Điều luật sửa đổi bộ luật tố tụng dân sự

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:19

Điều luật sửa đổi luật tố tụng dân ( 25 – 37 ) “Điều 25 Những tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp cá nhân với cá nhân quốc tịch Việt Nam Tranh chấp quyền sở hữu tài sản Tranh chấp hợp đồng dân Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định khoản Điều 29 Bộ luật Tranh chấp thừa kế tài sản Tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định pháp luật Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu 10 Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân 11 Tranh chấp kết bán đấu giá tài sản, tốn phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật thi hành án dân 12 Các tranh chấp khác dân mà pháp luật có quy định.” Điều 26 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 26 Những yêu cầu dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu tuyên bố người lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự, hủy bỏ định tuyên bố người lực hành vi dân định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người Yêu cầu tuyên bố người tích, hủy bỏ định tuyên bố người tích Yêu cầu tuyên bố người chết, hủy bỏ định tuyên bố người chết Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi không công nhận án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi mà khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân Các yêu cầu khác dân mà pháp luật có quy định.” Điều 31 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 31 Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động sở, hòa giải viên lao động quan quản lý nhà nước lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hòa giải thành bên khơng thực thực khơng đúng, hòa giải khơng thành khơng hòa giải thời hạn pháp luật quy định, trừ tranh chấp sau khơng thiết phải qua hòa giải sở: a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; b) Về bồi thường thiệt hại người lao động người sử dụng lao động; trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật lao động; đ) Về bồi thường thiệt hại người lao động với doanh nghiệp, tổ chức nghiệp đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng Tranh chấp lao động tập thể quyền tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định pháp luật lao động Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải mà tập thể lao động người sử dụng lao động không đồng ý với định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không giải Các tranh chấp khác lao động mà pháp luật có quy định.” Bổ sung Điều 32a sau: “Điều 32a Thẩm quyền Tòa án định cá biệt quan, tổ chức Khi giải vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy định cá biệt rõ ràng trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền quan, tổ chức xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà Tòa án có nhiệm vụ giải Trong trường hợp này, quan, tổ chức, người có thẩm quyền quan, tổ chức có quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng Trường hợp vụ việc dân có liên quan đến định cá biệt bị yêu cầu hủy quy định khoản Điều này, định cá biệt Tòa án xem xét vụ việc dân Thẩm quyền cấp Tòa án giải vụ việc dân xác định theo quy định Điều 29 Điều 30 Luật tố tụng hành Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Điều này.” Điều 33 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 33 Thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp sau đây: a) Tranh chấp dân sự, nhân gia đình quy định Điều 25 Điều 27 Bộ luật này; b) Tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định khoản Điều 29 Bộ luật này; c) Tranh chấp lao động quy định khoản Điều 31 Bộ luật Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải yêu cầu sau đây: a) Yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều 26 Bộ luật này; b) Yêu cầu nhân gia đình quy định khoản 1, 2, 3, Điều 28 Bộ luật Những tranh chấp, yêu cầu quy định khoản khoản Điều mà có đương tài sản nước ngồi cần phải ủy thác tư pháp cho quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngồi, cho Tòa án nước ngồi khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện.” 10 Điều 35 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 35 Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ Thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá nhân nơi bị đơn có trụ sở, bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này; b) Các đương có quyền tự thỏa thuận với văn yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc nguyên đơn, nguyên đơn cá nhân nơi có trụ sở nguyên đơn, nguyên đơn quan, tổ chức giải tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này; c) Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải tranh chấp bất động sản Thẩm quyền giải việc dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố người lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự; b) Tòa án nơi người bị yêu cầu thơng báo tìm kiếm vắng mặt nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố tích chết có nơi cư trú cuối có thẩm quyền giải u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người đó, yêu cầu tuyên bố người tích chết; c) Tòa án định tuyên bố người tích chết có thẩm quyền giải yêu cầu hủy bỏ định tuyên bố tích chết; d) Tòa án nơi người phải thi hành án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước cư trú, làm việc, người phải thi hành án cá nhân nơi người phải thi hành án có trụ sở, người phải thi hành án quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án, định Tòa án nước ngồi có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi; đ) Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, người gửi đơn cá nhân nơi người gửi đơn có trụ sở, người gửi đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải yêu cầu không công nhận án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam; e) Tòa án nơi người phải thi hành định Trọng tài nước cư trú, làm việc, người phải thi hành cá nhân nơi người phải thi hành có trụ sở, người phải thi hành quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành định Trọng tài nước ngồi có thẩm quyền giải u cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước ngồi; g) Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật thực có thẩm quyền giải yêu cầu hủy việc kết trái pháp luật; h) Tòa án nơi bên thuận tình ly hơn, ni con, chia tài sản ly cư trú, làm việc có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản ly hôn; i) Tòa án nơi bên thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn; k) Tòa án nơi cha mẹ chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly hơn; l) Tòa án nơi cha, mẹ ni ni cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu chấm dứt việc nuôi ni; m) Tòa án nơi Phòng cơng chứng, Văn phòng cơng chứng thực việc cơng chứng có trụ sở có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố văn cơng chứng vơ hiệu; n) Tòa án nơi Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án có thẩm quyền giải yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định pháp luật; o) Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ giải yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải vụ tranh chấp thực theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại.” 11 Điều 36 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 36 Thẩm quyền Tòa án theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu Ngun đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trường hợp sau đây: a) Nếu nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn ngun đơn yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải quyết; b) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động chi nhánh tổ chức ngun đơn u cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết; c) Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam vụ án tranh chấp việc cấp dưỡng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải quyết; d) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi xảy việc gây thiệt hại giải quyết; đ) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại, trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập điều kiện lao động khác người lao động nguyên đơn người lao động u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải quyết; e) Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động người cai thầu người có vai trò trung gian ngun đơn u cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động chủ cư trú, làm việc, có trụ sở nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết; g) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi hợp đồng thực giải quyết; h) Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết; i) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi có bất động sản giải Người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải yêu cầu dân sự, nhân gia đình trường hợp sau đây: a) Đối với yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều 26 Bộ luật người u cầu u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi có tài sản người bị yêu cầu giải quyết; b) Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định khoản Điều 28 Bộ luật người u cầu yêu cầu Tòa án nơi cư trú bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết; c) Đối với yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly người u cầu u cầu Tòa án nơi người cư trú giải quyết.” 12 Điều 37 sửa đổi, bổ sung sau: “Điều 37 Chuyển vụ việc dân cho Tòa án khác, giải tranh chấp thẩm quyền Vụ việc dân thụ lý mà khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án thụ lý Tòa án định chuyển hồ sơ vụ việc dân cho Tòa án có thẩm quyền xóa tên vụ án sổ thụ lý Quyết định phải gửi cho Viện kiểm sát cấp, đương sự, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan Đương sự, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị định thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận định Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án định chuyển vụ việc dân phải giải khiếu nại, kiến nghị Quyết định Chánh án Tòa án định cuối Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Tòa án nhân dân cấp tỉnh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này” ... định Điều 29 Điều 30 Luật tố tụng hành Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Điều này.” Điều 33 sửa đổi, bổ sung sau: Điều. .. chấp dân sự, nhân gia đình quy định Điều 25 Điều 27 Bộ luật này; b) Tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định khoản Điều 29 Bộ luật này; c) Tranh chấp lao động quy định khoản Điều 31 Bộ luật. .. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải yêu cầu sau đây: a) Yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều 26 Bộ luật này; b) Yêu cầu nhân gia đình quy định khoản 1, 2, 3, Điều 28 Bộ luật Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều luật sửa đổi bộ luật tố tụng dân sự, Điều luật sửa đổi bộ luật tố tụng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay