồng Trọng tài giải nội dung vụ tranh chấp vào điều khoản hợp đồng, vào luật áp dụng bên chọn, vào điều ước quốc tế có liên quan có tính đến tập quán thương mại quốc tế Trong trường hợp bên không chọn không thống việc chọn luật áp dụng Hội đồng Trọng tài định chọn luật áp dụng mà Hội đồng Trọng tài cho phù hợp Điều 20 Phiên họp giải vụ tranh chấp Thời gian mở phiên họp giải vụ tranh chấp Chủ tịch Hội đồng Trọng tài định, bên khơng có thỏa thuận khác Giấy triệu tập phiên họp giải vụ tranh chấp phải gửi cho bên chậm ba mươi (30) ngày trước ngày mở phiên họp, bên khơng có thoả thuận khác Phiên họp giải vụ tranh chấp không công khai Các bên có quyền mời nhân chứng, người bào chữa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thông báo cho Hội đồng Trọng tài trước ngày mở phiên họp giải vụ tranh chấp Trong trường hợp có đồng ý bên, Hội đồng Trọng tài cho phép người khác tham dự phiên họp giải vụ tranh chấp Điều 21 Xem xét thoả thuận trọng tài, thẩm quyền giải vụ tranh chấp Hội đồng Trọng tài Trước xem xét nội dung vụ tranh chấp, có khiếu nại bên việc Hội đồng Trọng tài khơng có thẩm quyền giải vụ tranh chấp, vụ tranh chấp khơng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vô hiệu, Hội đồng Trọng tài phải xem xét, Quyết định với có mặt bên, trừ trường hợp bên có yêu cầu khác Bên khiếu nại triệu tập hợp lệ mà vắng mặt khơng có lý đáng coi rút khiếu nại Hội đồng Trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Trong trường hợp không đồng ý với Quyết định Hội đồng Trọng tài nêu khoản Điều này, thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định Hội đồng Trọng tài, bên không đồng ý với Quyết định Hội đồng Trọng tài có quyền u cầu Tòa án cấp tỉnh, nơi Hội đồng Trọng tài Quyết định, xem xét lại Quyết định Hội đồng Trọng tài Bên có u cầu phải đồng thời thơng báo việc cho Hội đồng Trọng tài; trường hợp này, Hội đồng Trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Trong trường hợp Toà án định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội đồng Trọng tài, vụ tranh chấp khơng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vơ hiệu Hội đồng Trọng tài Quyết định đình giải vụ tranh chấp sau nhận Quyết định Tòa án Điều 22 Hỗn phiên họp giải vụ tranh chấp Trường hợp có lý đáng, bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài hoãn phiên họp giải vụ tranh chấp Yêu cầu hoãn phiên họp giải vụ tranh chấp phải lập văn bản, nêu rõ lý do, kèm theo chứng gửi để Hội đồng Trọng tài nhận chậm bảy (07) ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải vụ tranh chấp Nếu gửi yêu cầu hoãn chậm, bên yêu cầu hoãn phải chịu chi phí phát sinh Hội đồng Trọng tài xem xét, định chấp nhận hay không chấp nhận u cầu hỗn kịp thời thơng báo cho bên Nếu xét thấy chưa đủ sở để giải vụ tranh chấp, Hội đồng Trọng tài phải hoãn phiên họp giải vụ tranh chấp kịp thời thông báo cho bên Điều 23 Việc vắng mặt bên Nguyên đơn triệu tập tham dự phiên họp giải vụ tranh chấp khơng tham dự phiên họp mà khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà khơng Hội đồng Trọng tài đồng ý coi rút Đơn kiện Trong trường hợp này, Hội đồng Trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Bị đơn có yêu cầu có Đơn kiện lại theo quy định Điều 11 Quy tắc Bị đơn triệu tập tham dự phiên họp giải vụ tranh chấp không tham dự phiên họp mà khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà không Hội đồng Trọng tài đồng ý Hội đồng Trọng tài tiến hành giải vụ tranh chấp vào tài liệu chứng có Trong trường hợp có Đơn kiện lại, Bị đơn triệu tập tham dự phiên họp giải vụ tranh chấp khơng tham dự phiên họp mà khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà khơng Hội đồng Trọng tài đồng ý coi rút Đơn kiện lại Trong trường hợp này, Hội đồng Trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Nguyên đơn có yêu cầu Trong trường hợp bên có yêu cầu, Hội đồng Trọng tài vào hồ sơ để giải vụ tranh chấp mà khơng cần có mặt bên Hội đồng Trọng tài tiến hành giải vụ tranh chấp có yêu cầu vắng mặt bên Điều 24 Hoà giải Trong q trình tố tụng trọng tài, bên tự hòa giải Trong trường hợp hòa giải thành theo yêu cầu bên, Hội đồng Trọng tài Quyết định đình giải vụ tranh chấp Trong trường hợp hoà giải thành Hội đồng Trọng tài chưa thành lập Chủ tịch Trung tâm Quyết định đình giải vụ tranh chấp Các bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài tiến hành hòa giải Trong trường hợp hòa giải thành Hội đồng Trọng tài lập Biên hòa giải thành Quyết định cơng nhận hòa giải thành Biên hòa giải thành phải bên Trọng tài viên Hội đồng Trọng tài ký Quyết định cơng nhận hòa giải thành Hội đồng Trọng tài chung thẩm, thi hành theo quy định Điều 31 Quy tắc Điều 25 Đình giải vụ tranh chấp Việc giải vụ tranh chấp đình trường hợp sau đây: Nguyên đơn rút Đơn kiện coi rút Đơn kiện theo quy định khoản Điều 23 Quy tắc này, trừ trường hợp Bị đơn có yêu cầu tiếp tục giải vụ tranh chấp Các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải vụ tranh chấp Khi có Quyết định Tòa án theo quy định khoản Điều 21 Quy tắc Điều 26 Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Trong trình giải vụ tranh chấp, thấy quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại có nguy trực tiếp bị xâm hại, bên có quyền gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền u cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật Điều 27 Nguyên tắc Quyết định Trọng tài Quyết định Trọng tài Hội đồng Trọng tài lập theo nguyên tắc đa số, trừ trường hợp vụ tranh chấp Trọng tài viên giải ý kiến thiểu số ghi vào Biên phiên họp Trong trường hợp không đạt đa số, Quyết định Trọng tài lập theo định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Điều 28 Quyết định Trọng tài Quyết định Trọng tài phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Ngày, tháng, năm địa điểm Quyết định Trọng tài; b) Tên Trung tâm; c) Tên, địa Nguyên đơn Bị đơn; d) Họ tên Trọng tài viên Trọng tài viên nhất; e) Tóm tắt Đơn kiện vấn đề tranh chấp; f) Cơ sở để Quyết định Trọng tài; g) Quyết định vụ tranh chấp; định phí trọng tài chi phí khác; h) Thời hạn thi hành Quyết định Trọng tài; i) Chữ ký Trọng tài viên Trọng tài viên Trường hợp có Trọng tài viên khơng ký vào Quyết định Trọng tài, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài phải ghi việc Quyết định Trọng tài nêu rõ lý Các bên có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng tài không đưa vấn đề tranh chấp, sở định vụ tranh chấp vào Quyết định Trọng tài Điều 29 Công bố Quyết định Trọng tài Quyết định Trọng tài công bố phiên họp cuối giải vụ tranh chấp sau chậm sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối giải vụ tranh chấp Toàn văn Quyết định Trọng tài phải gửi cho bên sau ngày công bố Khi bên có yêu cầu, Trung tâm cấp cho bên Quyết định Trọng tài Điều 30 Sửa chữa Quyết định Trọng tài Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận Quyết định Trọng tài, bên yêu cầu Hội đồng Trọng tài sửa chữa lỗi tính tốn, lỗi đánh máy, lỗi in lỗi kỹ thuật khác Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Hội đồng Trọng tài tiến hành sửa chữa phải thông báo cho bên Quyết định sửa chữa phần Quyết định Trọng tài phải Trọng tài viên `Hội đồng Trọng tài ký Điều 31 Hiệu lực Quyết định Trọng tài Quyết định Trọng tài chung thẩm, có hiệu lực kể từ ngày cơng bố Các bên phải thi hành Quyết định Trọng tài theo quy định pháp luật Điều 32 Phí trọng tài Phí trọng tài gồm: Thù lao cho Trọng tài viên giải vụ tranh chấp Phí hành Trung tâm liên quan đến việc giải vụ tranh chấp Chi phí lại, chi phí có liên quan khác cho Trọng tài viên Hội đồng Trọng tài thư ký phiên họp giải vụ tranh chấp Các chi phí cần thiết, hợp lý tham vấn chuyên gia, trợ giúp khác theo yêu cầu Hội đồng Trọng tài Điều 33 Việc nộp tạm ứng phí trọng tài Khi nộp Đơn kiện, Nguyên đơn phải nộp tạm ứng tồn chi phí nêu khoản khoản Điều 32 Quy tắc này, trừ bên có thoả thuận khác Mức phí tính theo trị giá vụ tranh chấp quy định Biểu phí trọng tài kèm theo Quy tắc Trường hợp Đơn kiện không nêu trị giá mức phí cụ thể Trung tâm định Trong trường hợp, chi phí khơng nộp đủ Đơn kiện khơng thụ lý Trong trường hợp có Đơn kiện lại, Bị đơn phải nộp tạm ứng tồn phí trọng tài cho Đơn kiện lại, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác Nếu phí trọng tài khơng nộp đủ Đơn kiện lại khơng thụ lý Các chi phí nêu khoản khoản Điều 32 Quy tắc nộp sau Hội đồng Trọng tài thành lập Trung tâm tham khảo ý kiến Hội đồng Trọng tài để lập dự tính chi phí phát sinh trình giải vụ tranh chấp thông báo cho bên Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận thông báo Trung tâm, Nguyên đơn phải nộp đủ chi phí này, trừ bên có thoả thuận khác Nếu khơng nộp đủ, Trung tâm đề nghị Hội đồng Trọng tài tạm dừng giải vụ tranh chấp gia hạn thêm thời hạn không mười lăm (15) ngày để Nguyên đơn nộp Nếu hết thời hạn mà Ngun đơn khơng nộp coi rút Đơn kiện Trong trường hợp phiên họp giải vụ tranh chấp phải hoãn mà phát sinh thêm chi phí sau lần hỗn Trung tâm lập dự tính chi phí bổ sung yêu cầu bên nộp tạm ứng theo điều kiện 5 Việc tốn khoản chi phí Trung tâm tính tốn thơng báo cho bên cho Hội đồng Trọng tài trước Hội đồng Trọng tài Quyết định Trọng tài Trong trường hợp số tiền tạm ứng cao chi phí thực tế Trung tâm hồn lại cho bên nộp số tiền dư Trong trường hợp chi phí thực tế cao số tiền tạm ứng bên phải nộp bổ sung cho Trung tâm số tiền thiếu Điều 34 Quyết định phí trọng tài chi phí có liên quan Hội đồng Trọng tài định bên phải chịu phí trọng tài chi phí có liên quan phân bổ theo tỷ lệ bên phải chịu Quyết định Trọng tài, trừ bên có thoả thuận khác Điều 35 Biên phiên họp giải vụ tranh chấp Biên phiên họp giải vụ tranh chấp gồm nội dung sau: a) Tên vụ tranh chấp; b) Địa điểm ngày mở phiên họp giải vụ tranh chấp; c) Tên Nguyên đơn, Bị đơn người đại diện tham gia phiên họp giải vụ tranh chấp; d) Tên Trọng tài viên, giám định viên nhân chứng (nếu có) người khác tham gia phiên họp giải vụ tranh chấp; e) Tóm tắt diễn biến phiên họp giải vụ tranh chấp Biên phiên họp giải vụ tranh chấp phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thư ký phiên họp giải vụ tranh chấp Các bên có quyền tìm hiểu nội dung Biên bản, yêu cầu sửa chữa, bổ sung Biên Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu sửa chữa, bổ sung bên, Hội đồng Trọng tài phải ghi vào Biên Điều 36 Lưu trữ hồ sơ vụ tranh chấp Hồ sơ vụ tranh chấp bao gồm Quyết định Trọng tài, Biên hồ giải thành, Quyết định cơng nhận hồ giải thành, Quyết định đình giải vụ tranh chấp tài liệu khác có liên quan lưu trữ Trung tâm ... giải Trọng tài viên vụ tranh chấp giải Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên Điều Bắt đầu tố tụng trọng tài Tố tụng trọng tài bắt đầu Trung tâm nhận Đơn kiện Nguyên đơn Điều Tham gia tố tụng trọng. .. hành Quy t định Trọng tài; i) Chữ ký Trọng tài viên Trọng tài viên Trường hợp có Trọng tài viên không ký vào Quy t định Trọng tài, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài phải ghi việc Quy t định Trọng tài. .. tài tiến hành sửa chữa phải thông báo cho bên Quy t định sửa chữa phần Quy t định Trọng tài phải Trọng tài viên `Hội đồng Trọng tài ký Điều 31 Hiệu lực Quy t định Trọng tài Quy t định Trọng tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc tố tụng trọng tài tmqt vn 2004, Quy tắc tố tụng trọng tài tmqt vn 2004

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay