CHƯƠNG 1+2: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:42

9/11/2017 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƢƠNG (tt) & CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN & NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU HỆ: CAO ĐẲNG GVTH: ThS HỒ HƢỚNG DƢƠNG TPHCM, THÁNG 09 NĂM 2017 Chƣơng 1: Tổng quan vận tải -giao nhận HHXNK B Tổng quan giao nhận Khái quát chung giao nhận 1.1 Nghiệp vụ giao nhận Là tập hợp nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến q trình vận tải nhằm di chuyển hàng hóa từ nơi (ngƣời) gửi hàng đến nơi (ngƣời) nhận hàng 1.2 Ngƣời giao nhận đại lý hải quan, môi giới hải quan, đại lý toán, đại lý gửi hàng giao nhận, ngƣời chuyên chở chính,… 2 Nội dung nghiệp vụ giao nhận Ban đầu, thực công việc chủ hàng ủy thác … Bây giờ, thêm hoạt động: • Tƣ vấn (đóng gói, tuyến đƣờng, bảo hiểm, thủ tục hải quan, chứng từ vận tải, L/C) • Chuyên chở hàng XNK cảnh, dịch vụ gom hàng, vận tải hàng nặng, hàng đặc biệt hàng cơng trình Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận 3.1 Môi giới hải quan: lƣu cƣớc hãng tàu 3.2 Đại lý: Trung gian cho ngƣời gửi hàng (shipper) ngƣời vận tải (carrier) - ngƣời nhận hàng (consignee), ngƣời bán - ngƣời mua - Hƣởng hoa hồng , không chịu trách nhiệm tổn thất hàng.3 9/11/2017 Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận 3.3 Lo liệu chuyển tải gửi tiếp hàng: cảnh 3.4 Lƣu kho hàng hóa: 3.5 Ngƣời gom hàng: vận tải container Quy trình gom hàng: Nhận hàng lẻ (LCL) từ nhiều ngƣời gửi hàng khác Trạm giao nhận đóng gói hàng lẻ (CFS) => tập hợp thành hàng nguyên container (FCL), kiểm tra hải quan, đóng vào container CFS => gửi container đƣờng biển, đƣờng sắt đƣờng hàng khơng cho đại lí nơi đến đại lí nhận container đó, dỡ hàng giao cho ngƣời nhận CFS nơi đến Giới hạn trách nhiệm: 666,67SDR/kiện 2SDR/kg Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận 3.5 Ngƣời gom hàng: Tiêu chuẩn để trở thành ngƣời gom hàng: • Có phƣơng tiện phục vụ vận chuyển hàng • Có đại lí cảng nƣớc ngồi • Có đội ngũ cán hiểu luật lệ nghiệp vụ • Có quan hệ rộng rãi với ngƣời vận tải • Có khả tài • Tham gia BH trách nhiệm Hội vận tải suốt ( TTC) Vận đơn gom hàng (Home B/L, House air way Bill): • Là chứng từ ngƣời gom hàng cấp cho ngƣời gửi hàng nhận lơ hàng lẻ • Là chứng từ tốn đƣợc • Nội dung vận đơn chƣa thống Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận 3.6 Ngƣời chuyên chở: • Chuyên chở thực => ký HĐ trực tiếp chở • Thầu chuyên chở => ký HĐ mà không trực tiếp chở • Chuyên chở trực tiếp => trực tiếp chở thầu thuê => Thu tiền theo giá dịch vụ, tiền hoa hồng  Không chịu trách nhiệm về: - Mất, hƣ hàng, lỗi chủ hàng (đóng gói, ghi ký mã hiệu,…); nội tỳ (bản chất) hàng; chiến tranh, đình cơng; bất khả kháng - Thiệt hại cho chủ hàng chậm trễ giao nhận sai địa mà khơng phải lỗi 3.7 Ngƣời kinh doanh vận tải đa phƣơng thức (MTO) 9/11/2017 Vai trò trách nhiệm ngƣời giao nhận Quá cảnh, lƣu kho Đại lý (agent) Gom hàng (consolidator) Ngƣời giao nhận (forwarder) “kiến trúc sƣ vận tải” MTO (multimodal transport operator) Môi giới HQ (customs broker) Chuyên chở (carrier) Phạm vi dịch vụ giao nhận • • • • • • • • • • • Chuẩn bị hàng hóa để chuyên chở Tổ chức chuyên chở hàng hóa phạm vi ga, cảng Tổ chức xếp dỡ hàng hóa Làm tƣ vấn cho chủ hàng việc chuyên chở hàng Ký hợp đồng VT với ngƣời chuyên chở, thuê tàu, lƣu cƣớc Làm thủ tục gửi hàng, nhận hàng Làm thủ tục hải quan, kiểm nghiệm, kiểm dịch Mua bảo hiểm cho hàng hóa Lập chứng từ cần thiết trình gửi, nhận hàng Nhận kiểm tra chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hoá Thanh toán, thu đổi ngoại tệ Phạm vi dịch vụ giao nhận • Nhận hàng từ chủ hàng, giao cho ngƣời chuyên chở ngƣời nhận • Thu xếp chuyển tải hàng hóa • Nhận hàng từ ngƣời chuyên chở giao cho ngƣời nhận • Gom hàng, lựa chọn tuyến đƣờng vận tải, phƣơng thức vận tải ngƣời chun chở thích hợp • Đóng gói bao bì, phân loại, tái chế hàng hóa • Lƣu kho, bảo quản hàng hóa • Thanh tốn cƣớc phí, chi phí xếp dỡ, phí lƣu kho, lƣu bãi,… • Thơng báo tình hình đến phƣơng tiện vận tải • Thơng báo tổn thất với ngƣời chun chở • Giúp chủ hàng việc khiếu nại đòi bồi thƣờng 9/11/2017 Nguyên tắc giao nhận HHXNK - Theo phƣơng pháp bên lựa chọn, thỏa thuận hợp đồng sở có lợi - Nguyên tắc chung nhận hàng phƣơng pháp giao hàng theo phƣơng pháp + Nguyên bao kiện, bó, tấm, cây, + Nguyên hầm, cặp chì + Theo số lƣợng, trọng lƣợng, thể tích cân, đo, đếm + Theo mớn nƣớc phƣơng tiện + Theo nguyên container niêm phong cặp chì - Trách nhiệm giao nhận hàng hóa với ngƣời giao nhận chủ hàng ngƣời đƣợc chủ hàng ủy thác với ngƣời vận chuyển 10 Cơ sở pháp lý giao nhận HHXNK • Nƣớc có luật không thành văn: lấy danh nghĩa ngƣời ủy thác để giao dịch cho cơng việc ủy thác • Nƣớc có luật dân sự: lấy danh nghĩa để giao dịch cho công việc ngƣời ủy thác, họ vừa ngƣời ủy thác, vừa đại lý • Do Hiệp hội giao nhận (FIATA) soạn => nƣớc tham khảo xây dựng điều kiện cho ngành giao nhận => hình thành phù hợp với tập quán thƣơng mại hay thể chế pháp lý hành nƣớc • Hợp đồng mua bán ngoại thƣơng, quy định L/C, Incoterms quy định phƣơng thức vận tải liên quan • Luật Thƣơng mại 2005, Bộ luật Hàng hải VN 2005, Luật Hải quan, Quyết định số 2106/QĐ-GTVT ngày 23/8/2007 Bộ 11 trƣởng Bộ Giao thơng Vận tải,… Tóm tắt chƣơng A Tổng quan vận tải: Vấn đề cần nắm vững: QUYỀN VẬN TẢI có liên quan đến hợp đồng ngoại thƣơng INCOTERMS 2010 B Tổng quan giao nhận 12 9/11/2017 CHƢƠNG NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 13 Chƣơng 2: Nghiệp vụ vận tải HHXNK Chuyên chở HHXNK đƣờng biển 1.1 Nghiệp vụ thuê tàu chợ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tàu chợ (liner) 1.1.1.1 Khái niệm: Tàu định tuyến 1.1.1.2 Đặc điểm • Theo lịch trình cơng bố trƣớc • Vận đơn đƣờng biển (B/L) • Mặc nhiên chấp nhận điều kiện, điều khoản định sẵn • Giá cƣớc cơng bố sẵn biểu cƣớc • Cơng hội tàu chợ (liner conference) hay cơng hội cƣớc phí (freight conference) khống chế thị trƣờng 14 1.1.2 Phƣơng thức thuê tàu chợ 1.1.2.1 Khái niệm thuê tàu chợ (liner booking note) Chủ hàng (shipper) / ngƣời môi giới (broker) yêu cầu chủ tàu (shipowner) cho thuê phần tàu để chở hàng 1.1.2.2 Ƣu nhƣợc điểm phƣơng thức thuê tàu chợ:  Ƣu điểm: • Dễ dàng hạch tốn giá hàng • Th tàu thủ tục đơn giản, tránh bị lừa  Nhƣợc điểm: Không thoả thuận giảm giá cƣớc đƣợc 1.1.2.3 Cƣớc phí tàu chợ Hàng bao kiện: cƣớc tàu chợ = I + S + F + O Hàng rời: cƣớc tàu chợ = I + T + F + O 15 9/11/2017 1.1.2 Phƣơng thức thuê tàu chợ 1.1.2.4 Trình tự tiến hành thuê tàu chợ Carrier (shipowner) Shipper Shipbroker 16 1.1.2 Phƣơng thức thuê tàu chợ 1.1.2.4 Trình tự tiến hành thuê tàu chợ (1): Chủ hàng shipping order ngƣời mơi giới tìm tàu (2): Ngƣời mơi giới booking note chủ tàu / ngƣời chuyên chở (3): Chủ tàu booking confirmation ngƣời môi giới (4): Ngƣời môi giới thông báo kết thuê tàu chủ hàng (5): Chủ hàng chở hàng giao gửi shipping instruction ngƣời chuyên chở (6): Ngƣời chuyên chở nhận, xếp hàng lên tàu, phát hành B/L cho chủ hàng / ngƣời gửi hàng => Không ký hợp đồng thuê tàu 17 1.1.3 Vận đơn tàu chợ 1.1.3.1 Khái niệm chức vận đơn 1.1.3.1.1 Khái niệm (Viết tắt B/L - Bill of Lading) Chứng từ chuyên chở gì? đƣờng nào? ai? phát hành cho ai? – nào? nhằm mục đích gì? theo u cầu ai? đồng thời ai? sẽ chịu thêm trách nhiệm gì? 1.1.3.1.2 Chức năng: có ba chức - Biên lai nhận hàng - Bằng chứng xác nhận điều gì? - Quyền sở hữu hàng hóa => cho phép mua bán hàng cách nào? => Điều chỉnh mối quan hệ với ai? 18 9/11/2017 1.1.3.2 Tác dụng vận đơn Shipper Bằng chứng giao hàng cho ngƣời mua thông qua carrier Lập thành ch.từ toán tiền hàng Chứng minh với ngƣời mua tình trạng hàng hóa Carrier/agent Phát hành cho shipper => xác nhận nhận hàng để chở Làm chứng giao hàng cảng đến cho consignee Consignee Xuất trình để nhận hàng X định lƣợng hàng shipper giao Làm chứng từ cầm cố chấp chuyển nhƣợng, khiếu nại bảo hiểm, hoàn tất thủ tục NK… 19 1.1.3.3 Phân loại vận đơn Căn phân Loại vận đơn (VĐ) loại Phƣơng thức VĐ tàu chợ (Liner B/L) thuê tàu VĐ theo hợp đồng thuê tàu (Charter party B/L) VĐ thẳng (Direct B/L) VĐ chở suốt (Through B/L) Hành trình VĐ (chứng từ) vận tải đa phƣơng thức chuyên chở (Multimodal Transport B/L)/ VĐ vận tải liên hợp (Combined Transport B/L) Giá trị sử dụng VĐ gốc (Original B/L) khả VĐ (Copy B/L) lƣu thông 20 1.1.3.3 Phân loại vận đơn Căn phân loại Loại vận đơn (VĐ) VĐ hoàn hảo (Clean B/L) Phê VĐ VĐ khơng hồn hảo (Unclean B/L) VĐ xếp lên tàu (Shipped on board B/L) VĐ nhận hàng để chở (Received for Tình trạng bốc dỡ shipment B/L) hàng hóa VĐ hải quan (Custom’s B/L) VĐ ngƣời giao nhận (Forwarder’s B/L) VĐ xếp hàng boong (On deck B/L) Quyền chuyển VĐ đích danh (Straight B/L) nhƣợng sở hữu VĐ theo lệnh (To order B/L) hàng hóa VĐ vơ danh (to Bearer B/L) 21 9/11/2017 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.1 Phƣơng thức thuê tàu: a Vận đơn tàu chợ (Liner B/L): Đƣợc cấp hàng đƣợc chở tàu gì? Điểm khác biệt so với “vận đơn theo hợp đồng thuê tàu” ? Cơ sở giải tranh chấp: • Điều khoản quy định in sẵn • Cơng ƣớc quốc tế hàng hải (Công ƣớc Brussel 1924, Công ƣớc Hamburg 1978) b Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter party B/L): Đƣợc cấp hàng đƣợc chở hợp đồng thuê tàu (tàu chuyến, tàu định hạn) Phổ biến loại vận đơn Conlinebill 22 Congenbill 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.1 Phƣơng thức thuê tàu: b Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter party B/L): Khi nhận hàng, xảy tranh chấp ngƣời nhận hàng ngƣời chuyên chở, sở để giải quyết? phát sinh vấn đề gì? - Nếu mua FOB, FAS,… => ??? - Nếu mua CIF, CFR,… => ??? 23 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.2 Hành trình chuyên chở: Nội VĐ thẳng VĐ chở suốt dung (Direct B/L) (Through B/L) Trƣờng hợp áp dụng Ngƣời cấp B/L Đặc điểm Khơng có chuyển tải dọc đƣờng Ngƣời chun chở Theo L/C: “transshipment not allowed” VĐ VT liên hợp (Combined Transport B/L) Có chuyển tải Ít PTVT cảng dọc đƣờng trở lên Ngƣời tổ chức suốt q trình Có điều khoản cho phép chuyển tải CTO Ghi rõ nơi nhận hàng để chở nơi giao hàng24 9/11/2017 DIRECT B/L VỚI QUY ĐỊNH VỀ C/O ĐK để HQ xem C/O hợp lệ: - HÀNG ĐƢỢC VẬN CHUYỂN TRỰC TIẾP TỪ NƢỚC XK ĐẾN NƢỚC NK - NẾU HÀNG ĐƢỢC V/C QUA 1/NHIỀU NƢỚC THÀNH VIÊN (HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN) SẼ ĐƢỢC CÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN TRỰC TIẾP (DIRECT B/L) NẾU CHỨNG MINH ĐƢỢC: 25 QUÁ CẢNH LÀ CẦN THIẾT & CĨ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG HÀNG HĨA KHƠNG THAM GIA GIAO DỊCH T.MẠI HOẶC TIÊU THỤ TẠI NƢỚC QUÁ CẢNH HÀNG HĨA KHƠNG TRẢI QUA BẤT KỲ CƠNG ĐOẠN NÀO KHÁC TẠI NƢỚC QUÁ CẢNH, NGOÀI VIỆC BỐC DỠ HÀNG HÓA 26 HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER: SỐ CONTAINER, SỐ CHÌ KHƠNG THAY ĐỔI TỪ KHI XẾP HÀNG LÊN PTVT TẠI CẢNG XẾP HÀNG CỦA NƢỚC THÀNH VIÊN XK ĐẾN KHI NK VÀO VN => XEM XÉT CHẤP NHẬN CHỨNG TỪ CHỨNG MINH VẬN TẢI TRỰC TIẾP LÀ VẬN ĐƠN VÀ LỆNH GIAO HÀNG CỦA HÃNG TÀU, TRONG ĐĨ THỂ HIỆN SỐ CONTAINER VÀ SỐ CHÌ KHƠNG THAY ĐỔI 27 9/11/2017 VÍ DỤ QUỐC GIA FTA INDONESIA (CẢNG XK) CẢNG NK CỦA VN ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP DIRECT BILL TỪ NƯỚC XK VỀ NƯỚC NK VẬN ĐƠN PHẢI DO INDONESIA PHÁT HÀNH 28 QUÁ CẢNH HONGKONG QUỐC GIA FTA NHẬT BẢN (CẢNG XUẤT KHẨU) HÀNG HĨA KHƠNG VẬN CHUYỂN TRỰC TIẾP TỪ NHẬT BẢN VỀ ĐẾN VIỆT NAM CẢNG NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NGƯỜI NHẬP KHẨU PHẢI TRÌNH VẬN ĐƠN CHỞ SUỐT (THROUGH B/L) TỪ NHẬT BẢN VỀ VIỆT NAM DO NHẬT BẢN PHÁT HÀNH, ĐỒNG THỜI TRÌNH VẬN ĐƠN (Q CẢNH) TẠI HONGKONG & CĨ XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN HONGKONG HOẶC XÁC NHẬN CỦA CHÍNH HÃNG VẬN CHUYỂN TẠI NHẬT BẢN VỚI ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH 29 QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƠN NƯỚC NK THỨ NƯỚC XUẤT KHẨU MUA ĐỨT – BÁN ĐOẠN NƯỚC NHẬP KHẨU VN ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP NƯỚC XUẤT KHẨU BÁN HÀNG CHO QUỐC GIA THÀNH VIÊN (NƯỚC THỨ 1), SAU ĐÓ NƯỚC THỨ BÁN LÔ HÀNG NÀY CHO VIET NAM TRƯỜNG HỢP NÀY NƯỚC THỨ PHẢI CẤP C/O GIÁP LƯNG (BACK TO BACK) VÀ VẬN ĐƠN CHẶNG (NƯỚC XK ĐẾN NƯỚC THỨ & NƯỚC THỨ ĐẾN NƯỚC THỨ 2) 30 10 9/11/2017 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.2 Hành trình chuyên chở: Nội dung VĐ thẳng (Direct B/L) VĐ chở suốt (Through B/L) VĐ vận tải liên hợp (Combined Transport B/L) Giữa chủ -Giữa chủ hàng -Giữa chủ hàng ngƣời chuyên chở CTO Điều hàng chỉnh ngƣời chuyên đƣợc quyền cấp - Ở chặng có mối chở B/L chở suốt chứng từ chặng quan hệ - Giữa (local document), ngƣời chuyên chở ngƣời pháp lý với (có vận vận tải với đơn chặng) 31 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.3 Giá trị sử dụng khả lƣu thông : a Vận đơn gốc (Original B/L): Là loại vận đơn đƣợc dùng để nhận hàng, toán, chuyển nhƣợng, khiếu nại, kiện tụng ngƣời chuyên chở phát hành theo yêu cầu ngƣời gửi hàng b Vận đơn (Copy B/L): Là vận đơn khơng có giá trị lƣu thông, chuyển nhƣợng, đặc biệt chứng từ sở hữu hàng hóa =>dùng làm thủ tục hành chính, tham khảo lƣu trữ hồ̀ sơ … ngƣời chuyên chở phát hành theo lệnh ngƣời gửi hàng 32 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.4 Phê vận đơn : a Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L): Là loại vận đơn mà khơng có phê xấu thuyền trƣởng hàng hóa nhƣ tình trạng hàng hóa b Vận đơn khơng hồn hảo (Unclean B/L): Là loại vận đơn mà có phê xấu thuyền trƣởng hàng hóa nhƣ tình trạng hàng hóa *** Cách khắc phục để lấy được Clean B/L: Phải kiểm tra biên lai thuyền phó (Mate’s receipt) xem có ghi khơng => phải kịp thời sửa chữa hàng hóa để thuyền trƣởng xóa bỏ nhận xét xấu có 33 11 9/11/2017 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.5 Tình trạng bốc dỡ hàng hóa : a Vận đơn đã bốc hàng lên tàu (shipped on board B/L) Đƣợc phát hành sau hàng hoá đƣợc xếp lên tàu, thƣờng đƣợc ngƣời chuyên chở, đại lý thuyền trƣởng đóng dấu chữ nhƣ : “Shipped on board” , “On board”, “Shipped” b Vận đơn nhận hàng để chở (Received for shipment B/L): Đƣợc phát hành khi: • Hàng đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở nhƣng tàu chƣa đến tàu đến nhƣng chƣa đủ điều kiện để xếp hàng • Việc bán hàng thơng qua nhiều ngƣời trung gian: ngƣời gom hàng, ngƣời giao nhận • Hàng giao từ kho tới kho 34 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.5 Tình trạng bốc dỡ hàng hóa : c Vận đơn hải quan (Custom’s B/L): Đƣợc cấp hàng chƣa bốc thẳng lên tàu mà phải nhập kho hải quan trƣớc => đƣợc sử dụng để giải thủ tục hải quan d Vận đơn ngƣời giao nhận (Forwarder’s B/L): Đƣợc cấp hàng chƣa đƣợc bốc thẳng lên tàu mà giao cho ngƣời đại lý giao nhận để chuẩn bị bốc lên tàu e Vận đơn xếp hàng boong (On deck B/L): Đƣợc cấp hàng đƣợc xếp boong để chuyên chở 35 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.6 Quyền chuyển nhƣợng sở hữu hàng hóa : a Vận đơn đích danh (Straight B/L): Là loại VĐ ghi rõ tên địa ngƣời nhận hàng, ký phát cho ngƣời nhận hàng cụ thể => giao hàng cảng đến cho đích danh ngƣời có tên B/L => khơng thể chuyển nhƣợng cách ký hậu Chỉ đƣợc sử dụng số trƣờng hợp: hàng cá nhân gửi cá nhân, hàng quà biếu, hàng triển lãm, hàng công ty mẹ gửi công ty b Vận đơn theo lệnh (To order B/L): Là loại VĐ khơng ghi tên địa ngƣời nhận hàng mà ghi “theo lệnh” (to order) có ghi tên ngƣời nhận hàng nhƣng đồng thời ghi thêm “hoặc theo lệnh” (or to order) 36 12 9/11/2017 1.1.3.3 Phân loại vận đơn vào: 1.1.3.3.6 Quyền chuyển nhƣợng sở hữu hàng hóa : b Vận đơn theo lệnh (To order B/L): Nếu B/L không ghi rõ theo lệnh ai, tức để trống (In Blank) => lệnh ngƣời gửi hàng (Shipper) Có thể chuyển nhƣợng đƣợc cách ký hậu (Endorsement) => đƣợc dùng phổ biến buôn bán vận tải quốc tế Nếu ngƣời ký hậu cuối cùng: • Ghi đích danh ngƣời nhận hàng (ký hậu đích danh): Vận đơn theo lệnh => vận đơn đích danh • Ký hậu mà khơng ghi rõ tên ngƣời nhận hàng (ký hậu để trống): vận đơn theo lệnh => vận đơn vô danh 37 1.1.3.3 Phân loại vận đơn 1.1.3.3.6 Căn quyền chuyển nhƣợng sở hữu hàng hóa : c Vận đơn vơ danh (To bearer B/L): Là loại VĐ đó: - khơng ghi tên ngƣời nhận hàng, - ghi rõ vô danh, - phát hành theo lệnh nhƣng không ghi rõ theo lệnh ai, - phát hành theo lệnh cho ngƣời hƣởng lợi nhƣng ngƣời ký hậu vận đơn không định ngƣời hƣởng lợi khác Bất kỳ cầm vận đơn nhận đƣợc hàng rất đƣợc sử dụng xác suất mát lớn có khả lƣu thơng cao có thể chuyển nhƣợng cách mua bán trao tay 38 1.1.3.3 Phân loại vận đơn Theo Luật hàng hải VN 2005, vận đơn đƣợc ký phát dƣới dạng: - Vận đơn đích danh - Vận đơn theo lệnh - Vận đơn xuất trình Ngồi ra, thực tế có loại vận đơn khác: - Vận đơn điện tử (Bolero B/L) - Giấy gửi hàng đƣờng biển (Sea Waybill) - Vận đơn xuất trình cảng gửi (Surrendered B/L) - Vận đơn bên thứ ba (Third Party B/L) - Vận đơn thay đổi (Switch B/L) 39 13 9/11/2017 CÒN TIẾP 40 14 ... quan vận tải: Vấn đề cần nắm vững: QUYỀN VẬN TẢI có liên quan đến hợp đồng ngoại thƣơng INCOTERMS 2010 B Tổng quan giao nhận 12 9/11/2017 CHƢƠNG NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 13 Chƣơng... chuyển tải gửi tiếp hàng: cảnh 3.4 Lƣu kho hàng hóa: 3.5 Ngƣời gom hàng: vận tải container Quy trình gom hàng: Nhận hàng lẻ (LCL) từ nhiều ngƣời gửi hàng khác Trạm giao nhận đóng gói hàng lẻ... HÃNG VẬN CHUYỂN TẠI NHẬT BẢN VỚI ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH 29 QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƠN NƯỚC NK THỨ NƯỚC XUẤT KHẨU MUA ĐỨT – BÁN ĐOẠN NƯỚC NHẬP KHẨU VN ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP NƯỚC XUẤT KHẨU BÁN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1+2: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, CHƯƠNG 1+2: NGHIỆP VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay