de thi thu thptqg nam 2019 mon hoa hoc thpt nguyen khuyen hcm

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:28

de thi thu moi nhat thptqg nam 2019 mon hoa hoc thpt nguyen khuyen hcm 11.dethithuthptqgnam2019monhoahocthptlythaitobacninhlan1filewordcoloigiaichitietĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 08dethithuthptqgnam2019monhoahocthptdongdauvinhphuclan1filewordcoloigiaichitiet 09dethithuthptqgnam2019monhoahocthptnguyenkhuyenhcmlan1filewordcoloigiaichitiet SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN TRƯỜNG THCS–THPT NGUYỄN KHUYẾN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Ngày thi 16/09/2018 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A Dung dịch AgNO3/NH3 B Na kim loại o C H2O (xúc tác H2SO4 loãng, t ) D Nước Brom Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, giá trị m A 27 B 18 C 36 D Câu 3: Cho mol chất X tác dụng tối đa dung dịch mol Br2 Vậy X chất chất sau? A Metan B Axetilen C Etilen D Buta-1,3 đien Câu 4: Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo để sản xuất A xà phòng ancol etylic B glucozơ glixerol C glucozơ ancol etylic D xà phòng glixerol Câu 5: Đốt cháy hồn tồn lượng este X no đơn chức mạch hở cần 1,25a mol O 2, thu a mol H2O Công thức phân tử X A C3H6O2 B C2H4O2 C C5H10O2 D C4H8O2 Câu 6: Cho axit acrylic (CH2=CHCOOH) tác dụng với ancol đơn chức X, thu este Y Trong Y, oxi chiếm 32% khối lượng Công thức Y A C2H3COOCH3 B C2H5COOC2H3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 số mol H2O? A CH3OOCCOOCH3 B C2H5COOCH3 C C6H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 8: Chất sau không phản ứng với NaOH? A Phenol B Metyl axetat C Ancol metylic D Axit fomic Câu 9: Hiđro hóa hồn tồn a mol triolein thu cần vừa đủ 1,344 lít H2 (đktc) Giá trị a A 0,02 B 0,06 C 0,04 D 0,03 Câu 10: Chất sau không làm màu nước brom? A Triolein B Phenol C Axit panmitic D Vinyl axetat Câu 11: Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có tên A vinyl axetat B metyl propionat C metyl acrylat D metyl axetat Câu 12: Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOH Câu 13: Chất sau tạo kết tủa vàng nhạt cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3? A Propilen B Axetilen C Etilen D Metan Câu 14: Thủy phân este no đơn chức sau thu ancol metylic? A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 15: Este X có cơng thức phân tử C 2H4O2 Đun nóng 9,0 gam X dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam muối Giá trị m A 10,2 B 15,0 C 12,3 D 8,2 Câu 16: Thủy phân triglixerit X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối gồm natri panmitat, natristerat (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) glixerol Có triglixerit thõa mãn A B C D Câu 17: Benzyl axetat este có mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat A CH3COOC6H5 B CH3COOCH2C6H5 C C6H5CH2COOCH3 D HCOOCH2C6H5 Câu 18: Chất có nhiệt độ sôi cao A HCOOCH3 B CH3COOH C C2H5OH D CH3CHO Câu 19: Thủy phân hoàn toàn chất béo dung dịch NaOH thu A glixerol B ancol etylic C ancol benzylic D etylen glicol Câu 20: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit thu axetanđehit Công thức X A HCOOC(CH3)=CH2 B HCOOCH2CH=CH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=CHCOOCH3 Câu 21: Phát biểu sau nói triolein? A Có cơng thức (C17H35COO)3C3H5 B Là chất lỏng điều kiện thường C Không tham gia phản ứng với H2 (Ni, t0) D Có liên kết pi phân tử Câu 22: Chất sau phản ứng với dung dịch NaOH thu hai muối? A CH3COOCH=CH2 B C6H5COOCH3 C CH3COOC6H5 (phenyl axetat) D CH3OOCCOOCH3 Câu 23: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml NaOH 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu ancol etylic 8,2 g chất rắn khan Công thức cấu tạo X: A HCOOC2H5 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H3COOC2H5 Câu 24: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Chất Thuốc thư Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu hồng Y Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z A Etyl format, axit acrylic, phenol B Phenol, etyl format, axit acrylic C Axit acrylic, etyl format, phenol D Axit acrylic, phenol, etyl format Câu 25: Cho chất: axit oleic; vinyl axetat; triolein; anđehit axetic Số chất tác dụng với H2 A B C D Câu 26: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 thùy phân thu ancol bậc A B C D Câu 27: Xà phòng hóa hồn tồn m gam chất béo X với lượng vừa đủ NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 1,84 gam glixerol 18,36 muối khan Giá trị m A 19,12 B 17,8 C 19,04 D 14,68 Câu 28: Cho 0,08 mol este đơn chức, mạch hở phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,12 mol MOH ( M kim loại kiềm ) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn Y 3,68 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y, thu M2CO3, H2O 4,4 gam CO2 Tên gọi X A metyl fomat B metyl axetat C Etyl fomat D Etyl axetat Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm: CH 4; C2H2; C2H4 C3H6, thu 15,68 lit CO (đktc) 15,3 gam H2O Mặt khác, 4,04 gam X phản ứng tối đa với 0,1 mol Br dung dịch Giá trị a : A 0,20 B 0,30 C 0,10 D 0,40 Câu 30: Xà phòng hóa hồn tồn este X mạch hở dung dịch NaOH, thu hỗn hợp chất hữu gồm : (COONa)2, CH3CHO C2H5OH Công thức phân tử X A C6H10O4 B C6H8O4 C C5H8O4 D C5H6O4 Câu 31: Cho phát biểu a Thủy phân tripanmitin etyl axetat thu ancol b Mỡ động vật dầu thực vật chứa nhiều chất béo c Hiđro hóa triolein thu tripanmitin d Thủy phân vinyl fomat thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc e Ứng với công thức đơn giản CH2O có chất hữu đơn chức mạch hở Số phát biểu A B C D Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: o t X (este no mạch hở) + 2NaOH  → X1 + X2 + X3 o t X1 + H2SO4  → X4 (axit ađipic) + Na2SO4 o xt, t X2 + CO  → X5 o H 2SO4 , t X3 + X5   → X6 (este có mùi chuối chín) + H2O Phân tử khối este X A 244 B 230 C 216 D 258 Câu 33: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol m gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O thu 5,5 mol CO2 Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 82,4 B 97,6 C 80,6 D 88,6 Câu 34: Hợp chất hữu X, mạch hở (C 7H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm hữu gồm muối (C4H2O4Na2) ancol Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 35: Hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X (C 4H6O2) Y (C4H6O4) Đun nóng E dung dịch NaOH, thu muối cacboxylat Z hỗn hợp T gồm hai ancol Phát biểu A Hỗn hợp T khơng hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B X Y có phản ứng tráng bạc C Hai ancol T có số nguyên tử cacbon D X có đồng phân hình học Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic không no hai ancol) cần vừa đủ 2,52 lit O2 (đktc), thu 0,18 mol hỗn hợp CO H2O Khi cho cũng lượng X phản ứng hồn tồn với 40 ml dung dịch KOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 2,8 B 2,88 C 4,28 D 3,44 Câu 37: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat phenyl fomat Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X dung dịch NaOH dư đun nóng, thu m gam hỗn hợp muối 15,6 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít khí hiđro (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn toàn 47,3 gam X oxi, thu 92,4 gam CO2 26,1 gam H2O Giá trị m A 54,3 B 57,9 C 58,2 D 52,5 Câu 38: Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, etyl vinyl oxalat axit acrylic Hỗn hợp Y gồm etylen propen Đốt cháy hoàn toàn a mol X b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ 0,81 mol, thu H2O 0,64 mol CO2 Mặt khác, cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH phản ứng m gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 14,0, B 11,2 C 8,4 D 5,6 Câu 39: Hỗn hợp E gồm X, Y hai axit no, mạch hở, đồng đưangr kế tiếp; Z, T este (đều hai chức, mạch hở; Y Z đồng phân nhau; M T – MZ = 14) Đốt cháy hoàn toàn 12,84 gam E cần vừa đủ 0,37 mol O2 Mặt khác, cho 12,84 gam E phản ứng vừa đủ với NaOH, cô cạn thu hỗn hợp muối cacboxylat khan G hỗn hợp H gồm ancol Cho toàn H vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 2,72 gam có 0,04 mol H2 Khối lượng axit có phân tử khối lớn G A 8,1 gam B 4,86 gam C 6,48 gam D 3,24 gam Câu 40: Hỗn hợp E gồm hai este mạch hở, có số lien kết pi phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic este hai chức Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E thu 0,37 mol H2O Biết 12,22 gam E màu vừa đủ 0,19 mol Br dung dịch Nếu cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu hai muối axit cacboxylic, có số nguyên tử cacbon hỗn hợp X gồm ba ancol đơn chức bậc có ancol không no hai ancol no Thành phần % khối lượng ancol có phẩn tử khối lớn nhất X A 47,77% B 26,75% C 36,62% D 55,25% -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thptqg nam 2019 mon hoa hoc thpt nguyen khuyen hcm, de thi thu thptqg nam 2019 mon hoa hoc thpt nguyen khuyen hcm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay