VL 11 BG BAI 31 MAT THANH DAM

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 15:27

Chương VII MẮT Bài: 31 Nội dung học I Cấu tạo Cấu tạoquang quang học mắt II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn III Góc trơng Năng suất phân li mắt IV Các tật mắt cách khắc phục V Hiện tượng lưu ảnh mắt Chương VII MẮT Bài: 31 I Cấu tạo quang học mắt Mắt hệ môi trường suốt tiếp giáp với mặt cầu Chương VII MẮT Bài: 31 Cấu tạo quang học mắt I THỂ THỦY TINH Các phận mắt DỊCH THỦY TINH GIÁC MẠC MÀNG LƯỚI (VÕNG MẠC) THỦY DỊCH ĐIỂM VÀNG CON NGƯƠI LÒNG ĐEN ĐIỂM MÙ Chương VII MẮT Bài: 31 I Cấu tạo quang học mắt Hệ quang học mắt xem tương đương thấu kính hội tụ gọi thấu kính mắt Mắt hoạt động máy ảnh Trong đó:  Thấu kính mắt có vai trò vật kính  Màng lưới có vai trò phim Chương VII MẮT Bài: 31 I Thủy tinh thể Cấu tạo quang học mắt Màng lưới B > > A B > > A > O A’ > B’ Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn Khoảng cách từ thấu kính mắt đến màng lưới ( đến điểm vàng V) d’ = OV không đổi O V d’ Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn Khi nhìn vật khoảng cách khác (d thay đổi) f thấu kính mắt phải thay đổi để ảnh màng lưới Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn Chương VII MẮT Bài: 31 Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn II Sự điều tiết mắt Điều tiết hoạt động mắt làm thay đổi tiêu cự hay độ tụ mắt ảnh vật nằm màng lưới Khi mắt trạng thái không điều tiết, tiêu cự mắt lớn (f max, D min) B > > A Khi mắt điều tiết tối đa tiêu cự mắt nhỏ (f min, D max) Chương VII MẮT Bài: 31 Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn II Điểm cực viễn Điểm cực cận   B > A Cv Cc Khoảng cách Cvtrên Cc gọicủa khoảng củarõmắt Từ Điểm cực viễn Cv điểm điểm trục mắt mànhìn mắt rõ nhìn khơng OCv khoảng cực viễn, OCc điều tiết Mắt khơng tật Cvlàởkhoảng vơ cực cực cận Điểm cực cận Cc điểm trục mắtmắt nhìn rõ điều tiết tối đa Đó điểm gần mà mắt nhìn rõ vật Chương VII MẮT Bài: 31 Các tật mắt cách khắc phục IV Mắt viễn cách khắc phục  Đặc điểm Độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường, chùm tia tới song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm sau màng lưới fmax > OV   > > F’ > O > > V > Chương VII MẮT Bài: 31 Các tật mắt cách khắc phục IV Mắt viễn cách khắc phục  Hệ   Nhìn vật vơ cực mắt phải điều tiết Cc xa mắt bình thường   > > F’ > O > > V > Chương VII MẮT Bài: 31 Các tật mắt cách khắc phục IV Mắt viễn cách khắc phục  Cách khắc phục Đeo thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để nhìn rõ vật gần mắt bình thường (ảnh ảo điểm gần muốn quan sát qua thấu kính điểm cực cận mắt) B’ > B > > > A’ Cc A > A’’ O V > B’’ Chương VII MẮT Bài: 31 IV Các tật mắt cách khắc phục Mắt lão cách khắc phục Khi tuổi cao khả điều tiết giảm mắt yếu thủy tinh thể cứng nên điểm cực cận Cc dời xa mắt Chương VII MẮT Bài: 31 IV Các tật mắt cách khắc phục Mắt lão cách khắc phục Để khắc phục tật lão thị, cần đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần mắt bình thường Chương VII MẮT Bài: 31 V Hiện tượng lưu ảnh mắt Cảm nhận tác động ảnh sáng lên tế bào màng lưới khoảng 0,1s sau ánh sáng kích thích tắc, nên người quan sát “thấy” vật khoảng thời gian Đó tượng lưu ảnh mắt Joseph Plateau (1801 – 1883), nhà vật lí người Bỉ phát tượng lưu ảnh mắt Chương VII MẮT Bài: 31 V Hiện tượng lưu ảnh mắt Mắt nhìn thấy hình ảnh màng hình Tivi chuyển động Muốn có cảm giác hình ảnh liên tục phải 24 hình/1s Chương VII MẮT Bài: 31 Củng cố   Câu hỏi 1: Chọn câu trả lời không ? A Điểm xa trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính nằm võng mạc gọi điểm cực viễn (Cv) B Điểm gần trục mắt mà vật đặt ảnh vật qua thấu kính mắt nằm võng mạc gọi điểm cực cận (Cc) C D D Năng suất phân li góc nhỏ nhìn đoạn AB mà mắt phân biệt hai điểm A,B Điều kiện để nhìn rõ vật AB cần vật AB phải nằm khoảng nhìn rõ mắt Chương VII MẮT Bài: 31 Củng cố Câu hỏi 2: Phát biểu sau mắt cận đúng? A Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa vơ cực BMắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực CMắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật gần DMắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần Chương VII MẮT Bài: 31 Củng cố Câu hỏi 3: Phát biểu sau mắt viển đúng? A Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật xa vô cực B Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật xa vơ cực C Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật gần D Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần D Chương VII MẮT Bài: 31 Củng cố Câu hỏi 4: Phát biểu sau đúng? A A Mắt khơng có tật nhìn vật xa vơ cực khơng phải điều tiết B Mắt khơng có tật nhìn vật xa vô cực phải điều tiết tối đa C Mắt cận thị khơng điều tiết nhìn rõ vật xa vô cực D Mắt viễn thị quan sát vật xa vô cực điều tiết Chương VII MẮT Bài: 31 Bài tập vận dụng Ví dụ 1: Mắt người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm a) b) c) Mắt người bị tật gì? Muốn nhìn thấy vật vơ cực mắt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (kính đeo sát mắt) Điểm cực viễn Cc cách mắt 10cm Khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm đặt cách mắt khoảng gần bao nhiêu? Chương VII MẮT Bài: 31 Giải a) Mắt bị cận thị, có khoảng cực viễn 50cm >   F’ b) Xác định fk Dk thấu kính > O Cc   => = + V > ⇒ f= - OCv = - 50 cm • > V = + D = 1/f = - 2dp Cv Ok > O V •   Cv V Chương VII MẮT Bài: 31 c) Mắt bị cận thị OCv = 50 cm • Dc = -OCc = - 10 cm •   = +   => dc = V = > A > > Ok O = 12,5 cm V   V Chương VII MẮT Bài: 31 Bài tập vận dụng Ví dụ : Một mắt có quang tâm cách võng mạc khoảng 1,52 cm Tiêu cự thủy tinh thể giao động hai giá trị 1,500 cm 1,415 cm Xác định giới hạn nhìn rõ? Ví dụ 3: Một người bị cận phải đeo kính có độ tụ -5dp Nếu muốn xem tivi mà người khơng muốn đeo kính người ngồi cách hình xa khoảng bao nhiêu? ...Chương VII MẮT Bài: 31 I Cấu tạo quang học mắt Mắt hệ môi trường suốt tiếp giáp với mặt cầu Chương VII MẮT Bài: 31 Cấu tạo quang học mắt I THỂ THỦY TINH Các phận... Màng lưới có vai trò phim Chương VII MẮT Bài: 31 I Thủy tinh thể Cấu tạo quang học mắt Màng lưới B > > A B > > A > O A’ > B’ Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn... Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết Điểm cực cận điểm cực viễn Khi nhìn vật khoảng cách khác (d thay đổi) f thấu kính mắt phải thay đổi để ảnh màng lưới Chương VII MẮT Bài: 31 II Sự điều tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: VL 11 BG BAI 31 MAT THANH DAM, VL 11 BG BAI 31 MAT THANH DAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay