Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 17

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC : 20182019 Tuần 17 : Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/ 2018 Thứ ngày Buổi Tiết Môn Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Sáng Tiếng Việt Bài 17B - Con vËt nµo trung thµnh víi chđ ( T1) Chiều Toỏn Em Ôn tập phÐp céng vµ phÐp trõ ( T1) Tiếng Việt ƠLT Bài 17B - Con vËt nµo trung thµnh víi chđ Ơn luyện tiết 1( tuần 17) Bài 1,2,3, Tiếng Việt Tốn Ơ LTV Sáng Hai 17/12 Chiều Ba 18/12 Tên dạy Sỏng T 19/12 Ghi chỳ Bi 17A:Những ngời bạn thông minh, tình nghĩa ( T1) Ngày, tháng Thực hành xem lịch( T1) Bi 17A:Những ngời bạn thông minh, tình nghĩa ( T2) Bi 17 A: Những ngời bạn thông minh, tình nghĩa ( T3) Ngày, tháng Thực hành xem lịch (T2) Chiều Sáng Năm 20/12 Chiều Tiếng Việt Bài 17B - Con vËt nµo trung thµnh víi chđ ( T3) Em Ôn tập phép cộng phép trõ ( T2) Ôn luyện tiết 1( tuần 17) Bài 1,2,3, Bài 17C – Gµ mĐ vµ gµ nói với (T1) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 ÔLTV Ôn luyện tiết ( tuần 17) Bài 6,7, 8,9 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Bi 17C Gà mẹ gà nói víi (T2) Bài 17C – Gµ mĐ vµ gµ nói với (T3) Em Ôn tập phÐp céng vµ phÐp trõ ( T3) ÔLTV Đọc sách SHTT Sáng Sáu 21/12 Chiều Năm học: 2018- Luyện viết: Bài 17 Sinh hoạt lớp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- TUẦN 17 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 17A: NHỮNG NGƯỜI BẠN THƠNG MINH TÌNH NGHĨA(T1) I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyện Tìm ngọc - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó + Giải nghĩa từ khó - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: A Hoạt động HĐ Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranh miêu tả tranh theo gợi ý + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ Nghe giáo đọc Tìm ngọc Thầy giáo đọc mẫu, lớp lắng nghe + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho đúng: Long Vương, Thợ kim hoàn, đánh tráo + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa Long Vương, Thợ kim hoàn, đánh tráo + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ4.Nghe thầy đọc mẫu đọc theo * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS giúp từ ngắt nghỉ chỗ, + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó: nuốt ngọc,ngoạm ngọc,rắn nước, Long Vương, thả rắn,bỏ tiền ra, toan rỉa thịt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ Thảo luận trả lời câu hỏi: * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hiểu nội dung câu chuyện chọ ý trả lời + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi: c Cả hai ý nêu +PP Vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi IV Hoạt động ứng dụng đọc câu chuyện Tìm ngọc cho người thân nghe Toán: NGÀY.THÁNG THỰC HÀNH XEM LỊCH (T1) I.Mục tiêu - KT: Em làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày, tháng - KN: Em xem lịch để biết số ngày tháng ngày thứ tuần - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng học để xem ngày ,tháng , năm II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT, số tờ lịch - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐCB HĐ 1: (Theo tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ, hướng dẫn học sinh xem ngày tháng tờ lịch + Nội dung: Xem tháng 11 30 ngày, thứ tháng 11 ngày (1,8,15,22,29), ngày 20/11 thứ bảy,tháng 11 ngy ch nht ( 7, 14,21,28) GV: Ngô Thị Tuệ Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn HĐ 2: (Theo tài liệu) + HS tiếp thu nhanh Giao thêm tập: Hs xem thêm số tờ lịch trả lời câu hỏi + Nội dung: Đọc viết ngày, tháng theo mẫu + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 17A: NHỮNG NGƯỜI BẠN THƠNG MINH TÌNH NGHĨA(T2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu nội dung câu chuyện Tìm ngọc + Hiểu ND câu chuyện: Câu chuyện cho thấy vật thơng minh tình nghĩa.Từ ta phải yêu quý chúng + Nói lời tỏ thái độ ngạc nhiên, thích thú - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Trả lời câu hỏi II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐCB HĐ 1:Thảo luân, trả lời câu hỏi + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS đưa câu hỏi gợi mở để hs trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu a.Vì chàng trai cứu rắn Long Vương b.Người thợ kim hoàn đánh tráo viên ngọc c.Mèo bắt chuột tìm viên ngọc, ngoạm viên ngọc thừ bụng cá lớn, Mèo giả chết lừa quạ lấy lại viên ngọc d.Vì chó mèo tìm viên ngọc chó mèo tình nghĩa + PP: ỏp, quan sỏt GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2:Viết vào câu trả lời HĐ + Tiêu chí đánh giá: HS viết câu trả lời vào + PP: quan sát + Kĩ thuật: ghi chép ngắn HĐ 3:Thảo luận trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: + HS Trả lời câu hỏi theo yêu cầu c Ôi , Làm mà bạn lại tìm mèo nói với chuột là: Ơi bạn tìm viên ngọc + Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn IV Hoạt động ứng dụng Đọc Tìm ngọc cho người thân nghe Tiếng Việt: BÀI 17A: NHỮNG NGƯỜI BẠN THƠNG MINH TÌNH NGHĨA(T3) I.Mục tiêu - KT: Luyện nói theo cách so sánh + Nêu đặc điểm vật - KN: Nói theo mẫu đặc điểm vật - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Nói câu so sánh đặc điểm vật, người đồ vật sống II: Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ 4:Tìm gắn vào bảng nhóm thẻ từ đặc điểm vật ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS lựa chọn điền theo yêu cầu Tên vật Chó Rùa Thỏ Trâu Đặc điểm trung thành chậm chạp nhanh nhẹn khỏe + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 5: Nói theo mu v cỏc vy tranh GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Tiêu chí đánh giá: HS nói theo mẫu câu phù hợp với tranh Trâu cày khỏe Vì người ta nói: Khỏe trâu + Làm việc nhóm tích cực + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ Thi đọc đoạn Tìm Ngọc + Tiêu chí đánh giá: HS tham gia thi tích cực - Đọc nối tiếp hoàn thành câu chuyện,đúng giọng, diễn cảm + Làm việc nhóm tích cực + PP: hỏi đáp, trò chơi + Kĩ thuật: nhận xét lời, tích hợp IV Hoạt động ứng dụng Nói câu so sánh đặc điểm số vật cho người thân nghe Ngày dạy: Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 NGÀY.THÁNG THỰC HÀNH XEM LỊCH(T2) Toán: I.Mục tiêu: - KT: Em xem lịch để biết số ngày tháng ngày thứ tuần - KN: Vận dụng làm tập liên quan đến ngày tháng - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng học để xem lịch để biết số ngày tháng ngày thứ tuần II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT, số tờ lịch - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐTH HĐ 1: (Theo tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ HS xem lịch ngày tháng, ngày thứ, ghi ngày thiếu tháng + Nội dung: Nêu ngày thiếu tháng 12 ( 4,9,10,13,15,18,20,21,22,25,28,30,31) + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Nội dung: Xem viết tháng 12 31 Ngày tháng 12 thứ tư.Ngày thứ bảy tháng 12 ngày: (4,11,18,25).Thứ tuần trước ngày 6/12.Thứ hai tuần sau ngày 20/12 + Phương pháp: Vấn đáp,Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn HĐ 3,4: (Theo tài liệu) + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập Chủ nhật tuần ngày 19/8 Chủ nhật tuần trước ngày tháng + Nội dung: Xem ngày viết nội dung lịch + Phương pháp: Vấn đáp.Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng Tiếng Việt: BÀI 17B: CON VẬT NÀO TRUNG THÀNH VỚI CHỦ( T1) I.Mục tiêu - KT: Kể nội dung câu chuyệnTìm ngọc theo gợi ý - KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật - TĐ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực - NL: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III Hoạt động học - BHT tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu bài, em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG BẢN Kể điều em biết vật nuôi Việc 1:Em suy nghĩ để kể điều em bit v mt vt nuụi GV: Ngô Thị T Hoµng Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh kết em Việc 3: HĐTQ tổ chức nhóm chia sẻ nhận xét trước lớp + Tiêu chí đánh giá: HS kể điều biết vật ni + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 2: Chọn lời kể phù hợp với tranh trang sau Việc 1: Chọn ý phuf hợp tranh theo cá nhân Việc 2: Nhóm trưởng tổ chức bạn chia sẻ nhóm Việc 3: HĐTQ tổ chức nhóm chia sẻ nhận xét trước lớp + Tiêu chí đánh giá: Học sinh lựa chọn lời kể phù hợp tranh nhanh xác -b, - d, 3- e, 4- c ,5-a, 6- g + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời HĐ Mỗi bạn nối tiếp kể lại đoạn câu chuyện Tìm ngọc ( Như tài liệu) Việc 1: Em đọc câu quan sát tranh cho Chọn lời kể phù hợp với tranh Tập kể câu chuyện theo nội dung tranh chọn Việc 2: Em chia sẻ với bạn nhóm nội dung vừa kể, nhận xét, bổ sung cho bạn Việc 3: HĐTQ tổ chức cho bạn kể nối tiếp toàn câu chuyện Nhận xét, tuyên dương bạn kể đúng, kể hay - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HS hạn chế: Giúp đỡ HS kể đoạn câu chuyện + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý qua trừng tranh + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn Thi kể chuyện TBHT tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Việc 1: Phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm cử đại diện bạn thi kể nối tiếp chuyện Bạn kể hay nhiều bình chọn giành chiến thắng Việc 2: Thực chi GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- Việc 3: Tun dương nhóm chiến thắng + Tiêu chí đánh giá: HS kể nội dung, macjk lạc, giọng, diễn cảm nối tiếp câu chuyện - làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn * HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học C Hoạt động ứng dụng - Cùng người thân chăm sóc vật Ngày dạy: Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Toán: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN LỚP BÀI : EM ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ(T1) I Mục tiêu - KT: Em thuộc bảng cộng, bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm Ơn tập phép cộng, trừ nhớ phạm vi 100 - KN: Tính tốn phép tính cộng ,trừ nhớ II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH,MHTV, MT - HS: TLHDH, II Hoạt động dạy - học - Ban học tập tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học Trò chơi “ Đố bạn” Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Hai bạn ngồi cạnh đố nhau, bạn đọc bảng cộng/ bảng trừ, bạn nghe sủa lỗi cho bạn(nếu có) ngược lại Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương bạn động tốt Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học + Nội dung: Nói đựơc nhanh phép tính cộng,trừ học + Phương pháp: Tích hợp GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 10 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Kĩ thuật: Trò chơi A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Tính nhẩm Việc 1: Đọc yêu cầu sách HDH trang 76 Tính nhẩm kết phép tính Việc 2: Hai bạn thay đọc phép tính kết phép tính Nhận xét ,sửa kết bạn chưa Việc 3: NT mời bạn chia sẻ câu trả lời với bạn.NT mời bạn bổ sung, thống ý kiến nhóm + Nội dung: Thực hành tính phép tính cộng trừ học + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn Đặt tính tính Việc 1: Em đọc nội dung HĐ3 sách HDH.Nhớ lại cách làm phép tính, thực tính phép tính cho, viết vào Việc 2: Thay hỏi đáp cách tính, đổi vở, chữa cho nhau.Hai bạn nhắc lại cách đặt tính, cách tính Việc 3: NT tổ chức cho bạn chia sẻ kết quả, cách tính.NT mời bạn nhận xét,thống ý kiến nhóm, báo cáo giáo hồn thành - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Thực hành đặt tính tính phép cộng trừ nhớ + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng - Ôn tập lại bảng cộng bảng trừ học Tiếng Việt: BÀI 17B: CON VẬT NÀO TRUNG THÀNH VỚI CHỦ( T2) I Mục tiêu: -KT: Mở rộng vốn từ vật + Biết viết chữ L theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 11 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ + Tìm tiếng kêu vật cần miêu tả - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - NL: Viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:tranh, chữ mẫu - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ 5.6 Viết chữ hoa Ô, Ơ( Như tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa Ô Ơ + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa Ơ, Ơ viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1: Chơi: Bắt chước tiếng kêu động tác vật + Tiêu chí đánh giá: Bắt chước tiếng kêu động tác vật theo yêu cầu + Chơi tích cực + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Cùng người thân chăm sóc vật Ô.L.Toán: ÔN LUYỆN TIÕT 1( TUẦN 17) I.Mục tiêu: - KT: Biết thực phép tính nhớ phạm vi 100 Biết tính giá trị bểu thức số đến phép tính Giải tốn kèm đơn vị - KN: Tính tốn, giải tốn liên quan đến phép cộng, phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính tốn sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách ôn luyện, III Các BT cần làm: 1,2,3,4,5- S.Ô.L trang 79,80 + Học sinh hạn chế: Hướng dẫn em cách xem , ngày BT 1,2 + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm BT + Nội dung: Vận dụng để xem đồng hồ vào buổi ( 16 GIỜ HAY GIỜ CHIỀU,23 GIỜ HAY 11 GIỜ ĐÊM) (HĐ1) Nối tương ứng với nội dung (HĐ 2).Đọc viết ngày theo mẫu (HĐ 3).Điền đúng: (Tháng 12 31 ngày.Ngày 31/12 thứ ba.Trong tháng 12 ngày chủ nhật (1,8,15,22,29) Tuần thứ 3ngày 10 tháng 12 , thứ ba tuần sau ngày 17 tháng 12 (H 5) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 12 Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn Ngày dạy: Thứ năm , ngày 20 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 17B: CON VẬT NÀO TRUNG THÀNH VỚI CHỦ( T3) I Mục tiêu: - KT: Nghe chép đoạn văn + Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - KN: Viết tên riêng, chữ viết mẫu, quy trình - TĐ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - NL: Viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH,Bảng phụ - - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ 2: Nghe viết đoạn văn Tìm ngọc - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hoàn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Cùng người thân chăm sóc vật ni Tốn: EM ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ(T2) I.Mục tiêu - KT: Em ơn tập giải tốn nhiều hơn, - KN: Giải tốn tính tốn - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn giải toán thường gặp thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH,MHTV, MT, hoa - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động : *Khởi động: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 13 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + Nội dung: Nói nhanh phép cộng trừ nhớ phạm vi 100 + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm bài, cách đặt tính, nhận dạng tốn hơn, nhiều BT 5, + HS tiếp thu nhanh : Làm thêm tập: Thùng thứ đựng 50l nước, thùng thứ đựng nhiều thùng thứ hai 23 l nước Hỏi thùng thứ hai đựng l nước? + Nội dung: Thực hành tóm tắt tốn giải tốn dạng nhiều (HĐ 5) Tính nhanh phép tính cộng, trừ phép tính phép tính: (Tính từ trái sang phải) (HĐ 6) Thực hành tóm tắt tốn giải tốn dạng (HĐ 7) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn *Trò chơi: “Đố bạn” + Nội dung: Nói nhanh cách tìm số trừ, số bị trừ, số hạng + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: Ô.LTV: ÔN LUYỆN TIÕT 1( TUẦN 17) I.Mục tiêu: - KT: Thể ý so sánh câu Viết từ vần ui/uy từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi Nói lơì thể ngạc nhiên thích thú phù hợp với tình giao tiếp; lập thời gian biểu ngày - KN: Nói lời ngạc nhiên tìm từ so sánh - TĐ: thái độ tích cực học tập u thích mơn học - NL: Vận dụng nói lời ngạc nhiên thích sống II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Ôn luyện HĐ 4: ( Như tài liệu) GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 14 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- - HS hạn chế: Hỗ trợ em nói câu so sánh + Tiêu chí đánh giá: nói câu so sánh phù hợp vật a) Bộ lông thỏ trắng tuyết b) Voi tai xòe quạt c) Bộ mai rùa cứng nhứ đá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo HĐ 5,6,7: ( Như tài liệu) - HS hạn chế: Tiếp cận HS phân biệt r/gi/d, et/ec nói lời ngạc nhiên thích thú - HSHTT: Làm thêm phần ứng dụng + Tiêu chí đánh giá: Phân biệt tr/ch, hỏi ngã nói nhanh lời ngạc nhiên, thích thú + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.HD phần ứng dụng: - Nhận xét, chia sẻ người thân Tiếng Việt: BÀI 17C GÀ MẸ VÀ GÀ CON NĨI GÌ VỚI NHAU (T1) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu Gà”tỉ tê” với gà - KN: Biết nghĩ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - TĐ: Giáo dục HS biết yêu quý vật - NL: Đọc hay tập đọc II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ1,2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em quan sát tranh trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh tranh nắm giọng đọc Đọc giọng kể tâm tình thay đổi theo nội dung + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm nghĩa từ +HS tiếp thu nhanh: Đặt câu với từ + Tiêu chí đánh giá: Nắm nghĩa từ đặt câu đến từ GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 15 Trng Tiu hc số An Thủy 2019 Năm học: 2018- + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4,5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc từ khó ngắt nghĩ câu dài, đọc tập đọc +HS tiếp thu nhanh: Đọc hay tập đọc + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ thể giọng đọc giọng kể tâm tình, chậm rãi đọc lời gà mẹ đều “cúc cúc” báo tin cho khơng nguy hiểm, nhanh nhịp mồi + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ6: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc đọc trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh câu hỏi lựa chọn + Tiêu chí đánh giá: Lựa chọn câu trả lời nhanh c) Lồi gà biết nói với ngôn ngữ riêng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc Gà “tỉ tê” với gà cho người thân nghe Ô.LTV: ÔN LUYỆN TIÕT 2( TUẦN 17) I.Mục tiêu: - KT: Đọc Thêm sừng cho ngựa Cảm nhận tính hài hước câu chuyện Thể ý so sánh câu - KN : Đọc hiểu trả lời câu hỏi, biết từ so sánh - TĐ: u thích mơn học - NL: Vận dụng tìm từ so sánh sống II Chuẩn bị ĐDDH - GV: Sách em tự ôn luyện TV - HS: Sách em tự ôn luyện TV III Các hoạt động dạy học: Khởi động HĐ 1: Như tài liệu + Tiêu chí đánh giá: Đoán tranh + PP: vấn đáp.quan sát + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời ễn luyn GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 16 Trng Tiu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- HĐ 2: Đọc câu chuyện sau TLCH( a đến d) - HS hạn chế: Hỗ trợ em dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nắm nội dung trả lời xác câu hỏi biết câu chuyện hài hước a)Bin vẽ ngựa b)Vì mẹ khơng nhận vật Bin định vẽ Vì vật không giống ngựa c) Bin định sửa ngựa thêm hai sừng cho ngựa d)Nếu em Bin, em nói với bin để bin hết buồn cần cố gắng vẽ ngựa + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: (Như tài liệu) - HS hạn chế: Hỗ trợ em tìm tên vật phù hợp câu + Tiêu chí đánh giá:Hiểu nghĩa từ tìm từ so sánh vật a) Chậm rùa b) Dữ hổ c) Khỏe voi d) Cao nhu sếu e) Nhanh thỏ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời thang đo IV.HD phần ứng dụng: Ngày dạy: Thứ sáu , ngày 21 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 17C GÀ MẸ VÀ GÀ CON NĨI GÌ VỚI NHAU (T2) I.Mục tiêu - KT: Đọc - hiểu câu chuyện Gà “tỉ tê” với gà Viết từ chứa tiếng vần ui/uy Viết thời gian biểu - KN: Phân biệt vần ui/uy lập thời gian biểu - TĐ: HS biết yêu quý động vật - NL: Vận dụng học lập thời gian biểu vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, v GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 17 Trng Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- III Hoạt động dạy – học: HĐTH HĐ1,2,3 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em lựa chọn từ tiếng kêu +HS tiếp thu nhanh: Lựa chọn nhanh câu trả lời + Tiêu chí đánh giá: Đọc hay tập đọc Lựa chọn hanh câu trả lời phù hợp tiếng kêu gà mẹ 1) Kêu đều”cúc cúc cúc” b) Khơng nguy hiểm 2) Kêu nhanh”cúc, cúc,cúc” c) Lại mau con, mồi ngon lắm! 3) Kêu liên tục, gấp gáp “rooc,, rooc” a) tai họa! Nấp mau! Điều xảy gà chơi, không nghe thấy gà mẹ báo nguy hiểm Gà gặp nguy hiểm + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: trả lời ngắn, ghi chép ngắn HĐ4,5 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trợ em nói - câu việc làm gà gà mẹ +HS tiếp thu nhanh: Nói nhanh câu + Tiêu chí đánh giá: Nói nhanh việc làm gà mẹ gà con, tìm từ thích hợp tả lông gà - Những gà lơng vàng mát dịu trơng tơ nhỏ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ học với người thân Tiếng Việt: BÀI 17C GÀ MẸ VÀ GÀ CON NĨI GÌ VỚI NHAU (T3) I Mục tiêu: - KT: Viết từ vần ui/uy Viết thời gian biểu - KN: Phân biệt vần ui/uy - TĐ: thái độ u thích mơn học - NL: Vận dụng viết thời gian biểu ngày * Tích hợp GDKNS: Kiểm sốt cảm xúc; quản lí thời gian,lắng nghe tích cự II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH,MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ6Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trợ em phân biệt vần ui/uy +HS tiếp thu nhanh: Điền nhanh vần ui/uy + Tiêu chí đánh giá: Phân biệt ui in nhanh GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 18 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo - GDHS bảo vệ động vật HĐ7Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trợ em nói lời ngạc nhiên thích thú viết thời gian biểu +HS tiếp thu nhanh: Nói nhanh lời ngạc nhên thích thú + Tiêu chí đánh giá: Nói lời ngạc nhiên thích thú viết thời gian biểu buổi sáng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo - GDHS biết dùng thời gian hợp lí ngày IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH Tốn: EM ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ(T3) I.Mục tiêu - KT: Em ôn tập giải tốn nhiều hơn, Tìm số hạng tổng, tìm số trừ, số bị trừ - KN: Giải tốn tính tốn - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn tốn phép tính thường gặp thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT, - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học + HS hạn chế: Giúp đỡ HS tìm số trừ phép tính trừ, số bị trừ, số hạng - Muốn tìm số trừ ta làm nào? - Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm nào? - Giúp đỡ em tập, vận dụng quy tắc tìm x + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Tìm x, biết: 76 - x = 28 + 12 30 - x = 13 + + Nội dung: Thực hành tìm số hạng,số trừ, số bị trừ (HĐ 9).Thực hành giải toán dạng nhiều (HĐ 10) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dng: ễ.L.T Vit LUYN VIT BI 17 GV: Ngô Thị T Hoµng 19 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ: - KT: Biết viết chữ Ô,Ơ theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) +Biết viết từ, câu ứng dụng luyện chữ - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - NL: Viết mẫu chữ hoa nhanh đẹp II Đồ Dùng dạy học: GV: Bảng phụ, chữ mẫu HS: Bảng con, III.Các HĐDH chủ yếu: HOẠT ĐỘNG BẢN Hướng dẫn viết chữ hoa Ô,Ơ Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, nét chữ Ô,Ơ Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: Ô,Ơ Việc 3: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa Hướng dẫn viết từ câu ứng dụng: Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng - GV sửa sai * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ Ô,Ơ + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, chữ + Tiêu chí đánh giá: Nắm quy trình viết chữ hoa Ơ,Ơ + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số nhận xét * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết tả + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp + Tiêu chí đánh giá: Nắm câu ứng dụng, nghĩa câu câu ứng dụng + PP: vấn đáp, hỏi đáp + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 20 Trng Tiu hc sè An Thủy 2019 Năm học: 2018- C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét Luyện viết chữ nghiêng HĐTT: SINH HO¹T LíP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn gắng Trong học nhiều nhóm tích cực hoạt động hiệu + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa ý thức tự giác vệ sinh, nghịch -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt công tác tự quản đầu + Thực trang phục học quy định * HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho bạn giao tiếp với tiếng anh chủ điểm tuần * Dặn dò - HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trũ chi an ton ngy ngh GV: Ngô Thị T Hoµng 21 Trường Tiểu học sè An Thủy 2019 Nm hc: 2018- GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 22 ... SHTT Sáng Sáu 21/ 12 Chiều Năm học: 2 018 - Luyện viết: Bài 17 Sinh hoạt lớp GV: Ng« Thị Tuệ Hoàng Trng Tiu hc số An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - TUẦN 17 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2 018 Tiếng... sè An Thủy 2 019 Năm học: 2 018 - + Nội dung: Xem viết tháng 12 có 31 Ngày tháng 12 thứ tư.Ngày thứ bảy tháng 12 có ngày: (4 ,11 ,18 ,25).Thứ tuần trước ngày 6 /12 .Thứ hai tuần sau ngày 20 /12 + Phương... HĐ 1: (Theo tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ, hướng dẫn học sinh xem ngày tháng tờ lịch + Nội dung: Xem tháng 11 có 30 ngày, thứ tháng 11 có ngày (1, 8 ,15 ,22,29), ngày 20 /11 thứ bảy,tháng 11 có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 17 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay