BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2011

79 6 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:15

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2011 Bộ luật tố tụng dân số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng năm 2004 Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng năm 2011 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Căn vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật quy định trình tự, thủ tục giải vụ việc dân thi hành án dân sự1 Phần thứ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Điều Phạm vi điều chỉnh nhiệm vụ Bộ luật tố tụng dân Bộ luật tố tụng dân quy định nguyên tắc tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau gọi chung vụ án dân sự) trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải việc u cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau gọi chung việc dân sự); trình tự, thủ tục giải vụ án dân sự, việc dân (sau gọi chung vụ việc dân sự) Tòa án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, cá nhân, quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau gọi chung quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân nhanh chóng, xác, công minh pháp luật Bộ luật tố tụng dân góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức; giáo dục người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Điều Hiệu lực Bộ luật tố tụng dân Bộ luật tố tụng dân áp dụng hoạt động tố tụng dân Tồn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ luật tố tụng dân áp dụng hoạt động tố tụng dân quan Lãnh Việt Nam tiến hành nước Bộ luật tố tụng dân áp dụng việc giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập có quy định khác áp dụng quy định điều ước quốc tế Cá nhân, quan, tổ chức nước thuộc đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập vụ việc dân có liên quan đến cá nhân, quan, tổ chức giải đường ngoại giao Chương NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Điều Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa tố tụng dân 11 Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân có ban hành sau: “Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân số 24/2004/QH11.” Mọi hoạt động tố tụng dân người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan phải tuân theo quy định Bộ luật Điều Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cá nhân, quan, tổ chức Bộ luật quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải việc dân Tòa án có thẩm quyền để u cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác Điều Quyền định tự định đoạt đương Đương có quyền định việc khởi kiện, u cầu Tòa án có thẩm quyền giải vụ việc dân Tòa án thụ lý giải vụ việc dân có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đương giải phạm vi đơn khởi kiện, đơn u cầu Trong q trình giải vụ việc dân sự, đương có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu thỏa thuận với cách tự nguyện, không trái pháp luật đạo đức xã hội Điều Cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân Các đương có quyền nghĩa vụ cung cấp chứng cho Tòa án chứng minh cho u cầu có hợp pháp Cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác có quyền nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh đương Tòa án tiến hành xác minh, thu thập chứng trường hợp Bộ luật quy định Điều Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cá nhân, quan tổ chức có thẩm quyền Cá nhân, quan, tổ chức phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát tài liệu, chứng mà lưu giữ, quản lý có u cầu đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc cung cấp tài liệu, chứng đó; trường hợp khơng cung cấp phải thơng báo văn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết nêu rõ lý việc không cung cấp tài liệu, chứng Điều Bình đẳng quyền nghĩa vụ tố tụng dân Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, trước Tòa án không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp Mọi quan, tổ chức bình đẳng khơng phụ thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu vấn đề khác Các đương bình đẳng quyền nghĩa vụ tố tụng dân sự, Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực quyền nghĩa vụ Điều Bảo đảm quyền bảo vệ đương Đương có quyền tự bảo vệ nhờ luật hay người khác có đủ điều kiện theo quy định Bộ luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương thực quyền bảo vệ họ Điều 10 Hòa giải tố tụng dân Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải tạo điều kiện thuận lợi để đương thỏa thuận với việc giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật Điều 11 Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân Việc xét xử vụ án dân có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định Bộ luật Khi xét xử, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán Điều 12 Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Khi xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật Nghiêm cấm hành vi cản trở Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân thực nhiệm vụ Điều 13 Trách nhiệm quan, người tiến hành tố tụng dân Cơ quan, người tiến hành tố tụng dân phải tôn trọng nhân dân chịu giám sát nhân dân Cơ quan, người tiến hành tố tụng dân chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật 22 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Cơ quan, người tiến hành tố tụng dân phải giữ bí mật nhà nước, bí mật cơng tác theo quy định pháp luật; giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư đương theo yêu cầu đáng họ Người tiến hành tố tụng dân có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, quan, tổ chức Tòa án phải bồi thường cho người bị thiệt hại người tiến hành tố tụng có trách nhiệm bồi hồn cho Tòa án theo quy định pháp luật Điều 14 Tòa án xét xử tập thể Tòa án xét xử tập thể vụ án dân định theo đa số Điều 15 Xét xử công khai Việc xét xử vụ án dân Tòa án tiến hành cơng khai, người có quyền tham dự, trừ trường hợp Bộ luật quy định Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư cá nhân theo u cầu đáng đương Tòa án xét xử kín, phải tun án cơng khai Điều 16 Bảo đảm vô tư người tiến hành tham gia tố tụng dân sự3 Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, người phiên dịch, người giám định, thành viên Hội đồng định giá không tiến hành tham gia tố tụng, có lý xác đáng họ khơng vơ tư thực nhiệm vụ, quyền hạn Điều 17 Thực chế độ hai cấp xét xử Tòa án thực chế độ hai cấp xét xử Bản án, định sơ thẩm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Bản án, định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thời hạn Bộ luật quy định có hiệu lực pháp luật; án, định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị vụ án phải xét xử phúc thẩm Bản án, định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật mà phát có vi phạm pháp luật có tình tiết xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm theo quy định Bộ luật Điều 18 Giám đốc việc xét xử Tòa án cấp giám đốc việc xét xử Tòa án cấp dưới, Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử Tòa án cấp để bảo đảm việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh thống Điều 19 Bảo đảm hiệu lực án, định Tòa án Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phải thi hành phải công dân, quan, tổ chức tôn trọng Cá nhân, quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành án, định Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Tòa án nhân dân quan, tổ chức giao nhiệm vụ thi hành án, định Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ Điều 20 Tiếng nói chữ viết dùng tố tụng dân Tiếng nói chữ viết dùng tố tụng dân tiếng Việt Người tham gia tố tụng dân có quyền dùng tiếng nói chữ viết dân tộc mình, trường hợp cần phải có người phiên dịch Điều 21 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự4 Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên họp sơ thẩm việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản công, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có bên đương người chưa thành niên, người có nhược điểm thể chất, tâm thần Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm 33 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 44 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều Điều 22 Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ Tòa án Tòa án có trách nhiệm chuyển giao trực tiếp qua bưu điện án, định, giấy triệu tập, giấy mời giấy tờ khác Tòa án liên quan đến người tham gia tố tụng dân theo quy định Bộ luật Trong trường hợp Tòa án chuyển giao trực tiếp khơng qua bưu điện khơng có kết Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người tham gia tố tụng dân cư trú quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân làm việc có trách nhiệm chuyển giao án, định, giấy triệu tập, giấy mời giấy tờ khác Tòa án liên quan đến người tham gia tố tụng dân có u cầu Tòa án phải thơng báo kết việc chuyển giao cho Tòa án biết Điều 23 Việc tham gia tố tụng dân cá nhân, quan, tổ chức Cá nhân, quan, tổ chức có quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng dân theo quy định Bộ luật này, góp phần vào việc giải vụ việc dân Tòa án kịp thời, pháp luật Điều 23a Bảo đảm quyền tranh luận tố tụng dân sự5 Trong trình giải vụ án dân sự, Tòa án bảo đảm để bên đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Điều 24 Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng dân Cá nhân, quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo việc làm trái pháp luật người tiến hành tố tụng dân cá nhân, quan, tổ chức hoạt động tố tụng dân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét giải kịp thời, pháp luật khiếu nại, tố cáo; thông báo văn kết giải cho người khiếu nại, tố cáo biết Chương THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN MỤC NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN Điều 25 Những tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án6 Tranh chấp cá nhân với cá nhân quốc tịch Việt Nam Tranh chấp quyền sở hữu tài sản Tranh chấp hợp đồng dân Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ, trừ trường hợp quy định khoản Điều 29 Bộ luật Tranh chấp thừa kế tài sản Tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định pháp luật Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu 10 Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân 11 Tranh chấp kết bán đấu giá tài sản, tốn phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật thi hành án dân 12 Các tranh chấp khác dân mà pháp luật có quy định Điều 26 Những yêu cầu dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án 55 Điều bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 66 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 77 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Yêu cầu tuyên bố người lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự, hủy bỏ định tuyên bố người lực hành vi dân định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người Yêu cầu tuyên bố người tích, hủy bỏ định tuyên bố người tích Yêu cầu tuyên bố người chết, hủy bỏ định tuyên bố người chết Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi không công nhận án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi mà khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân Các yêu cầu khác dân mà pháp luật có quy định Điều 27 Những tranh chấp nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản ly hôn Tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Tranh chấp xác định cha, mẹ cho xác định cho cha, mẹ Tranh chấp cấp dưỡng Các tranh chấp khác nhân gia đình mà pháp luật có quy định Điều 28 Những u cầu nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án u cầu hủy việc kết trái pháp luật u cầu cơng nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản ly hôn Yêu cầu công nhận thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly hôn Yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định hôn nhân gia đình Tòa án nước ngồi không công nhận án, định hôn nhân gia đình Tòa án nước ngồi mà khơng có yêu cầu thi hành Việt Nam Các u cầu khác nhân gia đình mà pháp luật có quy định Điều 29 Những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hóa; b) Cung ứng dịch vụ; c) Phân phối; d) Đại diện, đại lý; đ) Ký gửi; e) Thuê, cho thuê, thuê mua; g) Xây dựng; h) Tư vấn, kỹ thuật; i) Vận chuyển hàng hóa, hành khách đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; k) Vận chuyển hàng hóa, hành khách đường hàng khơng, đường biển; l) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác; m) Đầu tư, tài chính, ngân hàng; n) Bảo hiểm; o) Thăm dò, khai thác Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận Tranh chấp công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty Các tranh chấp khác kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định Điều 30 Những yêu cầu kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải vụ tranh chấp theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định kinh doanh, thương mại Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận án, định kinh doanh, thương mại Tòa án nước ngồi mà khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định kinh doanh, thương mại Trọng tài nước Các yêu cầu khác kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định Điều 31 Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động sở, hòa giải viên lao động quan quản lý nhà nước lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hòa giải thành bên khơng thực thực khơng đúng, hòa giải khơng thành khơng hòa giải thời hạn pháp luật quy định, trừ tranh chấp sau khơng thiết phải qua hòa giải sở: a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; b) Về bồi thường thiệt hại người lao động người sử dụng lao động; trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật lao động; đ) Về bồi thường thiệt hại người lao động với doanh nghiệp, tổ chức nghiệp đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng Tranh chấp lao động tập thể quyền tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định pháp luật lao động Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải mà tập thể lao động người sử dụng lao động không đồng ý với định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không giải Các tranh chấp khác lao động mà pháp luật có quy định Điều 32 Những yêu cầu lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định lao động Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận án, định lao động Tòa án nước ngồi mà khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định lao động Trọng tài nước Các yêu cầu khác lao động mà pháp luật có quy định Điều 32a Thẩm quyền Tòa án định cá biệt quan, tổ chức Khi giải vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy định cá biệt rõ ràng trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền quan, tổ chức xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà Tòa án có nhiệm vụ giải Trong trường hợp này, quan, tổ chức, người có thẩm quyền quan, tổ chức có quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng Trường hợp vụ việc dân có liên quan đến định cá biệt bị yêu cầu hủy quy định khoản Điều này, định cá biệt Tòa án xem xét vụ việc dân Thẩm quyền cấp Tòa án giải vụ việc dân xác định theo quy định Điều 29 Điều 30 Luật Tố tụng hành Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Điều 88 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 99 Điều bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 MỤC THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP Điều 33 Thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10 Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp sau đây: a) Tranh chấp dân sự, nhân gia đình quy định Điều 25 Điều 27 Bộ luật này; b) Tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định khoản Điều 29 Bộ luật này; c) Tranh chấp lao động quy định khoản Điều 31 Bộ luật Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải yêu cầu sau đây: a) Yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều 26 Bộ luật này; b) Yêu cầu nhân gia đình quy định khoản 1, 2, 3, Điều 28 Bộ luật Những tranh chấp, yêu cầu quy định khoản khoản Điều mà có đương tài sản nước ngồi cần phải ủy thác tư pháp cho quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngồi, cho Tòa án nước ngồi khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện Điều 34 Thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc sau đây: a) Tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định khoản Điều 33 Bộ luật này; b) Yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 26, 28, 30 32 Bộ luật này, trừ yêu cầu thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định khoản Điều 33 Bộ luật này; c) Tranh chấp, yêu cầu quy định khoản Điều 33 Bộ luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định Điều 33 Bộ luật mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải Điều 35 Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ11 Thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá nhân nơi bị đơn có trụ sở, bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này; b) Các đương có quyền tự thỏa thuận với văn yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc nguyên đơn, nguyên đơn cá nhân nơi có trụ sở nguyên đơn, nguyên đơn quan, tổ chức giải tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này; c) Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải tranh chấp bất động sản Thẩm quyền giải việc dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố người lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự; b) Tòa án nơi người bị yêu cầu thơng báo tìm kiếm vắng mặt nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố tích chết có nơi cư trú cuối có thẩm quyền giải u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người đó, yêu cầu tuyên bố người tích chết; c) Tòa án định tuyên bố người tích chết có thẩm quyền giải yêu cầu hủy bỏ định tuyên bố tích chết; 1010 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 1111 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 10 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 d) Tòa án nơi người phải thi hành án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước cư trú, làm việc, người phải thi hành án cá nhân nơi người phải thi hành án có trụ sở, người phải thi hành án quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án, định Tòa án nước ngồi có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi; đ) Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, người gửi đơn cá nhân nơi người gửi đơn có trụ sở, người gửi đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải u cầu khơng cơng nhận án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam; e) Tòa án nơi người phải thi hành định Trọng tài nước cư trú, làm việc, người phải thi hành cá nhân nơi người phải thi hành có trụ sở, người phải thi hành quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành định Trọng tài nước ngồi có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước ngồi; g) Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật thực có thẩm quyền giải yêu cầu hủy việc kết trái pháp luật; h) Tòa án nơi bên thuận tình ly hơn, ni con, chia tài sản ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, ni con, chia tài sản ly hơn; i) Tòa án nơi bên thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hơn; k) Tòa án nơi cha mẹ chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly hơn; l) Tòa án nơi cha, mẹ nuôi nuôi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu chấm dứt việc ni ni; m) Tòa án nơi Phòng cơng chứng, Văn phòng cơng chứng thực việc cơng chứng có trụ sở có thẩm quyền giải yêu cầu tun bố văn cơng chứng vơ hiệu; n) Tòa án nơi Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án có thẩm quyền giải yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định pháp luật; o) Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ giải yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải vụ tranh chấp thực theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại Điều 36 Thẩm quyền Tòa án theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu12 Ngun đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trường hợp sau đây: a) Nếu nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn nguyên đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải quyết; b) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động chi nhánh tổ chức ngun đơn u cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết; c) Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam vụ án tranh chấp việc cấp dưỡng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải quyết; d) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi xảy việc gây thiệt hại giải quyết; đ) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại, trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập điều kiện lao động khác người lao động nguyên đơn người lao động u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải quyết; e) Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động người cai thầu người có vai trò trung gian ngun đơn u cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động chủ cư trú, làm việc, có trụ sở nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết; g) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi hợp đồng thực giải quyết; h) Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác ngun đơn yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết; 1212 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 11 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 i) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi có bất động sản giải Người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải yêu cầu dân sự, nhân gia đình trường hợp sau đây: a) Đối với yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều 26 Bộ luật người u cầu u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi có tài sản người bị yêu cầu giải quyết; b) Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định khoản Điều 28 Bộ luật người u cầu u cầu Tòa án nơi cư trú bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết; c) Đối với yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly người u cầu yêu cầu Tòa án nơi người cư trú giải Điều 37 Chuyển vụ việc dân cho Tòa án khác, giải tranh chấp thẩm quyền13 Vụ việc dân thụ lý mà khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án thụ lý Tòa án định chuyển hồ sơ vụ việc dân cho Tòa án có thẩm quyền xóa tên vụ án sổ thụ lý Quyết định phải gửi cho Viện kiểm sát cấp, đương sự, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan Đương sự, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị định thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận định Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án định chuyển vụ việc dân phải giải khiếu nại, kiến nghị Quyết định Chánh án Tòa án định cuối Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tòa án nhân dân cấp tỉnh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều Điều 38 Nhập tách vụ án Tòa án nhập hai nhiều vụ án mà Tòa án thụ lý riêng biệt thành vụ án để giải việc nhập việc giải vụ án bảo đảm pháp luật Tòa án tách vụ án có yêu cầu khác thành hai nhiều vụ án việc tách việc giải vụ án tách bảo đảm pháp luật Khi nhập tách vụ án quy định khoản khoản Điều này, Tòa án thụ lý vụ án phải định gửi cho đương Viện kiểm sát cấp Chương CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Điều 39 Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Các quan tiến hành tố tụng gồm có: a) Tòa án nhân dân; b) Viện kiểm sát nhân dân Những người tiến hành tố tụng gồm có: a) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; b) Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên Điều 40 Nhiệm vụ, quyền hạn Chánh án Tòa án Chánh án Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức công tác giải vụ việc dân thuộc thẩm quyền Tòa án; b) Quyết định phân công Thẩm phán giải vụ việc dân sự, Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử vụ án dân sự; định phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng vụ việc dân sự; c) Quyết định thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án trước mở phiên tòa; 1313 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 12 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 d) Quyết định thay đổi người giám định, người phiên dịch trước mở phiên tòa; đ) Ra định tiến hành hoạt động tố tụng dân theo quy định Bộ luật này; e) Giải khiếu nại, tố cáo theo quy định Bộ luật này; g) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án theo quy định Bộ luật Khi Chánh án vắng mặt, Phó Chánh án Chánh án ủy nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn Chánh án quy định khoản Điều Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án nhiệm vụ giao Điều 41 Nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán Tiến hành lập hồ sơ vụ án Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Quyết định đình tạm đình giải vụ việc dân Tiến hành hòa giải để đương thỏa thuận với việc giải vụ án theo quy định Bộ luật này; định công nhận thỏa thuận đương Quyết định đưa vụ án dân xét xử, đưa việc dân giải Quyết định triệu tập người tham gia phiên tòa Tham gia xét xử vụ án dân sự, giải việc dân Tiến hành hoạt động tố tụng khác giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật Điều 42 Nhiệm vụ, quyền hạn Hội thẩm nhân dân Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước mở phiên tòa Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán định cần thiết thuộc thẩm quyền Tham gia xét xử vụ án dân Tiến hành hoạt động tố tụng biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng xét xử xét xử vụ án dân Điều 43 Nhiệm vụ, quyền hạn Thư ký Tòa án Chuẩn bị công tác nghiệp vụ cần thiết trước khai mạc phiên tòa Phổ biến nội quy phiên tòa Báo cáo với Hội đồng xét xử danh sách người triệu tập đến phiên tòa Ghi biên phiên tòa Thực hoạt động tố tụng khác theo quy định Bộ luật Điều 44 Nhiệm vụ, quyền hạn Viện trưởng Viện kiểm sát Khi thực nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng dân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức đạo thực công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng dân sự; b) Quyết định phân công Kiểm sát viên thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng, tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, phiên họp giải việc dân theo quy định Bộ luật này; c) Kiểm tra hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng Kiểm sát viên; d) Quyết định thay đổi Kiểm sát viên; đ) Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án, định Tòa án theo quy định Bộ luật này; e) Giải khiếu nại, tố cáo theo quy định Bộ luật Khi Viện trưởng vắng mặt, Phó Viện trưởng Viện trưởng ủy nhiệm thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện trưởng quy định khoản Điều Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng nhiệm vụ giao Điều 45 Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên Khi phân công thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải vụ án dân sự, giải việc dân Tòa án; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật người tham gia tố tụng; Triệu tập người làm chứng Đăng ký phán trọng tài Các việc dân khác mà pháp luật Trọng tài thương mại Việt Nam có quy định Điều 341 Thủ tục giải Thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thực theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại Việt Nam Phần thứ sáu THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI Chương 26 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TỊA ÁN NƯỚC NGỒI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI Điều 342 Bản án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước Bản án, định dân Tòa án nước ngồi án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước án, định khác Tòa án nước ngồi mà theo pháp luật Việt Nam coi án, định dân Quyết định Trọng tài nước định tuyên lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ Việt Nam Trọng tài nước bên thỏa thuận lựa chọn để giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật kinh doanh, thương mại, lao động Điều 343 Nguyên tắc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi Tòa án Việt Nam Xem Xét công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước trường hợp sau đây: a) Bản án, định dân Tòa án nước mà Việt Nam nước ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề này; b) Bản án, định dân Tòa án nước ngồi pháp luật Việt Nam quy định cơng nhận cho thi hành Tòa án Việt Nam Xem Xét công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước trường hợp định tuyên nước Trọng tài nước mà Việt Nam ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề Bản án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi Tòa án Việt Nam Xem Xét cơng nhận cho thi hành Việt Nam sở có có lại mà khơng đòi hỏi Việt Nam nước phải ký kết gia nhập điều ước quốc tế vấn đề Bản án, định dân Tòa án nước ngồi định Trọng tài nước thi hành Việt Nam sau Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam khơng có đơn u cầu khơng cơng nhận đương nhiên công nhận Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Tòa án Việt Nam Xem Xét việc khơng cơng nhận án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam có đơn u cầu khơng cơng nhận Điều 344 Quyền yêu cầu công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngoài, định Trọng tài nước Người thi hành người đại diện hợp pháp họ có quyền gửi đơn u cầu Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngoài, định Trọng tài nước ngoài, cá nhân phải thi hành cư trú, làm việc Việt Nam quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở Việt Nam tài sản liên quan đến việc thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi có Việt Nam vào thời điểm gửi đơn yêu cầu Đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan người đại diện hợp pháp họ có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án Việt Nam khơng cơng nhận án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có yêu cầu thi hành Việt Nam Điều 345 Bảo đảm quyền kháng cáo, kháng nghị Đương có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị định Tòa án Việt Nam cơng nhận khơng cơng nhận án, định dân Tòa án nước ngoài, định Trọng tài nước để yêu cầu Tòa án cấp trực tiếp Xét lại theo quy định Bộ luật Điều 346 Bảo đảm hiệu lực định Tòa án Việt Nam công nhận không công nhận án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước Bản án, định dân Tòa án nước ngồi Tòa án Việt Nam công nhận cho thi hành Việt Nam có hiệu lực pháp luật án, định dân Tòa án Việt Nam có hiệu lực pháp luật thi hành theo thủ tục thi hành án dân Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng Tòa án Việt Nam cơng nhận khơng có hiệu lực pháp luật Việt Nam Quyết định Trọng tài nước ngồi Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam có hiệu lực pháp luật định Tòa án Việt Nam có hiệu lực pháp luật thi hành theo thủ tục thi hành án dân Điều 347 Thông báo kết xét đơn yêu cầu Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày định, Tòa án Việt Nam thơng qua Bộ Tư pháp thông báo kết việc Xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi cho Tòa án nước ngồi án, định đó, đương sự, cá nhân, quan, tổ chức có liên quan đến định đó; thơng báo kết Xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước cho cá nhân, quan, tổ chức gửi đơn yêu cầu cá nhân, quan tổ chức khác có liên quan đến định Tòa án Việt Nam Điều 348 Bảo đảm quyền chuyển tiền, tài sản thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước Nhà nước Việt Nam bảo đảm việc chuyển tiền, tài sản thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành từ Việt Nam nước Việc chuyển tiền, tài sản thực theo quy định pháp luật Việt Nam Điều 349 Lệ phí cơng nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước Người gửi đơn yêu cầu Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi phải nộp khoản lệ phí theo quy định pháp luật Việt Nam Chương 27 THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TỊA ÁN NƯỚC NGỒI Điều 350 Đơn u cầu cơng nhận cho thi hành Đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngồi phải gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam phải có nội dung sau đây: a) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người thi hành, người đại diện hợp pháp người đó; người thi hành án quan, tổ chức phải ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan, tổ chức đó; b) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người phải thi hành; người phải thi hành quan, tổ chức ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành cá nhân khơng có nơi cư trú nơi làm việc Việt Nam, người phải thi hành quan, tổ chức khơng có trụ sở Việt Nam đơn u cầu phải ghi rõ địa nơi có tài sản loại tài sản liên quan đến việc thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi Việt Nam; c) Yêu cầu người thi hành; trường hợp án, định Tòa án nước ngồi thi hành phần người thi hành phải ghi rõ phần thi hành phần lại có u cầu cơng nhận cho thi hành tiếp Việt Nam Đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 351 Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu Gửi kèm theo đơn yêu cầu giấy tờ, tài liệu quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Trong trường hợp điều ước quốc tế khơng quy định khơng có điều ước quốc tế liên quan kèm theo đơn yêu cầu phải có hợp pháp án, định Tòa án nước ngồi; văn Xác nhận án, định có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành cần thi hành Việt Nam, trừ trường hợp án, định thể rõ điểm này; văn Xác nhận việc gửi cho người phải thi hành án, định Trường hợp người phải thi hành người đại diện hợp pháp người vắng mặt phiên tòa Tòa án nước ngồi phải có văn Xác nhận người triệu tập hợp lệ Các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 352 Chuyển hồ sơ cho Tòa án Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, Bộ Tư pháp phải chuyển hồ sơ đến Tòa án có thẩm quyền theo quy định Điều 34 Điều 35 Bộ luật Điều 353 Thụ lý hồ sơ yêu cầu giải thích Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ Tư pháp chuyển đến, Tòa án có thẩm quyền phải thụ lý thông báo cho Viện kiểm sát cấp biết Trong thời hạn chuẩn bị Xét đơn u cầu, Tòa án có quyền u cầu người gửi đơn, Tòa án nước ngồi án, định giải thích điểm chưa rõ hồ sơ Văn yêu cầu giải thích văn trả lời gửi thông qua Bộ Tư pháp Việt Nam Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận văn Tòa án Việt Nam yêu cầu giải thích, Bộ Tư pháp gửi cho người gửi đơn u cầu Tòa án nước ngồi văn u cầu giải thích Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận văn trả lời yêu cầu giải thích, Bộ Tư pháp gửi cho Tòa án Việt Nam yêu cầu văn trả lời Điều 354 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thụ lý, tùy trường hợp mà Tòa án định sau đây: a) Đình việc Xét đơn yêu cầu, người gửi đơn rút đơn yêu cầu người phải thi hành tự nguyện thi hành người phải thi hành cá nhân chết mà quyền, nghĩa vụ người không thừa kế người phải thi hành quan, tổ chức bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức giải theo quy định pháp luật Việt Nam; b) Đình việc Xét đơn yêu cầu trả lại hồ sơ cho Bộ Tư pháp trường hợp không thẩm quyền không Xác định địa người phải thi hành nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành; c) Mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Trong trường hợp Tòa án u cầu giải thích theo quy định khoản Điều 353 Bộ luật thời hạn chuẩn bị Xét đơn yêu cầu kéo dài thêm hai tháng Tòa án phải mở phiên họp thời hạn tháng, kể từ ngày định mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp nghiên cứu thời hạn mười lăm ngày trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Điều 355 Phiên họp xét đơn yêu cầu Việc Xét đơn yêu cầu tiến hành phiên họp Hội đồng Xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, Thẩm phán làm chủ tọa theo phân cơng Chánh án Tòa án Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên họp; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt phải hỗn phiên họp Phiên họp tiến hành với có mặt người phải thi hành người đại diện hợp pháp họ; họ vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hỗn phiên họp Việc Xét đơn yêu cầu tiến hành người phải thi hành người đại diện hợp pháp họ có đơn u cầu Tòa án Xét đơn vắng mặt triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Hội đồng không Xét Xử lại vụ án mà kiểm tra, đối chiếu án, định dân Tòa án nước ngồi, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với quy định Bộ luật này, quy định khác pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập có liên quan để định Sau Xem Xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến người triệu tập, Kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận định theo đa số Hội đồng có quyền định cơng nhận cho thi hành Việt Nam định không công nhận án, định dân Tòa án nước Điều 356 Những án, định dân Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận cho thi hành Việt Nam Bản án, định dân chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định pháp luật nước có Tòa án án, định Người phải thi hành người đại diện hợp pháp người vắng mặt phiên tòa Tòa án nước ngồi khơng triệu tập hợp lệ Vụ án thuộc thẩm quyền Xét Xử riêng biệt Tòa án Việt Nam Về vụ án có án, định dân có hiệu lực pháp luật Tòa án Việt Nam Tòa án nước ngồi Tòa án Việt Nam công nhận trước quan Xét Xử nước ngồi thụ lý vụ án, Tòa án Việt Nam thụ lý giải vụ án Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật nước có Tòa án án, định dân theo pháp luật Việt Nam Việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước Việt Nam trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Điều 357 Gửi định Tòa án Ngay sau định quy định Điều 354 Điều 355 Bộ luật này, Tòa án gửi cho đương Viện kiểm sát cấp định đó; đương nước ngồi định gửi thông qua Bộ Tư pháp Điều 358 Kháng cáo, kháng nghị Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Tòa án định quy định Điều 354 Điều 355 Bộ luật này, đương sự, người đại diện hợp pháp họ có quyền kháng cáo định đó; trường hợp đương sự, người đại diện hợp pháp họ khơng có mặt phiên họp Xét đơn yêu cầu thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận định Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý yêu cầu kháng cáo Trong trường hợp có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp họ kháng cáo thời hạn nêu thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khơng tính vào thời hạn kháng cáo Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị định Tòa án quy định Điều 354 Điều 355 Bộ luật Thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án định Điều 359 Xét kháng cáo, kháng nghị Tòa án nhân dân tối cao Xét định Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị thời hạn tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định Điều 353 Bộ luật thời hạn kéo dài, không hai tháng Thành phần Hội đồng Xét định bị kháng cáo, kháng nghị gồm ba Thẩm phán, Thẩm phán làm chủ tọa theo phân công Chánh Tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Phiên họp Xét lại định bị kháng cáo, kháng nghị tiến hành phiên họp Xét đơn yêu cầu quy định Điều 355 Bộ luật Hội đồng có quyền giữ nguyên, sửa phần tồn định Tòa án nhân dân cấp tỉnh đình việc Xét kháng cáo, kháng nghị trường hợp đương rút kháng cáo, Viện kiểm sát rút kháng nghị có quy định điểm a khoản Điều 354 Bộ luật Quyết định Tòa án nhân dân tối cao định cuối có hiệu lực thi hành Chương 28 THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TỊA ÁN NƯỚC NGỒI KHƠNG CĨ U CẦU THI HÀNH TẠI VIỆT NAM Điều 360 Thời hạn gửi đơn yêu cầu không công nhận Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận án, định dân Tòa án nước ngồi mà khơng có yêu cầu thi hành Việt Nam, đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan người đại diện hợp pháp họ có quyền gửi đơn u cầu Tòa án Việt Nam khơng cơng nhận án, định dân đến Bộ Tư pháp Việt Nam Trong trường hợp người làm đơn chứng minh kiện bất khả kháng trở ngại khách quan mà gửi đơn thời hạn quy định khoản Điều thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khơng tính vào thời hạn gửi đơn Việc khơi phục thời hiệu Chánh án Tòa án thụ lý đơn Xét định Điều 361 Đơn yêu cầu không công nhận Đơn yêu cầu không cơng nhận án, định dân Tòa án nước ngồi phải có nội dung sau đây: a) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người làm đơn; quan, tổ chức ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan, tổ chức đó; b) Yêu cầu người làm đơn Kèm theo đơn yêu cầu phải có hợp pháp án, định dân Tòa án nước giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh u cầu khơng cơng nhận có Đơn yêu cầu giấy tờ, tài liệu kèm theo tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Việc chuyển đơn yêu cầu giấy tờ, tài liệu kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền thực theo quy định Điều 352 Bộ luật Điều 362 Xét đơn yêu cầu không công nhận Việc chuẩn bị Xét đơn yêu cầu việc Xét đơn yêu cầu không công nhận án, định dân Tòa án nước ngồi tiến hành theo quy định Điều 354 Điều 355 Bộ luật Hội đồng Xét đơn yêu cầu có quyền định sau đây: a) Không công nhận án, định dân Tòa án nước ngồi; b) Bác đơn u cầu khơng công nhận Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam không công nhận trường hợp quy định Điều 356 Bộ luật Điều 363 Gửi định Tòa án việc kháng cáo, kháng nghị Việc gửi định Tòa án; việc kháng cáo, kháng nghị Xét kháng cáo, kháng nghị thực theo quy định điều 357, 358 359 Bộ luật Chương 29 THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGỒI Điều 364 Đơn u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước ngồi Đơn u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước phải gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam phải có nội dung sau đây: a) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người thi hành, người đại diện hợp pháp Việt Nam người đó; người thi hành án quan, tổ chức phải ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan, tổ chức đó; b) Họ, tên, địa nơi cư trú nơi làm việc người phải thi hành; người phải thi hành quan, tổ chức ghi đầy đủ tên địa trụ sở quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành cá nhân khơng có nơi cư trú nơi làm việc Việt Nam, người phải thi hành quan, tổ chức khơng có trụ sở Việt Nam đơn u cầu phải ghi rõ địa nơi có tài sản loại tài sản liên quan đến việc thi hành định Trọng tài nước Việt Nam; c) Yêu cầu người thi hành Đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 365 Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu Gửi kèm theo đơn yêu cầu giấy tờ, tài liệu quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập Trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định khơng có điều ước quốc tế liên quan kèm theo đơn u cầu phải có hợp pháp định Trọng tài nước ngoài; hợp pháp thỏa thuận trọng tài bên việc giải tranh chấp phát sinh họ với theo thể thức trọng tài mà pháp luật nước hữu quan quy định giải theo thể thức Thỏa thuận trọng tài điều khoản Trọng tài ghi hợp đồng thỏa thuận riêng Trọng tài bên ký kết sau phát sinh tranh chấp Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu tiếng nước phải gửi kèm theo dịch tiếng Việt, công chứng, chứng thực hợp pháp Điều 366 Chuyển hồ sơ cho Tòa án Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền theo quy định Điều 34 Điều 35 Bộ luật Trong trường hợp Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Tòa án mà sau lại nhận thơng báo quan có thẩm quyền nước cho biết Xem Xét hủy bỏ, đình thi hành định Trọng tài nước ngồi Bộ Tư pháp thơng báo văn cho Tòa án biết Điều 367 Thụ lý hồ sơ Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Bộ Tư pháp chuyển đến, Tòa án có thẩm quyền phải thụ lý thông báo cho cá nhân, quan, tổ chức phải thi hành Viện kiểm sát cấp biết Tòa án có quyền u cầu cá nhân, quan, tổ chức gửi đơn yêu cầu giải thích điểm chưa rõ hồ sơ Điều 368 Chuẩn bị xét đơn yêu cầu Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thụ lý, tùy trường hợp mà Tòa án định sau đây: a) Tạm đình việc Xét đơn yêu cầu trường hợp nhận thông báo văn Bộ Tư pháp việc quan có thẩm quyền nước ngồi Xem Xét định Trọng tài nước ngồi; b) Đình việc Xét đơn yêu cầu, cá nhân, quan, tổ chức thi hành rút đơn yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức phải thi hành tự nguyện thi hành; quan, tổ chức phải thi hành bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức giải theo quy định pháp luật Việt Nam cá nhân phải thi hành chết mà quyền, nghĩa vụ người khơng thừa kế; c) Đình việc Xét đơn yêu cầu trường hợp nhận thông báo văn Bộ Tư pháp việc quan có thẩm quyền nước ngồi hủy bỏ đình thi hành định Trọng tài nước ngồi; d) Đình việc Xét đơn yêu cầu trả lại hồ sơ cho Bộ Tư pháp trường hợp không thẩm quyền quan, tổ chức phải thi hành khơng có trụ sở Việt Nam, cá nhân phải thi hành không cư trú, làm việc Việt Nam không Xác định địa điểm nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành Việt Nam; đ) Mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Trong trường hợp Tòa án yêu cầu giải thích theo quy định khoản Điều 367 Bộ luật thời hạn chuẩn bị Xét đơn yêu cầu kéo dài thêm hai tháng Tòa án phải mở phiên họp Xét đơn thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày định mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp nghiên cứu thời hạn mười ngày, trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp Xét đơn yêu cầu Điều 369 Phiên họp xét đơn yêu cầu Việc Xét đơn yêu cầu tiến hành phiên họp Hội đồng Xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, Thẩm phán làm chủ tọa theo phân cơng Chánh án Tòa án Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp phải tham gia phiên họp; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt phải hỗn phiên họp Phiên họp tiến hành với có mặt người phải thi hành người đại diện hợp pháp họ, vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hỗn phiên họp Việc Xét đơn yêu cầu tiến hành, người phải thi hành người đại diện hợp pháp họ yêu cầu Tòa án Xét đơn vắng mặt họ triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Hội đồng không Xét Xử lại vụ tranh chấp Trọng tài nước giải mà kiểm tra, đối chiếu định Trọng tài nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo với quy định Bộ luật này, quy định khác pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập có liên quan để định Sau Xem Xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến người triệu tập, Kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận định theo đa số Hội đồng có quyền định cơng nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước ngồi định khơng cơng nhận định Trọng tài nước Điều 370 Những trường hợp không công nhận Quyết định Trọng tài nước ngồi khơng cơng nhận cho thi hành Việt Nam trường hợp sau đây: a) Các bên ký kết thỏa thuận trọng tài khơng có lực để ký kết thỏa thuận theo pháp luật áp dụng cho bên; b) Thỏa thuận trọng tài khơng có giá trị pháp lý theo pháp luật nước mà bên chọn để áp dụng theo pháp luật nước nơi định tuyên, bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó; c) Cá nhân, quan, tổ chức phải thi hành không thông báo kịp thời hợp thức việc định Trọng tài viên, thủ tục giải vụ tranh chấp Trọng tài nước ngồi ngun nhân đáng khác mà thực quyền tố tụng mình; d) Quyết định Trọng tài nước ngồi tuyên vụ tranh chấp không bên yêu cầu giải vượt yêu cầu bên ký kết thỏa thuận trọng tài Trong trường hợp tách phần định vấn đề yêu cầu phần định vấn đề không yêu cầu giải Trọng tài nước ngồi phần định vấn đề u cầu giải cơng nhận cho thi hành Việt Nam; đ) Thành phần Trọng tài nước ngoài, thủ tục giải tranh chấp Trọng tài nước ngồi khơng phù hợp với thỏa thuận trọng tài với pháp luật nước nơi định Trọng tài nước tuyên, thỏa thuận trọng tài không quy định vấn đề đó; e) Quyết định Trọng tài nước ngồi chưa có hiệu lực bắt buộc bên; g) Quyết định Trọng tài nước bị quan có thẩm quyền nước nơi định tuyên nước có pháp luật áp dụng hủy bỏ đình thi hành Quyết định Trọng tài nước không công nhận cho thi hành Việt Nam, Tòa án Việt Nam Xét thấy: a) Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không giải theo thể thức trọng tài; b) Việc công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Điều 371 Gửi định Tòa án Ngay sau định quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật này, Tòa án gửi cho đương Viện kiểm sát cấp định đó; đương nước ngồi định gửi thơng qua Bộ Tư pháp Điều 372 Kháng cáo, kháng nghị Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Tòa án định quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật này, đương sự, người đại diện hợp pháp họ có quyền kháng cáo định đó; trường hợp đương khơng có mặt phiên họp Xét đơn yêu cầu thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận định Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý yêu cầu kháng cáo Trong trường hợp có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp họ khơng thể kháng cáo thời hạn nêu thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khơng tính vào thời hạn kháng cáo Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị định Tòa án quy định Điều 368 Điều 369 Bộ luật Thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án định Điều 373 Xét kháng cáo, kháng nghị Tòa án nhân dân tối cao Xét định Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị thời hạn tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định khoản Điều 367 Bộ luật thời hạn kéo dài, khơng hai tháng Thành phần Hội đồng Xét định bị kháng cáo, kháng nghị gồm ba Thẩm phán, có Thẩm phán làm chủ tọa theo phân cơng Chánh Tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Phiên họp Xét lại định bị kháng cáo, kháng nghị tiến hành phiên họp Xét đơn yêu cầu quy định Điều 369 Bộ luật Hội đồng có quyền giữ nguyên, sửa phần toàn định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tạm đình đình việc Xét kháng cáo, kháng nghị trường hợp đương rút kháng cáo, Viện kiểm sát rút kháng nghị có quy định điểm a, b c khoản Điều 368 Bộ luật Quyết định Tòa án nhân dân tối cao định cuối có hiệu lực thi hành Điều 374 Hủy định công nhận cho thi hành Trong trường hợp nhận thông báo văn Bộ Tư pháp việc quan có thẩm quyền nước ngồi Xem Xét việc hủy bỏ đình thi hành định Trọng tài nước ngồi có định thi hành Việt Nam Thủ trưởng quan thi hành án dân định tạm đình thi hành định Trọng tài nước ngồi gửi định cho Tòa án định công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước Thủ trưởng quan thi hành án dân áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thi hành định Trọng tài nước ngồi, có u cầu cá nhân, quan, tổ chức thi hành Ngay sau nhận thông báo văn Bộ Tư pháp việc quan có thẩm quyền nước ngồi hủy bỏ đình thi hành định Trọng tài nước ngồi, Tòa án Việt Nam định công nhận cho thi hành Việt Nam định Trọng tài nước định hủy bỏ định gửi định cho quan thi hành án Ngay sau nhận định Tòa án, Thủ trưởng quan thi hành án dân định đình việc thi hành định Trọng tài nước Phần thứ bảy THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN Chương 30 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Điều 375 Những án, định Tòa án thi hành65 Những án, định dân Tòa án thi hành án, định có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Bản án, định phần án, định Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; b) Bản án, định Tòa án cấp phúc thẩm; c) Quyết định giám đốc thẩm tái thẩm Tòa án; định theo thủ tục đặc biệt Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định Điều 310b Bộ luật này; d) Bản án, định dân Tòa án nước ngồi, định Trọng tài nước ngồi có định có hiệu lực pháp luật Tòa án Việt Nam cơng nhận cho thi hành Việt Nam Những án, định sau Tòa án cấp sơ thẩm thi hành bị kháng cáo, kháng nghị: a) Bản án, định cấp dưỡng, trả công lao động, nhận người lao động trở lại làm việc, trả lương, trợ cấp việc làm, bảo hiểm Xã hội bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tổn thất tinh thần công dân; b) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Điều 376.66 (được bãi bỏ) Điều 377.67 (được bãi bỏ) Điều 378.68 (được bãi bỏ) Điều 379.69 (được bãi bỏ) Chương 31 THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Điều 380 Cấp án, định Tòa án Khi án, định Tòa án thuộc trường hợp thi hành theo quy định Điều 375 Bộ luật Tòa án tuyên án, định phải cấp cho người thi hành án người phải thi hành án án định có ghi “để thi hành” Tòa án phải giải thích cho người thi hành, người phải thi hành án, định quyền yêu cầu, thời hạn yêu cầu thi hành án nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân Điều 381 Thời hạn chuyển giao án, định Tòa án Đối với án, định thi hành theo quy định điểm a khoản Điều 375 Bộ luật Tòa án tuyên án, định phải chuyển giao án, định cho quan thi hành án cấp với Tòa án Xét Xử sơ thẩm thời hạn mười ngày, kể từ ngày án, định Đối với định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án định phải chuyển giao định cho quan thi hành án cấp 6565 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản 58 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 6666 Điều bãi bỏ theo quy định khoản 59 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 6767 Điều bãi bỏ theo quy định khoản 59 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 6868 Điều bãi bỏ theo quy định khoản 59 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 6969 Điều bãi bỏ theo quy định khoản 59 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Đối với án, định không thuộc trường hợp quy định khoản Điều Tòa án tun án, định phải chuyển giao án, định cho quan thi hành án cấp với Tòa án Xét Xử sơ thẩm thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Khi chuyển giao án, định, Tòa án phải gửi kèm theo biên kê biên, tạm giữ tang vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan, có Điều 382 Giải thích án, định Tòa án Người thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án, định Tòa án quan thi hành án có quyền yêu cầu văn Tòa án án, định giải thích điểm chưa rõ án, định để thi hành Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận văn yêu cầu, Tòa án phải có văn giải thích gửi cho người có yêu cầu, Viện kiểm sát cấp, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án, định Tòa án Thẩm phán định Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm giải thích án, định Tòa án Trong trường hợp họ khơng Thẩm phán Tòa án Chánh án Tòa án có trách nhiệm giải thích án, định Tòa án Việc giải thích án, định Tòa án phải vào biên phiên tòa biên nghị án Điều 383.70 (được bãi bỏ) Phần thứ tám XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Chương 32 XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ Điều 384 Biện pháp xử lý bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khơng có u cầu độc lập Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà khơng có mặt Tòa án khơng có mặt phiên tòa khơng có lý đáng tùy trường hợp bị Tòa án phạt cảnh cáo phạt tiền Điều 385 Biện pháp xử lý người có hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng người tiến hành tố tụng Người có hành vi sau tùy theo mức độ vi phạm mà bị Tòa án định phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành khởi tố vụ án hình theo quy định pháp luật: a) Làm giả, hủy hoại chứng quan trọng gây trở ngại cho việc giải vụ án Tòa án; b) Khai báo gian dối cung cấp tài liệu sai thật; c) Từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định từ chối cung cấp tài liệu; d) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng làm chứng buộc người khác làm chứng gian dối; đ) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định thực nhiệm vụ buộc người giám định kết luận sai với thật khách quan; e) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch thực nhiệm vụ buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không nghĩa dịch; g) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người tiến hành tố tụng; đe dọa, sử dụng vũ lực có hành vi khác cản trở người tiến hành tố tụng thực biện pháp Xác minh, thu thập chứng Bộ luật quy định; h) Các hành vi vi phạm khác mà pháp luật có quy định Cơ quan cơng an có nhiệm vụ thi hành định Tòa án tạm giữ hành người có hành vi vi phạm Điều 386 Biện pháp xử lý người làm chứng cố ý khơng có mặt theo giấy triệu tập Tòa án Người làm chứng Tòa án triệu tập hợp lệ cố ý khơng đến Tòa án khơng có mặt phiên tòa mà khơng có lý đáng vắng mặt họ gây trở ngại cho việc thu thập, Xác minh chứng Xét Xử vụ án Tòa án có quyền định dẫn giải, cảnh cáo, phạt tiền 7070 Điều bãi bỏ theo quy định khoản 59 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Quyết định dẫn giải người làm chứng phải ghi rõ thời gian, địa điểm định; họ, tên, chức vụ người định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú người làm chứng; thời gian, địa điểm người làm chứng phải có mặt Cơ quan cơng an có nhiệm vụ thi hành định Tòa án dẫn giải người làm chứng Người thi hành định dẫn giải người làm chứng phải đọc, giải thích định dẫn giải cho người bị dẫn giải biết lập biên việc dẫn giải Điều 387 Biện pháp xử lý người vi phạm nội quy phiên tòa Người có hành vi vi phạm nội quy phiên tòa tùy theo mức độ vi phạm mà bị chủ tọa phiên tòa định phạt cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng Xử án tạm giữ hành Cơ quan cơng an có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa thi hành định chủ tọa phiên tòa việc buộc rời khỏi phòng Xử án tạm giữ hành người gây rối trật tự phiên tòa Trong trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình Tòa án có quyền khởi tố vụ án hình theo quy định pháp luật hình Điều 388 Trách nhiệm Viện kiểm sát trường hợp Tòa án khởi tố vụ án hình Trong trường hợp Tòa án khởi tố vụ án hình theo quy định khoản Điều 385 khoản Điều 387 Bộ luật thời hạn mười ngày, kể từ ngày định khởi tố, Tòa án phải chuyển cho Viện kiểm sát có thẩm quyền định khởi tố vụ án tài liệu, chứng để chứng minh hành vi phạm tội Viện kiểm sát phải Xem Xét việc khởi tố, truy tố bị can thời hạn Bộ luật tố tụng hình quy định; Viện kiểm sát khơng khởi tố, truy tố bị can Viện kiểm sát phải thông báo văn nêu rõ lý việc khơng khởi tố, truy tố bị can cho Tòa án định khởi tố vụ án biết Điều 389 Biện pháp xử lý cá nhân, quan, tổ chức khơng thi hành định Tòa án việc cung cấp chứng cho Tòa án Cá nhân, quan, tổ chức không thi hành định Tòa án việc cung cấp chứng mà cá nhân, quan, tổ chức quản lý, lưu giữ bị Tòa án định phạt cảnh cáo, phạt tiền cưỡng chế thi hành Cá nhân, người đứng đầu quan, tổ chức quy định khoản Điều tùy theo mức độ vi phạm mà bị Xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 390 Thủ tục, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt Thủ tục, thẩm quyền Xử phạt, mức tiền phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định Chương 33 KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Điều 391 Quyết định, hành vi tố tụng dân bị khiếu nại Cá nhân, quan, tổ chức có quyền khiếu nại định, hành vi tố tụng dân quan, người tiến hành tố tụng dân có cho định, hành vi trái pháp luật, Xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp Đối với án, định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án định tố tụng khác người tiến hành tố tụng dân ban hành, có kháng cáo, kháng nghị, khiếu nại, kiến nghị khơng giải theo quy định Chương mà giải theo quy định chương tương ứng Bộ luật Điều 392 Quyền, nghĩa vụ người khiếu nại Người khiếu nại có quyền sau đây: a) Tự thơng qua người đại diện hợp pháp khiếu nại; b) Khiếu nại giai đoạn trình giải vụ án; c) Rút khiếu nại giai đoạn trình giải khiếu nại; d) Được nhận văn trả lời việc thụ lý để giải khiếu nại; nhận định giải khiếu nại; đ) Được khơi phục quyền lợi ích hợp pháp bị Xâm phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Người khiếu nại có nghĩa vụ sau đây: a) Khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết; b) Trình bày trung thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung trình bày việc cung cấp thơng tin, tài liệu đó; c) Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Điều 393 Quyền, nghĩa vụ người bị khiếu nại Người bị khiếu nại có quyền sau đây: a) Đưa chứng tính hợp pháp định, hành vi tố tụng bị khiếu nại; b) Được nhận định giải khiếu nại định, hành vi tố tụng Người bị khiếu nại có nghĩa vụ sau đây: a) Giải trình định, hành vi tố tụng dân bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; b) Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật; c) Bồi thường thiệt hại, hoàn trả khắc phục hậu định, hành vi tố tụng dân trái pháp luật gây theo quy định pháp luật Điều 394 Thời hiệu khiếu nại Thời hiệu khiếu nại mười lăm ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận biết định, hành vi tố tụng mà người cho có vi phạm pháp luật Trong trường hợp có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực quyền khiếu nại theo thời hạn quy định Điều thời gian có kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khơng tính vào thời hiệu khiếu nại Điều 395 Thẩm quyền thời hạn giải khiếu nại Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát Khiếu nại định, hành vi tố tụng Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát giải thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại; không đồng ý với kết giải người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trực tiếp Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trực tiếp phải Xem Xét, giải Viện kiểm sát cấp trực tiếp có thẩm quyền giải cuối Khiếu nại định, hành vi tố tụng Viện trưởng Viện kiểm sát Viện kiểm sát cấp trực tiếp giải thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại Viện kiểm sát cấp trực tiếp có thẩm quyền giải cuối Điều 396 Thẩm quyền thời hạn giải khiếu nại Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Chánh án Tòa án Khiếu nại định, hành vi tố tụng Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Chánh án Tòa án giải thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại; không đồng ý với kết giải người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tòa án cấp trực tiếp Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, Tòa án cấp trực tiếp phải Xem Xét, giải Tòa án cấp trực tiếp có thẩm quyền giải cuối Khiếu nại định, hành vi tố tụng Chánh án Tòa án Tòa án cấp trực tiếp giải thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại Tòa án cấp trực tiếp có thẩm quyền giải cuối Quyết định giải khiếu nại Chánh án Tòa án phải gửi cho người khiếu nại Viện kiểm sát cấp Điều 397 Thẩm quyền thời hạn giải khiếu nại người giám định Khiếu nại hành vi tố tụng dân người giám định người đứng đầu tổ chức giám định trực tiếp quản lý người giám định giải thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại; không đồng ý với kết giải người khiếu nại có quyền khiếu nại với người đứng đầu quan quản lý cấp trực tiếp tổ chức giám định Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, người đứng đầu quan quản lý cấp trực tiếp phải Xem Xét, giải Quyết định người đứng đầu quan quản lý cấp trực tiếp định cuối Điều 398 Người có quyền tố cáo Cơng dân có quyền tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức Điều 399 Quyền, nghĩa vụ người tố cáo Người tố cáo có quyền sau đây: a) Gửi đơn trực tiếp tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; b) u cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích mình; c) u cầu thông báo kết giải tố cáo; d) Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ bị đe dọa, trù dập, trả thù Người tố cáo có nghĩa vụ sau đây: a) Trình bày trung thực nội dung tố cáo; b) Nêu rõ họ, tên, địa mình; c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật việc tố cáo sai thật Điều 400 Quyền, nghĩa vụ người bị tố cáo Người bị tố cáo có quyền sau đây: a) Được thông báo nội dung tố cáo; b) Đưa chứng để chứng minh nội dung tố cáo không thật; c) Được khơi phục quyền lợi ích hợp pháp bị Xâm phạm; phục hồi danh dự, bồi thường thiệt hại việc tố cáo không gây ra; d) Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền Xử lý người tố cáo sai thật Người bị tố cáo có nghĩa vụ sau đây: a) Giải trình hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; b) Chấp hành nghiêm chỉnh định Xử lý quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; c) Bồi thường thiệt hại, hoàn trả khắc phục hậu hành vi tố tụng dân trái pháp luật gây theo quy định pháp luật Điều 401 Thẩm quyền thời hạn giải tố cáo Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc quan có thẩm quyền người đứng đầu quan có trách nhiệm giải Trong trường hợp người bị tố cáo Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Chánh án Tòa án cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trực tiếp có trách nhiệm giải Thời hạn giải tố cáo không sáu mươi ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải tố cáo dài hơn, khơng q chín mươi ngày Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm giải theo quy định Bộ luật tố tụng hình Điều 402 Thủ tục giải khiếu nại, tố cáo Thủ tục giải khiếu nại, tố cáo thực theo quy định Chương quy định khác pháp luật khiếu nại, tố cáo không trái với quy định Chương Điều 403 Trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tiếp nhận giải kịp thời, pháp luật; Xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại Xảy ra; bảo đảm cho định giải thi hành nghiêm chỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định Người có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm việc giải quyết, giải trái pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị Xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Điều 404 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo tố tụng dân Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo tố tụng dân theo quy định pháp luật Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị Tòa án cấp cấp dưới, quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải khiếu nại, tố cáo có cứ, pháp luật Phần thứ chín THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Chương 34 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI Điều 405 Ngun tắc áp dụng Tòa án áp dụng quy định Chương XXXIV Chương XXXV Bộ luật để giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Trường hợp chương khơng có quy định áp dụng quy định khác có liên quan Bộ luật để giải Vụ việc dân có yếu tố nước ngồi vụ việc dân có đương người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước quan hệ dân đương công dân, quan, tổ chức Việt Nam để Xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngồi, phát sinh nước tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi Điều 406 Quyền, nghĩa vụ tố tụng cá nhân, quan, tổ chức nước ngồi Cơng dân nước ngồi, người khơng quốc tịch, quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế (sau gọi chung cá nhân, quan, tổ chức nước ngồi) có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị Xâm phạm có tranh chấp Khi tham gia tố tụng dân sự, cá nhân, quan, tổ chức nước có quyền, nghĩa vụ tố tụng cơng dân, quan, tổ chức Việt Nam Nhà nước Việt Nam áp dụng nguyên tắc có có lại để hạn chế quyền tố tụng dân tương ứng cơng dân nước ngồi, quan, tổ chức nước ngồi mà Tòa án nước hạn chế quyền tố tụng công dân, quan, tổ chức Việt Nam Điều 407 Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân cơng dân nước ngồi, người khơng quốc tịch Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân cơng dân nước ngồi, người khơng quốc tịch Xác định sau: a) Theo pháp luật nước mà cơng dân có quốc tịch; trường hợp cơng dân có quốc tịch Việt Nam quốc tịch nước ngồi theo pháp luật Việt Nam; trường hợp cơng dân có nhiều quốc tịch nhiều nước ngồi khác theo pháp luật nước nơi cơng dân sinh sống, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác; b) Theo pháp luật Việt Nam, cơng dân nước ngồi cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài Việt Nam; c) Theo pháp luật nước nơi người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài; d) Theo pháp luật Việt Nam, hành vi tố tụng dân thực lãnh thổ Việt Nam Công dân nước ngồi, người khơng quốc tịch cơng nhận có lực hành vi tố tụng dân lãnh thổ Việt Nam, theo quy định pháp luật nước ngồi họ khơng có lực hành vi tố tụng dân sự, theo quy định pháp luật Việt Nam họ có lực hành vi tố tụng dân Điều 408 Năng lực pháp luật tố tụng dân quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tố tụng dân Năng lực pháp luật tố tụng dân quan, tổ chức nước Xác định theo pháp luật nước nơi quan, tổ chức thành lập, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác Năng lực pháp luật tố tụng dân tổ chức quốc tế Xác định sở điều ước quốc tế để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động tổ chức quốc tế điều ước quốc tế ký kết với quan có thẩm quyền Việt Nam Điều 409 Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương cá nhân, quan, tổ chức nước Đương cá nhân, quan, tổ chức nước tham gia tố tụng Tòa án Việt Nam có quyền nhờ luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho theo quy định pháp luật Việt Nam Chương 35 THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Điều 410 Quy định chung thẩm quyền Tòa án Việt Nam giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Thẩm quyền Tòa án Việt Nam giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Xác định theo quy định Chương III Bộ luật này, trừ trường hợp Chương có quy định khác Tòa án Việt Nam giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi trường hợp sau đây: a) Bị đơn quan, tổ chức nước ngồi có trụ sở Việt Nam bị đơn có quan quản lý, chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam; b) Bị đơn cơng dân nước ngồi, người khơng quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài Việt Nam có tài sản lãnh thổ Việt Nam; c) Nguyên đơn cơng dân nước ngồi, người khơng quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài Việt Nam vụ việc dân yêu cầu đòi tiền cấp dưỡng, Xác định cha mẹ; d) Vụ việc dân quan hệ dân mà để Xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật Việt Nam Xảy lãnh thổ Việt Nam, có đương cá nhân, quan, tổ chức nước ngoài; đ) Vụ việc dân quan hệ dân mà để Xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngồi Xảy nước ngoài, đương công dân, quan, tổ chức Việt Nam nguyên đơn bị đơn cư trú Việt Nam; e) Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực toàn phần hợp đồng Xảy lãnh thổ Việt Nam; g) Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn bị đơn công dân Việt Nam Điều 411 Thẩm quyền riêng biệt Tòa án Việt Nam Những vụ án dân có yếu tố nước ngồi sau thuộc thẩm quyền giải riêng biệt Tòa án Việt Nam: a) Vụ án dân có liên quan đến quyền tài sản bất động sản có lãnh thổ Việt Nam; b) Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chi nhánh Việt Nam; c) Vụ án ly hôn công dân Việt Nam với công dân nước ngồi người khơng quốc tịch, hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống Việt Nam Những việc dân có yếu tố nước sau thuộc thẩm quyền giải riêng biệt Tòa án Việt Nam: a) Xác định kiện pháp lý, kiện Xảy lãnh thổ Việt Nam; b) Tuyên bố công dân nước ngồi, người khơng quốc tịch bị hạn chế lực hành vi dân sự, lực hành vi dân họ cư trú, làm ăn, sinh sống Việt Nam việc tuyên bố có liên quan đến việc Xác lập quyền, nghĩa vụ họ lãnh thổ Việt Nam; c) Tuyên bố công dân nước ngồi, người khơng quốc tịch tích, chết họ có mặt Việt Nam thời điểm có kiện Xảy mà kiện để tuyên bố người tích, chết việc tuyên bố có liên quan đến việc Xác lập quyền, nghĩa vụ họ lãnh thổ Việt Nam; d) Yêu cầu Tòa án Việt Nam tuyên bố cơng dân Việt Nam tích, chết việc tuyên bố có liên quan đến việc Xác lập quyền, nghĩa vụ họ lãnh thổ Việt Nam; đ) Cơng nhận tài sản có lãnh thổ Việt Nam vô chủ công nhận quyền sở hữu người quản lý bất động sản vô chủ lãnh thổ Việt Nam Điều 412 Khơng thay đổi thẩm quyền giải Tòa án Vụ việc dân Tòa án Việt Nam thụ lý giải theo quy định thẩm quyền Bộ luật quy định phải Tòa án tiếp tục giải q trình giải có thay đổi quốc tịch, nơi cư trú, địa đương có tình tiết làm cho vụ việc dân thuộc thẩm quyền Tòa án khác Việt Nam Tòa án nước ngồi Điều 413 Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đình giải vụ việc dân trường hợp có Tòa án nước ngồi giải Tòa án Việt Nam trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đình giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi trường hợp có án, định Tòa án nước ngồi giải vụ việc dân nước có Tòa án án, định dân Việt Nam ký kết gia nhập điều ước quốc tế quy định việc công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án Việt Nam trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đình giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi có Tòa án nước ngồi thụ lý vụ việc dân án, định Tòa án nước ngồi vụ việc dân cơng nhận cho thi hành Việt Nam Chương 36 TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Điều 414 Nguyên tắc tương trợ tư pháp tố tụng dân Việc tương trợ tư pháp tố tụng dân Tòa án Việt Nam Tòa án nước ngồi thực nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, Tồn vẹn lãnh thổ quốc gia, khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, bình đẳng có lợi, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập, phù hợp với pháp luật Việt Nam Trong trường hợp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước chưa ký kết gia nhập điều ước quốc tế có quy định tương trợ tư pháp tố tụng dân việc tương trợ tư pháp tố tụng dân Tòa án Việt Nam chấp nhận ngun tắc có có lại khơng trái pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế tập quán quốc tế Điều 415 Thực ủy thác tư pháp Tòa án Việt Nam ủy thác tư pháp cho Tòa án nước ngồi thực ủy thác tư pháp Tòa án nước ngồi việc tiến hành số hoạt động tố tụng dân theo quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập theo nguyên tắc có có lại Tòa án Việt Nam khơng chấp nhận thực việc ủy thác tư pháp Tòa án nước trường hợp sau đây: a) Việc thực ủy thác tư pháp Xâm phạm đến chủ quyền Việt Nam đe dọa đến an ninh Việt Nam; b) Việc thực ủy thác tư pháp khơng thuộc thẩm quyền Tòa án Việt Nam Điều 416 Thủ tục thực việc ủy thác tư pháp Việc Tòa án Việt Nam ủy thác tư pháp cho Tòa án nước ngồi Tòa án nước ngồi ủy thác tư pháp cho Tòa án Việt Nam phải lập thành văn gửi đến quan có thẩm quyền Việt Nam theo quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập theo quy định pháp luật Việt Nam Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhận văn ủy thác tư pháp phải chuyển cho Tòa án Việt Nam quan có thẩm quyền nước ngồi nhận văn ủy thác Tòa án Việt Nam Điều 417 Văn ủy thác tư pháp Văn ủy thác tư pháp phải có nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm lập văn ủy thác tư pháp; b) Tên, địa Tòa án ủy thác tư pháp; c) Tên, địa Tòa án thực ủy thác tư pháp; d) Họ, tên, địa cá nhân, tên, địa quan, tổ chức có liên quan đến ủy thác tư pháp; đ) Nội dung công việc ủy thác; e) Yêu cầu Tòa án ủy thác Gửi kèm theo văn ủy thác giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thực ủy thác, có Điều 418 Cơng nhận giấy tờ, tài liệu quan có thẩm quyền nước lập, cấp xác nhận Giấy tờ, tài liệu quan có thẩm quyền nước lập, cấp Xác nhận theo quy định pháp luật nước lãnh thổ Việt Nam Tòa án Việt Nam cơng nhận giấy tờ, tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập có quy định khác Giấy tờ, tài liệu lập tiếng nước phải gửi cho Tòa án Việt Nam kèm theo dịch tiếng Việt công chứng, chứng thực hợp pháp Quy định việc thi hành71, 72 Điều Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 quy định sau: “Điều Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn thi hành Luật này.” 71 727 ... tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Điều 57 Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân đương Năng lực pháp luật tố tụng dân khả có quyền, nghĩa vụ tố tụng dân. .. điều Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 77 Điều sửa đổi, bổ sung theo quy định khoản Điều Luật số 65 /2011/ QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, ... dụng quy định Bộ luật Dân thời hạn Cách tính thời hạn tố tụng, quy định thời hạn tố tụng, thời điểm bắt đầu, kết thúc thời hạn tố tụng Bộ luật áp dụng theo quy định tương ứng Bộ luật Dân Điều 159
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2011, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay