CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:08

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4.1- Khái niệm 4.2- Đối tượng chịu thuế 4.3- Đối tượng không chịu thuế 4.5- Đối tượng nộp thuế 4.6- Căn tính thuế 4.7- Phương pháp tính thuế Tự học 4.8 - Điều kiện xác định VAT khấu trừ 4.9 - Giảm thuế, miễn thuế GTGT CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4.1 - KHÁI NIỆM Thuế GTGT loại thuế gián thu đánh vào giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng 4.2 - ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ Là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh & tiêu dùng Việt Nam bao gồm HHDV mua tổ chức, cá nhân nước ngồi (trừ HHDV khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4.3 ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT Gồm 25 loại hàng hóa, dịch vụ theo qui định luật thuế GTGT * Lưu ý: Hàng hóa dịch vụ khơng thuộc diện chịu thuế GTGT khơng khấu trừ hồn thuế GTGT đầu vào ( trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0%) 4.4 - ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ: Là tất tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế VN khơng phân biệt ngành nghề; hình thức kinh doanh & tổ chức cá nhân khác có nhập hàng hóa chịu thuế GTGT CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG (1) Tổ chức sản xuất kinh doanh: - DN nhà nước, quan kinh tế tổ chức trị; lực lượng vũ trang; Đảng; Đồn; đơn vị nghiệp - DN tư nhân, công ty cổ phần, Cty TNHH - DN có vốn đầu tư nước ngồi (2) Cá nhân sản xuất kinh doanh: Hộ gia đình; tiểu thương; cá nhân kinh doanh độc lập 4.5 ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT (1) Tổ chức, cá nhân mua dịch vụ thực Việt Nam (2) Cá nhân kinh doanh HHDV có mức thu nhập bình quân tháng thấp CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ Căn tính thuế GTGT gồm: Giá tính thuế & thuế suất 4.6.1 Giá tính thuế: (a) Đối với hàng nhập Giá tính thuế Giá tính thuế giá trị gia tăng nhập = Thuế nhập + + Thuế tiêu Thuế bảo vệ thụ đặc môi trường biệt + (nếu có) CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ 4.6.1 Giá tính thuế: (b) Đối với hàng sản xuất kinh doanh nước Phụ phí, Phụ phí, Giá tính thuế Giá bán chưa Thuế phụ thu phụ thu nộp giá trị gia tăngthuế GTGT TTĐB thêm ngân sách = + (nếu có) + GB - CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ 4.6.2 Thuế suất: 0%; 5%; 10% 4.7 – PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 4.7.1 Phương pháp trực tiếp: 4.7.1.1 Đối tượng áp dụng: - Cá nhân, hộ KD cá thể - Tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh khơng theo luật đầu tư, tổ chức khác chưa đủ điều kiện tính thuế khấu trừ - Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ 4.7 – PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 4.7.1 Phương pháp trực tiếp: 4.7.1.2 Cơng thức tính: GTGT HHDV Thuế GTGT phải nộp = chịu thuế Trong đó: GTGT Giá tốn HHDV chịu = hàng hóa thuế dịch vụ bán Giá tốn - hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng Thuế suất thuế GTGT x HHDV tương ứng 4.7 – PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 4.7.2 Phương pháp khấu trừ: 4.7.2.1 Đối tượng áp dụng: 4.7.2.2 Cơng thức tính: Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu = - khấu trừ a) Thuế GTGT đầu ra: Được xác định sở giá bán hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT nhân (x) thuế suất - Trường hợp bán hàng trả góp - Nhận ủy thác XNK, nhận bán đại lý, ký gửi - Nhận gia công hàng hóa, sản phẩm 4.7 – PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 4.7.2 Phương pháp khấu trừ: 4.7.2.2 Cơng thức tính: b) Thuế GTGT đầu vào Là số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ, vật tư, TSCĐ mua vào dùng để SXKD hàng hóa, SP, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào: - Số tiền thuế hóa đơn GTGT người bán - Số tiền thuế GTGT hàng nhập nộp theo biên lai thu thuế Hải quan * Lưu ý: - DNTM mua SP chịu thuế tiêu thụ đặc biệt DNSX bán chịu thuế GTGT 4.7 – PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 4.7.2 Phương pháp khấu trừ: 4.7.2.2 Cơng thức tính: b) Thuế GTGT đầu vào * Lưu ý: - Cở sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn đặc thù sở kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Cơ sở kinh doanh vừa SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa SXKD hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT, số thuế GTGT đầu vào: + Hạch tốn riêng + Khơng hạch tốn riêng TỰ HỌC 4.8 Điều kiện khấu trừ GTGT : 4.9 Giảm thuế, miễn thuế GTGT ... CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ Căn tính thuế GTGT gồm: Giá tính thuế & thuế suất 4.6.1 Giá tính thuế: (a) Đối với hàng nhập Giá tính thuế Giá tính thuế giá trị gia tăng. .. phí, Giá tính thuế Giá bán chưa Thuế phụ thu phụ thu nộp giá trị gia tăng có thuế GTGT TTĐB thêm ngân sách = + (nếu có) + ngồi GB - CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ 4.6.2 Thuế. .. thuế giá trị gia tăng nhập = Thuế nhập + + Thuế tiêu Thuế bảo vệ thụ đặc mơi trường biệt + (nếu có) CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 4.6 - CĂN CỨ TÍNH THUẾ 4.6.1 Giá tính thuế: (b) Đối với hàng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay