102 câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp có đáp án

23 28 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:08

câu hỏi trắc nghiệm luật doanh nghiệp có đáp án, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp án, ngân hàng câu hỏi luật kinh doanh, các câu hỏi trắc nghiệm về công ty hợp danh, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp, câu hỏi nhận định luật doanh nghiệp 2014, đề thi luật doanh nghiệp 2014 có đáp án, câu hỏi về luật doanh nghiệp 2014 102 câu hỏi trắc nghiệm mơn luật doanh nghiệp đáp án Câu 1: Pháp nhân đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội nên pháp luật Việt Nam quy định cách vụ thể trong: a) Bộ luật dân ← b) Bộ luật hình c) Luật thương mại d) Luật doanh nghiệp Câu 2: Vốn điều lệ là: a) Vốn góp thành viên ghi vào điều lệ cơng ty ← b) Vốn góp theo quy định pháp luật c) Vốn hoạt động Doanh nghiệp d) Vốn cố định Doanh nghiệp Câu 3: Vốn pháp định là: a) Mức vốn tối thiểu cần phải để thành lập doanh nghiệp ← b) Vốn góp nhà nước vào doanh nghiệp c) Vốn thành viên góp theo quy định pháp luật d) Cả Câu 4: Trong soanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc để điều hành hoạt động doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật cũ là: a) Chủ doanh nghiệp ← b) Chủ tịch hội đồng quản trị c) Giám đốc thuê d) Theo điều lệ Doanh nghiệp Câu 5: quan quyền lực cao Cơng ty Cổ phần là: a) Đại hội đồng cổ đông ← b) Hội đồng quản trị c) Ban giám đốc d) Ban kiểm soát Câu 6: Cuộc họp thứ hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên giá trị diện đố thành viên đại diện cho: a) 51% vốn điều lệ b) 65% vốn điều lệ ← c) 75% vốn điều lệ d) 50% vốn điều lệ Câu 7: Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá tờ cổ phiếu bằng: a) Một cổ phần ← b) Ba cổ phần c) Sáu cổ phần d) Tám cổ phần Câu 8: Số lượng thành viên tối đa công ty trách nhiệm hữu hạn từ thành viên trở lên là: a) 40 thành viên b) 45 thành viên c) 50 thành viên ← d) 55 thành viên Câu 9: Cổ phần thể hình thức chứng thư gọi là: a) Tờ trái phiếu b) Cổ tức c) Cổ phiếu ghi danh ← d) Cổ phiếu khơng ghi danh Câu 10: Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là: a) Tổng giám đốc b) Chủ tịch hội đồng quản trị c) Giám đốc điều lệ công ty không quy định… ← d) Do điều lệ công ty quy định Câu 11: Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên, chủ sở hữu là: a) Tổ chức b) Cá nhân c) Cá nhân tổ chức← d) quan nhà nước Câu 12: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn quyền phát hành: a) Cổ phiếu b) Trái phiếu ← c) Thương phiếu d) Công trái Câu 13: Cổ phần chia thành: a) loại: cổ phần phổ thong cổ phần ưu đãi ← b) loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi cổ cổ phần chuyển đổi c) loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi cổ cổ phần chuyển đổi cổ phần khác d) Cổ phần ghi danh cổ phần không ghi danh Câu 14: Một số cổ đông nắm giữ 50% tổng số cổ phần phổ thông liên tục thời gian tháng quyền ứng cử đề cử thành viên tham gia vào: a) Hội đồng quản trị ← b) Ban kiểm soát c) Ban giám đốc d) Đại hội cổ đơng Câu 15: Đầu tư hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT hình thức đầu tư: a) Trực tiếp ← b) Gián tiếp c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp d) vốn từ nước ngồi Câu 16: Tòa kinh tế thành lập tại: a) Tòa án nhân dân cấp quận, huyện ← b) Tòa án nhân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương c) Những thành phố lớn d) Cả sai Câu 17: Nghị đại hội đồng cổ đơng bị u cầu tòa án xem xét hủy bỏ thời hạn: a) 60 ngày kể từ ngày thong qua b) 90 ngày kể từ ngày thông qua ← c) 30 ngày kể từ ngày thong qua d) Cả câu sai Câu 18: Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cầu tạm thời áp dụng vào giai đoạn tiến trình xét xử: a) Sơ thẩm b) Phúc thẩm c) Bất giai đoạn ← d) Cả sai Câu 19: Tranh chấp giải trọng tài nếu: a) Khơng tòa án thụ lý b) Nếu tranh chấp xảy bên bị tư cách pháp nhân c) Nếu hộp đồng bên thỏa thuận trọng trài ← d) Khơng câu Câu 20: Tòa kinh tế tòa án nhân dân tối cao chuyên: a) Xét xử phúc thẩm án tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo kháng nghị b) Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm án kinh tế tòa kinh tế cấp tỉnh hiệu lực pháp luật bị kháng nghị c) Cả câu d) Cả câu sai Câu 21: Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm gồm: a) Hai thẩm phán Hội thẩm nhân dân b) Ba thẩm phán Hội thẩm nhân dân c) Chỉ gồm ba thẩm phán ← d) Chỉ gồm hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan P/s: Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm gồm thẩm phán trường hợp cần thiết them Hội thẩm (Điều 224, Chương XXIV: Thủ Tục Xét Xử Phúc Thẩm) Theo luật câu hok biết chọn Thơi tùy bạn Câu 22: Thời hạn kháng nghị để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm kể từ ngày ban án Quy định hiệu lực là: a) năm b) năm ← c) năm d) năm Câu 23: quan xét xử giám đốc thẩm,tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là: a) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh ← b) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ương c) Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tính d) Cả câu sai Câu 24: Thời hạn kháng cáo để xét xử phúc thẩm kể từ ngày tuyên án kể từ ngày án dược giao cho đương là: a) 30 ngày b) ngày c) 10 ngày d) 15 ngày ← Câu 25: Chuyển lỗ sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005 Thời gian chuyển lỗ không vượt quá: a) năm b) năm c) năm ← d) năm Câu 26: Theo luật đầu tư 2005, sách ưu đãi đầu tư khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là: a) lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định ← b) lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định c) lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định d) lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định Câu 27: Theo luật đầu tư năm 2005, thời hạn sử dụng đất thông thường dự án không quá: a) 80 năm b) 60 năm c) 70 năm d) 50 năm ← Câu 28: Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi là: a) Cổ đông b) Cổ tức c) Cổ phiếu d) Cổ phần ← Câu 29: Khi góp vốn vào cơng ty tài sản thì: a) Tài sản phải định giá tiền b) Tài sản phải chuyển quyền sở hữu sang cho công ty c) Chỉ cần định giá chuyển quyền sở hữu d) Phải định giá chuyển quyền sở hữu sang cho công ty ← Câu 30: Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần quyền định vể việc phát hành: a) Cổ phiếu b) Trái phiếu ← c) Hối phiếu d) Lệnh phiếu Câu 31: Giám đốc thẩm: (là thủ tục đặc biệt) a) Là cấp xét xử b) Là thủ tục tố tụng c) Là cấp xét xử đặc biệt d) Cả ba câu sai ← Câu 32: Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người thẩm quyền kháng nghị biết để kháng nghị là: a) năm ← b) năm c) năm d) năm Câu 33: Người quyền kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm là: a) Người quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án b) Nguyên đơn bị đơn c) Chánh án Tòa án nhân dân Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân ← d) Các câu Câu 34: Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế gồm: a) Hai thẩm phán hội thẩm nhân dân ← b) Ba thẩm phán c) Một thẩm phán hai hội thẩm nhân dân d) Một thẩm phán thư ký tòa án Câu 35: Vốn điều lệ công ty: a) Phải lớn vốn pháp định b) Phải vốn pháp định c) Phải nhỏ vốn pháp định d) Câu C câu trả lời sai ← Câu 36: Cổ phần ưu đãi biểu không cấp cho: a) Cổ đông đại diện cho phần vốn góp nhà nước b) Cổ đơng sáng lập ← c) Bất cổ đông công ty cổ phần họ từ 1% trở lên d) Câu c câu trả lời sai Câu 37: Cổ phần ưu đãi cổ đông sáng lập giá trị thời hạn: a) Hai năm b) Ba năm ← c) Bốn năm d) Không quy định thời gian Câu 38: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đăng ký mua thời gian: a) 60 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh b) 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ← c) Một năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh d) Phải góp Câu 39: Muốn thành lập hợp tác xã phải đăng ký kinh doanh tại: a) Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh doanh quận, huyện ← b) ủy ban nhân dân phường c) ủy ban nhân dân xa d) Tất Câu 40: Hợp tác xác bị buộc phải giải thể trường hợp sau: a) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày cấp giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động b) Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập đại hội xã viên thường kỳ mà khơng lý đáng c) Cả ← d) Cả sai Câu 41: Người nước ngồi đầu tư vào Việt nam hình thức: a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh b) Công ty liên doanh ← c) Hộp tác xã d) Cả ba câu Câu 42: Dự án vốn đầu tư nước với quy mô vốn đầu tư 200 tỷ đồng khơng thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư điều kiện phải làm thủ tục: a) Đăng ký đầu tư b) Thẩm tra dự án đầu tư ← c) Không phải làm thủ tục d) thể chọn thủ tục Câu 43: Một điều kiện quan trọng để dự án vốn đầu tư nước cấp giấy phép đầu tư hình thức đăng ký là: a) Giá trị dự án dươi 300 tỷ đồng b) Không thuộc lĩnh vực đầu tư điều kiện c) Cả hai câu ← d) Cả hai câu sai Câu 44: Dự án vốn đầu tư nước với quy mô vốn đầu tư 10 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư điều kiện phải làm thủ tục: a) Đăng ký dự án đầu tư b) Thẩm tra dự án đầu tư c) Không làm thủ tục d) Tùy nhà đầu tư chọn thủ tục phù hợp vào điều kiện sẵn P/s: Đối với Dự án đầu tư quy mơ vốn đầu tư 300 tỷ đồng Việt Nam thuộc lĩnh vực đầu tư điều kiện, nhà đầu tư phải giải trình khả đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định pháp luật dự án thuộc lĩnh vực đầu tư điều kiện Theo luật đó, hok biết chọn ln Câu 45: Trong cơng ty TNHH từ thành viên trở lên, muốn chuyển nhượng phần vốn góp: a) Phải rao bán báo địa phương số liên tiếp b) Phải Hội đồng thành viên đồng ý c) Cả câu ← d) Cả câu sai Câu 46: Cơng ty TNHH từ thành viên trở lên phảo Ban kiểm sốt khi: a) từ 10 thành viên trở lên b) từ 11 thành viên trở lên thành viên tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ cơng ty c) từ 12 thành viên trở lên ← d) Các câu sai Câu 47: cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên mà chủ sỡ hữu tổ chức gồm: a) Hội đồng thành viên, Giám đốc, Ban kiểm sốt gồm người ← b) Chủ tịch cơng ty, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm người c) Cả câu sai d) Cả câu Câu 48: Trong công ty TNHH thành viên cá nhân, chủ sở hữu là: a) Chủ tịch công ty ← b) Chủ tịch hội đồng thành viên c) Trưởng Ban kiểm soát d) Các câu Câu 49: Hội đồng quản trị quan quyền quản lý trong: a) Cơng ty TNHH từ thành viên trở lên ← b) Cơng ty Cổ phần c) Công ty hợp danh d) Không câu Câu 50: Hợp đồng hợp tác kinh doanh viết tắc theo tiếng Anh là: a) BBC b) BCC ← c) CPB d) Khơng câu Câu 51: Mua cổ phần xem hỉnh thức đầu tư: a) Trực tiếp b) Gián tiếp ← c) Cả câu d) Cả câu sai Câu 52: Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao viết tắt theo tên tiếng Anh là: a) BOT ← b) BTO c) BCC d) BT Câu 53: Công ty hợp dan công ty thành lập bởi: a) Hai cơng ty sẵn kết hợp lại với b) Phải hai cá nhân chịu trách nhiệm vơ hạn ← c) Phải hai thành viên chịu trách nhiệm vơ hạn d) Phải hai thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn Câu 54: Chủ doanh nghiệp tư nhân quyền cho thuê doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp trình cho thuê: a) Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ← b) Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật c) Chịu trách nhiệm người thuê doanh nghiệp d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật người thuê doanh nghiệp Câu 55: Theo luật thương mại Việt Nam hành, hợp đồng mua bán hàng hóa xác lập hình thức: a) Lời nói hành vi cụ thể b) Chỉ hình thức văn c) thể email d) Câu b) câu trả lời sai ← Câu 56: Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, bên thỏa thuận mức phạt: a) Tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm ← b) Tối đa 8% giá trị hợp đồng c) Tối đa 100% giá trị hợp đồng d) Khơng câu Câu 56: Khi hợp đồng bị tuyên bố vơ hiệu thì: a) Khơng làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập b) Các bên phải hồn trả lại cho nhận từ việc giao kết hợp đồng vầ bên lỗigây thiệt hại phải trách nhiệm bồi thường c) Các câu sai d) Các câuCâu 57: Hậu pháp lý việc dình hợp đồng: a) Các bên phải hồn trả lại cho nhận từ việc giao kết hợp đồng ← b) Các bên tiếp tục thực hợp đồng bên thực nghĩa vụ quyền yêu cầu bên thực nghĩa vụ đối ứng c) Hợp đồng hiệu lực d) Các câu sai Câu 58: Thời hiệu khỏi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa a) năm kể từ ngày ký kết hợp đồng ← b) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm c) năm kể từ ngày ký kết hợp đồng d) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Câu 59: Theo luật thương mại Việt Nam hành, thời hạn khiếu nại số lượng hàng hóa là: a) tháng kể từ ngày giao hàng b) tháng kể từ ngày giao hàng ← c) tháng kể từ ngày giao hàng d) Khơng câu Câu 60: Đối vơi dich vụ logistics, thời hiệu khiếu kiện là: a) năm kể từ ngày giao hàng b) năm kể từ ngày ký kết hợp đồng vận chuyển c) tháng kể từ ngày giao hàng d) tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng vận chuyển ← Câu 61: Bên vi phạm hợp đồng trường hợp sau miễn trách nhiệm: a) Xảy kiện bất khả kháng b) Theo thỏa thuận bên c) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên d) Tất ← Câu 62: Thời hiệu để u cầu tòa án tun bố hợp đồng vơ hiệu nội dung vi phạm điều cấm pháp luật là: a) năm kể từ ngày hợp đồng xác lập ← b) năm kể từ ngày hợp đồng xác lập c) năm kể từ ngày hợp đồng xác lập d) Khơng câu Câu 63: Nhận định sau sai: a) Trọng tài thương mại tổ chức thuộc phủ b) Trọng tài thương mại giải tranh chấp khơng cần phải tiến hành hòa giải c) Quyết định trọng tài thương mại tính cưỡng chế nhà nước ← d) Trọng tài viên trọng tài thương mại khoong thể đồng thời Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Câu 64: Nhận định sau đúng: a) Tranh chấp dâu kiện trung tâm trọng tài thương mại b) Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế thành lập nước c) Trong tài thương mại giải tranh chấp trước sau xảy tranh chấp bên thỏa thuận trọng tài ← d) Hòa giải thủ tục bắt buộc quy định tố tụng trọng tài Câu 65: Nhận định sau sai: a) Trọng tài thương mại giải tranh chấp phụ thuộc vào trụ sở hủy nơi cư trú bên ← b) Trường hợp thành lập Hội đồng trọng tài Trung tâm trọng tài bên phải chọn trọng tài viên danh sách Trọng tài viên Trung tâm trọng tài c) Phiên họp giải tranh chấp trọng tài không công khai d) Các bên quyền u cầu Tòa án hủy bỏ định trọng tài Câu 66: Mua trái phiếu công ty cổ phần hình thức đầu tư: a) Gián tiếp ← b) Trực tiếp c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp d) Thơng qua định chế tài Câu 67: Thời hạn hoạt động dự án đầu tưu nước ngồi là: a) Khơng q 50 năm ← b) Không 30 năm c) Không 60 năm d) Khơng q 100 năm Câu 68: Hình thức đầu tư dạng hợp đồng mà không thành lập pháp nhân: a) Hợp đồng BCC ← b) Hợp đồng BOT c) Hợp đồng BTO d) Hợp đồng BT Câu 69: Lĩnh vực đầu tư sau lĩnh vực đầu tư điều kiện: a) Dịch vụ giải trí ← b) Mua bán hàng hóa c) Dịch vụ vận tải d) Sản xuất công nghiệp Câu 70: Tổ chức kinh tế liên doanh nhà đầu tư nước với nhà đầu tư nước ngồi khơng thể thành lập dạng: a) Công ty cổ phần ← b) Công ty trách nhiệm hữu hạn c) Công ty hợp danh d) Doanh nghiệp tư nhân Câu 71: Dự án đầu tư nước quy mô vốn đầu tư khơng cần phải làm thủ tục đăng ký đầu tư: a) Dưới 15 tỷ dồng ← b) Dưới 30 tỷ đồng c) Dưới 100 tỷ đồng d) Dưới 300 tỷ đồng Câu 72: Điều kiện để dự án đầu tư nước không làm thủ tục đăng ký đầu tư là: a) Quy mô vốn đầu tư 15 tỷ đồng b) Khơng thuộc lĩnh vực đầu tư điều kiện c) Không thuộc thẩm quyền định Thủ tướng phủ d) Cả ← Câu 73: Tranh chấp sau không thuộc thẩm quyền giải Trọng tài thương mại: a) Cho thuê tài sản b) Mua bán cổ phiếu trái phiếu ← c) Bảo hiểm d) Đầu tư tài Câu 74: Nhận định sau đúng: a) Hợp tác xã loại hình doanh nghiệp b) Hợp tác xã doanh nghiệp c) Hợp tác xã hoạt động loại hình doanh nghiệp ← d) Hợp tác xã vừa doanh nghiệp vừa tổ chức xã hội Câu 75: Cá nhân trở thành xã viên hợp tác xã khi: a) Đủ 18 tuổi trở lên ← b) Đủ 18 tuổi c) Đủ 16 tuổi d) Đủ 17 tuổi trở lên Câu 76: Các đối tượng thở thành xã viên hợp tác xá: a) Cá nhân b) Pháp nhân c) Hộ gia đình d) Người nước ngồi ← Câu 77: Phương thức biểu xã viên vấn đề hợp tác xã: a) Mỗi xã viên phiếu biểu ← b) Theo quy định điều lệ hợp tác xã c) Tùy thuộc vào vốn góp xã viên d) Pháp luật khơng quy định Câu 78: quan thẩm quyền cưỡng chế thi hành định Trọng tài thương mại: a) Tòa án nhân dân cấp tỉnh ← b) Sở cơng an c) Phòng thi hành án cấp tỉnh d) Thi hành án cấp huyện Câu 79: quan thẩm quyền hủy bỏ định Trọng tài thương mại: a) Tòa án nhân dân cấp tỉnh ← b) Bộ tự pháp c) Tòa án nhân dân cấp huyện d) Tòa án nhân dân tối cao Câu 80: Quyết định trọng tài thương mại là: a) Sơ thẩm b) Chung thẩm ← c) Phúc thẩm d) Giám đốc thẩm Câu 81: Trường hợp sau Tòa án hủy bỏ định Trọng tài thương mại: a) Thành phần Hội đồng trọng tài thương mại lập không quy định pháp luật ← b) Trọng tài thương mai khơng tổ chức hòa giài cho bên c) Quyết định trọng tài thương mại nặng cho bên thua kiện d) Quyết định trọng tài thương mại không công bố cho bên phiên họp giải tranh chấp Câu 82: Số lượng xã viên phải thành lập hợp tác xá là: a) xã viên b) 10 xã viên c) 07 xã viên ← d) Không quy định Câu 83: quan thẩm quyền định thành lập Trung tâm trọng tài thương mại: a) Bộ kế hoạch đầu tư b) Bộ tư pháp ← c) Bộ công thương d) ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 84: Mỗi trung tâm trọng tài thương mai phải trọng tài viên sáng lập viên: a) trọng tài viên ← b) trọng tài viên c) trọng tài viên d) 10 trọng tài viên Câu 85: Thời hạn chuyển đổi Công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 là: a) năm kể từ ngày 01.07.2006 b) năm kể từ ngày 01.07.2006 c) 04 năm kể từ ngày 01.07.2006 ← d) năm kể từ ngày 01.07.2006 Câu 86: Điều kiện doanh nghiệp để chào bán trái phiếu cơng chúng là: a) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ năm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi sổ kế tốn b) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi sổ kế tốn ← c) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi sổ kế tốn d) Doanh nghiệp mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ hai mươi tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi sổ kế toán Câu 87: Tiêu chuẩn điều kiện khơng Kiểm sốt viên: a – lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp b – Là vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác; c – Không giữ chức vụ quản lý công ty; khơng cổ phần, khơng người lao động cơng ty d – Là kiểm tốn viên kế toán viên Câu 88: Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị khơng phải chuẩn bị báo cáo nào: a – Báo cáo kết kinh doanh công ty; b – Báo cáo tài chính; c – Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý, điều hành công ty d – Báo cáo cơng ty kiểm tốn độc lập Câu 89: Cơng ty hợp danh khơng quyền, nghĩa vụ a – 02 thành viên hợp danh chủ sở hữu chung công ty b – Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty; c – Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty d – Phát hành chứng khoán huy động vốn Câu 90: Trong cơng ty hợp danh khơng quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh công ty a – Thành viên hợp danh b – Chủ tịch hội đồng thành viên c – Người đại diện theo pháp luật cơng ty d – Thành viên góp vốn Câu 91: Trong cơng ty hợp danh quyền nhân danh cá nhân nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh công ty Tham khảo thêm: 21 câu trắc nghiệm đáp án môn Luật Kinh tế a – Thành viên hợp danh b – Chủ tịch hội đồng thành viên c – Người đại diện theo pháp luật công ty d – Thành viên góp vốn Câu 92: Ai khơng làm Chủ doanh nghiệp tư nhân a – Thành viên hợp danh công ty hợp danh b – Thành viên góp cơng ty hợp danh c – Cổ đơng công ty cổ phần d – Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Câu 93: Chủ doanh nghiệp tư nhân khơng quyền, trách nhiệm sau đây: a – Thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh b – Cho thuê doanh nghiệp c – Bán doanh nghiệp d – Chỉ trả nợ phạm vi vốn đầu tư Câu 94: Một công ty không coi công ty mẹ công ty khác khi: a – Sở hữu 50% vốn điều lệ tổng số cổ phần phổ thông cơng ty đó; b – quyền trực tiếp gián tiếp định bổ nhiệm đa số tất thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc cơng ty đó; c – quyền định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty d – Mua hết số hàng hóa, dịch vụ cơng ty Câu 95: Tập đồn kinh tế, tổng cơng ty khơng phải nhóm doanh nghiệp nào: a – Nhóm cơng ty cổ phần mối quan hệ với thơng qua sở hữu cổ phần, liên kết khác b – Nhóm cơng ty trách nhiệm hữu hạn mối quan hệ với thơng qua phần vốn góp liên kết khác c – Nhóm cơng ty hợp danh mối quan hệ với thơng qua phần vốn góp, liên doanh liên kết khác d – Nhóm doanh nghiệp tư nhân mối quan hệ với thơng qua phần vốn cho vay, liên doanh liên kết khác Câu 96: Một tổ chức không là: a – Cổ đông công ty cổ phần b – Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên c – Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tham khảo thêm: 27 Câu trắc nghiệm môn Chủ thể kinh doanh phá sản d – Thành viên hợp danh công ty hợp danh Câu 97: Doanh nghiệp không chia, tách làm nhiều doanh nghiệp: a – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên b – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên c – Công ty cổ phần d – Công ty hợp danh Câu 98: Loại doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập a – Công ty trách nhiệm hữu hạn b – Công ty cổ phần c – Công ty hợp danh d – Doanh nghiệp tư nhân Câu 99: Trường hợp vừa tồn công ty cũ, công ty a – Chia doanh nghiệp b – Tách doanh nghiệp c – Hợp doanh nghiệp d – Sáp nhập doanh nghiệp Câu 100: Trường hợp xẩy doanh nghiệp thị phần từ 30% đến 50% thị trường liên quan a – Chia doanh nghiệp b – Tách doanh nghiệp c – Hợp doanh nghiệp d – Sáp nhập doanh nghiệp Câu 101: Doanh nghiệp không chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn a – Công ty cổ phần b – Doanh nghiệp tư nhân c – Công ty hợp doanh Câu 102: Doanh nghiệp không chuyển đổi thành công ty cổ phần a – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên b – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên c – Doanh nghiệp tư nhân Câu 103: Chủ doanh nghiệp tư nhân không làm: a – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần b – Thành viên góp vốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên c – Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên d – Thành viên hợp danh công ty hợp danh Câu 104: Tạm ngừng tiếp tục kinh doanh không thuộc quyền: a – Doanh nghiệp chủ động tạm ngừng kinh doanh thông báo cho quan đăng ký kinh doanh chậm 15 ngày trước ngày tạm ngừng tiếp tục kinh doanh b – quan đăng ký kinh doanh, quan nhà nước thẩm quyền yêu cầu c – Công ty mẹ định Câu 105: Các trường hợp điều kiện giải thể doanh nghiệp Tham khảo thêm: Tổng hợp 25 câu trắc nghiệm môn Chủ thể kinh doanh a – Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công ty mà khơng định gia hạn; b – Theo định chủ doanh nghiệp c – Công ty khơng đủ số lượng thành viên tối thiểu thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d – Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp e – Các phương án Câu 106: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: a – Nội dung kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo; b – Doanh nghiệp người bị cấm thành lập doanh nghiệp thành lập; c – Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với quan đăng ký kinh doanh quan thuế; d – Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định đến quan đăng ký kinh doanh thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo yêu cầu văn bản; e – Quyết định Tòa án f – Các phương án Câu 107: Hộ kinh doanh sử dụng từ lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp a – lao động thường xuyên b – 10 lao động thường xuyên c – 20 lao động không thường xuyên d – 100 lao động không thường xuyên ... Chia doanh nghiệp b – Tách doanh nghiệp c – Hợp doanh nghiệp d – Sáp nhập doanh nghiệp Câu 100: Trường hợp xẩy doanh nghiệp có thị phần từ 30% đến 50% thị trường liên quan a – Chia doanh nghiệp. .. nghiệp b – Tách doanh nghiệp c – Hợp doanh nghiệp d – Sáp nhập doanh nghiệp Câu 101: Doanh nghiệp không chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn a – Công ty cổ phần b – Doanh nghiệp tư nhân... thành viên Câu 93: Chủ doanh nghiệp tư nhân khơng có quyền, trách nhiệm sau đây: a – Thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh b – Cho thuê doanh nghiệp c – Bán doanh nghiệp d –
- Xem thêm -

Xem thêm: 102 câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp có đáp án, 102 câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay