CHƯƠNG 2: THỦ TỤC SHIPPING VÀ AIR

27 9 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:48

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƢƠNG (tt): NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU MƠN HỌC: VẬN TẢI GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG NĂM 2017 1 Chuyên chở HHXNK đƣờng biển 1.1 Nghiệp vụ thuê tàu chợ 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.3 Chuyên chở hàng hóa xuất nhập container 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.1 Khái niệm container : công cụ chứa hàng, khối hộp chữ nhật, đƣợc làm gỗ kim loại, có kích thƣớc tiêu chuẩn hố, dùng đƣợc nhiều lần có sức chứa lớn 1.3 Chuyên chở HHXNK container 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.1 Khái niệm container : Theo Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), container cơng cụ vận tải (Article of Transport) có đặc điểm : - Có hình dáng cố định , bền để sử dụng đƣợc nhiều lần - Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc: + chuyên chở hàng hoá hoặc nhiều phƣơng thức vận tải mà không phải xếp dỡ hàng ở dọc đƣờng + xếp hàng vào dỡ hàng - Có thiết bị riêng để thuận tiện cho việc xếp dỡ thay đổi từ công cụ vận tải sang cơng cụ vận tải khác - Có dung tích bên khơng 1m3 9/11/2017 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.1 Khái niệm container : Nội dung tiêu chuẩn hóa container gồm có: - Hình thức bên ngồi - Trọng lƣợng container - Kết cấu móc, cửa, khố container Theo quy ƣớc ISO: container loại 1C (ký hiệu TEU -Tweenty feet Equivalent Unit) đƣợc lấy làm đơn vị chuẩn để quy đổi cho tất cả loại container khác, có : chiều dài 19,1 feet, trọng lƣợng tối đa 20 tấn, dung tích chứa hàng 30,5 m3 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.2 Phân loại container Căn phân loại Loại container thép nhôm gỗ cao phân tử (FRP/ván ép) Chất liệu container nhựa tổng hợp hàng bách hoá (general cargo container) điều nhiệt (thermal container) đặc biệt (special container) 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.2 Phân loại container Căn phân loại Loại container kín (Closed Container) mở (Open Container) khung (France Container) Cấu trúc container gấp (Tilt Container) phẳng (Flat Container) có bánh lăn (Rolling Container) Container thuê Chủ thể sở hữu Container chủng: đƣợc sơn nhãn loại hãng tàu 9/11/2017 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.2 Phân loại container Căn phân loại Loại container Loại nhỏ : trọng tải < tons; dung tích < 5m3 Kích thƣớc, trọng Loại vừa tải container dung tích : trọng tải 5- 10 tons; 5- 10m3 Loại lớn : trọng tải > 10 tons; dung tích > 10m3 1.3.1.2 Phân loại container theo tiêu chuẩn hãng tàu APL Standard container 20' Standard Steel Container 40' Standard Steel Container 40' High Cube Steel Container 45' High Cube Steel Container 48' High Cube Steel Container 53' High Cube Steel Container 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.1.2 Phân loại container Theo cơng dụng container: Nhóm Container chở hàng bách hóa Loại container / Mơ tả đặc điểm kín có cửa ở đầu kín có cửa ở đầu bên có cửa ở mở cạnh mở - mở bên cạnh mở - mở bên cạnh - mở ở đầu có hai nửa (half-heigh container) có lỗ thơng 9/11/2017 1.3.1.2 Phân loại container Theo cơng dụng container: Nhóm Loại container / Mô tả đặc điểm Hàng rời nhƣ thóc hạt, xà phòng bột, loại hạt nhỏ , Container Hàng cần có miệng mái container để xếp chở hàng rời hàng có cửa container để dỡ hàng (Dry Ƣu điểm: tiết kiệm sức lao động xếp hàng Bulk/Bulker vào dỡ hàng Nhƣợc điểm: trọng lƣợng vỏ nặng, số cửa nắp freight container) gây khó khăn việc giữ an tồn kín nƣớc cho container nắp nhồi hàng vào nhỏ q gây khó khăn việc xếp hàng có 10 thứ tự 1.3.1.2 Phân loại container Container chở hàng rời (Dry Bulk/Bulker freight container) Container bách hóa (general purpose container – 20’/40’ GP): chở hàng khơ, đƣợc gọi container khơ (dry container, viết tắt 20’DC hay 40’DC) Container hàng rời (Bulk container): chở xi măng, ngũ cốc, quặng… cách rót từ xuống qua miệng xếp hàng (loading hatch), dỡ hàng dƣới đáy hoặc bên cạnh (discharge hatch) 11 1.3.1.2 Phân loại container Theo cơng dụng container: Nhóm Loại container / Mơ tả đặc điểm Container bảo ơn/nóng/lạnh (Thermal insulated /Heated /Refrigerated /Reefer container) Có sƣờn, sàn mái cửa ốp chất cách nhiệt ; Có thiết bị làm lạnh / làm nóng đƣợc đặt ở đầu / bên thành container ;Việc làm lạnh dựa vào máy kẹp đƣợc gắn phía trƣớc container ; Bởi hệ thống làm lạnh trực tiếp tàu hay bãi container => chứa hàng mau hỏng (hoa, rau quả ) loại hàng bị ảnh hƣởng thay đổi nhiệt độ Nhƣợc điểm: Bị giảm dung tích chứa hàng container, phải bảo quản máy móc , thiết bị đƣợc 12 đặt ở container 9/11/2017 1.3.1.2 Phân loại container theo tiêu chuẩn hãng tàu APL Reefer container + 20ft container + 40 HC container 13 1.3.1.2 Phân loại container Theo công dụng container: Container thùng chứa (Tank container) Chở hàng nguy hiểm hàng đóng rời (thực phẩm lỏng nhƣ dầu ăn, hóa chất, chở hố chất ) Thùng chứa thép có dung tích 20ft hình dáng nhƣ khung sắt hình chữ nhật chứa khoảng 400 galon (15410 lít), đƣợc lắp thêm thiết bị làm lạnh hay nóng => đƣợc chế tạo cho hàng hóa đặc biệt, Ƣu điểm: sức lao động yêu cầu để đổ đầy hút hết (rỗng) nhỏ nhất đƣợc sử dụng nhƣ kho chứa tạm thời 14 1.3.1.2 Phân loại container Theo công dụng container: Container thùng chứa (Tank container) Nhƣợc điểm: - Giá thành ban đầu cao - Giá thành bảo dƣỡng cao - Các hàng hóa cho vào đòi hỏi phải làm sạch thùng chứa(mỗi lần cho hàng vào lần làm sạch thùng chứa) - Khó khăn cho vận chuyển nên hàng bị rơi nhiều (hao phí bay hơi, rò rỉ ) - Trọng lƣợng vỏ cao 15 9/11/2017 1.3.1.2 Phân loại container Theo công dụng container: Các container đặc biệt (Special container), container chở súc vật sống (Cattle Container) Container đƣợc lắp đặt cố định ngăn chuồng cho súc vật sống / khơng thể chuyển đổi thành container phù hợp cho mục đích chuyên chở hàng hóa bách hóa Nhƣợc điểm: vấn đề làm sạch loại hàng hóa Trong nhiều quốc gia, quan trọng vấn đề kiểm dịch container rỗng dùng để chở súc vật sống quay trở lại dùng để tiếp tục bốc hàng 16 1.3.1.2 Phân loại container Container chở súc vật sống (Cattle Container):Vách dọc hoặc vách mặt trƣớc có gắn cửa lƣới nhỏ để thơng Phần dƣới vách dọc bố trí lỗ bẩn dọn vệ sinh Container chở ô tô: gồm khung liên kết với mặt sàn, không cần vách với mái che bọc, xếp bên hoặc tầng tùy theo chiều cao xe 17 1.3.1.2 Phân loại container theo tiêu chuẩn hãng tàu APL Special container: +) Open top container : container hở mái chở hàng MMTB hoặc gỗ dài +) Flat rack container: chở hàng nặng nhƣ MMTB, sắt thép,… +) Tank container : chở hàng lỏng nhƣ dầu, hóa chất, thực phẩm,… 18 9/11/2017 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.2 Phƣơng pháp gửi hàng container 1.3.2.1 Gửi hàng nguyên container (FCL-Full Container Loaded) 1.3.2.1.1 Khái niệm: FCL xếp hàng nguyên container, ngƣời gửi hàng ngƣời nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng dỡ hàng khỏi container Khi ngƣời gửi hàng có khối lƣợng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy hoặc nhiều container => thuê hoặc nhiều container để gửi hàng => phƣơng pháp ngƣời chuyên chở nhận nguyên Container từ ngƣời gửi hàng giao nguyên cho ngƣời nhận ở nơi đến 19 1.3.2.1 Gửi hàng nguyên container (FCL-Full Container Loaded) 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: a Trách nhiệm ngƣời gửi hàng (shipper): - Đi thuê container rỗng từ ngƣời chuyên chở => chở nơi đóng hàng - Kiểm tra lại xem container có đảm bảo điều kiện kỹ thuật => đóng hàng vào container, kể cả việc chất xếp, chèn lót hàng container Ngƣời gửi hàng thuê ngƣời chuyên chở đóng hàng vào container cho giám sát Ðánh mã ký hiệu hàng ký hiệu chuyên chở - Dƣới giám sát Hải quan, ngƣời gửi hàng tiến hành làm thủ tục thông quan XK => Hải quan tiến hành niêm 20 phong kẹp chì container 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: a Trách nhiệm ngƣời gửi hàng (shipper): - Nộp thuế XK có - Ngƣời gửi hàng vận chuyển container (bằng chi phí mình) CY giao cho ngƣời chuyên chở tại CY  lấy vận đơn Việc đóng hàng vào container tiến hành tại trạm đóng hàng hoặc bãi container ngƣời chuyên chở ngƣời gửi hàng phải vận chuyển hàng hóa bãi container đóng hàng vào container tại  hàng đóng bãi (khác với hàng đóng kho) 21 9/11/2017 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: b Trách nhiệm ngƣời chuyên chở (carrier): - Cung cấp container rỗng cho ngƣời gửi hàng, trừ ngƣời gửi hàng thuê container ở hãng khác hoặc đã có sẵn - Nhận container đã đƣợc ngƣời gửi hàng đóng đầy hàng tại CY cảng chịu trách nhiệm kể từ lúc - Phát hành vận đơn cho ngƣời gửi hàng - Quản lý, chăm sóc, giữ hàng hóa chất xếp container từ nhận container tại bãi container cảng gửi giao hàng cho ngƣời nhận tại bãi container cảng đích - Vận chuyển container từ CY cầu cảng (ngƣời chuyên chở chịu chi phí này) - Bốc container từ bãi container cảng gửi xuống tàu để chuyên chở, kể cả việc chất xếp container lên tàu 22 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: b Trách nhiệm ngƣời chuyên chở (carrier): - Dỡ container khỏi tàu chuyên chở container tới CY cảng đích - Giao container ngun cho ngƣời nhận có vận đơn hợp lệ tại CY cảng đến điều kiện ngun niêm phong kẹp chì => thu hồi vận đơn Ngƣời chuyên chở chịu trách nhiệm từ CY ở cảng tới CY ở cảng đến c Trách nhiệm ngƣời nhận hàng (consignee) : - Sau nhận thơng báo nhận hàng => x́t trình vận đơn (B/L) hợp lệ với ngƣời chuyên chở => CY nhận container điều kiện nguyên niêm phong kẹp chì từ ngƣời chuyên 23 chở 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: c Trách nhiệm ngƣời nhận hàng (consignee) : - Làm thủ tục thông quan nhập khẩu: làm thủ tục hải quan / mở tờ khai hải quan, nộp thuế NK có đăng ký kiểm hố - Mang hàng (container) kho - Dỡ hàng khỏi container dƣới giám sát Hải quan (ngƣời nhận hàng mời Hải quan làm thủ tục kiểm hoá tại đây) - Trả lại container rỗng cho ngƣời chuyên chở hoặc ngƣời đã cho thuê container - Chịu chi phí liên quan đến thao tác kể trên, kể cả chi phí chuyên chở container bãi chứa container 24 9/11/2017 1.3.2.1.2 Qui trình giao nhận hàng nguyên: 1.3.2.1.3 Vận đơn theo cách gửi FCL / FCL: Chứng từ vận chuyển hàng hóa container gọi vận đơn container (Container Bill of Lading), ngƣời chuyên chở hoặc đại diện họ ký phát cho ngƣời gửi hàng sau nhận container chứa hàng đã đƣợc niêm phong kẹp chì để chuyên chở Vận đơn Container thƣờng vận đơn nhận để xếp (received for shipment B/L) Trong vận tải container, hàng hoá đƣợc vận chuyển nhanh chứng từ chuyển chậm nên có số loại vận đơn sau: - Vận đơn đã xuất trình tại cảng gửi ( B/L surrendered) - Giấy gửi hàng đƣờng biển ( Sea waybill) 25 1.3.2.1 Gửi hàng nguyên container (FCL-Full Container Loaded) 1.3.2.2 Gửi hàng lẻ (LCL - less than container load) 1.3.2.2.1 Khái niệm: LCL lơ hàng có khối lƣợng nhỏ khơng đủ để đóng đầy container đóng chung container mà ngƣời gom hàng (ngƣời chuyên chở hoặc ngƣời giao nhận) phải chịu trách nhiệm đóng hàng dỡ hàng vào - container Phƣơng pháp nhận lẻ giao lẻ (LCL/ LCL) việc ngƣời chuyên chở nhận lẻ từ ngƣời gửi hàng giao lẻ cho ngƣời nhận 26 1.3.2.1 Gửi hàng nguyên container (FCL-Full Container Loaded) 1.3.2.2 Gửi hàng lẻ (LCL - less than container load) 1.3.2.2.1 Khái niệm: Ngƣời kinh doanh chuyên chở hàng lẻ gọi ngƣời gom hàng (consolidator) tập hợp lô hàng lẻ nhiều chủ, tiến hành xếp, phân loại, kết hợp lơ hàng lẻ đóng vào container, niêm phong kẹp chì theo quy chế xuất làm thủ tục hải quan, bốc container từ bãi chứa cảng gửi xuống tàu chở đi, dỡ container lên bãi chứa cảng đích giao cho ngƣời nhận 27 hàng lẻ 9/11/2017 1.3.2.2 Gửi hàng lẻ (LCL - less than container load) 1.3.2.2.2 Quy trình nhận lẻ giao lẻ - LCL/ LCL: a Trách nhiệm ngƣời gửi hàng (shipper): - Mang hàng từ nơi chứa hàng nội địa đến giao cho ngƣời nhận hàng tại trạm đóng container (CFS - Container Freight Station) ngƣời gom hàng chịu chi phí - Chuyển cho ngƣời gom hàng chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa, vận tải quy chế thủ tục hải quan, thông quan xuất (làm thủ tục Hải quan nộp thuế XK có) - Nhận vận đơn từ ngƣời chuyên chở (vận đơn nhận để xếpreceived for shipment B/L), đợi đến ngƣời chuyên chở nhận lô hàng lẻ từ ngƣời khác, xếp hàng lên tàu => ngƣời gửi hàng đổi lấy vận đơn đã xếp hàng ( shipped on board B/L), trả cƣớc hàng lẻ 28 1.3.2.2 Gửi hàng lẻ (LCL - less than container load) 1.3.2.2.2 Quy trình nhận lẻ giao lẻ - LCL/ LCL: b Trách nhiệm ngƣời chuyên chở : Ngƣời chuyên chở hàng lẻ là: + Ngƣời chuyên chở thực - hãng tàu: kinh doanh danh nghĩa ngƣời gom hàng, tiến hành nghiệp vụ chuyên chở hàng lẻ: • ký phát vận đơn thực (LCL/LCL) cho ngƣời gửi hàng, • bốc container xuống tàu, • vận chuyển đến cảng đích, • dỡ container khỏi tàu, • vận chuyển đến bãi trả hàng • giao hàng lẻ cho ngƣời nhận hàng theo vận đơn mà đã ký phát ở cảng 29 1.3.2.2 Gửi hàng lẻ (LCL - less than container load) 1.3.2.2.2 Quy trình nhận lẻ giao lẻ - LCL/ LCL: b Trách nhiệm ngƣời chuyên chở : Ngƣời chuyên chở hàng lẻ là: + Ngƣời tổ chức chuyên chở hàng lẻ: công ty giao nhận đứng kinh doanh danh nghĩa ngƣời gom hàng, chịu trách nhiệm suốt trình vận chuyển hàng từ nhận hàng lẻ tại cảng gửi giao hàng xong tại cảng đích Ký phát vận đơn ngƣời gom hàng (House B/L), nhƣng khơng có phƣơng tiện vận tải để tự kinh doanh chuyên chở => phải thuê tàu ngƣời chuyên chở thực tế để chở lô hàng lẻ đã xếp container niêm phong, kẹp chì => Quan hệ ngƣời gom hàng chủ tàu  quan hệ 30 ngƣời thuê tàu ngƣời chuyên chở 10 9/11/2017 1.3.2.3 Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL) a Nhận nguyên giao lẻ - FCL/ LCL (Full container load/ less than container load): Qui trình thực hiện: • Ngƣời gửi hàng nhận container rỗng từ ngƣời chuyên chở => đƣa kho để đóng hàng => làm thủ tục thông quan XK => niêm phong kẹp chì container • Chun chở container CY cảng => giao cho ngƣời chuyên chở => vận chuyển container cầu cảng => xếp lên tàu => chuyên chở đến cảng đến • Ngƣời chuyên chở đƣa Container CFS cảng đến => dỡ hàng khỏi container => tiến hành giao cho ngƣời nhận => thu hồi vận đơn 37 1.3.2.3 Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL) b Nhận lẻ giao nguyên - LCL/ FCL (Less than container load/ full container load): Khái niệm: phƣơng pháp ngƣời chuyên chở nhận hàng lẻ từ nhiều chủ hàng giao nguyên container cho ngƣời nhận Trƣờng hợp áp dụng: nhiều ngƣời gửi ngƣời nhận => nhiều ngƣời bán hàng cho ngƣời Đặc điểm: • Điểm giao hàng tại CFS, điểm nhận hàng CY • Ngƣời chun chở chịu chi phí đóng hàng vào container • Ngƣời nhận chịu chi phí dỡ hàng khỏi container 38 1.3.2.3 Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL) b Nhận lẻ giao nguyên - LCL/ FCL (Less than container load/ full container load): Qui trình thực hiện: • Chủ hàng mang hàng đến CFS => giao cho ngƣời chuyên chở => thông quan xuất => lấy vận đơn • Sau kiểm tra Hải quan => ngƣời chun chở đóng lơ hàng lẻ thành lô hàng nguyên=> nhồi hoặc xếp vào container tại CFS => vận chuyển container đến cảng đến => đƣa container CY cảng đến => giao cho ngƣời nhận • Ngƣời nhận thông quan nhập => chuyên chở container địa điểm => dỡ hàng khỏi container => trả container rỗng lại cho ngƣời chuyên chở 39 13 9/11/2017 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.2 Phƣơng pháp gửi hàng container 1.3.3 Cƣớc phí chun chở hàng hóa container Cƣớc phí container đƣợc ấn định thành biểu cƣớc, gồm: • chi phí vận tải nội địa; • chi phí chun chở container ở chặng đƣờng chính; • chi phí bến, bãi container ở cảng xếp, dỡ; • chi phí khác Mức cƣớc phí container phụ thuộc vào: • Loại, cỡ container • Loại hàng hóa xếp container • Mức độ sử dụng trọng tải container • Chiều dài đặc điểm tuyến đƣờng chuyên chở 40 1.3.3 Cƣớc phí chuyên chở hàng hóa container Cƣớc container gồm loại: - Cƣớc tính theo mặt hàng (CBR: Commodity Box Rate) Mức cƣớc khoán gộp cho việc chuyên chở container chứa mặt hàng riêng biệt Ngƣời chuyên chở vào khả sử dụng trung bình container mà tính tốn để ấn định mức cƣớc Ví dụ: 14 tấn container loại 20 feet Nếu chủ hàng đóng thêm đƣợc hàng có lợi, thƣờng chủ hàng lớn thích loại cƣớc này, chủ hàng nhỏ lại khơng thích Ðối với ngƣời chun chở, cách tính cƣớc tròn container đơn giản giảm đƣợc chi phí hành 41 1.3.3 Cƣớc phí chuyên chở hàng hóa container Cƣớc container gồm loại: - Cƣớc tính chung cho loại hàng (FAK: Freight all kinds Rate) Mọi mặt hàng phải đóng giá cƣớc cho chuyến container, mà không cần tính đến giá trị hàng container Ngƣời chuyên chở bản vào tổng chi phí dự tính chuyến chia cho số container dự tính vận chuyển So với cƣớc phí loại CBR => cƣớc phí FAK hợp lý đơn vị xếp, dỡ hàng chiếm chỗ tàu container Ðối với ngƣời chuyên chở, áp dụng loại cƣớc đơn giản việc tính tốn Chủ hàng có hàng hóa giá trị cao lợi, chủ hàng có giá trị thấp lại bất lợi 42 14 9/11/2017 1.3.3 Cƣớc phí chun chở hàng hóa container Cƣớc container gồm loại: - Cƣớc phí hàng chở lẻ: Đƣợc tính theo trọng lƣợng, thể tích hoặc giá trị hàng hóa (tuỳ theo lựa chọn ngƣời chuyên chở), cộng với loại dịch vụ làm hàng lẻ: phí bến bãi container (container freight station charges- CFS charges), phí nhồi, rút hàng khỏi container (Less than container load charges) => cao loại cƣớc khác 43 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.2 Phƣơng pháp gửi hàng container 1.3.3 Cƣớc phí chun chở hàng hóa container 1.3.4 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở container hàng: Chƣa có cơng ƣớc hay quy tắc dành riêng cho phƣơng thức => sở pháp lý phải dựa vào công ƣớc, điều ƣớc quốc tế vận chuyển đƣờng biển để điều chỉnh quan hệ ngƣời thuê chở ngƣời chuyên chở nhƣ: • Công ƣớc Brussel • Bộ luật Hague- Visby • Cơng ƣớc Hamburg • Cơng ƣớc quốc tế vận tải đa phƣơng thức nhƣng chƣa có 44 hiệu lực 1.3.4 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở container hàng: 1.3.4.1 Phạm vi trách nhiệm ngƣời chuyên chở: - Bắt đầu từ ngƣời chuyên chở nhận hàng từ ngƣời gửi tại cảng gửi giao xong hàng cho ngƣời nhận tại cảng đích - Vận đơn vận đơn nhận hàng để xếp container đƣợc giao tại CY CFS, rủi ro chuyển từ vận đơn đƣợc kí phát - Điều khoản: "khơng biết tình trạng hàng chứa container” : ngƣời chuyên chở khơng chịu trách nhiệm hàng hố xếp container, (trừ trƣờng hợp ngƣời gửi hàng giao hàng lẻ cho ngƣời chuyên chở) 45 15 9/11/2017 1.3.4 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở container hàng: 1.3.4.2 Xếp hàng boong: - Ngƣời chuyên chở tự cho quyền tự xếp hàng chứa container lên boong mà không bị coi vi phạm hợp đồng vận tải - Điều kiện đƣợc quốc tế chấp nhận tàu container đƣợc thiết kế thích hợp với việc chở container hầm tàu cả ở boong - Container bao bì bảo vệ hàng hoá chắn nên việc xếp boong hay hầm tàu khơng ảnh hƣởng đến chất lƣợng hàng hố container, có quy định cụ thể hàng hóa khơng đƣợc xếp boong 46 1.3.4 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở container hàng: 1.3.4.3 Giới hạn bồi thƣờng tổn thất hàng hoá vận chuyển container: Hague 1924 Hague-Visby 1968 Giới hạn trách nhiệm Chƣa đề cập + Kiện hàng đóng container / pallet có kê khai vận đơn = đơn vị hàng hóa đòi bồi thƣờng + Không kê khai vận đơn: container = đơn vị hàng hóa đòi bồi thƣờng Hamburg 1978 Giống Quy tắc Hague-Visby 1968 Luật Hàng hải VN 2005 47 Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải HHXNK Chuyên chở HHXNK đƣờng biển Chuyên chở HHXNK đƣờng hàng không 2.1 Cơ sở pháp lý vận tải đƣờng hàng không quốc tế Giấy gửi hàng đƣờng không 2.1.1 Cơ sở pháp lý vận tải hàng không quốc tế 2.1.1.1 Hệ thống công ƣớc Warsaw 1929: - Công ƣớc Warsaw 1929 - Các văn bản sửa đổi bổ sung công ƣớc Warsaw : + Nghị định thƣ Hague 1955 + Công ƣớc Guadalajara 1961 + Hiệp định Montreal 1966 + Nghị định thƣ Guatemala 1971 48 + Nghị định thƣ Montreal 1975 số 1, 2, 3, 16 9/11/2017 Chuyên chở HHXNK đƣờng hàng không 2.1.1 Cơ sở pháp lý vận tải hàng không quốc tế 2.1.1.1 Hệ thống công ƣớc Warsaw 1929 2.1.1.2 Công ƣớc Montreal 1999 – Công ƣớc thống nhất quy tắc vận tải hàng không quốc tế, ký kết tại Montreal ngày 28/5/1999 • Có hiệu lực đủ 30 nƣớc tham gia ký kết phê chuẩn ngày 28/6/2004 • Nội dung phù hợp với phát triển vận tải hàng không quốc tế nay, đảm bảo lợi ích cho ngƣời sử dụng dịch vụ 49 Chuyên chở HHXNK đƣờng hàng không 2.1.1 Cơ sở pháp lý vận tải hàng không quốc tế 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.1 Khái niệm chức AWB : Khái niệm: Là chứng: -việc kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hố máy bay -về điều kiện hợp đồng - việc đã tiếp nhận hàng hoá để chuyên chở 50 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.1 Khái niệm chức AWB : Chức năng: • Bằng chứng hợp đồng vận tải ký kết ngƣời gửi hàng ngƣời chun chở hàng khơng • Bằng chứng việc nhận hàng để chở hãng hàng không => biên lai nhận hàng ngƣời chun chở • Hóa đơn tốn cƣớc phí (Freight Bill) • Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance certificate) cho hàng hóa vận chuyển đƣờng hàng khơng • Chứng từ khai hải quan (Custom declaration) • Bản hƣớng dẫn nhân viên hàng không (a guide to the airline staff) 51 17 9/11/2017 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.1 Khái niệm chức AWB : Chức năng: Không phải chứng từ sở hữu hàng hố => khơng giao dịch đƣợc AWB đƣợc phát hành bởi: • hãng hàng khơng , • ngƣời khác không phải hãng hàng không 52 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.2 Phân loại AWB Căn Ngƣời phát hành Loại AWB AWB hãng hàng không (Airline AWB) AWB trung lập (Neutral AWB) Đặc điểm - hãng hàng không phát hành - ghi biểu tƣợng mã nhận dạng ngƣời chuyên chở -đại lý ngƣời chuyên chở / ngƣời giao nhận phát hành -khơng có biểu tƣợng mã nhận dạng ngƣời chuyên chở 53 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.2 Phân loại AWB (căn dịch vụ gom hàng) AWB chủ (Master AWB) AWB ngƣời gom hàng (House AWB) - ngƣời chuyên chở HK cấp -ngƣời gom hàng cấp cho cho ngƣời gom hàng chủ hàng lẻ nhận hàng - ngƣời gom hàng dùng -các chủ hàng lẻ dùng nhận nhận hàng ở sân bay đích hàng ở nơi đến từ ngƣời gom từ ngƣời chuyên chở hàng - điều chỉnh mối quan hệ -điều chỉnh mối quan hệ giữa ngƣời chuyên chở HK ngƣời gom hàng chủ ngƣời gom hàng hàng lẻ 54 18 9/11/2017 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.3 Nội dung AWB: 2.1.2.3.1 Mặt trƣớc: • Số AWB (AWB number) • Tên địa ngƣời phát hành vận đơn (hãng HK) • Sân bay xuất phát (airport of departure) • Tham chiếu đến bản gốc (References to Original) • Tham chiếu đến điều khoản hợp đồng (References to conditions of Contract) • Ngƣời gửi hàng (Shipper) • Ngƣời nhận hàng (Consignee) 55 • Mã toán cƣớc (Charge Code) 2.1.2.3 Nội dung AWB 2.1.2.3.1 Mặt trƣớc: • Đại lí ngƣời chun chở phát hành (issuing carrier's agent) • Thơng tin tốn (accounting information) • Tiền tệ tốn (Currency) • Tuyến đƣờng vận chuyển (routing) • Giá trị kê khai vận chuyển (Declared value for carriage) • Giá trị khai báo hải quan (Declared value for customs) • Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount) • Thơng tin làm hàng (Handling information) • Cƣớc phí chi phí khác (trả trƣớc / trả sau) 56 2.1.2.3 Nội dung AWB 2.1.2.3.1 Mặt trƣớc: • Số kiện hàng gửi (Number of Pieces) • Ô ký xác nhận ngƣời gửi hàng ( Shipper of certification box) • Ơ dành cho ngƣời chun chở (Carrier of excution box) • Ơ dành cho ngƣời chuyên chở ở nơi đến (For carrier of use only at destination) • Cƣớc trả sau đồng tiền ở nơi đến, dùng cho ngƣời chuyên chở (Collect charges in destination currency, for carrier of use only) 57 19 9/11/2017 2.1.2.3 Nội dung AWB 2.1.2.3.2 Mặt sau: a Thông báo liên quan trách nhiệm ngƣời chuyên chở: Ngƣời chuyên chở thông báo số tiền lớn nhất mà họ phải bồi thƣờng hàng hoá bị tổn thất trình chuyên chở b Các điều khoản hợp đồng: + Các định nghĩa: ngƣời chuyên chở, công ƣớc Warsaw 1929, vận chuyển, điểm dừng thoả thuận + Thời hạn trách nhiệm chuyên chở ngƣời chuyên chở hàng không + Cơ sở trách nhiệm ngƣời chuyên chở hàng không + Giới hạn trách nhiệm ngƣời chuyên chở hàng không + Cƣớc phí hàng hố chun chở 58 2.1.2.3 Nội dung AWB 2.1.2.3.2 Mặt sau: b Các điều khoản hợp đồng: + Trọng lƣợng tính cƣớc hàng hố chun chở +Thời hạn thơng báo tổn thất + Thời hạn khiếu nại ngƣời chuyên chở + Luật áp dụng 59 2.1.3 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng HK hàng hóa khiếu nại với ngƣời chuyên chở HK 2.1.3.1 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng HK hàng hóa 2.1.3.2 Khiếu nại ngƣời chuyên chở hàng không 2.1.3.2.1 Thời hạn khiếu nại hồ sơ khiếu nại Muốn khiếu nại có hiệu quả => phải tiến hành khiếu nại thủ tục thời gian Mỗi đơn khiếu nại phải đƣợc lập thành văn bản với chứng từ vận chuyển / thông báo riêng gửi thời gian quy định Không khiếu nại vào thời gian quy định => không việc khởi kiện đƣợc coi hợp pháp chống lại ngƣời vận chuyển, trừ họ gian lận 60 20 9/11/2017 2.1.3.2 Khiếu nại ngƣời chuyên chở hàng không 2.1.3.2.1 Thời hạn khiếu nại hồ sơ khiếu nại Công ƣớc / Nghị định thƣ Công ƣớc Warsaw 1929 NĐT Hague 1955 Thời hạn khiếu nại Hƣ hỏng, mất Chậm giao hàng mát hàng ngày kể từ 14 ngày kể từ nhận hàng hàng phải đƣợc đặt dƣới định đoạt ngƣời nhận hàng 14 ngày 21 ngày 61 2.1.3.2 Khiếu nại ngƣời chuyên chở hàng không 2.1.3.2.1 Thời hạn khiếu nại hồ sơ khiếu nại Bộ hồ sơ khiếu nại: • Đơn thƣ khiếu nại • AWB • Các chứng từ liên quan tới hàng hoá • Các chứng từ có liên quan tới tổn thất • Biên bản kết tốn tiền đòi bồi thƣờng (gồm tiền đòi bồi thƣờng tổn thất chi phí khác có liên quan) 62 2.1.3.2 Khiếu nại ngƣời chuyên chở hàng không 2.1.3.2.2 Kiện tụng Ngƣời kiện: chủ hàng (chủ gửi hoặc chủ nhận) Ngƣời bị kiện: + Ngƣời chuyên chở + Ngƣời chuyên chở cuối + Ngƣời chuyên chở mà ở đoạn chuyên chở họ hàng hoá bị tổn thất Thời gian khởi kiện: vòng năm, kể từ: - ngày máy bay đến điểm đến - ngày lẽ máy bay phải đến điểm đến - ngày việc vận chuyển chấm dứt 63 21 9/11/2017 2.1.3.2 Khiếu nại ngƣời chuyên chở hàng khơng 2.1.3.2.2 Kiện tụng Nơi kiện: • Tồ án nơi ở cố định ngƣời chun chở • Tồ án nơi ngƣời chun chở có trụ sở kinh doanh • Tồ án nơi ngƣời chun chở có trụ sở mà HĐ chun chở đƣợc ký kết • Tồ án có thẩm quyền tại nơi hàng đến • Tồ án thuộc lãnh thổ bên kí cơng ƣớc 64 Chuyên chở HHXNK đƣờng hàng không 2.1 Cơ sở pháp lý vận tải đƣờng hàng không quốc tế Giấy gửi hàng đƣờng không 2.2 Tổ chức chuyên chở hàng hóa đƣờng HKQT 2.2.1 Lập phân phối AWB: 2.2.1.1 Trách nhiệm lập AWB: Ngƣời gửi hàng phải lập AWB thành bản gốc trao với hàng hố phải có trách nhiệm: -về xác chi tiết tun bố có liên quan tới hàng hố đã ghi AWB -đối với tất cả thiệt hại mà ngƣời chuyên chở / bất kỳ ngƣời khác phải chịu tuyên bố có liên quan đến hàng hố đƣợc ghi AWB khơng xác, khơng hồn chỉnh, không quy tắc 65 -xác nhận đồng ý với điều kiện hợp đồng vận chuyển 2.2 Tổ chức chuyên chở hàng hóa đƣờng HKQT 2.2.1 Lập phân phối AWB: 2.2.1.1 Trách nhiệm lập AWB: 2.2.1.2 Trách nhiệm phân phối AWB: • Bản gốc số 1=> ngƣời chuyên chở (màu xanh cây): ngƣời gửi hàng ký • Bản gốc số 2=> ngƣời nhận hàng (màu hồng): ngƣời gửi hàng ngƣời chuyên chở ký gửi kèm theo hàng hóa • Bản gốc số 3=> ngƣời gửi hàng sau nhận hàng (màu xanh lơ): ngƣời chuyên chở ký vào lúc nhận hàng Các bản phụ lại chủ yếu dành cho ngƣời chuyên chở bên liên quan tại sân bay 66 22 9/11/2017 2.2 Tổ chức chuyên chở hàng hóa đƣờng HKQT 2.2.1 Lập phân phối AWB: 2.2.2 Cƣớc hàng khơng 2.2.2.1 Khái niệm : • Cƣớc (charge) : số tiền ngƣời gửi hàng phải trả cho việc vận chuyển lô hàng / cho dịch vụ liên quan đến chuyên chở • Mức cƣớc / giá cƣớc (rate): số tiền ngƣời vận chuyển thu khối lƣợng đơn vị hàng hố vận chuyển • Mức cƣớc áp dụng: mức cƣớc công bố biểu cƣớc hàng hố có hiệu lực vào ngày phát hành AWB 67 2.2.2 Cƣớc hàng không 2.2.2.1 Khái niệm 2.2.2.2 Cơ sở tính cƣớc: - Tính theo trọng lƣợng: hàng nặng - Tính theo thể tích hay dung tích chiếm chỗ máy bay : hàng nhẹ cồng kềnh - Tính theo giá trị: hàng quý hiếm, hàng có giá trị cao đơn vị thể tích hay trọng lƣợng Cƣớc hàng hố khơng đƣợc nhỏ cƣớc tối thiểu Tổng số tiền cƣớc = mức cƣớc X số đơn vị hàng hóa chịu cƣớc 68 2.2.2 Cƣớc hàng không 2.2.2.3 Các loại cƣớc: - Cƣớc hàng bách hóa (General cargo rate-GCR) - Cƣớc tối thiểu (Minimum rate) - Cƣớc đặc biệt (Special Cargo rate-SCR) - Cƣớc phân loại hàng (Class rate) - Cƣớc cho loại hàng (Freight all kinds) - Cƣớc ULD (ULD rate) - Cƣớc hàng chậm - Cƣớc hàng nhanh (priority rate) - Cƣớc thống nhất (Unified cargo rate) - Cƣớc theo nhóm (group rate) - Cƣớc thuê bao máy bay 69 23 9/11/2017 Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải HHXNK Chuyên chở hàng hóa xuất nhập đƣờng biển Chuyên chở HHXNK đƣờng hàng không Chuyên chở hàng hóa xuất nhập đƣờng sắt Vận tải đa phƣơng thức kinh doanh XNK 4.1 Khái quát vận tải đa phƣơng thức 4.1.1 Khái niệm Vận tải đa phƣơng thức (Multimodal transport) quốc tế / vận tải liên hợp (Combined transport): phƣơng thức vận tải hàng hóa nhất hai phƣơng thức vận tải khác trở lên, sở hợp đồng vận tải đa phƣơng thức từ điểm ở nƣớc tới điểm định ở nƣớc khác để giao hàng 70 Vận tải đa phƣơng thức kinh doanh XNK 4.1 Khái quát vận tải đa phƣơng thức 4.1.1 Khái niệm 4.1.2 Đặc điểm vận tải đa phƣơng thức quốc tế: -Dựa hợp đồng đơn nhất -Đƣợc thể chứng từ đơn nhất (Multimodal transport document) / vận đơn vận tải đa phƣơng thức (Multimodal transport B/L) / vận đơn vận tải liên hợp (Combined transport B/L) -Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (Multimodal Transport Operator - MTO) hành động nhƣ ngƣời chủ ủy thác -MTO chịu trách nhiệm hàng hóa theo chế độ trách nhiệm (Rigime of Liability) nhất định 71 4.1.1 Khái niệm 4.1.2 Đặc điểm vận tải đa phƣơng thức quốc tế 4.1.3 Các hình thức vận tải đa phƣơng thức giới 4.1.3.1 Mơ hình vận tải đƣờng biển – vận tải hàng không (sea/air) 4.1.3.2 Mơ hình vận tải ơtơ - vận tải hàng khơng (Road – air) 4.1.3.3 Mơ hình vận tải đƣờng sắt - vận tải ơtơ (Rail road) 4.1.3.4 Mơ hình vận tải đƣờng sắt - đƣờng - vận tải nội thuỷ - vận tải đƣờng biển (Rail /Road/Inland waterway/sea) 4.1.3.5 Mơ hình cầu lục địa (Land Bridge) 72 24 9/11/2017 4.1 Khái quát vận tải đa phƣơng thức 4.2 Tổ chức chuyên chở HHXNK vận tải đa phƣơng thức quốc tế 4.2.1 Nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phƣơng thức - Công ƣớc LHQ chuyên chở hàng hóa vận tải đa phƣơng thức quốc tế, 1980 : chƣa có hiệu lực chƣa đủ số nƣớc cần thiết để phê chuẩn, gia nhập - Quy tắc UNCTAD ICC chứng từ vận tải đa phƣơng thức : đã có hiệu lực từ 01- 01-1992 => quy phạm pháp luật tuỳ ý => sử dụng, phải dẫn chiếu vào hợp đồng 4.2.2 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) Ngƣời nhất chịu trách nhiệm hàng hoá suốt 73 trình chuyên chở 4.2 Tổ chức chuyên chở HHXNK vận tải đa phƣơng thức quốc tế 4.2.2 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) 4.2.2.1 Ðịnh nghĩa MTO "là người tự thơng qua người khác thay mặt cho mình, ký hợp đồng vận tải đa phương thức hoạt động người uỷ thác, người đại lý người thay mặt người gửi hàng hay người chuyên chở tham gia công việc vận tải đa phương thức đảm nhận trách nhiệm thực hợp đồng" 74 4.2.2 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) 4.2.2.1 Ðịnh nghĩa 4.2.2.2 Các loại MTO 4.2.2.2.1 MTO có tầu (Vessel Operating MTOs): chủ tầu biển, kinh doanh khai thác tầu biển nhƣng mở rộng kinh doanh cả dịch vụ vận tải đa phƣơng thức 4.2.2.2.2 MTO khơng có tầu ( Non Vessel Operating MTOs): + Chủ sở hữu phƣơng tiện vận tải khác không phải tầu biển +Ngƣời kinh doanh dịch vụ liên quan đến vận tải nhƣ bốc dỡ, kho hàng + Ngƣời chuyên chở cơng cộng khơng có tầu 75 + Ngƣời giao nhận (Freight Forwarder) 25 9/11/2017 4.2.2 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) 4.2.2.1 Ðịnh nghĩa 4.2.2.2 Các loại MTO 4.2.3 Chứng từ vận tải đa phƣơng thức 4.2.3.1.Ðịnh nghĩa chứng từ làm chứng cho hợp đồng vận tải đa phƣơng thức cho việc nhận hàng để chở ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức cam kết giao hàng theo điều khoản hợp đồng 4.2.3.2 Hình thức chứng từ vận tải đa phƣơng thức: Tuỳ theo ngƣời gửi hàng lựa chọn, đƣợc cấp ở dạng: - lƣu thông đƣợc - không lƣu thông đƣợc 76 4.2.3 Chứng từ vận tải đa phƣơng thức 4.2.3.1 Ðịnh nghĩa 4.2.3.2 Hình thức chứng từ vận tải đa phƣơng thức 4.2.3.3 Nội dung chứng từ vận tải đa phƣơng thức - Tính chất chung hàng hoá, ký mã hiệu cần thiết để nhận dạng hàng hố, kê khai rõ ràng cả số bì, số lƣợng => ngƣời gửi hàng cung cấp - Tình trạng bên ngồi hàng hố - Tên địa điểm kinh doanh MTO - Tên ngƣời gửi hàng - Tên ngƣời nhận hàng đƣợc ngƣời gửi hàng định - Ðịa điểm ngày MTO nhận hàng để chở - Ðịa điểm giao hàng - Ngày hay thời hạn giao hàng ở địa điểm giao đƣợc thoả 77 thuận rõ ràng bên 4.2.3.3 Nội dung chứng từ vận tải đa phƣơng thức - Nói rõ chứng từ vận tải đa phƣơng thức lƣu thông đƣợc hay không lƣu thông đƣợc - Nơi ngày cấp chứng từ vận tải đa phƣơng thức - Chữ ký MTO hoặc ngƣời đƣợc MTO uỷ quyền - Tiền cƣớc cho phƣơng thức vận tải - Hình thức dự kiến phƣơng thức vận tải địa điểm chuyển tải - Ðiều khoản nói việc áp dụng cơng ƣớc - Bất chi tiết khác mà bên thoả thuận với ghi vào chứng từ vận tải đa phƣơng thức không trái với luật pháp nƣớc nơi chứng từ vận tải đa phƣơng thức đƣợc cấp 78 26 9/11/2017 4.2.3.4 Các loại chứng từ vận tải đa phƣơng thức Chƣa có mẫu chứng từ vận tải đa phƣơng thức mang tính chất quốc tế để nƣớc áp dụng a - Vận đơn FIATA (FIATA Negotiable Multimodal transpot Bill Lading - FB/L) b - Chứng từ vận tải liên hợp (COMBIDOC-Combined transport document) c - Chứng từ vận tải đa phƣơng thức (MULTIDOC Multimodal transport document) d - Chứng từ vừa dùng cho vận tải liên hợp vừa dùng cho vận tải đƣờng biển (Bill of Lading for Combined transport Shipment or port to port Shipment) 79 4.2.1 Nguồn luật điều chỉnh vận tải đa phƣơng thức 4.2.2 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) 4.2.3 Chứng từ vận tải đa phƣơng thức 4.2.4 Trách nhiệm MTO hàng hóa 4.2.4.1 Thời hạn trách nhiệm (Period of Responsibility) Khoảng thời gian từ MTO đã nhận hàng để chở giao xong hàng 4.2.4.2 Cơ sở trách nhiệm (Basic of Liability) Nếu cố gây mất mát, hƣ hỏng hoặc chậm giao hàng xảy hàng hoá thuộc phạm vi trách nhiệm MTO 4.2.4.3 Giới hạn trách nhiệm (Limit of Liability) Theo công ƣớc: 920 SDR/kiện hay đơn vị; 2,75 SDR/ kg hàng hoá cả bì bị mất tuỳ theo cách tính cao Theo bản quy tắc thấp hơn: 666,67 SDR/ kiện hoặc đơn vị; 80 SDR / kg hàng hoá bị mất hay hƣ hỏng HẾT CHƢƠNG 81 27 ... • Bản hƣớng dẫn nhân viên hàng không (a guide to the airline staff) 51 17 9/11/2017 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.1 Khái niệm chức AWB : Chức năng:... 2.1.2 Giấy gửi hàng đƣờng không / Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.2 Phân loại AWB Căn Ngƣời phát hành Loại AWB AWB hãng hàng không (Airline AWB) AWB trung lập (Neutral AWB) Đặc điểm... Vận đơn hàng không (Airway bill- AWB) 2.1.2.3 Nội dung AWB: 2.1.2.3.1 Mặt trƣớc: • Số AWB (AWB number) • Tên địa ngƣời phát hành vận đơn (hãng HK) • Sân bay xuất phát (airport of departure)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2: THỦ TỤC SHIPPING VÀ AIR, CHƯƠNG 2: THỦ TỤC SHIPPING VÀ AIR

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay