CHƯƠNG 2: VẬN ĐƠN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

25 9 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:44

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƢƠNG (tt): NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU MƠN HỌC: VẬN TẢI GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG NĂM 2017 Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải HHXNK 1.1.3.3 Phân loại vận đơn 1.1.3.4 Nội dung vận đơn TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ VẬN ĐƠN, TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG NGƢỜI NHẬN HÀNG BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC SỐ BẢN VẬN ĐƠN GỐC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CẤP VẬN ĐƠN 10 CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN MẪU VẬN ĐƠN TRẮNG 9/11/2017 ĐỌC VÀ DỊCH VẬN ĐƠN 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ Tiêu đề vận đơn: - Vận đơn đƣờng biển thông thƣờng: BILL OF LADING - Vận đơn vận tải đơn đa phƣơng thức: • BILL OF LADING FOR COMBINED TRANSPORT SHIPMENT OR PORT-TO-PORT SHIPMENT • COMBINED TRANSPORT B/L • NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B/L • MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT - Vận đơn không chuyển nhƣợng đƣợc phát hành theo lệnh : BILL OF LADING NOT NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER 1.1 Số vận đơn : - Tránh nhầm lẫn, thất lạc hàng - Hệ thống hóa hàng theo thời gian khơng gian,… - Sử dụng chứng từ khác có liên quan 1.2 Tên nhà chuyên chở : in sẵn tiêu đề vận đơn VÍ DỤ MINH HỌA CHO TIÊU ĐỀ VÀ SỐ CỦA VẬN ĐƠN, TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ 9/11/2017 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) Ngƣời nhận vận đơn ngƣời chuyên chở hoặc đại diện ngƣời chuyên chở cấp: - Ngƣời xuất - Ngƣời đƣợc ngƣời xuất ủy thác giao nhận hàng với tàu - Ngƣời thụ hƣởng (Beneficiary) xác nhƣ L/C quy định - Tên ngƣời (“A” on behalf of “B”) 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) Tên + địa ngƣời mở L/C hoặc ngƣời khác VĐ đích danh (Straight B/L): khơng thể chuyển nhƣợng quyền sở hữu hàng hoá cách ký hậu Chỉ ghi “TO ORDER OF…” (theo lệnh … người gửi hàng hay ngân hàng đó) VĐ theo lệnh (To order B/L) : chuyển nhƣợng quyền sở hữu hàng hóa cách ký hậu Khơng ghi tên địa ngƣời nhận hàng không ghi theo lệnh VĐ vô danh (Bearer B/L): cầm vận đơn nhận đƣợc hàng => đƣợc sử dụng xác suất mát lớn LƯU Ý CÁCH GHI NGƯỜI GỬI HÀNG VÀ NGƯỜI NHẬN HÀNG TRÊN MASTER B/L VÀ HOUSE B/L MASTER B/L HOUSE B/L Tên tiếng Việt Vận đơn chủ hay vận đơn Vận đơn nhà hay vận đơn thứ đƣờng biển cấp Người phát hành Ngƣời chuyên chở thức (effective carrier) Cách ghi SHIPPER người gửi hàng Cách ghi người nhận hàng Ngƣời chuyên chở khơng thức (contracting carrier) hay gọi ngƣời giao nhận phát hành sở vận đơn chủ CONSIGNOR CONSIGNEE (có thể CONSIGNED TO ORDER đích danh hoặc theo lệnh) OF… (hàng đƣợc giao nhận theo lệnh …) 9/11/2017 VÍ DỤ MINH HỌA CHO HOUSE B/L 10 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address): Ngƣời cần đƣợc thông báo tin tức tàu hàng đến cảng dỡ Tên địa ngƣời nhận hàng “SAME AS CONSIGNEE” L/C ghi “NOTIFY APPLICANT…” (không ghi gì) “NOTIFY PARTY…( Tên địa người thông báo)” NOTIFY PARTY Ngƣời xin mở L/C (Applicant) Tên địa ngƣời đƣợc thị L/C 11 VÍ DỤ MINH HỌA 12 9/11/2017 VÍ DỤ MINH HỌA 13 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address): THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH 5.1.Tên tàu chở hàng số hiệu chuyến tàu (vessel and voyage no.) 5.2 Nơi nhận hàng để chở (place of receipt) 5.3 Cảng bốc hàng lên tàu (port of loading) 5.4 Cảng chuyển tải (via or transhipment port) 5.5 Cảng dỡ hàng (port of discharge) 5.6 Nơi trả hàng cho ngƣời nhận hàng (place of delivery) 14 VÍ DỤ MINH HỌA CHO TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH 15 9/11/2017 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address) THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA: 6.1.Tên hàng mơ tả hàng hóa (name and description of goods) 6.2 Số kiện cách đóng gói (quantity and kind of packages) - PKGS (packages), CTNS (cartons), BALES, PALLETS, … - FCL/FCL (Full container load) => hàng nguyên container - LCL/LCL (Less than Container Load) => hàng lẻ - LCL/FCL => hàng đóng ghép chung ngƣời nhận hàng 6.3 Số container/số seal, ký mã hiệu (container no./seal no., marks and numbers) 6.4 Trọng lƣợng tồn thể tích (gross weight and measurement): KGS (kilograms), MTS = TONS (meter tons), CBM = M3 (cubic meters),… 6.5 Tình trạng bốc xếp hàng: - “Shipped on board” hoặc “on board” hay “shipped” (đã bốc hàng lên tàu) => VĐ đã bốc hàng lên tàu (shipped on board B/L) - “Received for shipment” (đã nhận hàng để xếp) => VĐ nhận hàng để xếp (received for shipment B/L) 16 => “SHIPPER’S SEAL, LOAD AND COUNT” VÍ DỤ MINH HỌA CHO THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA 17 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address) THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC (freight amount and freight payable at) CFR, CIF, CIP FOB Cƣớc phí đã đƣợc tốn cảng Cƣớc chƣa đƣợc toán “FREIGHT PREPAID AS ARRANGED” (cước trả) “FREIGHT TO COLLECT” hoặc “FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION” (cước thu cảng đến) 18 9/11/2017 VÍ DỤ MINH HỌA VỀ CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC 19 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address) THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC (freight amount and freight payable at) SỐ BẢN VẬN ĐƠN GỐC (number of original Bs/L): Đƣợc phát hành thành gồm nhiều gốc (3 bản) => Phải ghi rõ số vận đơn gốc phát hành số lẫn chữ 20 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address) THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC (freight amount and freight payable at) SỐ BẢN VẬN ĐƠN GỐC (number of original Bs/L) THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CẤP VẬN ĐƠN (date and place of issue) 21 9/11/2017 9.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CẤP VẬN ĐƠN (date and place of issue) Nơi phát hành vận đơn Ngày phát hành vận đơn Địa ngƣời chuyên chở hay đại lý nhà chuyên chở Cảng xếp hay địa điểm bên thỏa thuận Trƣớc hoặc sau ngày On Board (ngày giao hàng) VĐ có ghi On Board Notation (OBN) Chính ngày giao hàng VĐ khơng có ghi OBN 22 VÍ DỤ MINH HỌA VỀ NGÀY VÀ NƠI CẤP VẬN ĐƠN 23 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor) NGƢỜI NHẬN HÀNG (Consignee / consigned to order of…) BÊN ĐƢỢC THÔNG BÁO (Notify party / Notify address) THÔNG TIN VỀ TÀU VẬN CHUYỂN VÀ HÀNH TRÌNH THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HĨA CƢỚC PHÍ VÀ NƠI TRẢ CƢỚC (freight amount and freight payable at) SỐ BẢN VẬN ĐƠN GỐC (number of original Bs/L) THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CẤP VẬN ĐƠN (date and place of issue) 10 CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN (Stamp and signature) 24 9/11/2017 10 CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN (Stamp and signature) - Người có phương tiện chuyên chở hàng hóa, - Người người có phương tiện chuyên chở hàng hóa ủy quyền => Người phép cấp vận đơn TÊN + CHỮ KÝ + DẤU CHỨNG THỰC Ngƣời chuyên chở hoặc đại lý đại diện cho nhà chuyên chở Thuyền trƣởng hay đại lý thay mặt hoặc đại diện cho thuyền trƣởng Nơi thể chữ ký vận đơn: - Nội dung xác nhận tình trạng hàng hóa đƣợc xếp lên tàu - Thời gian địa điểm cấp vận đơn 25 10 CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN (stamp and signature) Bên dƣới chữ ký hay dấu chứng thực phải ghi rõ tên lực của: Ngƣời chuyên chở : - Chủ tàu (Shipowner – ngƣời chủ sở hữu tàu) -Ngƣời khai thác quản lý tàu Đại lý đại diện cho nhà chuyên chở Thuyền trƣởng AS CARRIER AS AGENT FOR THE CARRIER…(tên hãng tàu) AS MASTER 26 VÍ DỤ MINH HỌA (1) VỀ CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN 27 9/11/2017 VÍ DỤ MINH HỌA (2) VỀ CHỮ KÝ CỦA NGƢỜI CẤP VẬN ĐƠN 28 Tổng kết: NỘI DUNG MẶT TRƢỚC CỦA VẬN ĐƠN Theo điều 87 Luật Hàng hải VN: 1) Tên trụ sở ngƣời vận chuyển; 2) Tên ngƣời gửi hàng; 3) Tên ngƣời nhận hàng hoặc ghi rõ vận đơn đƣợc ký phát dƣới dạng vận đơn theo lệnh hoặc vận đơn vô danh; 4) Tên tàu biển; 5) Mô tả chủng loại, kích thƣớc, thể tích, số lƣợng đơn vị, trọng lƣợng hoặc giá trị hàng hoá, xét thấy cần thiết; 6) Mơ tả tình trạng bên ngồi hoặc bao bì hàng hố; 7) Ký, mã hiệu đặc điểm nhận biết hàng hố mà ngƣời giao hàng đã thơng báo văn trƣớc bốc hàng lên tàu biển đƣợc đánh dấu đơn vị hàng hố hoặc bao bì; 8) Cƣớc vận chuyển khoản thu khác ngƣời vận chuyển; phƣơng thức toán; 9) Nơi bốc hàng cảng nhận hàng; 10) Cảng trả hàng hoặc dẫn thời gian, địa điểm định cảng trả hàng; 11) Số vận đơn gốc đã ký phát cho ngƣời giao hàng; 12) Thời điểm địa điểm ký phát vận đơn; 13) Chữ ký ngƣời vận chuyển hoặc thuyền trƣởng hoặc đại diện khác có thẩm 29 quyền ngƣời vận chuyển BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 1: Với vận đơn đƣợc phát hành thực tế (xem “Tài liệu bổ sung kiến thức”), HS hãy tự đọc tìm hiểu nội dung đã đƣợc điền vào VĐ này, sau xác định VĐ loại gì, chuyển nhƣợng đƣợc khơng? 30 10 9/11/2017 BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 2: Với chứng từ ngƣời gửi hàng đã cung cấp (xem “Tài liệu bổ sung kiến thức”), , H/S hãy đóng vai trò hãng tàu ký phát vận đơn cho lô hàng 31 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Công Quy Tên tiếng Anh ƣớc tắc Bruselle Hague International 1924 1924 convention for the Unification of Certain rules relating to Bills of Lading (Công ƣớc quốc tế để thông số quy tắc vận đơn đƣờng biển) Lịch sử hình thành Ký kết Bruselle 25/08/1924, có hiệu lực năm 1931, có khoảng 90 quốc gia ký kết tham gia 32 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Công Quy Tên tiếng Anh ƣớc tắc Nghị Hague- Protocol to Amend the định thƣ Visby International convention Visby 1968 for the Unification of 1968 certain rules relating to Bills of Lading (Nghị định thƣ sửa đổi công ƣớc quốc tế để thông số quy tắc vận đơn đƣờng biển) Lịch sử hình thành 23/2/1968, Hội nghị quốc tế luật biển lần thứ 12 đã ký kết phê chuẩn quy tắc này, có hiệu lực 23/6/1977 33 11 9/11/2017 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Công ƣớc Quy tắc Tên tiếng Anh Lịch sử hình thành Hamburg Hamburg United Nations Ký kết vào 1978 1978 Convention on the tháng 3/1978 carriage of goods by Hamburg, sea (Công ƣớc Quy tắc LHQ vận chuyển có hiệu lực hàng hóa đƣờng ngày biển) 1/11/1992 34 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Phạm vi áp dụng đối tƣợng hàng hoá: Qui tắc Hague 1924 Mọi vận đơn phát hành quốc gia Phạm tham gia vi áp công ƣớc dụng Hague-Visby 1968 Mọi vận đơn liên quan đến chuyên chở hàng hóa cảng, nếu:  B/L phát hành quốc gia tham gia quy tắc Hamburg 1978 Tất hợp đồng chuyên chở hàng hóa đƣờng biển nƣớc, nếu:  Cảng xếp hàng hoặc cảng dỡ hàng quy định hợp đồng nằm nƣớc tham gia công ƣớc 35 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Phạm vi áp dụng đối tƣợng hàng hoá: Qui tắc Hague 1924 Hague-Visby 1968 -Chuyên chở hàng hóa từ quốc gia Không áp dụng cho tham gia quy tắc hợp đồng Phạm thuê tàu, mà -B/L quy định vi áp cho vận đơn lấy quy tắc làm dụng theo phƣơng nguồn luật điều thức thuê chỉnh tàu Hamburg 1978 -Một cảng dỡ hàng lựa chọn quy định hợp đồng cảng dỡ thực tế cảng nằm quốc gia tham gia công ƣớc -B/L hoặc chứng từ khác đƣợc phát hành quốc gia tham gia công ƣớc 36 12 9/11/2017 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Phạm vi áp dụng đối tƣợng hàng hoá: Qui tắc Phạm vi áp dụng Hague Hague-Visby Hamburg 1978 1924 1968  Luật quốc  B/L hoặc chứng từ gia cho khác chứng minh cho phép áp hợp đồng vận tải dụng quy đƣờng biển chọn quy tắc tắc làm nguồn luật điều chỉnh hợp đồng Phạm vi áp dụng rộng 37 1.1.3.5 Quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn Phạm vi áp dụng đối tƣợng hàng hoá: Qui tắc Hague 1924 Visby 1968 Hamburg 1978 Tất loại hàng hoá, kể cả: - Súc vật sống Tất loại hàng, trừ: - Hàng đóng container, Đối - Súc vật sống pallet tƣợng - Hàng theo hợp - Khi hàng đƣợc bao gói => kể hàng bao gói dụng cụ vận tải đồng chuyên chở khai xếp hố khơng ngƣời chun chở boong cung cấp, đƣợc xem hàng hoá bị tổn thất, thực tế đƣợc bồi thƣờng nhƣ hàng hoá38 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn a Thời hạn trách nhiệm (Period of Responsibility): khoảng thời gian không gian mà ngƣời chuyên chở phải chịu trách nhiệm mát, hƣ hỏng hàng hóa Hague 1924 HagueVisby 1968 Hamburg 1978 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 Thời hạn Từ móc cẩu đến Từ nhận đến giao trách móc cẩu (from Mở rộng khơng gian nhiệm tackle to tackle) thời gian 39 13 9/11/2017 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn b Cơ sở trách nhiệm (basis of liability): trách nhiệm ngƣời chuyên chở mát, hƣ hỏng hàng hóa Cơ sở trách nhiệm HagueVisby 1968 Liệt kê trách nhiệm miễn trách: Nguyên ***3 trách nhiệm tắc xác chính: định + Cung cấp tàu có đủ khả biển Hague 1924 Hamburg 1978 Dựa nguyên tắc “lỗi hay sơ suất suy đoán” (Presumed Fault or Neglect) Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 Vừa liệt kê trách nhiệm miễn trách, vừa dựa nguyên tắc “lỗi hay sơ suất suy đoán” 40 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Cơ sở trách nhiệm Bộ luật Hàng hải Hague Hague-Visby Hamburg 1978 1924 1968 Việt Nam 2005  tàu kín, hầm tàu => có chắn mát hƣ hỏng Nguyên  tàu phải thích ứng, hoặc chậm giao hàng=> tắc xác an toàn cho việc chuyên chở bảo suy đoán định quản hàng hóa ngƣời chuyên chở có lỗi 41 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Cơ sở trách nhiệm Hague 1924 Hague-Visby 1968 Hamburg 1978 + Với hàng hóa: phải tiến hành Đƣợc miễn trách cách thích hợp cẩn thận chứng minh đƣợc việc xếp, dịch chuyển, xếp, đã áp dụng biện Nguyên chuyên chở, coi giữ, chăm sóc pháp cần thiết hợp lý tắc xác dỡ hàng hóa đƣợc chuyên nhằm ngăn ngừa tổn thất tổn thất không định chở + Trách nhiệm cung cấp B/L lỗi lầm hay sơ suất *** 17 miễn trách gây nên 42 14 9/11/2017 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Cơ sở trách nhiệm Hague Hague1924 Visby 1968 Ngƣời chứng minh Chủ hàng Hamburg 1978 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 Ngƣời chuyên chở Thiệt hại mát, Thiệt hại mát, hƣ hƣ hỏng hàng hóa hỏng hàng hóa chậm Nội dung hàng hóa giao hàng hàng hóa thuộc trách nhiệm thuộc trách nhiệm ngƣời chuyên chở ngƣời chuyên chở 43 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn c Giới hạn trách nhiệm (Limit of Liability): số tiền tối đa mà ngƣời chuyên chở phải bồi thƣờng cho đơn vị hàng hóa bị tổn thất trƣờng hợp giá trị hàng hóa khơng đƣợc kê khai B/L hay chứng từ vận tải Giới hạn trách Hague Hague- Hamburg nhiệm 1924 Visby 1978 1968 Hàng có kê khai giá trị vận đơn Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 Sẽ đƣợc bồi thƣờng theo giá trị kê khai, ngƣời chuyên chở chứng minh đƣợc giá trị kê khai lớn (>) giá trị thực tế => bồi thƣờng theo giá trị thực tế 44 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Giới hạn trách Hague Visby Hamburg Bộ luật Hàng hải nhiệm 1924 1968 1978 Việt Nam 2005 Dƣới 10000 835 666.67 100GBP Franc SDR/kiện, SDR/kiện, đơn vị Hàng / kiện vàng ĐVHH hàng hóa, hoặc khơng hay /kiện, hoặc 2SDR/kg hàngHàng ĐVHH ĐVHH 2.5SDR/kg hóa bì bị khai thơng bị hoặc 30 hàng hóa mát hƣ hỏng tùy giá trị thƣờng mát, hƣ Franc bì theo cách tính hỏng vàng/ kg có lợi chủ B/L hàng hóa hàng lựa chọn bì 45 15 9/11/2017 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Giới hạn trách nhiệm Hamburg 1978 Luật Hàng hải VN 2005 -Đơn vị Giống Visby Giống hàng hóa 1968 Bổ sung HagueHàng đơn vị thêm: Visby khơng Hàng 1968 đóng Khơng tính cƣớc thân vỏ kê container, pallet có quy khai hoặc dụng giá trị container định cụ vận tải để , pallet chở hàngbị B/L mát hƣ hại 46 Hague Visby 1924 1968 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Giới hạn trách Hague Visby 1968 nhiệm 1924 -Nếu có kê khai số Hàng lƣợng gói, Hàng khơng bao, kiện,… đóng kê Khơng đóng trong có quy đơn vị khai contai định đƣợc coi giá trị ner, đơn vị pallet B/L tính cƣớc Hamburg 1978 =>container/ pallet/dụng cụ vận tải đƣợc tính đơn vị hàng hóa để bồi thƣờng, Luật Hàng hải VN 2005 Nhƣng chƣa có quy định cụ thể vỏ container dụng cụ vận tải khác 47 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Giới hạn trách nhiệm Luật Hàng hải VN 2005 -Nếu khơng chúng Giống có kê khai khơng thuộc Haguethì tất sở hữu Visby Hàng Hàng ngƣời 1968 khơng kê đóng Khơng container đƣợc tính chuyên chở khai giá có quy trị container, định đơn vị hay khơng tính để bồi nhà B/L pallet thƣờng chuyên chở cung cấp Hague HagueHamburg 1924 Visby 1968 1978 48 16 9/11/2017 1.1.3.6 Trách nhiệm ngƣời chuyên chở đƣờng biển hàng hóa vận chuyển theo vận đơn Giới hạn trách Hague nhiệm 1924 Hàng không Chậm kê giao khai giá trị hàng B/L Visby Hamburg Bộ luật Hàng 1968 1978 hải Việt Nam 2005 Số tiền tƣơng đƣơng với 2,5 lần tiền cƣớc số Khơng có quy hàng chậm giao, nhƣng định không vƣợt tổng số tiền cƣớc hợp đồng vận chuyển đƣờng biển 49 Thông báo tổn thất khiếu nại ngƣời chuyên chở: ** Thông báo tổn thất: Thông báo văn ngƣời nhận hàng, nói rõ tình trạng tổn thất hàng hóa, gửi cho ngƣời chuyên chở thời gian quy định để bảo lƣu quyền khiếu nại với ngƣời chuyên chở Tổn thất rõ rệt (tổn thất nhìn thấy đƣợc mắt thƣờng) => COR (biên hàng đổ vỡ hƣ hỏng) (Cargo outturn report) Tổn thất khơng rõ rệt (tổn thất khó phát đƣợc mắt thƣờng / nghi ngờ có tổn thất) => LOR (Letter of Reservation- thƣ dự kháng) 50 Thông báo tổn thất khiếu nại ngƣời chuyên chở: Thời điểm lập biên để thông báo tổn thất: Hague 1924 Visby 1968 Luật hàng hải VN 2005 Hamburg 1978 COR Phải đƣợc lập trƣớc hoặc vào lúc giao hàng LOR Phải thơng báo vòng ngày sau nhận đƣợc hàng Phải đƣợc lập không muộn ngày làm việc sau ngày giao hàng cho ngƣời nhận Phải thơng báo vòng 15 ngày liên tục sau nhận đƣợc hàng 51 17 9/11/2017 Thông báo tổn thất khiếu nại ngƣời chuyên chở: Thời điểm lập biên để thông báo tổn thất: Trường hợp chậm giao hàng : theo qui tắc Hamburg 1978, ngƣời nhận hàng phải thông báo văn cho ngƣời chuyên chở vòng 60 ngày liên tục sau ngày hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời nhận ** Khiếu nại ngƣời chuyên chở: Hồ sơ khiếu nại: + Nhằm mục đích: - Chứng minh cho lợi ích ngƣời khiếu nại hàng hóa - Chứng minh thiệt hại xảy lỗi ngƣời chuyên chở 52 Thông báo tổn thất khiếu nại ngƣời chuyên chở: ** Khiếu nại ngƣời chuyên chở: Hồ sơ khiếu nại, gồm: - B/L; Commercial Invoice; Packing list - Biên hàng đổ vỡ hƣ hỏng (COR) - Biên kết toán nhận hàng với tàu (ROROC- report on received of cargo) - Giấy chứng nhận hàng thiếu (Certificate of Shortlanded Cargo) - Thƣ dự kháng (LOR) - Biên giám định (Survey Report) - Giấy tờ, chứng từ chứng minh lỗi ngƣời chuyên chở 53 Thông báo tổn thất khiếu nại ngƣời chuyên chở: Qui tắc Thời hạn khiếu nại Hague 1924 năm Visby 1968 năm nhƣng thỏa thuận thêm tháng Hamburg 1978 năm thỏa thuận kéo dài thêm 54 18 9/11/2017 Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải HHXNK Chuyên chở HHXNK đƣờng biển 1.1 Nghiệp vụ thuê tàu chợ 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tàu chuyến 1.2.1.1 Khái niệm Tàu chuyến (tàu chạy rông – Tramp): chuyên chở hàng hóa từ hai hay nhiều cảng theo yêu cầu chủ hàng sở hợp đồng thuê tàu, không chạy thƣờng xuyên tuyến đƣờng định, không ghé qua cảng định không theo lịch trình định trƣớc 55 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tàu chuyến 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm - Đối tƣợng chuyên chở: hàng có khối lƣợng lớn, tính chất tƣơng đối thƣờng chở đầy tầu -Tầu vận chuyển: có cấu tạo boong, miệng hầm lớn để thuận tiện cho việc bốc hàng.Tốc độ tàu chạy thƣờng chậm so với tàu chợ -Điều kiện chuyên chở: điều kiện chun chở, cƣớc phí, chi phí dỡ hàng hố lên xuống đƣợc quy định cụ thể hợp đồng thuê tầu ngƣời thuê ngƣời cho thuê thoả thuận 56 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tàu chuyến 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm -Cƣớc phí: ngƣời thuê ngƣời cho thuê thoả thuận đƣa vào hợp đồng, bao gồm chi phí xếp dỡ hoặc khơng tuỳ quy định,thƣờngbiến động cƣớc tầu chợ -Thị trƣờng tầu chuyến: thƣờng đƣợc chia làm thị trƣờng khu vực vào phạm vi hoạt động tầu 57 19 9/11/2017 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.2 Phƣơng thức thuê tàu chuyến 1.2.2.1 Khái niệm a Thuê tàu chuyến: Chủ hàng liên hệ với chủ tàu / đại diện chủ tàu yêu cầu thuê toàn tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng đến cảng khác theo yêu cầu chủ hàng phải trả khoản cƣớc thuê tàu hai bên thỏa thuận Hợp đồng thuê tàu chuyến (voyage charter party-C/P) : điều chỉnh mối quan hệ bên ngƣời thuê tàu (chủ hàng) ngƣời chothuê tàu (chủ tàu) 58 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.2 Phƣơng thức thuê tàu chuyến 1.2.2.1 Khái niệm b Các hình thức thuê tàu chuyến: - Thuê chuyến (single trip) - Thuê chuyến (round trip) - Thuê chuyến liên tục (Consecutive voyage) - Thuê định hạn: + Thuê định hạn trơn + Thuê định hạn không trơn (thuê bao) 59 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.2 Phƣơng thức thuê tàu chuyến 1.2.2.1 Khái niệm c Tác dụng thuê tàu chuyến: - Ngƣời thuê tàu không bị ràng buộc lịch trình tuyến đƣờng kinh doanh cố định nhƣ tàu chợ => vận chuyển hàng hóa cách chủ động theo yêu cầu ngƣời thuê tàu - Hàng hóa đƣợc chuyên chở nhanh chóng đƣợc chuyển từ cảng đến cảng đến mà chuyển tải dọc đƣờng - Ngƣời thuê tàu không bị ràng buộc điều kiện đƣợc đơn phƣơng quy định sẵn vận đơn nhƣ phƣơng thức thuê tàu chợ mà họ đƣợc tự thƣơng lƣợng 60 20 9/11/2017 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.2 Phƣơng thức thuê tàu chuyến 1.2.2.2 Trình tự tiến hành - Bƣớc 1: Ngƣời thuê tàu gửi yêu cầu thuê tàu chở hàng ngƣời môi giới (Broker) kèm theo thơng tin hàng hố : tên hàng, bao bì đóng gói, số lƣợng hàng, hành trình hàng để ngƣời mơi giới có sở tìm tầu - Bƣớc 2: Ngƣời môi giới chào hỏi tầu dựa thơng tin hàng hố ngƣời th tầu cung cấp: tìm tầu, chào tầu thuê phù hợp nhu cầu chun chở hàng hố - Bƣớc 3: Ngƣời mơi giới đàm phán với chủ tầu tất điều khoản hợp đồng thuê tầu nhƣ điều kiện chuyên chở, cƣớc phí, chi xếp dỡ 61 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.2 Phƣơng thức thuê tàu chuyến 1.2.2.2 Trình tự tiến hành - Bƣớc 4: Ngƣời môi giới thông báo kết đàm phán với ngƣời thuê tầu để ngƣời thuê tầu biết chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng thuê tầu - Bƣớc 5: Ngƣời thuê tầu với chủ tầu ký kết hợp đồng: gạch bỏ hoặc bổ sung điều đã thoả thuận cho phù hợp - Bƣớc 6: Thực hợp đồng thuê tầu đã ký kết • Ngƣời thuê tàu chở hàng cảng giao ngƣời chuyên chở • Ngƣời chuyên chở / đại diện ngƣời chuyên chở phát hành vận đơn cho ngƣời gửi hàng => vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (B/L to charter party) 62 1.2 Nghiệp vụ thuê tàu chuyến 1.2.3 Hợp đồng thuê tàu chuyến 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến 1.2.3.1.1 Định nghĩa Là loại hợp đồng chuyên chở hàng hoá đƣờng biển, ngƣời chuyên chở cam kết chuyên chở hàng hoá từ hay nhiều cảng giao cho ngƣời nhận hay nhiều cảng khác, ngƣời thuê tàu cam kết trả tiền cƣớc thuê tàu nhƣ hai bên đã thoả thuận hợp đồng =>là văn pháp lý điều chỉnh trực tiếp quyền nghĩa vụ ngƣời chuyên chở ngƣời thuê chở 63 21 9/11/2017 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến 1.2.3.1.1 Định nghĩa - Ngƣời chuyên chở (Carrier): + chủ tàu (Shipowner) + ngƣời kinh doanh chuyên chở tàu thuê ngƣời khác (ngƣời chun chở khơng có tàu) để kinh doanh lấy cƣớc - Ngƣời thuê tàu (charterer): + ngƣời xuất + ngƣời nhập (tuỳ theo điều kiện sở giao hàng hợp đồng mua bán ngoại thƣơng) 64 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến 1.2.3.1.1 Định nghĩa Thực tế, việc thuê tầu đƣợc tiến hành thông qua đại lý hoặc ngƣời môi giới, thƣờng ngƣời có chun mơn, am hiểu thị trƣờng thuê tầu, luật hàng hải, tập tục cảng => thay mặt ngƣời thuê hay ngƣời cho thuê tầu ký kết hợp đồng chuyên chở => bảo đảm quyền lợi cho ngƣời uỷ thác tốt 65 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến (charter party – C/P) 1.2.3.1.2 Phân loại Có 60 loại mẫu , chia thành nhóm: Mẫu C/P mang tính chất tổng hợp: • Mẫu hợp đồng GENCON 1994; • Mẫu hợp đồng NUVOY 1984; • Mẫu hợp đồng SCANCON 1956 Mẫu C/P mang tính chất chun dụng: • Mẫu NOGRAIN 89 hiệp hội môi giới đại lý Mỹ để chuyên chở ngũ cốc 66 22 9/11/2017 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến (charter party – C/P) 1.2.3.1.2 Phân loại  Mẫu C/P mang tính chất chuyên dụng: • Mẫu CEMENCO Mỹ phát hành năm 1922 để chuyên chở xi măng • Mẫu CUBASUGAR Cuba để chuyên chở đƣờng • Mẫu EXONVOY, MOBIVOY 96, SHELLVOY Mỹ để chuyên chở dầu • Mẫu RUSSWOOD Nga dùng để chuyên chở gỗ • Mẫu SOVCOAL 1962 Liên Xô, POLCOAL 1971 67 1.2.3 Hợp đồng thuê tàu chuyến (charter party – C/P) 1.2.3.1 Khái quát hợp đồng thuê tàu chuyến 1.2.3.2 Mối quan hệ C/P với B/L: Nội dung Hợp đồng thuê tàu Vận đơn theo C/P chuyến Thời điểm phát hành Trƣớc hàng đƣợc xếp lên tàu / đƣợc nhận để xếp lên tàu trƣớc cấp B/L Mối quan hệ Ngƣời thuê tàu (chủ đƣợc điều hàng / ngƣời XK / chỉnh ngƣời gửi hàng) ngƣời chuyên chở Sau C/P đƣợc ký kết sau hàng đƣợc xếp lên tàu / đƣợc nhận để xếp lên tàu Ngƣời chuyên chở ngƣời nhận hàng /ngƣời cầm B/L 68 1.2.3.2 Mối quan hệ C/P với B/L: Nội dung Hợp đồng thuê tàu chuyến Vận đơn theo C/P Bên Ngƣời nhận hàng không (ngƣời mua / ngƣời liên quan NK) Ngƣời thuê tàu (chủ hàng / ngƣời XK / ngƣời gửi hàng) Ngƣời đƣợc ký phát / nhận Ngƣời thuê tàu Ngƣời thuê tàu (chủ hàng / chủ hàng / ngƣời XK ngƣời XK / ngƣời gửi / ngƣời gửi hàng) hàng) giao lại cho ngƣời nhận hàng sau hồn thành thủ tục tốn 69 23 9/11/2017 1.2.3.2 Mối quan hệ C/P với B/L Nội dung Hợp đồng thuê tàu chuyến Vận đơn theo C/P Bên Ngƣời nhận hàng không (ngƣời mua / ngƣời liên quan NK) Ngƣời thuê tàu (chủ hàng / ngƣời XK / ngƣời gửi hàng) Ngƣời đƣợc ký phát / nhận Ngƣời thuê tàu Ngƣời thuê tàu (chủ hàng / chủ hàng / ngƣời XK ngƣời XK / ngƣời gửi / ngƣời gửi hàng) hàng) giao lại cho ngƣời nhận hàng sau hồn thành thủ tục tốn 70 1.2.3.2 Mối quan hệ C/P với B/L: Căn giải tranh chấp ngƣời chuyên chở Ngƣời ký hợp đồng thuê tàu Tình trạng vận đơn Ngƣời nhận hàng Hợp đồng thuê tàu (với ngƣời nhận hàng) Chủ hàng/ ngƣời gửi hàng Vận đơn (với ngƣời nhận hàng) Vận đơn đã chuyển Vận đơn (với ngƣời cầm nhƣợng VĐ) Vận đơn có dẫn chiếu C/P (B/L to used with C/P) Các điều khoản dẫn chiếu hợp đồng thuê tàu 71 1.2.3.2 Mối quan hệ C/P với B/L 1.2.3.3 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thuê tàu chuyến Nguồn luật điều chỉnh CP luật quốc gia, quy tắc quốc tế điều chỉnh vận đơn C/P kết đàm phán ngƣời thuê ngƣời cho thuê tầu  quy định rõ cụ thể quyền lợi nghĩa vụ bên điều khoản ghi hợp đồng  thực hợp đồng, có tranh chấp xảy ngƣời chuyên chở ngƣời thuê  lấy hợp đồng để giải tranh chấp Nếu có tranh chấp phát sinh ngồi hợp đồng tham chiếu đến luật hàng hải nƣớc xử hội 72 đồng Trọng tài nƣớc bên thỏa thuận 24 9/11/2017 CÕN TIẾP 73 25 ... VÀ DỊCH VẬN ĐƠN 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ Tiêu đề vận đơn: - Vận đơn đƣờng biển thông thƣờng: BILL OF LADING - Vận đơn vận tải đơn đa phƣơng... hàng Hợp đồng thuê tàu (với ngƣời nhận hàng) Chủ hàng/ ngƣời gửi hàng Vận đơn (với ngƣời nhận hàng) Vận đơn đã chuyển Vận đơn (với ngƣời cầm nhƣợng VĐ) Vận đơn có dẫn chiếu C/P (B/L to used with... tiêu đề vận đơn VÍ DỤ MINH HỌA CHO TIÊU ĐỀ VÀ SỐ CỦA VẬN ĐƠN, TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ 9/11/2017 1.1.3.4 NỘI DUNG CỦA VẬN ĐƠN TIÊU ĐỀ VẬN ĐƠN: SỐ CỦA VẬN ĐƠN VÀ TÊN NHÀ CHUYÊN CHỞ NGƢỜI GỬI HÀNG (Shipper/Consignor)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2: VẬN ĐƠN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, CHƯƠNG 2: VẬN ĐƠN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay