CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:52

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƢƠNG 3: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU MƠN HỌC: VẬN TẢI GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG NĂM 2017 Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu Giao nhận HHXNK cảng biển 1.1 Giao nhận hàng xuất (XK) 1.1.1 Trình tự giao nhận hàng XK lƣu kho bãi cảng - Ðƣa hàng đến cảng: chủ hàng tiến hành - Làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho tầu: + Chủ hàng ngoại thƣơng / ngƣời đƣợc chủ hàng uỷ thác: • Đăng ký với cảng máng, địa điểm, cầu tầu xếp dỡ • Làm thủ tục liên quan đến XK: hải quan, kiểm dịch • Tổ chức vận chuyển, xếp hàng lên tầu • Liên hệ thuyền trƣởng lấy sơ đồ xếp hàng 1.1.1 Trình tự giao nhận hàng XK lƣu kho bãi cảng - Làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho tầu: + Công nhân cảng, nhân viên giao nhận : • Tiến hành xếp hàng lên tầu • Phải theo dõi để giải vấn đề xảy xếp hàng lên tầu ghi vào tally sheet (phiếu kiểm kiện) + Ngƣời chuyên chở / chủ tàu: • Lập biên lai thuyền phó ghi số lƣợng, tình trạng hàng hố xếp lên tầu => Biên lai phải • Cấp vận đơn chủ hàng lập đƣa thuyền trƣởng ký, đóng dâú - Lập chứng từ toán tiền hàng đƣợc hợp đồng L/C quy định 9/11/2017 1.1.1 Trình tự giao nhận hàng XK lƣu kho bãi cảng - Thông báo ngƣời mua biết việc giao hàng mua bảo hiểm cho hàng hoá (nếu cần) - Tính tốn thƣởng phát xếp dỡ hàng nhanh chậm (nếu có) 1.1.2 Trình tự giao nhận hàng XK phải lƣu kho bãi cảng 1.1.2.1 Giao hàng XK cho cảng: Chủ hàng / ngƣời đƣợc chủ hàng uỷ thác: - Ký kết hợp đồng lƣu kho, bảo quản hàng hoá với cảng - Trƣớc giao hàng cho cảng, giao cho cảng giấy tờ: + Danh mục hàng hố XK (cargo list) + Thơng báo xếp hàng hãng tầu cấp (shipping order) cần + Chỉ dẫn xếp hàng (shipping note) -Giao hàng vào kho, bãi cảng 1.1.2 Trình tự giao nhận hàng XK phải lƣu kho bãi cảng 1.1.2.1 Giao hàng XK cho cảng: 1.1.2.2 Cảng giao hàng cho tàu: - Trƣớc cảng giao hàng cho tầu, chủ hàng phải: + Làm thủ tục liên quan đến XK: hải quan, kiểm dịch, kiểm nghiệm (nếu có ) + Báo cho cảng ngày dự kiến tầu đến (ETA), chấp nhận NOR + Giao cho cảng sơ đồ xếp hàng - Tổ chức xếp giao hàng cho tầu: + Trƣớc xếp, cảng phải: • tổ chức vận chuyển hàng từ kho cảng, • lấy lệnh xếp hàng, • ấn định số máng xếp hàng, • bố trí xe, cơng nhân ngƣời áp tải cần 1.1.2 Trình tự giao nhận hàng XK phải lƣu kho bãi cảng 1.1.2.2 Cảng giao hàng cho tàu: + Tiến hành bốc giao hàng cho tầu: • Cơng nhân cảng: xếp hàng lên tầu • Đại diện hải quan: giám sát việc hàng đƣợc giao cho tầu • Nhân viên kiểm đếm cảng phải: o ghi số lƣợng hàng giao vào Tally Report giao hàng, o cuối ngày ghi vào Daily Report, o ghi vào Final Report xếp xong tầu • Nhân viên kiểm đếm tàu (cùng lúc với nhân viên kiểm đếm cảng): ghi kết vào Tally Sheet 9/11/2017 1.1.2 Trình tự giao nhận hàng XK phải lƣu kho bãi cảng 1.1.2.2 Cảng giao hàng cho tàu: + Khi giao nhận xong lơ tồn tầu, cảng lấy biên lai thuyền phó (Mate’s Recei of arrival) - Đến hãng tầu:mang vận đơn gốc giấy giới thiệu quan để lấy D/O - Đến hải quan: mang D/O làm thủ tục đăng ký kiểm hoá - Sau hoàn thành thủ tục hải quan => đến Văn phòng quản lý tầu cảng: mang chứng từ nhận hàng D/O để xác nhận D/O - Lấy phiếu xuất kho nhận hàng 20 1.2.3 Trình tự giao nhận hàng NK vận chuyển container 1.2.3.2 Hàng lẻ (LCL): Chủ hàng (ngƣời nhận hàng): - mang vận đơn gốc / vận đơn gom hàng đến hãng tầu / đại lý ngƣời gom hàng - lấy D/O - nhận hàng CFS quy định - làm thủ tục nhƣ hàng nguyên 21 9/11/2017 Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận HHXNK Giao nhận HHXNK cảng biển 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.1 Trình tự giao hàng xuất khẩu: 2.1.1 Ngƣời gửi hàng giao hàng kèm với thƣ dẫn (in sẵn thành mẫu) cho ngƣời giao nhận  ngƣời giao nhận giao hàng cho hãng vận chuyển lập AWB 2.1.2 Ngƣời giao nhận cấp cho ngƣời gửi hàng / XK: + FCR : Giấy chứng nhận nhận hàng ngƣời giao nhận (forwarder’s certificate of receipt) => thừa nhận thức nhận hàng 22 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.1 Trình tự giao hàng xuất khẩu: 2.1.2 Ngƣời giao nhận cấp cho ngƣời gửi hàng / XK: + FCR + FCT: Giấy chứng nhận vận chuyển ngƣời giao nhận (forwarder’s certificate of transport) => giao hàng đích + FWR: Biên lai kho hàng ngƣời giao nhận (Forwarder’s warehouse receipt) => hàng lƣu kho ngƣời giao nhận trƣớc gửi cho hãng hàng không 23 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.1 Trình tự giao hàng xuất khẩu: 2.1.3 Ngƣời giao nhận : tập hợp lập chứng từ sau để chuẩn bị giao hàng cho hãng hàng không: + Giấy phép xuất nhập (Import / Export Licence) + Bản kê chi tiết hàng hoá (Packing List) + Bản lƣợc khai hàng hoá (cargo manifest) + Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O – certificate of origin) + Tờ khai hàng hoá XNK (khai hải quan) + Vận đơn hàng khơng, hố đơn thƣơng mại 2.1.4 Ngƣời giao nhận giao lại cho ngƣời gửi hàng: - gốc số (MAWB HAWB) - thông báo thuế - thu tiền cƣớc khoản chi phí cần thiết có liên quan 24 9/11/2017 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.1 Trình tự giao hàng xuất khẩu: Bộ chứng từ gửi kèm theo hàng hóa : - Các lại MAWB HAWB - Hố đơn thƣơng mại - Bản kê khai chi tiết hàng hố - Giấy chứng nhận xuất xứ - Phiếu đóng gói - Lƣợc khai hàng hố - Và chứng từ cần thiết khác theo yêu cầu nƣớc nhập 25 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.1 Trình tự giao hàng xuất (XK) 2.2 Trình tự nhận hàng nhập (NK): 2.2.1 Giao hàng cho ngƣời NK kho hay trạm giao nhận hàng hoá sân bay : - Ngƣời chuyên chở (hãng hàng không): có trách nhiệm thơng báo cho ngƣời nhận hàng, ngƣời giao nhận, đại lý nƣớc NK hàng hoá đƣợc vận chuyển - Ngƣời giao nhận: + nhận đƣợc thông báo hàng đến từ hãng hàng không cấp AWB + trực tiếp lên sân bay nhận hồ sơ gửi kèm theo hàng hoá + thu hồi AWB gốc số từ ngƣời NK + ngƣời NK làm thủ tục nhận hàng sân bay 26 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.2 Trình tự giao hàng nhập (NK): 2.2.2 Giao hàng đến đích: Ngƣời nhập cung cấp chứng từ cho ngƣời giao nhận: - Bản gốc số HAWB / MAWB - Giấy phép nhập - Bản kê khai chi tiết hàng hoá - Hợp đồng mua bán ngoại thƣơng - Chứng nhận xuất xứ - Hoá đơn thƣơng mại - Lƣợc khai hàng gửi hàng theo HAWB - Tờ khai hàng nhập - Giấy chứng nhận phẩm chất - Và giấy tờ cần thiết khác 27 9/11/2017 2.Giao nhận HHXNK sân bay 2.2 Trình tự giao hàng nhập (NK): 2.2.2 Giao hàng đến đích: Ngƣời giao nhận tiến hành: - nhận hàng từ hãng vận chuyển, - toán khoản cƣớc thu sau, - làm thủ tục nộp lệ phí với cảng hàng khơng, - thơng quan cho hàng hoá => Giao hàng cho ngƣời nhập kho ngƣời nhập giấy tờ hải quan thông báo thuế => Ngƣời nhập nhận hàng tốn chi phí mà ngƣời giao nhận nộp với phí giao nhận cho ngƣời giao nhận 28 Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận HHXNK Giao nhận HHXNK cảng biển 2.Giao nhận HHXNK sân bay Giao nhận hàng hóa xuất nhập ga liên vận quốc tế Dịch vụ logistics HẾT CHƢƠNG THỰC HÀNH: Phân tích so sánh trình tự giao hàng xuất nhận hàng nhập cảng biển sân bay theo số trƣờng hợp cụ thể 29 Thực hành: Phân tích so sánh trình tự giao hàng XK nhận hàng NK cảng biển sân bay theo số trƣờng hợp cụ thể A Tại cảng biển: Thủ tục lấy hàng Cát Lái Quy trình hàng nhập kho (công ty cổ phần kho vận Tân Cảng - khu kho hàng Cát Lái ) Quy trình hàng xuất kho (cơng ty cổ phần kho vận Tân Cảng - khu kho hàng Cát Lái ) Quy trình làm hàng nhập CFS Quy trình làm hàng xuất CFS Nguyên tắc giao nhận hàng hố cảng Quy trình giao nhận hàng hoá cảng tàu hàng 30rời 10 ... giao nhận cho ngƣời giao nhận 28 Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận HHXNK Giao nhận HHXNK cảng biển 2 .Giao nhận HHXNK sân bay Giao nhận hàng hóa xuất nhập ga liên vận quốc tế Dịch vụ logistics HẾT CHƢƠNG... gom hàng đến hãng tầu / đại lý ngƣời gom hàng - lấy D/O - nhận hàng CFS quy định - làm thủ tục nhƣ hàng nguyên 21 9/11/2017 Chƣơng 3: Nghiệp vụ giao nhận HHXNK Giao nhận HHXNK cảng biển 2 .Giao nhận. .. 2.1.2 Ngƣời giao nhận cấp cho ngƣời gửi hàng / XK: + FCR : Giấy chứng nhận nhận hàng ngƣời giao nhận (forwarder’s certificate of receipt) => thừa nhận thức nhận hàng 22 2 .Giao nhận HHXNK sân bay
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK, CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay