KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN THUẾ XNK

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:10

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN THUẾ - Lớp XNK16AB – Thời gian 60’ Một đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm F&B, thực kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số liệu kinh doanh năm 2010 sau: A Các nghiệp vụ mua bán hàng hóa năm: Bán cho công ty thương nghiệp nội địa 300.000 sản phẩm, giá có thuế GTGT 220.000 đ/sp Nhận xuất ủy thác lô hàng theo giá FOB tỷ đồng Tỷ lệ hoa hồng tính giá trị lô hàng 4% Là đại lý tiêu thụ hàng cho cơng ty nước ngồi có trụ sở TP.HCM Tổng hàng nhập theo điều kiện CIF 50 tỷ đồng Tổng giá hàng bán theo quy định 60 tỷ đồng Tỷ lệ hoa hồng 5% giá bán Nhận 30 tỷ đồng nguyên liệu để gia cơng cho nước ngồi Cơng việc hồn thành 100% toàn thành phẩm xuất trả Doanh nghiệp hưởng tiền gia công tỷ đồng Xuất nước 130.000 sp theo giá CIF 224.400 đ/sp; phí bảo hiểm vận chuyển quốc tế 4.400 đ/sp Bán 170.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán180.000 đ/sp B Chi phí: Thuế mơn bài: triệu đồng Giá vốn hàng bán: 90 tỷ đồng Chi phí khấu hao TSCĐ: tỷ đồng, đó, tỷ đồng khấu hao nhà ăn trưa cho công nhân Trả lãi ngân hàng: tỷ đồng Chi phí khác chưa bao gồm thuế xuất khẩu: 1,15 tỷ đồng Chi phí quảng cáo, tiếp thị: 12 tỷ đồng Thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm tỷ đồng, đó, 850 triệu đồng khơng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp C Thu nhập khác: Lãi tiền gửi: 340 triệu đồng Chuyển nhượng tài sản nguyên giá 13 tỷ đồng, khấu hao 12,6 tỷ đồng, giá chuyển nhượng 600 triệu đồng, chi phí chuyển nhượng 40 triệu đồng Biết rằng: Thuế suất thuế GTGT mặt hàng 10%; Thuế suất thuế TNDN 25%; Thuế suất thuế xuất mặt hàng 4% Yêu cầu: tính thuế xuất khẩu, thuế GTGT thuế TNDN mà công ty F&B phải nộp năm 2010 Bài giải: - Thuế xuất khẩu: Nhận xuất ủy thác: 9.000.000.000x4% = 360.000.000 đ Gia công hàng xuất khẩu: = 0đ Xuất nước ngoài: 130.000 x (224.400  4.400) x 4% = 1.144.000.000 đ Bán cho DNCX: 170.000x180.000x4% = 1.224.000.000 đ Tổng thuế xuất phải nộp = 2.728.000.000 đ Thuế GTGT: a Thuế GTGT đầu ra: - Bán nội địa: 300.000x200.000x10% = 6.000.000.000 đ - Xuất ủy thác: = 0đ - Hoa hồng XK ủy thác: 9.000.000.000x4% x10% = 36.000.000 đ - Hoa hồng bán hàng: 60.000.000.000x5% x10% = 300.000.000 đ - Gia công: 4.000.000.000x0% = 0đ - Xuất nước ngoài: = 0đ - Bán cho DNCX: = 0đ Tổng thuế GTGT đầu ra: = 6.336.000.000 đ b Thuế GTGT đầu vào khấu trừ: 9.000.000.000 – 850.000.000 = 8.150.000.000 đ (0,3đ) (0,2đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,3đ) c Thuế GTGT phải nộp/còn khấu trừ: 6.336.000.000 - 8.150.000.000 = -1.814.000.000 đ Thuế TNDN: a Doanh thu: - Bán nội địa: 300.000x200.000 - Hoa hồng XK ủy thác: 9.000.000.000x4% - Hoa hồng bán hàng: 60.000.000.000x5% - Gia công: 4.000.000.000 - Xuất nước ngoài: 130.000x224.400 - Bán cho DNCX: 170.000x180.000 (0,3đ) = 60.000.000.000 đ = 360.000.000 đ = 3.000.000.000 đ = 4.000.000.000 đ = 29.172.000.000 đ = 30.600.000.000 đ (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) Tổng doanh thu: = 127.132.000.000 đ - (0,2đ) b Chi phí hợp lý: Thuế môn bài: = 3.000.000 đ Giá vốn hàng bán: = 90.000.000.000 đ Chi phí khấu hao TSCĐ: 5.000.000.000 = 5.000.000.000 đ Trả lãi ngân hàng: = 7.000.000.000 đ Chi phí khác chưa bao gồm thuế xuất khẩu: = 1.150.000.000 đ Thuế xuất khẩu: 1.144.000.000+1.224.000.000 = 2.368.000.000 đ I+F: 4.400x130.000 = 572.000.000 đ Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí quảng cáo tiếp thị: = 106.093.000.000 đ Chi phí quảng cáo, tiếp thị theo tỷ lệ khống chế: 10%x105.093.000.000= 10.509.300.000đ < 12.000.000.00 đ (chi phí thực tế)  Chi phí quảng cáo, tiếp thị hợp lý: = 10.609.300.000 đ (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,2đ) Tổng chi phí hợp lý: - = 116.702.300.000 đ (0,2đ) c Thu nhập khác: Lãi tiền gửi: = 340.000.000 đ Chuyển nhượng tài sản: 600.000.000–(13.000.000.000–12.600.000.000)–40.000.000 = 160.000.000 đ Tổng thu nhập khác: = 500.000.000 đ d Thu nhập tính thuế: 127.132.000.000 – 116.702.300.000 + 500.000.000 = 10.929.700.000 đ e Thuế TNDN phải nộp: 10.929.700.000x25% = 2.732.425.000 đ (0,3đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,3đ) (0,3đ) ... 1.144.000.000 đ Bán cho DNCX: 170.000x180.000x4% = 1.224.000.000 đ Tổng thuế xuất phải nộp = 2.728.000.000 đ Thuế GTGT: a Thuế GTGT đầu ra: - Bán nội địa: 300.000x200.000x10% = 6.000.000.000 đ... công: 4.000.000.000x0% = 0đ - Xuất nước ngoài: = 0đ - Bán cho DNCX: = 0đ Tổng thuế GTGT đầu ra: = 6.336.000.000 đ b Thuế GTGT đầu vào khấu trừ: 9.000.000.000 – 850.000.000 = 8.150.000.000 đ (0,3đ)... (0,2đ) (0,3đ) (0,3đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,2đ) (0,3đ) c Thuế GTGT phải nộp/còn khấu trừ: 6.336.000.000 - 8.150.000.000 = -1.814.000.000 đ Thuế TNDN: a Doanh thu: - Bán nội địa: 300.000x200.000
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN THUẾ XNK, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN THUẾ XNK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay