Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 13

22 11 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:39

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 13 - Năm TUN 13 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 EM ễN LI NHNG GÌ Đà HỌC Tốn: I.Mục tiêu: KT : Em biết : -Nhân số thập phân với số thập phân 2.KN : Sử dụng tính chất kết hợp phép nhân số t phân thực hành tính TĐ : HS ý thức trình bày đẹp khoa học NL : Tính tốn, tự học, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT, bảng nhóm HS : VBT- SHD III Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học - Tiêu chí ĐGTX: Giúp em ôn lại bảng nhân chia cách thực nhân số thập phân với số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời +/ HĐ HĐTH1,2,3 : - Tiêu chí ĐGTX: Hỗ trợ, giúp học sinh nắm tính chất kết hợp phép nhân Giúp em nắm tính chất vân dụng vào thực hành tính giải tốn lời văn Bài : a ( 28,7 + 34,5) x 2,4 b 28,7 + 34,5 x 2,4 = 63,2 x 2,4 =28,7 + 82,8 = 151,68 = 111,5 Bài : Bài giải Trong 2,5 người số km : 12,5 x 2,5 = 31,25 (km) Đáp số : 31,25 km - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm tính chất kết hợp phép nhân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm cách tính cách thuận tiện IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hdẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị + Học sinh biết tính tốn để khuyên bà nên mua hộp laoij nhiều sữa + Giải thích cho bố mẹ biết cách tìm Tốn: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MT S T NHIấN (T2) I.Mc tiờu: Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 KT: Em bit: thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên vận dụng thực hành tính KN: đặt tính ,thực tính phép chia số thập phân cho số tự nhiên thành thạo TĐ: HS ý thức trình bày đẹp khoa học NL: Tính tốn, tự chủ, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,Bảng nhóm HS: SHD, III Điều chỉnh lô hoạt động gô: Không điều chỉnh B Hoạt động thực hành: HĐ 1,2,3,4: - Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - BT1,2 : HS đặt tính tính - BT3 : HS vận dụng tìm thừa số chưa biết - BT4 : HS giải tốn : Trung bình tơ số ki – lơ – mét : 211,2 : = 52,8 (km) Đáp số : 52,8 km + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với HS tiếp thu cũn hạn chế : Tiếp cận giúp em nắm chia số thập phân cho số tự nhiên - Đối với HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành HĐ VI.Hoạt động ứng dụng: - hoàn thành BT 1,2 phần ứng dụng *********************** Tiếng Việt: BÀI 13A : CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM (T1) I Mục tiêu: Kiến thức : - Đọc - hiểu Chàng gác rừng dũng cảm - Hiểu nội dung: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng , thông minh dũng cảm bạn nhỏ (trả lời câu hỏi sgk) Kĩ năng: - Đọc trơi chảy, lưu lốt đọc - Đọc thành tiếng đọc diễn cảm Trả lời câu hỏi 1,2,3 - Biết đọc diễn cảm văn , thay đổi giọng đọc phù hợp với nhân vật Thái độ: ý thức bảo vệ rừng bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên đất nước Năng lực: Phát triển ngơn ngữ, tự học, hợp tác nhóm mạnh dn Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - BVMT: GD học sinh nâng cao ý thức BVMT thông qua hành động thông minh, dũng cảm bạn nhỏ việc bảo vệ rừng - KNS: GD em cách ứng phó với tình bất ngờ sống II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Máy chiếu (màn hình TV) - HS: Sách HDH, III Điều chỉnh hoạt động dạy học HĐ1: (Theo tài liệu) - Quan sát ảnh tài liệu HDH - Trả lời câu hỏi liên quan đến tranh * Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn ngắt nghỉ sau dấu câu , cụm từ , nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Giải thích nghĩa từ bài: rô bốt , còng tay , ngoan cố , + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1:Theo lối ba tuẩn rừng bạn nhỏ phát dấu chân người lớn hằn đất Bạn thắc mắc hai ngày khơng đồn khách tham quan Lần theo dấu chân bạn nhỏ chục to bị chặt thành khúc dài, bọn trộm gỗ bàn dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối Câu 2: Những việc làm cho thấy bạn nhỏ thông minh : thắc mắc thấy dấu chân người lớn rừng Lần theo dấu chân Khi phát bọn trộm gỗ chạy theo đường tắt , gọi điện thoại báo công an + Những việc làm cho thấy bạn nhỏ dũng cảm : Chạy gọi điện thoại báo công an hành động kẻ xấu Phối hợp với công an để bắt bọn trộm gỗ Câu 3: a Bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ bạn yêu rừng , bạn sợ rừng bị tàn phá b Em học tập bạn nhỏ tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung Đức tính dũng cảm , sợ táo bạo - BVMT: Em hành động để giúp cho quê hương giảm thiên tai trồng bảo v rng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - KNS: Khi thấy hành động chặt phá rừng em gọi điện chạy báo cho người lớn gần + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực phần ứng dụng: Đọc cho người thân nghe ******************** Thứ ba- dạy thứ ngày 21 tháng 11 năm 2018 BÀI 13A : CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM (T2) Tiếng Việt : I Mục tiêu: Kiến thức : Mở rộng vốn từ ngữ môi trường bảo vệ môi trường - Hiểu hành động ý nghĩa bảo vệ môi trường Kĩ : Viết đoạn văn ngắn đề tài ngắn ,với nội dung bảo vệ mơi trường Thái độ : HS tích cực hóa vốn từ : tìm từ, sử dụng từ Năng lực : Hợp tác nhóm, ngơn ngữ BVMT: GD lòng u q, bảo vệ mơi trường xung quanh hành vi đắn với mơi trường xung quanh II Chuẩn bị ĐD D H : - GV: Phiếu HT,bảng nhóm III Điều chỉnh hoạt động dạy học - HĐ khởi động: Giúp học sinh ôn lại từ loại - HĐ 1,2 – HĐTH * Đánh giá: + Tiêu chí: HS nắm : - Khu bảo tồn đa dạng sinh học nơi lưu giữ nhiều động vật thực vật - Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên khu bảo tồn đa dạng sinh học nhiều động vật thực vật sinh sốn phát triển + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - HĐ 3,4– HĐTH: Giúp học sinh mở rộng thêm số vốn từ Bảo vệ môi trường.Vận dụng viết đoạn văn ngắn * Đánh giá: + Tiêu chí: HS xếp : a, Hành động bảo vệ môi trường b, Hành động phá hoại môi trường Trồng rừng , trồng , phủ xanh đồi Phá rừng , đánh cá mìn , xả rác trọc bừa bãi ,đốt nương , săn bắn thú rừng , buôn bán động vật hoang dã… Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C học 2018 - 2019 - Tuần 13 - Năm + Phương pháp: Quan sát vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời , ghi chép ngắn IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nắm số từ Bảo vệ môi trường + BVMT: Em kể hành động phủ xanh đồi trọc? - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH, hướng dẫn bạn chậm nhóm viết đoạn văn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Nói cho bố mẹ nghe nội dung học hơm ******************* Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: Em viết số đo độ dài,khối lượng diện tích dạng số thập phân theo đơn vị đo khác Kĩ năng: Rèn HS kĩ làm tính, giải tốn nhanh, xác Thái độ: Giáo dục HS u thích mơn học Năng lực: Tính tốn, hợp tác với bạn để hoàn thành tập tiến độ, vận dụng thực hành tốt II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS : SHD III Hoạt động học: A Hoạt động thực hành Khởi động Ban Học tập tổ chức trò chơi “Truyền điện” khởi động tiết học - Giáo dẫn dắt vào bài, em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: Cùng ơn lại quy tắc chia nhẩm số thập phân cho 10.100.1000 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật:đặt câu hỏi, nhận xét li Luyn tp, thc hnh Giáo viên: Trn Th Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm häc 2018 - 2019 - Cùng bạn nhắc lại bảng đơn vị đo học, cách nhân, chia số thập phân với 10,100,1000 - Nhận xét, bổ sung cho bạn - Thực tập 2;3; 4;5 SHD trang 47;48 vào vở, trình thực gặp khó khăn trao đổi với bạn giáo Việc 1: Trao đổi kết với bạn, nhận xét đến thống kết Việc 2: Chia sẻ cách làm tập 2;3 với bạn Nói cho bạn nghe em vận dụng tính chất để thực nhanh xác hai tập Việc 3: Nói cho bạn nghe cách thực tập 4;5 Nhận xét đổi vai thực Việc 1: Nhóm trưởng điều hành hoạt động: - Các bạn báo cáo kết quả, bạn khác nhận xét, bổ sung - Tổ chức chia sẻ nhóm kiến thức ôn lại qua tập * Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Chia sẻ kết quả, cách làm BT - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Tổ chức trò chơi củng cố tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: chuyển đổi số đo khối lượng, độ dài, diện tích viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 24,7 dm = 2,47 m 2,34 kg = 0,0234 tạ 345,04 m = 0,34504 km 123,08 cm = 1, 2308 m 705 kg = 0, 705 1450g = 1,45 kg + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật:ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Kể vài ví dụ sống ngày sử dụng số thập phân mà em biết *************************** Tiếng việt: BÀI 13A: CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM (T3) I Mục tiêu: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 Kin thức: Nhớ - viết đoạn thơ Hành trình bầy ong Kĩ năng: - Nhớ - viết tả - Trình bày hình thức viết, viết đảm bảo quy trình - Viết từ ngữ chứa tiếng âm đầu s/x tiếng âm cuối t/c Thái độ: - GDMT: Nâng cao nhận thức trách nhiệm HS BVMT - Giáo dục HS yêu thích lồi vật, cối - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp Năng lực: Tự học tích cực, hiệu II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm III Điều chỉnh hoạt động dạy học HĐ5 : (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS - Viết xác từ khó: rong ruổi , rù rì , nối liền ,lặng thầm , đất trời ,… - Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp,viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét - HĐ6, 7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Tìm nhanh từ ngữ chứa tiếng cho sẵn - Tìm viết từ âm đầu s/x (BT a) - Tìm viết từ âm cuối t/c (BT b) + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn giúp em viết đúng, trình bày khoa học, đẹp Hoàn thành tốt BT - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị ****************** Tiếng Việt: BÀI 13B: CHO RỪNG LUÔN XANH (T1) I Mục tiêu: Kiến thức : Đọc, hiểu bài: Trồng rừng ngập mặn BVMT, TNMTB – HĐ: GD học sinh biết nguyên nhân hậu việc phá rừng Tác dụng rừng ngập mặn phục hồi Sử dụng khai tác tài nguyên cách hợp lí Kĩ : Đọc trơi chảy tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ nói tác dụng việc trồng rừng ngập mặn Thái độ : GDHS biết yờu quý v bo v rng Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 Nng lc : Rốn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; II Chuẩn bị ĐD DH:- GV: Máy chiếu (màn hình TV) III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp hs giải chữ bí mật “ Trồng gây rừng ” + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Nhấn giọng từ ngữ nói tác dụng việc trồng rừng ngập mặn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh đọc hiểu bài: Trồng rừng ngập mặn trả lời đùng câu hỏi 1,2,3,4 SHD Câu 1: Một phần rừng ngập mặn bị chiến tranh , trình quai đê lấn biển , làm đầm nuôi tôm Câu 2: Rừng ngập mặn bị gây hậu chắn bảo vệ đê điều khơng , đê điều bị xói lở , bị vỡ gió bão , sóng lớn Câu 3: Các tỉnh ven biển phong trào trồng rừng ngập mặn tỉnh làm tốt công tác thông tin , tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác dụng Câu : Rừng ngập mặn phục hồi tác dụng phát huy tác dụng bảo vệ vững đê biển , tăng thu nhập cho người dân sản lượng hải sản nhiều + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : T cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung .- Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng:Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe ******************** Tiếng Việt: BÀI 13B: CHO RỪNG LUÔN XANH (T2) I Mục tiêu : Kiến thức: Lập dàn ý văn tả người ( Tả ngoại hình ) KN: Biết lập dàn ý cho văn tả ngoại hình người mà em thường gặp Thái độ: Giáo dc ý thc bo v thiờn nhiờn Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 Nng lc: Phỏt trin lực ngôn ngữ, tư duy, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: Sách HDH, III Điều chỉnh hoạt động dạy học : Không điều chỉnh B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - HĐ khởi động: Giúp học sinh tinh thần thoải mái trước vào học HĐ1,2: (Theo tài liệu): * Đánh giá: + Tiêu chí: Giúp học sinh nắm số đặc điểm ngoại hình người để sử dụng miêu tả + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - HĐ 3,4 – HĐTH: Giúp HS viết lập dàn ý cho văn tả người dựa vào gợi ý VD : Dàn ý cho văn tả mẹ Mở : Nếu hỏi em , đời em yêu Em trả lời : Em yêu mẹ Thân - Tả hình dáng + Mẹ em năm gần 40 tuổi + Dáng người mẹ thon thả + Khuôn mặt tròn Nước da trắng hồng tự nhiên + Mái tóc dài đen nhánh , búi gọn sau gáy + Mẹ em lại nhẹ nhàng , ăn nói duyên nên quý - Tả hoạt động : + Hằng ngày mẹ thường dậy sớm chợ nấu ăn cho gia đình + Mẹ bận rộn dành thời gian dạy em học kể chuyện cho em nghe - Tả tính tình : Mẹ em sống chan hòa với bà hàng xóm Nhà chuyện vui hay buồn mẹ thăm hỏi kịp thời KB: Em yêu mẹ Em tự hào hạnh phúc mẹ IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, h dẫn giúp em kể câu chuyện nội dung yêu cầu - Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm để bạn trình bày câu chuyện VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân học hơm ******************** Khoa học: SẮT, ĐỒNG,NHÔM (T3) I Mục tiêu Kiến thức: Sau học em biết: - Kể tên số dụng cụ,máy móc,đồ dùng làm từ sắt,đồng,nhơm - Nêu cách bảo quản đồ dùng sắt, ng , nhụm cú gia ỡnh Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 K nng: - Bit cách sử dụng bảo quản đồ dùng sắt, đồng , nhơm gia đình Thái độ: - ý thức việc sử dụng bảo quản đồ dùng sắt, đồng , nhơm gia đình Năng lực: Năng lực tư , vận dụng liên hệ thực tế đồ dùng sắt, đồng , nhơm gia đình Sau học biết cách sử dụng bảo quản đồ dùng làm sắt, đồng, nhôm II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Tranh ảnh minh họa - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Không * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học + Tiêu chí: Hứng thú trước học, củng cố lại kiến thức số tính chất sắt,đồng,nhôm - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: trả lời câu hỏi a, thép cứng,bền khơng gỉ b, Cánh cửa nhơm ưu điểm khơng bị gỉ bị a- xít ăn mòn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 2.HĐ 2: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS biết khoanh vào câu trả lời đúng: A,B,D + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 3.HĐ 3: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS biết tham gia trò chơi mạnh dạn,tự tin, kể nhiều tên đồ dùng máy móc làm sắt,đồng,nhơm + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 4.HĐ 4: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS nói cách làm đồ dùng sắt,đồng,nhôm + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em kể tên số dụng cụ,máy móc,đồ dùng làm từ sắt,đồng,nhôm, nêu cách bảo quản đồ dùng sắt, đồng , nhơm gia đình Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - HS tip thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH,tích cực hoạt động giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân phòng tránh bị xâm hại tình dục -✍•✍ -Thứ tư – dạy sáng thứ ngày 22 tháng 11 năm 2018 Toán: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (TT – T1) I.Mục tiêu: KT: - Em thực phép tính cộng, trừ, nhân số thập phân KN: Thực thành thạo phép tính với STP TĐ: Tích cực học tập NL: Tính tốn, tự học, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT III Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Truyền điện” : - Tiêu chí ĐGTX:Giúp học sinh ôn lại cách thực cộng, trừ, nhân số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời +/ HĐ 1,2,3 - HĐTH - Tiêu chí ĐGTX: Hỗ trợ, giúp đỡ em nắm thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân - Nắm quy tắc nhân tổng với số Bài 2: Tính nhẩm: 265,037 x 100 = 36503,7 0,68 x 10 = 6,8 265,037 x 0,01 =3,65037 0,68 x 0.1 =0,68 Bài 3c: 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2 = 9,3 x ( 6,7 + 3,3) =( 7,8 + 2,2) x 0,35 = 9,3 x 10 = 10 x 0,35 = 93 = 3,5 * Phương pháp: Vấn đáp * Kĩ thuật: HS tự đánh giá lẫn nhau, nhận xét lời IV: Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V: Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế:.Tiếp cận giúp em nắm cách thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân 1.YC học sinh nhắc lại cách thực cộng, trừ , nhân số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm gặp khó khăn hướng dẫn bạn cách thực IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Nói cho bố mẹ nghe cách thực phép tính Em nêu cách tính phép tính cộng, trừ, nhân ,chia số thập phân Nêu c cỏch nhõn mt tng vi mt s Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 học 2018 - 2019 *********************** Khoa hc: Năm , VÔI, XI MĂNG ( T1) I Mục tiêu Kiến thức: Em biết : - Một số tính chất đá vôi, xi măng công dụng chúng Kĩ năng: - trình bày số tính chất đá vôi, xi măng công dụng chúng - Nhận biết đá,vôi, xi măng thực tiễn Thái độ: - ý thức quý trọng tài nguyên thiên nhiên Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm tự tin việc tìm hiểu cộng dụng đá vôi xi măng II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Tranh ảnh minh họa dụng cụ thí nghiệm( đá vôi,đá cuội,nước,giấm,bột xi măng) - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Không * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học + Tiêu chí: Hứng thú trước học, củng cố lại kiến thức đồ dùng làm sắt,đồng,nhôm - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐ2: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: Liên hệ thực tế, kể tên số vùng núi đá vôi số nhà máy ximăng mà em biết ( dãy núi đá vơi Ninh Bình, Quảng Bình … – Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Áng Sơn ) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí: HS làm thí nghiệm để tìm hiểu tính chất đá vơi xi măng 3.HĐ3: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS quan sát tranh,tìm hiẻu cộng dụng đá vơi xi măng ( nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, xây nhà…) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 4.HĐ4: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS nêu tính chấtcủa xi măng , đá vôi cahcs bảo quản xi măng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: t cõu hi, nhn xột bng li Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 IV iu chnh ND dy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em biết số tính chất đá vôi, xi măng công dụng chúng Nhận biết đá,vôi, xi măng thực tiễn - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH,tích cực hoạt động giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - Chia sẻ kiến thức người thân **************************** Thứ năm- dạy vào thứ ngày 24 tháng 11 năm 2018 Địa lí: NƠNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN(t2) I Mục tiêu Kiến thức: - Trình báy sơ lược dân số gia tăng dân số nước ta - Nêu hậu dân số đông tăng nhanh Kĩ năng: - Phát triển kĩ làm việc với biểu đồ vầ bảng số liệu Thái độ: - Ý thức chấp hành sách dân số KHHGĐ Năng lực: - phát triển lực đọc biểu đồ, bảng số liệu: tìm hiểu dân số, giao tiếp hợp tác, tự học II Chuẩn bị GV HS GV: - Tranh, ảnh dân tộc HS:- Sách HDH Lịch sử địa lí, tranh ảnh III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng Khởi động: Trò chơi: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Ghép thông tin phù hợp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu số dân nước ta năm 2012, số dân nước ta đứng thứ khu vực Đông Nam Á - Hiểu mật độ dân số nêu mật độ dân số nước ta số nước khu vực - Biết liên hệ nêu tên loại đất địa phương em + Phương pháp:quan sát, vấn đáp Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 + K thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Dựa vào biểu đồ số dân Việt Nam biết rút mức tăng dân số nước ta - Biết hậu dân số tăng nhanh + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - giải thích ssao năm gần tốc độ tăng dân số nước ta lại giảm - Biết chia sẻ hiểu biết cơng tác kế hoạch hóa gia đình + Phương pháp : vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, Quân, Việt,…): Hỗ trợ, tiếp sức giúp em lược đồ - HS tiếp thu nhanh: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao ********************** Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (TT – T2) I.Mục tiêu: KT: Em biết sử dụng tính chất nhân tổng với số thập phân thực hành tính KN:Vận dụng quy tắc nhân tổng số thập phân với số thập phân TĐ: HS ý thức trình bày đẹp khoa học NL: Tính tốn, hợp tác, tự học III Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Truyền điện” : - Tiêu chí ĐGTX: Củng cố,khắc sâu kiến thức tính chất phép cộng phép nhân học - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời +/ HĐ 4,5- HĐTH: - Tiêu chí ĐGTX: Hỗ trợ, hướng dẫn nắm tính chất nhân tổng với số thập phân thực hành tính - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời +/HĐ 6,7- HĐTH: - Tiêu chí ĐGTX: Hỗ trợ, giúp đỡ em vận dụng thực hành giải tốn lời văn Trình bày giải khoa học Bi 6: Bi gii Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 Mua kg đường phải trả số tiền là: 85 000 : = 17000( đồng) Mua kg đường phải trả số tiền là: 17 000 x 3,5 = 59 500( đồng) Đáp số : 59 500 đồng - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm tính chất nhân tổng với số thập phân để vận dụng thực hành tính Câu hỏi gợi mở: 1.Yc học sinh nhắc lại các tính chất học? 2.Nêu cách thực với số thập phân? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm .IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị -✍•✍ -Tiếng Việt: 13B: cho rừng xanh (t3) * Mục tiêu: Kiến thức : Kể câu chuyện chứng kiến hoạc tham gia hoạt động bảo vệ môi trường - Biết cách xếp câu chuyện theo trình tự hợp lí Kĩ :- Hiểu ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể , từ ý thức bảo vệ mơi trường , tinh thần phấn đấu noi theo gương dũng cảm - Lời kể sinh động ,tự nhiên , hấp dẫn, sáng tạo - Biết nhận xét đánh giá nội dung truyện lời kể bạn Thái độ : Bồi dưỡng HS thái độ bảo vệ môi trường qua hành động, việc làm nhân vật chuyện Năng lực : Ngôn ngữ, tự học, sáng tạo * BVMT: GD học sinh ý thức BVMT thông qua hành động dũng cảm bảo vệ môi trường II ChuÈn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động dy hc : Không điều chỉnh HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 5,6 (Theo tài liệu): * Đánh giá: + Tiêu chí: Giúp học sinh kể câu chuyện việc làm tốt em người xung quanh hay hành động dũng cảm việc bảo vệ môi trường + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: Giáo viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - i vi HS tip thu cũn hn ch :Hoạt động (HĐTH): Tiếp cận giúp em kể đợc việc làm tốt em ngời xung quanh để bảo vệ môi trờng - HS hoàn thành tốt: Hoàn thành BT, giúp bạn CHT nhóm VI Hoạt ®éng øng dơng: Thùc hiƯn theo SHD ************************** TUẦN 13 ÔLTV: I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết: - Đọc hiểu Tác dụng mật ong Hiểu tác dụng mật ong số lưu ý dùng mật ong - Viết từ chứa tiếng bắt đầu s/x (hoặc tiếng âm cuối t/c) - Viết đoạn văn vấn đề bảo vệ mơi trường, đoạn văn sử dụng quan hệ từ cặp quan hệ từ - Viết đoạn văn tả ngoại hình người mà em yêu mến Kĩ năng: - Đọc hiểu văn bản, trả lời câu hỏi liên quan nội dung - Điền từ ngoặc đơn, quan hệ từ vào chỗ trống - Viết đoạn văn theo chủ đề bảo vệ mơi trường, tả ngoại hình người mà em yêu mến; dùng từ, đặt câu xác 3.Thái độ: Giáo dục u thích mơn học 4.Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, tư học II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng phụ HĐ3 - HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng Ơn luyện HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HĐ2: Đọc Tác dụng mật ong trả lời câu hỏi tìm hiểu - HĐ3: Chọn từ ngoặc đơn (phân biệt s/x, t/c) điền vào chỗ trống - HĐ4: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, n/xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ, viết nhận xét IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành tập 2,3,4 - HS tiếp thu nhanh: Làm tất tập, giúp đỡ bạn tiếp thu hạn chế nhúm VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - Chia s kin thức người thân - Viết đoạn văn HĐ5,6 vào - Tìm đọc văn miêu tả hay để tham khảo *********************** Thứ sáu – dạy vào thứ ngày 25 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 13C: CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG (T1) I Mục tiêu: Kiến thức : Xác định cặp quan hệ từ tác dụng chúng câu tác dụng chúng - Luyện tập sử dụng cặp quan hệ từ 2.Kĩ năng: Sử dụng cặp quan hệ từ thích hợp với câu cụ thể Sử dụng quan hệ từ mục đích đặt câu 3.Thái độ : Giáo dục HS u q tiếng Việt Năng lực : Ngơn ngữ, sáng tạo, tự học BVMT: Nâng cao nhận thức v BVMT ca hc sinh II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD, vë III §iỊu chØnh hoạt động dy hc : Không H TH H 1: (Theo tài liệu): * Đánh giá: + Tiêu chí:HS đặt câu nói hai bạn tranh sử dụng quan hệ từ thích hợp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu): * Đánh giá: + Tiêu chí: HĐ2 HS tìm cặp quan hệ từ câu cho a nhờ - mà b - mà HĐ : a Mấy năm qua ………………………nên ven biển tỉnh … phong trào trồng rừng ngập mặn b Chẳng ven biển tỉnh Bến Tre , Trà Vinh … Đều phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn trồng đảo bồi biển HĐ Đoạn a hay đoạn b câu 6,7,8 đoạn b quan hệ từ cặp quan hệ từ nên làm cho câu văn thêm rườm rà + Phương pháp: Quan sát ,vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, trình bày miệng, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh ND dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 - Đối với HS tiếp thu hạn ch: Theo dõi, giúp đỡ em để em chuyển cặp câu thành câu sử dụng cặp quan hệ từ - i vi HS HT tốt: Hoàn thành HĐ, giúp đỡ bạn học CHT nhãm VI Hoạt động øng dơng: Kh«ng ******************** Toán: chia số thập phân cho số tự nhiªn (t1) I.Mục tiêu: KT: Em biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên KN: Nắm cách chia thực chia thành thạo 3.TĐ: Rèn tính cẩn thận, yêu thích học tốn NL: Tính tốn, hợp tác, tự học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2 : Theo TL - Tiêu chí ĐGTX: Củng cố cách nhân stp với stn Chuyển đổi số đo độ dài Bài 2c 4,8m = 48dm 48 : = 12 ( đm) 12dm = 1,2m 4,8 : = 1,2 (m) - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời HĐ : Theo TL - Tiêu chí ĐGTX : Thực phép tính 41,31 : 17 Cùng bạn nêu cách làm Cùng nêu quy tắc: Cách chia ( Chia phần nguyên số bị chia cho số chia Viết dấu phẩy vào bên phải thương tìm trước lấy chữ số phần thập phân số bị chia để tiếp tục thực phép chia Tiếp tục chia với chữ số phần thập phân số bị chia.) - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x bng li IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi HS tip thu cũn hn ch Theo dõi, giúp đỡ em nắm đợc cách thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên - i vi HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhúm Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 Hoàn thành hoạt động giải thích đợc cho bạn HĐ2,3 VI.Hoạt động ứng dụng: Vn dng kin thc học chia số thập phân cho STN nói cho người thân nghe ******************** ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 13C: CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG (T2) I Mục tiêu: Kiến thức :Viết đoạn văn tả người (tả ngoại hình) Kĩ : Vận dụng viết đoạn văn tả ngoại hình người mà em thường gặp dựa vào dàn ý lập Thái độ : Tự giác, tích cực hoạt động Năng lực : Sáng tạo, ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV : Bảng nhóm HS : Vở , III Các hoạt động học: B Hoạt động thực hành * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí đáng giá: Học sinh tích cực, hào hứng, tìm nhanh từ ngoại hình người + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi HĐ 6,7,8 HĐTH: Tập viết đoạn văn tả người: (Thực SHD) Đọc đoạn văn Việc 1: NT yêu cầu bạn đọc đoạn văn vừa viết Việc 2: NT mời bạn nhận xét, bổ sung Việc 3: Chọn bạn đoạn văn hay nhóm, thống ý kiến Cùng bình chọn - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn đọc đoạn văn trước lớp - HĐTQ tổ chức cho bạn bình chọn, tun dương bạn đoạn văn hay lớp - CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu học, chia sẻ sau tiết học * Đánh giá: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 13 Năm học 2018 - 2019 + Tiờu chớ:- HS viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp - Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp miêu tả Câu văn đầy đủ , rỏ ý - Diễn đạt trôi chảy , lời văn sinh động - Biết nhận xét bình chọn đoạn văn hay + Phương pháp: Quan sát ,vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: Thực SHD trang 58 ******************** ÔLT: TUẦN 13 I Mục tiêu: Kiến thức: - Thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân; phép chia số thập phân cho số tự nhiên, chia nhẩm số thập phân cho 10, 100, 1000, Kĩ năng: - Biết vận dụng tính chất nhân số thập phân với tổng - Rèn kĩ thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân - Giải toán liên quan nhanh, Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm bài, u thích mơn học Năng lực: Phát triển lực tự học, vận dụng thực hành II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ - HS: ƠL tốn III Điều chỉnh hoạt động: Khơng Khởi động: TC ‘‘Đố bạn’’ * Đánh giá: + Tiêu chí: Trả lời câu hỏi liên quan đến phép nhân số thập phân + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Ơn luyện HĐ1,2,3,4,5,6,7,8: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1,5: Vận dụng t/c nhân số với tổng (hiệu) để cách tính thuận tiện - BT2,6: Giải toán liên quan đến phép nhân, phép chia số thập phân - BT3,7: Thực đặt tính tính phép chia số thập phân cho số tự nhiên, tìm số dư - BT4: Chia nhẩm số thập phân cho 10, 100, 1000 - BT8: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 13 , Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay