tính toán phòng cháy chữa cháy cho kho xăng dầu1

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:14

M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY M CL C I.H TH NG N C CH A CHÁY Tr.3 II.H TH NG DUNG D CH B T CH A CHÁY Tr.6 III.B NG TÍNH N Tr.11 C CH A CHÁY IV.B NG TÍNH DUNG D CH CH T T O B T Trang /14 Tr.14 M I.H TH NG N R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY C CH A CHÁY: I.1.Thông s u vào B tính tốn : T-205/206/207 ng kính b (ID) : 28.65 m ng kính ngồi trung bình (OD) : 28.67 m Chi u cao b (H) : 18 m Th tích b ch a : Lo i mái : Mái vòm l p c C ng S l phun n ng ng c (qs) : ng d n lên b : 10000 m3 nh mái n i bên 30 l/min/m cho thành b (5.9.16.1 TCVN 5307) Lo i ng : Thép Carbon nhúng k m Tiêu chu n tính tốn : NFPA 15 I.2.Tính tốn I.2.1.L u l ng n Q= c c n thi t ch a cháy cho thành b x OD x qs Qr= Q/2 l u l = 2702 l/min ng c n áp ng cho m i ng d n lên b Qr = I.2.2.L a ch n vòi phun n 1351 l/min c Lo i vòi : 1/2K - 80 - Spraying System Co (Xem ph l c A) Góc phun O : 138 t i bar Kích th L ul S l c vòi : 7.5 mm ng : 63 l/min ng Kích th : 44 vòi c un i : 1/2" NPT (M) Kho ng cách gi a thân vòi phun: 800mm I.2.3.Cơng th c tính tốn a) T n th t ma sát ng ng c xác nh theo công th c Hazen& Williams: P: T n th t áp (bar) Q: L u l ng dòng (lit/min) C:H s t n th t ma sát Hazen & Williams, ( C=120 d: i v i ng thép carbon nhúng k m) ng kính c a ng (mm) L: Chi u dài ng t (T n th t áp c a thi t b un i ng ng (m) c qui i thành chi u dài ng t Trang /14 ng ng theo b ng 8.5.2.1- NFPA 15 2001) M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY b) Cơng th c tính áp su t v n t c: Q d P V = 0025 PV : Áp su t v n t c (bar) Q: L u l d: ng dòng (lit/min) ng kính c a ng (mm) : Kh i l ng riêng c a n c,1000 kg/m c) Cơng th c tính áp su t th y t nh: Pn=Pt - Pv Pn :Áp su t th y t nh (bar) Pt : Áp su t t ng (bar) Pv : Áp su t v n t c (bar) d) Công th c l u l Q: L u l ng c a vòi : ng c a vòi (lit/min) K H s K c a vòi òi K: P: Áp su t t i vòi (bar) Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY I.2.4.B trí h th ng vòi phun n c I.2.5.K t qu tính Xem b ng tính n c ch a cháy (M c III) T b ng tính ta có: L ul ng n c ch a cháy yêu c u ng lên ( 2) : QB Áp su t yêu c u t i i m = 1,388 l/min = 4.84 bar u n i (B): PB Trang /14 > Qr ( Th a yêu c u ) M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY II.H TH NG DUNG D CH B T CH A CHÁY II.1.Thông s u vào Tiêu chu n áp d ng: NFPA 11 & TCVN 5307 ng kính b (ID): 28.65 m 10000 m Th tích b : Lo i mái: Phao n i bên trong,và c tính c a phao không áp ng i u 5.9.12.1 TCVN 5307-2009 Vì v y c ng C phun b t (q): ng II.2.1.L u l phun ph ng pháp phun s theo 5.9.10 TCVN 5307-2009 4.08 l/min./m² ng dung d ch ch t t o b t c n thi t Di n tích m t thống c n ch a cháy: Af Af = L /4 x ID 2 644.67 m = ng dung d ch b t ch t t o b t c n thi t: Qf Qf = q x Af = 2630.3 l/min h b t t i thi u: S l ng phun N >= Ch n N= L ul ng c a m i l ng phun b t: Qa Q a= Qf/N = 1315.2 II.2.2.L a ch n l ng phun b t Lo i l ng phun b t: AFC550-ANSUL, INC H s K: 796.32 L ul 1325.2 l/min ng phun c a l ng (qc): Áp su t phun Pd: 2.769 bar (Xem ph l c C) Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY I.2.3.B trí h th ng l ng phun b t II.2.4.K t qu tính Xem b ng tính dung d ch ch t t o b t (M c IV.) K t qu : ng t i i m u n i (B): QB = Áp yêu c u t i i m u n i (B): PB = L ul Trang /14 2,650 l/min 4.4251 bar > Qf (Th a yêu c u) M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c A Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c B Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c C Trang 10 /14 M III.)B NG TÍNH N Nozzle Ident& Location 1-1/2K80 C CH A CHÁY Flow in L/min q 1Q R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Pipe Size-ID (in)-(mm) 63 63 3" Pipe Fitting& devices (m) E 77.9 NG NG HO C Friction Equiv Pressure loss pipe summary length(m) (bar/m) (bar) 3.1 Lgth 1.97 Ftg Tot 1-1/2K80 q 2Q 63 126 3" Lgth 1.97 77.9 Ftg q 3Q 62.99 188.99 3" 77.9 q 4Q 62.99 251 98 3" 251.98 77 77.9 q 5Q 62.99 314.97 3" 77.9 for k1 calcs,see{1} Lgth 1.97 Pt 3.0013 Pt 3.0013 q= Ftg q 6Q 63.01 377.98 3" 77.9 q 7Q 63.04 441.02 3" 77.9 q 8Q 63.09 504.11 3" 77.9 Lgth 1.97 Pt 3.0031 Pt 3.0031 Ftg Ftg q 9Q 63.16 567.27 3" 77.9 Lgth 1.97 Pt 3.0061 Pt 3.0061 Ftg q 10 Q 63.24 630.51 3" 77.9 0.0022 Pe Pf 0.0043 Pn 3.0000 Lgth 1.97 Pt 3.0104 Pt 3.0104 0.0031 Pe Pf 0.0061 Pn 3.0017 Lgth 1.97 Pt 3.0165 Pt 3.0165 0.0041 Pe Pf 0.0081 Pn 3.0046 Lgth 1.97 Pt 3.0246 Pt 3.0246 0.0053 Pe Pf 0.0104 Pn 3.0091 Lgth 1.97 Pt 3.0350 Pt 3.0350 0.0066 Pe Pf 0.0130 Pn 3.0153 Lgth 1.97 Pt 3.0480 Pt 3.0480 Tot 0.0080 Pe 1.97 Trang 11 /14 q= 63.01 q= 63.04 q= 63.09 q= Pv 0.0197 1.97 Ftg 62.99 Pv 0.0155 1.97 Ftg q= Pv 0.0119 1.97 Ftg 62 99 62.99 Pv 0.0087 1.97 Ftg q= Pv 0.0061 1.97 Ftg 62.99 0039 Pv 0.0039 Pf 0.0030 Pn 2.9992 Tot 1-1/2K80 0015 Pe 0.0015 1.97 Tot 1-1/2K80 Pv 0.0022 Pf 0.0018 Pn 2.9991 Tot 1-1/2K80 0.0009 Pe 1.97 Tot 1-1/2K80 0.0004 Pe q= Pf 0.0008 Pn 2.9995 Tot 1-1/2K80 Pt 3.0005 Pt 3.0005 1.97 Tot 1-1/2K80 Pf 0.0005 Pn 62.99 Tot 1-1/2K80 Pv Pv 0.0010 Tot 1-1/2K80 Note Pt 3.0000 Pt 3.1 0.0001 Pe 5.07 Normal Nozzl pressure e elev (bar) Pv 0.0243 Pf 0.0158 Pn 3.0237 63.16 q= 63.24 M 1-1/2K80 q 11 Q 63.35 693.86 3" R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Lgth 0.99 77.9 T 6.1 Ftg Tot 22-1/2K80 q Q Lgth 1387.7 4" 102 Ftg Tot Pt 3.0638 Pt 3.0638 6.1 0.0095 Pe 7.09 16 q= Pv 0.0294 63.35 Pf 0.0673 Pn 3.0344 Pt 3.1311 Pt 0.0092 Pe 1.5647 Pv 16 Pf 0.1467 Pn Pt 4.8425 Pt 1-1/2K80 q 63.00 {1} Q 63.00 3" Lgth 77.9 T 4.6 Ftg Tot Pe Pv Pf Pn Pt 4.6 0.0001 Pe 4.6 Trang 12 /14 3.00 Pt 3.0005 Pv Pf 0.0005 Pn k1 = 36.370 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY IV.B NG TÍNH DUNG D CH CH T T O B T Foam Maker Ident& Location 1-AFC-550 Flow in L/min q 1Q Pipe Size-ID (in)-(mm) 1325.2 1325.2 6" Pipe Fitting& devices (m) E1 154 Friction Equiv Pressure loss pipe summary length(m) (bar/m) (bar) 4.3 Lgth 23.5 Ftg Tot 2-AFC-550 q 1325.2 A Q 2650.4 6" Lgth 154 T 9.2 Ftg Tot q B Q 2650.4 6" 154 Noraml Foam pressure maker elev (bar) Pt 2.7690 Pt 4.3 0.0011 Pe 0.1570 Pv 27.8 Pf 0.0306 Pn 14 Pt 2.9566 Pt 9.2 0.0041 Pe 1.3734 Pv 23.2 Pf 0.0951 Pn Lgth Pt 4.4251 Pt Ftg Pe Pv Tot Pf Pn Trang 14/14 Note ... (bar) Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY I.2.4.B trí h th ng vòi phun n c I.2.5.K t qu tính Xem b ng tính n c ch a cháy (M c III) T b ng tính ta có: L ul ng n c ch a cháy yêu c u ng lên... c u) M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c A Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c B Trang /14 M R NG KHO C NG XĂNG D U CHÂN MÂY Ph l c C Trang 10 /14 M III.)B NG TÍNH N Nozzle... mái n i bên 30 l/min/m cho thành b (5.9.16.1 TCVN 5307) Lo i ng : Thép Carbon nhúng k m Tiêu chu n tính tốn : NFPA 15 I.2 .Tính tốn I.2.1.L u l ng n Q= c c n thi t ch a cháy cho thành b x OD x qs
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán phòng cháy chữa cháy cho kho xăng dầu1, tính toán phòng cháy chữa cháy cho kho xăng dầu1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay