CHUONG 2 THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:07

CHƯƠNG THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU NỘI DUNG 2.1 Tổng quan Thuế XK – Thuế NK 2.2 Đối tượng chịu thuế 2.3 Đối tượng nộp thuế 2.4 Căn tính thuế 2.5 Thời điểm phương pháp tính thuế TỰ HỌC: Đối tượng khơng chịu thuế Nộp thuế Miễn thuế - giảm thuế - hoàn thuế 2.1 Tổng quan Thuế XK – Thuế NK 2.1.1 Vai trò thuế XK – Thuế NK - Tạo nguồn thu cho NSNN Giảm thâm hụt cán cân thương mại → giảm thâm hụt cán cân tốn quốc tế Bảo hộ hàng hóa sản xuất nước Chống bán phá giá, công cụ chiến tranh thương mại 2.1 Tổng quan Thuế XK – Thuế NK 2.1.2 Phân loại Thuế XK – Thuế NK - Theo thuế suất: o Thuế XK-Thuế NK có thuế suất tương đối: tính theo tỷ lệ % giá trị hàng hóa XK, NK o Thuế XK-Thuế NK có thuế suất tuyệt đối: tính cụ thể tiền đơn vị số lượng khối lượng hàng hóa XK, NK - Theo mục đích đánh thuế: - Theo quan hệ ưu đãi: thuế ưu đãi đặc biệt, thuế ưu đãi thuế thông thường o Thuế XK-Thuế NK tăng thu NSNN: tối đa hóa số thu thuế o Thuế XK-Thuế NK bảo hộ: làm tăng giá hàng hóa NK 2.2 Đối tượng chịu Thuế XK – Thuế NK (1) Hàng hóa XK, NK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam (2) Hàng hóa đưa từ thị trường nước vào khu phi thuế quan từ khu phi thuế quan vào thị trường nước (3) Hàng hóa mua bán, trao đổi coi hàng hóa XK, NK • • • Hàng hóa tiêu chuẩn hành lý miễn thuế mang theo cá nhân người VN nước xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam Hàng quà biếu, tặng vượt tiêu chuẩn miễn thuế nước gửi cho tổ chức, cá nhân VN Hàng mua bán cư dân qua biên giới 2.3 Đối tượng nộp Thuế XK – Thuế NK 2.3.1 Tổ chức, cá nhân có hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng chịu thuế - Chủ hàng hóa XK, NK Tổ chức nhận ủy thác XK, NK hàng hóa Cá nhân có hàng hóa XK, NK xuất cảnh, nhập cảnh; gửi nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam 2.3 Đối tượng nộp Thuế XK – Thuế NK 2.3.2 Đối tượng ủy quyền, bảo lãnh nộp thay - Đại lý làm thủ tục Hải quan trường hợp đối tượng nộp thuế ủy quyền nộp thuế hàng hóa XK, NK DN cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế Tổ chức tín dụng trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối Căn tính thuế: Trị giá tính thuế Thuế suất tương đối a Trị giá tính thuế Trị giá tính thuế = Số lượng hàng hóa thực tế XK, NK x Trị giá tính thuế đơn vị hàng hóa XK, NK 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối + Số lượng hàng hóa XK, NK: số lượng mặt hàng thực tế XK, NK ghi tờ khai Hải quan Hải quan kiểm hóa VD 1: Xác định số lượng hàng hóa XK, NK cơng ty X a Ký hợp đồng XK chỗ 50.000 hàng A cho khách hàng nước khu phi thuế quan Khi giao cho khách hàng lơ hàng có 2.000 sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng hợp đồng ký kết, khách hàng không nhận hàng công ty phải tiêu thụ nước b Trực tiếp NK 80.000 sản phẩm B Tại cảng, kiểm tra, Hải quan xác định thiếu 1.000 sản phẩm 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối + Giá tính thuế: - Đối với hàng hóa XK: giá bán cửa xuất (giá FOB), khơng bao gồm phí bảo hiểm (I) phí vận tải quốc tế (F) Trường hợp khơng có hợp đồng mua bán hàng hóa, trị giá tính thuế XK trị giá khai báo người khai Hải quan VD 2: Công ty X ký hợp đồng XK trực tiếp 2.000 hàng A giá bán 45 USD/MT/FOB, tỷ giá tính thuế 20.500 đ/USD, thuế suất thuế XK 3% Xác định trị giá tính thuế lô hàng A VD 3: Công ty X ký hợp đồng bán hàng cho DN Y khu chế xuất 20.000 sản phẩm B, giá xuất kho 35.000đ/SP, phí vận chuyển nội địa đến cổng khu chế xuất khách hàng 2.000đ/SP, thuế suất thuế XK 2% Xác định trị giá tính thuế lơ hàng B 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối + Giá tính thuế: Đối với hàng hóa NK: giá thực tế người NK phải trả tính đến “Cửa nhập đầu tiên” (giá CIF) VD 4: Công ty X ký hợp đồng NK 2.000 hàng C, giá mua 50 USD/MT/CIF, tỷ giá tính thuế 20.500 đ/USD, thuế suất thuế NK 10% Xác định trị giá tính thuế lô hàng C VD 5: Công ty X ký hợp đồng mua hàng DN Y khu chế xuất 20.000 sản phẩm D, giá xuất kho 35.000đ/SP, phí vận chuyển từ kho tới cổng khu chế xuất người bán 2.000đ/SP, thuế suất thuế NK 15% Xác định trị giá tính thuế lơ hàng D - 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.1 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối b Thuế suất + Trường hợp XK: thuế suất thuế XK quy định theo Biểu thuế XK Bộ Tài ban hành + Trường hợp NK: thuế suất thuế NK quy định cụ thể cho mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất ưu đãi thuế suất thơng thường 2.4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2.4.2 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tuyệt đối Căn tính thuế: Số lượng hàng hóa XK, NK Thuế suất a b Số lượng hàng hóa XK, NK: số lượng mặt hàng thực tế XK, NK Danh mục hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối Thuế suất: mức thuế suất tuyệt đối quy định đơn vị hàng hóa theo quy định Bộ Tài VD 6: Cty X NK trực tiếp ô tô cũ chỗ, thuế suất thuế NK 4.200USD/chiếc ô tô cũ 15 chỗ, thuế suất thuế NK 9.500USD/chiếc, tỷ giá tính thuế 20.600đ/USD 2.5 THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 2.5.1 Thời điểm tính thuế - Thời điểm tính thuế XK, thuế NK: ngày đăng ký Tờ khai Hải quan Trường hợp người nộp thuế khai báo điện tử thời điểm tính thuế thực theo quy định thủ tục Hải quan điện tử - Hàng hóa XK, NK đăng ký tờ khai Hải quan lần để XK, NK nhiều lần: thuế XK, thuế NK tính theo thuế suất, trị giá tính thuế tỷ giá tính thuế theo ngày có hàng hóa XK, NK sở số lượng mặt hàng thực tế XK, NK 2.5 THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 2.5.2 Phương pháp tính thuế - Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tương đối Số thuế XK, NK Số lượng đv mặt Trị giá tính thuế tính phải nộp hàng thực tế XK, NK đv hàng hóa - Đối với hàng =hóa áp dụng thuế suất tuyệt đốix Số thuế XK, NK phải nộp = Số lượng đv mặt hàng thực tế XK, NK ghi Tờ khai Hải quan x x Thuế suất mặt hàng Mức thuế tuyệt đối quy định đv hàng hóa Thực hành tính Thuế XK-Thuế NK Cho DNTM X Nhận UTXK cho DNTN Y 2.000 hàng A, theo giá FOB: 500.000 đ/T, thuế XK phải nộp 2% XK trực tiếp 200.000 SP B theo giá CIF 50 USD/SP, chi phí vận tải bảo hiểm quốc tế 5USD/SP, thuế suất thuế XK 3% Tỷ giá tính thuế 20.450đ/USD Nhận NKUT cho Cty Z 1.000 kg nguyên liệu C, trị giá hàng NK theo giá CIF 40.000 USD, thuế suất thuế NK 20% Tỷ giá tính thuế 20.600 đ/USD NK trực tiếp 500 hàng D, giá mua 200 USD/MT/FOB Chi phí vận tải, bảo hiểm quốc tế 3%/giá FOB Thuế suất thuế NK 10% Tỷ giá tính thuế 20.500 đ/USD Ủy thác cho Cty T NK thiết bị bán hàng theo giá FOB 50.000 USD, chi phí vận tải bảo hiểm quốc tế: 2.000 USD Thuế NK phải nộp 30% Tỷ giá tính thuế 20.500 đ/USD NK trực tiếp ô tô cũ chỗ, thuế suất thuế NK 4.200USD/chiếc ô tô cũ 15 chỗ, thuế suất thuế NK 9.500USD/chiếc, tỷ giá tính thuế 20.600đ/USD ... DUNG 2. 1 Tổng quan Thuế XK – Thuế NK 2. 2 Đối tượng chịu thuế 2. 3 Đối tượng nộp thuế 2. 4 Căn tính thuế 2. 5 Thời điểm phương pháp tính thuế TỰ HỌC: Đối tượng không chịu thuế Nộp thuế Miễn thuế. .. hàng hóa sản xuất nước Chống bán phá giá, công cụ chiến tranh thương mại 2. 1 Tổng quan Thuế XK – Thuế NK 2. 1 .2 Phân loại Thuế XK – Thuế NK - Theo thuế suất: o Thuế XK -Thuế NK có thuế suất tương... thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất ưu đãi thuế suất thông thường 2. 4 Căn tính Thuế XK – Thuế NK 2. 4 .2 Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tuyệt đối Căn tính thuế: Số lượng hàng hóa XK, NK Thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU, CHUONG 2 THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay