Incoterms NĂM 2010

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:20

Incoterms 2010 Incoterms 2010 bao gồm 11 điều khoản, giảm điều khoản (DDU & DAF) so với incoterm 2000 Incoterms 2010 chia làm nhóm: • • • • • • • • • • • Các điều khoản dùng chung cho loại hình vận vận chuyển nào: EXW - Ex Works – Giao xưởng FCA - Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở CPT - Carriage Paid To - Cước phí trả tới CIP - Carriage and Insurance Paid – Cước phí bảo hiểm trả tới DAT - Delivered At Terminal (new) – Giao hàng bãi (điều khoản mới) DAP - Delivered At Place (new) – Giao nơi đến (điều khoản mới) DDP - Delivered Duty Paid – Giao hàng trả thuế Các điều khoản sử dụng cho vận tải biển thủy nội địa: FAS - Free Alongside Ship – Giao mạn tàu FOB - Free On Board – Giao lên tàu CFR - Cost and Freight – Trả cước đến bến CIF - Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến EXW (Ex Works) Giao xưởng FCA (Free Carrier) Giao cho nhà chuyên chở CPT (Carriage Paid To) Trả cước tới CIP (Carriage & insurance Paid to) Trả cước bảo hiểm tới DAT (Delivered At Terminal) Giao bến DAP (Delivered At Place) Giao địa điểm DDP (Delivered Duty Paid) Giao trả thuế FAS (Free Alongside Ship) FOB (Free On Board) CFR (Cost and FReight) CIF (Cost, Insurance & Freight)
- Xem thêm -

Xem thêm: Incoterms NĂM 2010, Incoterms NĂM 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay