Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 14

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:30

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 TUẦN 14 TUẦN: 14 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 21/11 Chiều Sáng Ba 22/11 Chiều Sáng Tư 23/11 Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11 năm 2017 Môn Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Chào cờ đầu tuần Bài 14A Anh em phải đoàn kết ( T1) Bài 14A Anh em phải đoàn kết ( T2) Em thực phép tính dạng 53 - 15; 33 - 15 ( T2) 3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Em ơn lại gí học? Bài 14A Anh em phải đoàn kết ( T3) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh anh em gia đình ( T1) Toán Bài 35 14trừ số 14- ( T1) Tiếng Việt Tiếng Việt Bài 14B Đoàn kết sức mạnh anh em gia đình ( T2) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh anh em gia đình ( T3) SHCM Tiếng Việt Bài 14C Anh yêu em bé (T1) Tiếng Việt Bài 14C Anh u em bé (2) Tốn ƠLTV Bài 35 14 trừ số 14 - ( T2) Ôn luyện tiết ( tuần 14 ) Tiếng Việt Tốn Ơ LTV Đọc sách SHTT Bài 14C Anh yêu em bé ( T3) Em thực phép tính dạng 54 - 18; 34 - ( T1) Ôn luyện tiết 2( tuần 14 ) 3 Chiều Sáng Năm 24/11 Chiều Sáng Sáu 25/11 Chiều Tên dạy 4 Ghi Sinh hoạt Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14) BUỔI SÁNG: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT(T1) I.Mục tiêu - Đọc câu chuyện Câu chuyện bó đũa II Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG BẢN 1.Xem tranh, trả lời câu hỏi Em quan sát tranh HDH- T56 trả lời câu hỏi cho Em bạn hỏi đáp câu hỏi nêu Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung tranh Việc : Mời bạn nhận xét, bổ sung, báo cáo giáo hoàn thành Giáo viên tương tác với học sinh GV dẫn dắt vào Câu chuyện bó đũa 2.Nghe thầy (cơ) đọc câu chuyện: Câu chuyện bó đũa Việc 1:GV đọc mẫu, lớp lắng nghe Việc 2: GV nêu giọng đọc, cách ngắt giọng, nội dung 3.Đọc từ lời giải nghĩa GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 Em đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa (2-3 lần) Em bạn đố từ lời giải nghĩa từ Việc 1:NT mời bạn đọc từ, lời giải nghĩa Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn, Báo cáo với thầy hồn thành 4.Luyện đọc từ ngữ Em đọc từ ngữ,các câu cho HDH _T58 Một bạn đọc từ ngữ - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại Việc 1: NT tổ chức cho bạn đọc từ ngữ Việc 2: NT tổ chức cho bạn nhận xét, đánh giá góp ý cho * Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học B Hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện Câu chuyện bó đũa cho người thân nghe ***** TIẾNG VIÊT: BÀI 14A ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung lô gô cặp đôi; HĐ thực hành bô sung lô gô cá nhân, cặp đôi, lớp 2) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp HS đọc hiểu nội dung tập đọc “Câu chuện bó đũa” 5) Hướng dẫn ứng dụng GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 ***** TOÁN: : BÀI 36 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 53 – 15; 33 – NHƯ THẾ NÀO? ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Vở ghi đầu 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Sau HĐ bổ sung lơ gơ nhóm, lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý giúp H làm tập 3, ( trang 43) 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ****** Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14) BUỔI SÁNG: TỐN: BÀI 37 EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung thêm lô gô lớp 2) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để HS làm tập 5) Hướng dẫn ứng dụng - Phát phiếu HD học sinh thực hành nhà ***** TIẾNG VIỆT: BÀI 14A ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ( phương tiện, thiết bị dạy học): Vở ghi đầu bài, phiếu học tập hoạt động trang 60 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ 2, bổ sung thêm lô gơ nhóm 3) Điếu chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để H làm hoạt đông ( trang 33) 5) Hướng dẫn phần ứng dụng - Phát phiếu HD học sinh thực hành nhà ***** TIẾNG VIÊT: BÀI 14B ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, tranh minh họa sách hướng dẫn học hoạt động 2( trang 61), tập viết 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Theo logo 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để HS kể hoạt động 2, viết chữ hoa M 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ***** Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14) BUỔI SÁNG: Toán: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN BÀI : 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- 5(T1) I.Mục tiêu - Em biết thực phép trừ 14-5; 14-6;…;14 -9 - Em lập thuộc bảng “14 trừ số” - HSKT: thực phép trừ 14-5; 14-6;…;14 -9; lập thuộc bảng “14 trừ số” II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT, que tính - HS: TLHDH, III Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG BẢN 1.Thao tác với que tính Việc 1: Em đọc tốn 1– trang 47 SHD Lấy que tính thực theo hướng dẫn Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết Nhận xét, bổ sung cho bạn, báo cáo với GV kết nhóm Nghe thầy hướng dẫn Lập bảng trừ Việc 1: Em thao tác que tính tìm kết phép tính theo bảng trừ Ghi vào nháp kết em tính Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết phép tính Nhận xét, bổ sung cho bạn, thống kết chung nhóm.Báo cáo hồn thành Đọc học thuộc lòng bảng trừ Việc 1: Em đọc bảng trừ– trang 39 SHD(2-3 lần).Em đọc thuộc lòng cho bạn nghe bảng trừ Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn đọc thuộc lòng bảng trừ Nhận xét, bổ sung cho bạn * HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học B Hoạt động ứng dụng: -Đọc bảng “ 14 trừ số” cho bố mẹ nghe ***** TIẾNG VIÊT: BÀI 14B ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, Tiếng Việt 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung thêm lơ gơ nhóm 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để H viết tả 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ***** TIẾNG VIÊT: BÀI 14B ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu bài, phiếu học tập hoạt động ( trang 64), 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 - HĐ bổ sung thêm lơ gơ nhóm 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý giúp HS hoàn thành hoạt động học tập 5) Hướng dẫn ứng dụng - Phát phiếu ghi nội dung hoạt động ứng dụng cho học sinh làm nhà ***** Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14) TIẾNG VIÊT: BÀI 14C ANH YÊU EM BÉ ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung thêm lô gô lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp HS đọc hiểu nội dung 5) Hướng dẫn phần ứng dụng TIẾNG VIÊT: BÀI 14C ANH YÊU EM BÉ ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung thêm lô gô lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Giúp HS đọc hiểu nội dung “ Tin nhắn” 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ***** TOÁN: BÀI 38 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ 14 - ( TIẾT 2) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Sau HĐ bổ sung thêm lô gô lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh: - Gợi ý cách thực tính hoạt động GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 5) Hướng dẫn ứng dụng ÔN TIẾNG VIỆT ***** ÔN LUYỆN TIẾT (Tuần 14) 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học) - Sách hướng dẫn em ôn luyện Tiếng Việt / Tập 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học - Hoạt động đến thêm lơ gơ nhóm, sau HĐ3 thêm lô gô lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo sách Hướng dẫn em ôn luyện Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Tiếp sức cho học sinh chậm tiến 5) Hướng dẫn ứng dụng - HD HS thực hoạt động ứng dụng người thân ***** Thứ bảyngày 25 tháng 11 năm 2017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14) BUỔI SÁNG: TIẾNG VIÊT: BÀI 14C ANH YÊU EM BÉ ( TIẾT 3) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi đầu 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ bổ sung thêm lô gô cá nhân 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để H viết (2 -3 câu) nhắn lại để anh chị em biết 5) Hướng dẫn phần ứng dụng - Phát phiếu HD làm nhà ***** TOÁN: BÀI 39 EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 54 – 18; 34 – NHƯ THẾ NÀO ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở ghi toán 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học: - HĐ 2, 3, bổ sung thêm lô 3) Điều chỉnh nội dung dạy học: - Theo sách hướng dẫn học Toán 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý cho HS yếu hoạt động 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ***** ÔN TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN TIẾT (Tuần 14) GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 1) Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học) - Sách hướng dẫn em ôn luyện Tiếng Việt / Tập 2) Điều chỉnh hoạt động dạy học - Hoạt động đến thêm lơ gơ nhóm, sau HĐ8 thêm lô gô lớp 3) Điều chỉnh nội dung dạy học - Theo sách Hướng dẫn em ôn luyện Tiếng Việt 4) Dự kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Tiếp sức cho học sinh chậm tiến 5) Hướng dẫn ứng dụng - HD HS thực hoạt động ứng dụng người thân ***** GDTT: SINH HOẠT SAO Mục tiêu: - Biết cách thực nội dung sinh hoạt - Hát múa hát chủ điểm tháng 11 - Tích cực tham gia nội dung sinh hoạt nhi đồng 1) Chuẩn bị: tiết mục văn nghệ, trò chơi 2) Anh chị phụ trách điều hành sinh hoạt: Sao nhi đồng 3) Các nội dung sinh hoạt sao: - Đọc lời hứa nhi đồng: Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là ngoan trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu - Hát “ em”, Bài hát truyền thống: Nhanh bước nhanh nhi đồng - Chị phụ trách nhận xét vệ sinh - Triển khai nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm thảng 11 - Tập hát múa theo chủ điểm 4) Đọc lời hứa nhi đồng đọc băng reo: Nhi đồng: chăm chăm chăm Nhi đồng ; ngoan ngoan ngoan 5) chị phụ trách nhận xét sinh hoạt ***** GV: Ngơ Thị Tuệ Hồng Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2017-2018 GV: Ngô Thị Tuệ Hoàng 10 ... TỐN BÀI : 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - 5(T1) I.Mục tiêu - Em biết thực phép trừ 14 -5; 14 -6;… ;14 -9 - Em lập thuộc bảng 14 trừ số” - HSKT: thực phép trừ 14 -5; 14 -6;… ;14 -9; lập thuộc bảng 14 trừ số”... kiến phương án hổ trợ cho học sinh: - Gợi ý để HS kể hoạt động 2, viết chữ hoa M 5) Hướng dẫn phần ứng dụng ***** Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2 017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14 ) BUỔI SÁNG: Toán: ĐIỀU CHỈNH... ứng dụng cho học sinh làm nhà ***** Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2 017 (DẠY TKB THỨ TUẦN 14 ) TIẾNG VIÊT: BÀI 14 C ANH YÊU EM BÉ ( TIẾT 1) 1) Chuẩn bị đồ dùng dạy học (phương tiện, thiết bị dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 14 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô HOÀNG tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay