Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? Giới thiệu chung

36 9 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:57

Phân tích: Các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường nhân văn mà công ty hay tổ chức hoạt động • Mục đích là nhằm rút ra các dự báo, kết luận, định hướng phát triển hay cung cấp thông tin nền tảng để tư vấn cho lãnh đạo qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng? giới thiệu chung Hoạt động quan hệ cơng chúng • Phân tích • Tư vấn • Truyền thông • Đánh giá Phân tích • Các yếu tố xã hội, kinh tế, trị, môi trường nhân văn mà công ty hay tổ chức hoạt động • Mục đích nhằm rút dự báo, kết luận, định hướng phát triển hay cung cấp thông tin tảng để tư vấn cho lãnh đạo Tư vấn Cho ban lãnh đạo hướng phát triển sách hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác Truyền thơng liên tục sách hành động công ty, sản phẩm, dịch vụ tói cơng chúng liên quan Đánh giá kết cách khách quan nhằm học tập điều làm tốt, điều làm sai, tiến đạt học R-A-C-E (ResearchActionCommunic ationsEvaluation) • Nghiên cứu • Hành động Kế hoạch • Truyền thông • Đánh giá Nghiên cứu • Chúng ta muốn biết điều gì? Chúng ta biết gì? Những chưa biết? • Vấn đề xảy ra? Tại sao? Nó có ảnh hưởng đến với nào? Các phương pháp nghiên cứu • Nghiên cứu bàn • Nghiên cứu phản hồi • Giám sát thơng tin • Nghiên cứu định lượng (khảo sát) • Nghiên cứu định tính (focus groups) Kế hoạch Hành động • Cần phải làm để giải vấn đề đó? • Kế hoạch tốt tối quan trọng • Kế hoạch tốt nghiên cứu tốt • Thể định hướng giá trị • Dựa mục tiêu • Có đầu đốn định được, có định lượng • Có giới hạn thời gian Đánh giá tổng kết • Đưa thay đổi cần thiết định hướng, tái cấu nguồn lực tái xếp ưu tiên • Đánh giá phân tích chương trình truyền thơng sau có kết • Đánh giá mục tiêu chương trình đối tượng liên quan lưu tâm • Để thích ứng chương trình với mục tiêu tương lai qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng? xây dựng kế hoạch chiến lược Xác định • Mục đích thương mại • Đối tượng mục tiêu • Mục tiêu truyền thơng • Chiến lược truyền thơng • Chương trình truyền thơngChiến thuật • Thời gian biểu • Ngân sách • Nguồn lực Mục đích thương mại • Cơ hội Vấn đề chúng ta? Chúng ta muốn đạt mục tiêu cụ thể nào? Đối tượng mục tiêu • Nhóm người cần nhắm đến? Giới truyền thơng? Những người có ảnh hưởng đến dư luận? Các nhà quản lý sách? Mục tiêu truyền thơng • Chúng ta làm để thay đổi nhận thức? Tác động đến nhóm mục tiêu? Chúng ta muốn họ làm để đạt điều mong muốn Chiến lược truyền thơng • Làm để đạt mục tiêu? Con đường chung mà chọn đường nào? Chiến lược chiến lược chung cho chương trình Chương trình truyền thơng • Căn vào chiến lược, có chiến thuật/chương trình thực để mục tiêu đặt ra, chương trình cụ thể nhắm tới nhóm mục tiêu nào? Thời gian biểu • Dựa chương trình, đặt lộ trình chi tiết để thực chương trình • Cần phải thực tế tập trung Ngân sách • Có nguồn ngân sách tận dụng? Có nguồn nhân sách chia xẻ? Cách có chi phí tiết kiệm mà đạt mục tiêu đề ra? Phải ưu tiên cho chương trình nào? Nguồn lực • Cán điều phối • Cán kiểm tra • Cán thực • Nhân lực nội nhân lực thuê tập thực hành Nhóm • Lenovo, thương hiệu điện thoại TQ gia nhập thị trường Việt nam Mục tiêu chiếm 7% thị phần điện thoại di động Việt nam năm đầu tiên, với ngân sách 200K năm Hãy vạch chiến lược truyền thơng cho thương hiệu Nhóm • X, công ty cung cấp phần mềm quản lý nội dung cho soạn báo, tung phiên quản lý nội dung Hiện có 15 tòa soạn báo sử dụng phiên cũ, cơng ty muốn thu hút 15 tờ báo mua sản phẩm họ Ngân sách 20K năm Nhóm • X, cơng ty bán sản phẩm kẹo sô cô la Bỉ, chiếm lĩnh 40% thị phần miền Bắc muốn mở rộng sang thị trường phía Nam Với ngân sách 120K cho hoạt động truyền thông, mục tiêu đạt 20% thị trường thành phố HCMC sau năm ... lời câu hỏi: ảnh hưởng/hiệu với công chúng • Là khâu khó qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng • Là tảng hay thực chất nghiên cứu qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng? nghiên cứu Nội dung • Thế... tích chương trình truyền thơng sau có kết • Đánh giá mục tiêu chương trình đối tượng liên quan lưu tâm • Để thích ứng chương trình với mục tiêu tương lai qui trình hoạt động quan hệ công chúng? xây... sách hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác Truyền thơng liên tục sách hành động công ty, sản phẩm, dịch vụ tói cơng chúng liên quan Đánh giá kết cách khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? Giới thiệu chung, Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? Giới thiệu chung, bài tập thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay