luật kd

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:47

1 Chủ thể KHÔNG phải chủ thể kinh doanh? A) Người bán hàng rong B) Doanh nghiệp C) Người góp vốn vào doanh nghiệp D) Nhân viên bán hàng doanh nghiệp Nội dung quyền tự kinh doanh KHÔNG bao gồm: A) quyền bảo đảm sở hữu tài sản B) quyền tự thành lập doanh nghiệp, tự hợp đồng, tự cạnh tranh lành mạnh C) quyền tự định đoạt lĩnh vực giải tranh chấp D) quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Đâu KHÔNG thuộc nội dung pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp? A) Pháp luật hợp đồng kinh doanh B) Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh C) Pháp luật phá sản giải thể doanh nghiệp D) Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Phân loại doanh nghiệp thành: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH dựa vào dấu hiệu nào? A) Dấu hiệu sở hữu vốn, tài sản B) Dấu hiệu phương thức đầu tư C) Dấu hiệu phương thức quản lý vốn D) Dấu hiệu chủ sở hữu Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngồi, tập qn thương mại quốc tế có quy định khác với quy định pháp luật Việt Nam, thì: A) phải áp dụng theo pháp luật Việt Nam B) phải áp dụng theo quy định Điều ước quốc tế C) lựa chọn áp dụng theo pháp luật Việt Nam theo Điều ước quốc tế D) áp dụng theo lựa chọn nguyên đơn Thương nhân nước thương nhân: A) thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước B) đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam C) quan có thẩm quyền nước ngồi cơng nhận D) đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nước thứ ba Tập quán thương mại áp dụng nào? A) Khơng có quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực B) Có quy định pháp luật điều chỉnh bên thỏa thuận áp dụng tập quán C) Không ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước cá nhân khác D) Không có qui định điều chỉnh, bên khơng có thỏa thuận không trái với pháp luật đạo đức xã hội Chủ thể sau có tư cách thương nhân? A) Giám đốc công ty B) Công ty C) Người quản lý công ty D) Người đại diện theo pháp luật cơng ty Nhóm quan hệ xã hội không thuộc điều chỉnh Luật kinh tế? A) Quan hệ xã hội phát sinh trình quản lý nhà nước kinh tế B) Quan hệ xã hội phát sinh trình thực hoạt động kinh doanh chủ thể kinh doanh C) Quan hệ xã hội phát sinh trình đơn vị kinh doanh sử dụng lao động D) Quan hệ xã hội phát sinh nội đơn vị kinh doanh 10 Quan hệ tổng công ty cơng ty thành viên thuộc nhóm quan hệ nào? A) Quan hệ xã hội xã hội quan quản lý có thẩm quyền chung quan quản lý có thẩm quyền riêng B) Quan hệ xã hội phát sinh trình quản lý nhà nước kinh tế C) Quan hệ xã hội phát sinh trình thực hoạt động kinh doanh chủ thể kinh doanh D) Quan hệ xã hội phát sinh nội đơn vị kinh doanh 11 Chọn đáp án xác Nguồn pháp luật kinh tế gồm: A) văn luật B) văn luật, văn quy phạm pháp luật tập quán thương mại C) tiền lệ án lĩnh vực kinh tế D) văn pháp quy 12 Nhóm chủ thể sau có tư cách thương nhân? A) Cơng ty, hợp tác xã B) Công ty, chi nhánh công ty C) Cơng ty, chi nhánh cơng ty, văn phòng đại diện công ty D) Công ty, chi nhánh công ty, hợp tác xã 13 Đâu KHÔNG đặc điểm hành vi thương mại? A) Hoạt động mang tính nghề nghiệp B) Diễn thị trường C) Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận D) Chỉ bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa 14 Tháng 01 năm 2017, Anh A đến Trung tâm điện máy X để mua tủ lạnh Qua thời gian sử dụng, tủ lạnh bị hỏng Trung tâm điện máy không thực sách bảo hành Anh A khởi kiện Trung tâm điện máy X, Anh A tiến hành lựa chọn Luật để giải tranh chấp, biết hợp đồng hai bên khơng có thỏa thuận khác? A) Phải lựa chọn Bộ luật Dân 2015 B) Phải lựa chọn Luật Thương mại 2005 C) Có thể lựa chọn Bộ luật Dân 2015 Luật Thương mại 2005 D) Anh A không lựa chọn luật áp dụng 15 Anh A người lao động công ty đồng thời cổ đông công ty Trong q trình làm việc, anh A có vi phạm kỷ luật lao động, Công ty định khai trừ tư cách cổ đông anh A Anh A không đồng ý Việc khai trừ tư cách cổ đông anh A thuộc đối tượng điều chỉnh hệ thống PL nào? A) Hệ thống pháp luật lao động B) Hệ thống pháp luật doanh nghiệp C) Hệ thống pháp luật dân D) Hệ thống pháp luật hành 16 A thành viên công ty X Khi muốn rút vốn khỏi công ty, A phải ưu tiên chào bán phần vốn cho thành viên lại Hỏi cơng ty X thuộc loại nào? A) Công ty cổ phần B) Công ty TNHH hai thành viên trở lên C) Công ty hợp danh D) Công ty hợp danh công ty TNHH hai thành viên trở lên 17 Anh Đại thành viên sáng lập Công ty TNHH6 thành viên Sao Sáng Khi thành lập, anh Đại đăng ký góp vốn tô Vios định giá 550 triệu Tuy nhiên, đến thời điểm thực việc góp vốn, anh Đại muốn góp tiền mặt Mong muốn anh Đại có thực hay khơng? A) Anh Đại phải góp vốn ô tô theo cam kết B) Anh Đại góp vốn tiền mặt đa số thành viên lại đồng ý C) Anh Đại tự thay đổi tài sản góp vốn D) Anh Đại góp vốn tiền mặt tất thành viên lại đồng ý 18 A thành viên hợp danh công ty hợp danh X A muốn rút vốn khỏi công ty vào ngày 01/08/2016 Hỏi A phải thông báo với công ty việc rút vốn chậm vào ngày nào? A) 01/5/2016 B) 31/12/2016 C) 01/02/2016 D) 01/08/2017 19 Anh Sơn Tùng thành viên Cơng ty TNHH Bình Minh Anh Tùng tặng phần vốn góp công ty cho anh Tuệ - người bạn thân anh Tùng Hệ pháp lý việc làm gì? A) Anh Tuệ trở thành thành viên công ty B) Anh Tuệ trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận C) Anh Tuệ trở thành thành viên công ty đa số thành viên công ty chấp thuận D) Anh Tuệ trở thành thành viên công ty phải chuyển nhượng tồn phần vốn góp 20 Trong công ty hợp danh, thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi số vốn cam kết góp khoản nợ cơng ty là: A) tất thành viên công ty B) thành viên hợp danh cơng ty hợp danh C) thành viên góp vốn công ty hợp danh D) thành viên sáng lập công ty 21 Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần phải là: A) cổ đông công ty B) cổ đông lớn công ty C) cổ đông sáng lập D) không thiết phải cổ đơng cơng ty 22 Đâu KHƠNG phải điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại? A) Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật B) Có giám định viên đủ tiêu chuẩn C) Có khả thực quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế nước áp dụng cách phổ biến giám định hàng hố, dịch vụ D) Dịch vụ giám định chấp thuận văn Bộ trưởng Bộ Cơng thương 23 Ơng H bà D muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thủ cơng mỹ nghệ thành phố N Họ thành lập loại hình doanh nghiệp nào? A) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH công ty cổ phần B) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty cổ phần C) Công ty TNHH thành viên, công ty hợp danh công ty cổ phần D) Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh 24 Công ty TNHH thành viên nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chủ sở hữu cơng ty: A) nộp thuế thu nhập cá nhân B) phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh thu nhập C) miễn thuế thu nhập cá nhân D) giảm phần thuế thu nhập cá nhân 25 Cơng ty cổ phần X chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang cơng ty cổ phần H, đồng thời chấm dứt tồn X Đây là: A) tách doanh nghiệp B) sáp nhập doanh nghiệp C) hợp doanh nghiệp D) chia doanh nghiệp 26 Công ty cổ phần X có số cổ đơng sau: Cổ đơng A: Cổ đông phổ thông; Cổ đông B: Cổ đông ưu đãi biểu quyết; Cổ đông C: Cổ đông ưu đãi cổ tức; Cổ đơng D: Cổ đơng ưu đãi hồn lại Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông tham gia họp? A) Cổ đông B B) Cổ đông A cổ đông B C) Cổ đông A cổ đông C D) Cổ đông C 27 Giám đốc Tổng giám đốc công ty cổ phần: A) bắt buộc phải thành viên hội đồng quản trị B) đồng thời làm giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần khác C) phải nắm 10% tổng số cổ phần phổ thông công ty D) không đồng thời làm giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần khác 28 Công ty TNHH Thành Đạt tổ chức họp Hội đồng thành viên lần 1, biết cơng ty có 04 thành viên sở hữu tỉ lệ sau: A: 10% vốn điều lệ; B: 20% vốn điều lệ; C: 30% vốn điều lệ; D: 40% vốn điều lệ Cuộc họp hợp lệ trường hợp đây? A) Có thành viên A, B, C tham gia B) Có thành viên A, B, D tham gia C) Có thành viên B, D tham gia D) Có thành viên A, D tham gia 29 Công ty A tổ chức họp hội đồng thành viên Suy cơng ty A thuộc loại hình: A) công ty TNHH thành viên trở lên B) công ty TNHH C) công ty TNHH công ty hợp danh D) công ty TNHH thành viên trở lên công ty hợp danh 30 Công ty cổ phần X cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 Ngày 26 tháng 06 năm 2016, cổ đông sáng lập K muốn chuyển nhượng tồn cổ phần phổ thơng sở hữu từ thời điểm thành lập công ty cho anh D cổ đông công ty Cồ đông sáng lập K cần phải làm thủ tục nào? A) Không thực thủ tục để chuyển nhượng B) Tự chuyển nhượng làm thủ tục C) Phải xin ý kiến cổ đông sáng lập lại D) Phải đồng ý Đại hội đồng cổ đông 31 Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp Y không phát hành loại chứng khốn Hỏi Y thuộc loại hình doanh nghiệp nào? A) Doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH thành viên B) Công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân C) Công ty hợp danh công ty TNHH thành viên D) Công ty TNHH hai thành viên công ty hợp danh 32 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bao gồm: A) tất cổ đông công ty B) cổ đông phổ thông, không bao gồm cổ đông ưu đãi C) cổ đơng có quyền biểu D) cổ đông phổ thông đa số 33 Doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh? A) Doanh nghiệp kinh doanh đại lý bán lẻ B) Công ty kinh doanh xăng, dầu C) Công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống D) Công ty kinh doanh mua bán hàng nông nghiệp 34 Công ty cổ phần X thực phát hành thêm cổ phần theo mệnh giá cho cổ đơng hữu với tỷ lệ 4:3 Theo đó, cổ đông sở hữu 04 cổ phần quyền mua thêm 03 cổ phần Số lượng cổ phần mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị Cổ đông M sở hữu 134 cổ phần công ty muốn thực toàn quyền mua Thị giá cổ phần thời điểm mua 35.000 đồng/cổ phần Hỏi cổ đông M phải tốn tiền cho cơng ty? A) 1.005.000 đồng B) 1.000.000 đồng C) 3.517.500 đồng D) 3.500.000 đồng 35 Hai công ty trách nhiệm hữu hạn P Y chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp thành lập cơng ty trách nhiệm hữu hạn mới, đồng thời chấm dứt tồn công ty P Y Đây trường hợp gì? A) Tách doanh nghiệp B) Sáp nhập doanh nghiệp C) Hợp doanh nghiệp D) Chia doanh nghiệp 36 Thời hạn giao hàng theo hợp đồng công ty Y công ty K ngày 10/11/2015 Do tiện đường vận chuyển, công ty K chuyển số hàng tới vào ngày 03/11/2015 Công ty Y: A) buộc phải nhận lơ hàng B) khơng có quyền nhận lơ hàng C) có quyền nhận khơng nhận hàng D) huỷ bỏ hợp đồng 37 Hình thức hợp đồng kinh doanh pháp luật quy định nào? A) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể B) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể, có số trường hợp bắt buộc phải văn C) Bắt buộc phải văn tài liệu giao dịch có giá trị tương đương văn D) Bắt buộc văn phải có cơng chứng chứng thực 38 Nếu đề nghị giao kết hợp đồng khơng ấn định thời điểm có hiệu lực đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ đề nghị được: A) trả lời chấp nhận B) chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị C) đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề nghị D) chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị đề nghị đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề nghị 39 Khi thực hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác, công ty D không trả 100 triệu tiền hàng hạn cam kết Đối tác cơng ty D phạt mức phạt tối đa (trong trường hợp bên có thỏa thuận phạt vi phạm) là: A) 10 triệu đồng B) triệu đồng C) 28 triệu đồng D) 35 triệu đồng 40 Bên vi phạm hợp đồng KHÔNG miễn trách nhiệm trường hợp nào? A) Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thỏa thuận hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên B) Xảy kiện bất khả kháng C) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng D) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên thứ ba 41 Siêu thị N kinh doanh loại nhu yếu phẩm bạn hàng lâu năm sở sản xuất rau H Như bình thường, vào ngày 25 hàng tháng, siêu thị N nhận lượng hàng cố định Tháng năm 2008, siêu thị N tìm mối hàng khác rẻ so với lấy hàng sở H, nên chủ động chấm dứt giao dịch với sở H tin nhắn hộp thoại sở vào ngày 25 tháng Tuy nhiên hàng gửi đến kho siêu thị nên sở H yêu cầu siêu thị phải toán tiền hàng Trong trường hợp này, siêu thị phải xử lý nào? A) Siêu thị thực nghĩa vụ thông báo B) Siêu thị phải toán tiền hàng cho sở H C) Siêu thị khơng phải tốn tiền hàng cho sở H D) Siêu thị thực nghĩa vụ thông báo siêu thị khơng phải tốn tiền hàng cho sở H 42 Công ty M doanh nghiệp X ký kết hợp đồng nhập lô hàng quần áo nhằm che giấu hợp đồng nhập lô hàng đồ điện tử thì: A) hợp đồng nhập lơ hàng quần áo hợp đồng nhập lô hàng điện tử vô hiệu B) hợp đồng nhập lô hàng quần áo vô hiệu, hợp đồng nhập lô hàng đồ điện tử có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng vơ hiệu theo quy định pháp luật C) hợp đồng nhập lô hàng quần áo bị vơ hiệu có u cầu bên D) hợp đồng nhập lô hàng quần áo vô hiệu Hợp đồng nhập lô hàng điện tử bị vơ hiệu có u cầu bên 43 Tài liệu sau KHÔNG bắt buộc phải lưu giữ trụ sở công ty cổ phần? A) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội công ty; sổ đăng ký cổ đông B) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản công ty C) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán D) Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty 44 Trong công ty hợp danh, thành viên chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty? A) Tất thành viên công ty B) Thành viên hợp danh C) Thành viên góp D) Thành viên sáng lập cơng ty Chỉ có doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đăng ký kinh doanh Chỉ có cá nhân không thuộc trường hợp bị cấm quy định Khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 có quyền tham gia thành lập cơng ty TNHH từ 2-50 thành viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị loại thành viên bắt buộc phải có cơng ty Cổ phần có 11 thành viên trở lên Công ty TNHH không quyền giảm vốn điều lệ trình hoạt động kinh doanh Khi chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH, chủ sở hữu DNTN phải chủ sở hữu công ty Doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành khắc dấu sau có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thành viên hợp danh công ty hợp danh muốn trở thành thành viên doanh nghiệp khác phải đồng ý ¾ thành viên hợp danh 8 Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời giám đốc công ty cổ phần Đáp án tham khảo Sai Khoản Điều Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thực kịp thời, đầy đủ việc đăng ký kinh doanh Đúng Khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức, cá nhân có quyền thành lập quản lý doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 18 LDN 2014 Sai Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bắt buộc phải có cấu quản lý cơng ty tổ chức theo quy định Điểm b Khoản Điều 134 LND 2014 Sai Công ty TNHH thành viên giảm vốn theo Khoản Điều 68 Công ty TNHH thành viên giảm vốn theo Khoản Điều 87 LDN 2014 Sai Theo Điểm b Khoản Điều 199 LDN 2014 quy định trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH thành viên trở lên, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải thành viên Sai Khoản Điều 44 LDN 2014 quy định Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu trước sử dụng nên việc khắc dấu sau có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều bắt buộc Sai Khoản Điều 177 LDN 2014 quy định vấn đề không thuộc khoản Điều 177 thông qua có 2/3 thành viên tán thành, tỷ lệ cụ thể quy định điều lệ công ty Sai Khoản Điều 174 LDN 2014 quy định Hội đồng quản trị thuê người khác làm giám đốc cơng ty, người vừa chủ doanh nghiệp tư nhân, vừa thuê giám đốc công ty cổ phần ... chọn Luật để giải tranh chấp, biết hợp đồng hai bên khơng có thỏa thuận khác? A) Phải lựa chọn Bộ luật Dân 2015 B) Phải lựa chọn Luật Thương mại 2005 C) Có thể lựa chọn Bộ luật Dân 2015 Luật. .. hội phát sinh nội đơn vị kinh doanh 11 Chọn đáp án xác Nguồn pháp luật kinh tế gồm: A) văn luật B) văn luật, văn quy phạm pháp luật tập quán thương mại C) tiền lệ án lĩnh vực kinh tế D) văn pháp... tượng điều chỉnh hệ thống PL nào? A) Hệ thống pháp luật lao động B) Hệ thống pháp luật doanh nghiệp C) Hệ thống pháp luật dân D) Hệ thống pháp luật hành 16 A thành viên công ty X Khi muốn rút vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: luật kd, luật kd

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay