tiểu luận luật kinh doanh

19 16 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:39

Câu 1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên  Chủ sở hữu tổ chức Theo Điều 78 Luật doanh nghiệp 2014, cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên theo mơ hình sau: Chủ sở hữu Hội đồng thành viên Chủ tịch công ty (2 người đại diện trở lên) (1 người đại diện) Kiểm soát viên GĐ/TGĐ  Chủ sở hữu cá nhân Theo Điều 85 Luật doanh nghiệp 2014, cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên theo mơ hình sau: Chủ sở hữu (Chủ tịch cơng ty) Gíám đốc Chú thích: : định bổ nhiệm : kiểm tra, giám sát Vai trò mối quan hệ chức danh - - - - Hội đồng thành viên (theo Điều 79 Luật doanh nghiệp 2014) bao gồm tất người đại diện theo ủy quyền Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực quyền nghĩa vụ công ty Hội đồng thành viên hoạt động (họp, chế độ làm việc, chế thông qua định…) theo Điều lệ công ty Chủ tịch công ty (theo Điều 80 Luật doanh nghiệp 2014) chủ sở hữu bổ nhiệm Chủ tịch công ty; nhân danh chủ sở hữu công ty thực quyền nghĩa vụ công ty; hoạt động (họp, chế độ làm việc, chế thông qua định…) theo Điều lệ công ty Giám đốc (Tổng giám đốc) (theo Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014) Hội đồng thành viên thuê bổ nhiệm không năm, thực hoạt động điều hành kinh doanh cơng ty Kiểm sốt viên (Điều 81, 82 Luật doanh nghiệp 2014) Chủ sở hữu bổ nhiệm 1-3 Kiểm sốt viên, nhiệm kỳ khơng q năm Kiểm soát viên thực chức giám sát hoạt động điều hành kinh doanh Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) (tính trung thực, hiệu điều hành…) Câu 2:      a So sánh chức danh hội đồng thành viên chủ tịch công ty trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức Theo Điều 68, 69 luật doanh nghiệp 2005  Giống nhau: Đều người bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền Đều có quyền nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực quyền nghĩa vụ cơng ty, có quyền nhân danh công ty thực quyền nghĩa vụ công ty (theo khoản Điều 79 khoản Điều 80 Luật doanh nghiệp 2014) Chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ sở hữu công ty việc thực quyền nghĩa vụ giao theo qui định luật doanh nghiệp pháp luật có liên quan (theo khoản Điều 79 khoản Điều 80 Luật doanh nghiệp 2014) Đều người đại diện theo pháp luật công ty điều lệ công ty quy định Đều thực nghĩa vụ theo Điều 83 Luật doanh nghiệp 2014  Khác nhau: Chủ tịch cơng ty  Chỉ có người sở hữu bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền  Chủ tịch công ty người đứng đầu công ty  Không giới hạn thời gian hoạt động  Quyết định chủ tịch công ty việc thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu cơng ty có giá trị pháp lý kể từ ngày chủ sở hữu công ty phê duyệt trừ trường hợp điều lệ cơng ty có qui định khác Hội đồng thành viên  Gồm nhiều người (từ 3-7 thành viên) chủ sở hữu bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền  Chủ tịch hội đồng thành viên người đứng đầu  Giới hạn thời gian hoạt động (hoạt động nhiệm kỳ không năm) (theo khoản Điều 79 Luật doanh nghiệp 2014)  Quyết định hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày thơng qua trừ trường hợp điều lệ cơng ty có quy định phải chủ sở hữu công ty chấp hành b Phân biệt chức danh Hội đồng thành viên loại hình cơng ty TNHH thành viên công ty TNHH thành viên Công ty TNHH thành viên  Hội đồng thành viên người đại diện trước pháp luật mà chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty  Vốn công ty tổ chức hay cá nhân bỏ  Những người nằm hội dồng thành viên chủ sở hữu công ty mà người đại diện theo pháp luật cơng ty, có phần hạn chế so với công ty TNHH thành viên  Chỉ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH thành viên  Hội đồng thành viên thường người đại diện trước pháp luật, điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên làm người đại diện theo pháp luật giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều  Vốn cơng ty thành viên góp vào  Những người nằm hội đồng thành viên chủ sở hữu  Ngồi việc tăng vốn điều lệ giảm vốn điều lệ theo qui định pháp luật Câu 3: So sánh Công ty Cổ phần với Công ty TNHH thành viên  Giống nhau:      Đều loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014 Chủ sở hữu tổ chức cá nhân Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Đều có loại hình đối vốn có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Đều phát hành trái phiếu  Khác nhau: Chỉ tiêu so sánh Số lượng thành viên Cấu trúc vốn Huy động vốn Công ty Cổ phần Công ty TNHH thành viên Tối thiểu không hạn chế số lượng tối đa (điểm b khoản Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014) Vốn điều lệ chia thành phần gọi cổ phần (điểm a khoản Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014), ghi nhận cổ phiếu, có ưu đãi riêng cho loại cổ phần Được quyền phát hành cổ phần loại để huy động vốn (khoản Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014) Có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, khoảng d Điểm Điều 110 luật Doanh nghiệp 2014 Tối thiểu không vượt 50 người (điểm a khoản Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014) Vốn điều lệ không chia thành cổ phần hay cổ phiếu, tỷ lệ góp vốn phần khơng Chuyển nhượng vốn Cơ cấu tổ chức quản lí công ty Gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc Tùy vào trường hợp theo khoản Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 mà Ban kiểm soát thành lập hoạt động Không quyền phát hành cổ phần (khoản Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014) Quy định chặt chẽ hơn, phải chào bán cho thành viên công ty trước thời gian 30 ngày thành viên công ty không mua mua không hết, lúc chuyển nhượng cho người ngồi cơng ty theo điều 53 luật Doanh nghiệp năm 2014 Gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc Cty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; có 11 thành viên thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu câu quản trị công ty ( Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2014) Chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc Người đại diện tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật theo pháp luật công ty (khoản Điều công ty 134 Luật Doanh nghiệp 2014) Chủ tịch hội đồng thành viên giám đốc tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật công ty  Bản chất Công ty Cổ phần: - Là loại hình cơng ty đối vốn Vốn công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần Người sở hữu cổ phần gọi cổ đông chịu trách nhiệm khoảng nợ cơng ty phạm vi phần vốn góp vào công ty Câu 4: a) So sánh cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết(CPƯĐBQ)  Giống nhau: - Cổ phần phổ thông CPƯĐBQ phần vốn nhỏ công ty cổ phần - Do công ty cổ phần phát hành - Thời hạn: trung dài hạn - Chủ sở hữu chịu trách nhiệm vốn góp - Được quyền biểu hội đồng cổ đông  Khác nhau: Cổ phần phổ thông Khái niệm - Là cổ phần bắt buộc phải có cơng ty cổ phần Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi cổ đông phổ thơng CPƯĐBQ - Là cổ phần có số phiếu biểu nhiều so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu cổ phần ưu đãi biểu điều lệ công ty quy định - Tham dự phát biểu đại hội cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thơng qua đại diện theo ủy quyền theo hình thức khác pháp Đặc điểm luật, điều lệ công ty quy định - Biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu theo quy định khoản điều - Sau năm kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, CPƯĐBQ chuyển đổi thành cổ phần phổ đông - Tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản điều 119 khoản điều 126 Luật - Cổ đông nắm giữ CPƯĐBQ có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền điều lệ công ty quy định Quyền cổ đông - Xem xét, tra cứu, trích lục - Các quyền khác cổ đơng phổ chụp điều lệ công ty, biên thông, trừ việc chuyển nhượng cổ họp Đại hội đồng cổ đơng phiếu cho người khác nghị đại hội đồng cổ đông - Khi công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần công ty Nghĩa vụ cổ đông - Khơng rút vốn góps - Khơng chuyển nhượng cổ khỏi cơng ty hình thức phần cho người khác trừ trường hợp công ty người khác mua lại - Tuân thủ điều lệ quy chế quản lý công ty b)Tại CPƯĐBQ dành cho đối tượng cổ đơng sang lập tổ chức Chính phủ ủy quyền? Từ rút ý nghĩa, vai trò CPƯĐBQ - Do mang tính đặc thù liên quan đến việc tổ chức, CPƯĐBQ đem lại cho cổ đông lợi định việc biểu vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nên đối tượng sở hữu loại cổ phần -Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: có tổ chức phủ ủy quyền cổ động sang lập quyền nắm giữ CPƯĐBQ Đối với cổ đông sáng lập, ưu đãi biểu cổ đông sáng lập có hiệu lực 03 năm, kể từ cơng ty cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Sau thời hạn đó, CPƯĐBQ cổ đơng sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (theo Khoản Điều 113 Điều 116 Luật kinh doanh 2014) *Ý nghĩa vai trò CPƯĐBQ: Với chế quản lý mềm dẻo động trên, công ty cổ phần biểu dân chủ hoạt động quản lý kinh tế Quyền lực không nằm tay cá nhân mà thuộc đại hội đồng cổ đông, thuộc tập thể thành viên hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực quyền lực công ty theo quy chế định Do đó, cổ phần ưu đãi biểu dành cho hai đói tượng Cổ đơng sáng lập tổ chức Chính phủ ủy quyền để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông ưu đãi biểu củng phù hợp với chế hoạt động công ty c)Tại luật quy định CPƯĐBQ không phép chuyển nhượng ? -Bởi có tổ chức phủ ủy quyền cổ đơng sáng lập có quyền nắm giữ CPƯĐBQ, họ tự chuyển nhượng khơng “ủy quyền” nhà nước (vì nhà nước không ủy quyền cho họ bán, cho họ “nắm giữ” thôi) (theo khoản Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014) -Pháp luật quy định để tránh không cho cá nhân nội làm ảnh hưởng đến quyền lợi tập thể, họ tự cho chuyển nhượng rủi ro cá nhân quyền lợi riêng họ, bán tháo cổ phần cho đối thủ, để đối thủ dễ dàng kiểm soát dẫn đến thất bại công ty d)Phân biệt trái phiếu cổ phiếu:  Giống nhau: - Trái phiếu cổ phiếu chứng khốn cơng ty phát hành để huy động vốn có mệnh giá định - Là hình thức chuyển nhượng cầm cố, chấp, thừa kế - Đều hưởng chênh lệch giá - Là phương tiện hút vốn nhà phát hành - Là phương tiện kinh doanh nhà đầu tư - Đều nhận lãi  Khác nhau: Trái phiếu Cổ phiếu - Là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu chủ nợ công ty), không làm tang vốn chủ sở hữu công ty - Là chứng khoán nợ -Người sở hữu trái phiếu trả tỷ lệ lãi suất định không phụ thuộc vào kết kinh doanh cơng ty -Trái phiếu có thời hạn xác định, thời hạn trái phiếu ngắn hạn dài hạn - Ít rủi ro cổ phiếu, có tính ổn định lợi nhuận - Khi công ty bị phá sản, trái phiếu ưu tiên tốn trước -Trái phiếu khơng có quyền biểu hội đồng cổ đơng, khơng có quyền đề cử, ứng cử tham gia vào hoạt động công ty - Được rút vốn đáo hạn - Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, ưu tiên hình thức vay nợ - Thời điểm hoàn trả vốn gốc xác định vào lúc phát hành - Là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu chủ sở hữu công ty), làm tăng vốn chủ sỡ hữu công ty - Là chứng khoán vốn - Cổ phiếu chia không cố định phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh cơng ty - Khơng có thời hạn xác định, gắn liền với tồn cơng ty - Cổ đơng nói chung đại hội đồng cổ đông, quyền ứng cử, đề cử củng tham gia vào hoạt động công ty - Độ rủi ro cao, khơng có tính ổn định lợi nhuận - Không chuyển đổi thành trái phiếu - Khi cơng ty phá sản, giải thể, phần góp vốn cổ đơng tốn sau tốn hết nghĩa vụ khác - Do cơng ty cổ phần phát hành - Khi công ty bị phá sản, tiền hoàn trả sau số tài sản lại - Khơng có thời gian đáo hạn - Sau phát hành không bị yêu cầu mua lại Câu 5: a) Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần mối liên hệ chức danh * Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần: Theo điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty Cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý hoạt động theo hai mơ hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác: - Mơ hình thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Giám đốc Tổng giám đốc (mơ hình có Ban kiểm sốt) Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Giám đốc (Tổng giám đốc) Chú thích: : định bổ nhiệm : kiểm tra, giám sát Đối với mơ hình này, cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần thiết kế theo hai mơ hình khác nhau: mơ hình bắt buộc phải có Ban kiểm sốt mơ hình khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt Việc có hay khơng có Ban kiểm sốt tùy thuộc vào số lượng cổ đông công ty tỷ lệ cổ phần mà cổ đông sở hữu Cụ thể là: Nếu công ty cổ phần có 11 cổ đơng cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty khơng bắt buộc phải có Ban kiểm sốt - Mơ hình thứ hai: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc (mơ hình khơng có Ban kiểm sốt) Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Giám đốc (Tổng giám đốc) Chú thích: : định bổ nhiệm Trong mơ hình này, 20% số thành viên Hội đồng quản trị thành viên độc lập Ban kiểm toán nội Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản lý điều hành công ty chức Ban kiểm sốt mơ hình thứ * Mối liên hệ chức danh: - Theo điều 135, Luật doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ công quan định cao Công ty Cổ phần Có quyền nghĩa vụ: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; xem xét, xử lí vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt gây hại cho cơng ty cổ đông - Theo điều 149, Luật doanh nghiệp 2014 Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác; giám sát, đạo Giám đốc, Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh ngày công ty - Theo điều 157, Luật doanh nghiệp 2014: 10 Hội đồng quản trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc, Tổng giám đốc Giám đốc, Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty - Theo điều 165, Luật doanh nghiệp 2014: Ban kiểm sốt đại hội cổ đơng bầu đến thành viên, nhiệm kì kiểm sốt viên khơng năm Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc công việc quản lý điều hành công ty; kiểm tra báo cáo tài chính, giấy tờ cơng ty b) Cơ chế làm việc Hội đồng quản trị công ty cổ phần: - Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thể nghị Hội đồng quản trị đề cao trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm cá nhân phần cơng việc phân công, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trước pháp luật định Hội đồng quản trị phát triển công ty - Mọi hoạt động Hội đồng quản trị, máy giúp việc Hội đồng quản trị phải đảm bảo giám sát Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định Điều lệ công ty quy định pháp luật - Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc công ty tổ chức thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị c) Cơ chế bầu dồn phiếu: Căn Điều 144 khoản Luật doanh nghiệp 2014 - Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng quyền nhân số cổ phần với số thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát để số phiếu biểu dồn toàn số phiếu biểu cho một vài ứng viên - Trường hợp Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác, việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu - Ý nghĩa: tăng cường diện cổ đông thiểu số Hội đồng quản trị Ban kiểm soát cơng ty Cổ phần, đảm bảo điều hòa quyền hành kiểm sốt cơng ty nhóm cổ đông với 11 Câu So sánh quyền nghĩa vụ thành viên hợp danh thành viên góp vốn Từ rút kết luận vai trò thành viên (TV) cơng ty hợp danh  Giống nhau: - Đều thành viên cơng ty hợp danh, cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ lực hành vi dân - Đều phải góp đủ hạn số vốn cam kết - Được chia phần giá trị tài sản tương ứng với tỉ lệ góp vốn vào cơng ty cơng ty giải thể phá sản - Chịu trách nhiệm khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác công ty - Đều có quyền u cầu cơng ty cung cấp tình hình kinh doanh cơng ty - Có quyền tham gia thảo luận, biểu hội đồng thành viên tình hình, vấn đề liên quan đến quyền lợi nhiệm vụ  Khác nhau: Số lượng Chủ thể Trách nhiệm thành viên Thành viên hợp danh Thành viên góp vốn Phải có thành viên - Phải cá nhân có đủ lực hành vi dân sự, khơng bị cấm - Phải có trình độ chun mơn lĩnh vực mà công ty kinh doanh (chứng hành nghề,…) Khơng bắt buộc - Có thể cá nhân tổ chức - Khơng cần phải có trình độ chun môn hiểu biết ngành nghề mà công ty kính doanh (vì cần góp vốn vào cơng ty) Trách nhiệm vô hạn liên đới Trách nhiệm hữu hạn (chỉ phải chịu trách nhiệm phần vốn góp mình.) Phải có chấp thuận Tiếp nhận thành viên hợp danh thành viên chấm dứt tư cách thành viên ⁄ Có quyền đại diện theo Pháp luật Quyền quản tổ chức điều hành hoạt động lý công ty kinh doanh ngày công ty Theo tổng số vốn góp theo sư Quyền thỏa thuận hưởng lợi nhuận Chỉ cần chấp thuận ⁄ thành viên hợp danh Khơng có quyền hạn lĩnh vực Theo tỉ lệ góp vốn theo vốn điều lệ cơng ty 12 Chuyển nhượng phần góp vốn  Chuyển nhượng vốn khó khăn chuyển nhượng đồng ý tất thành viên cơng ty (Vì cơng ty hợp danh thành lập quên biết lâu năm, tin tưởng thành viên thành viên tự ý chuyển nhượng vốn mà khơng có đồng ý thành viên lại đồng nghĩa phá vỡ mối quan hệ quen biết đó.) Được chuyển nhượng vốn theo quy định Pháp luật (vì thành viên góp vốn người đầu tư tiền vào công ty, không tham gia kinh doanh không quan hệ quên biết lâu năm với thành viên công ty.) Vai trò thành viên (TV) cơng ty hợp danh Cơng ty hợp danh có hai loại thành viên: thành viên hợp danh thành viên góp vốn Vai trò hai loại thành viên cơng ty hợp danh khác nhau, cơng ty khơng có thành viên góp vốn bắt buộc phải có thành viên hợp danh, theo nên quyền nghĩa vụ loại thành viên khác nhau: - Thành viên hợp danh: Đối với công ty hợp danh, thành viên hợp danh có vai trò quan trọng , người định tồn phát triển công ty mặt pháp lý thực tế , người chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty, có quyền quản lý cơng ty hoạt động kinh danh nhân danh công ty - Thành viên góp vốn: Thành viên góp vốn có nghĩa vụ góp vốn hạn đầy đủ vào doanh nghiệp góp phần làm cho doanh nghiệp ổn định vốn, phát triển vững Ngoài ra, thành viên góp vốn hưởng lợi nhuận theo số vốn góp Câu a Tại thành viên hợp danh (TVHD) công ty hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại? Vì: - Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vơ hạn nghĩa vụ tài sản công ty không phạm vi số vốn đăng ký (theo khoản Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014) -Thành viên hợp danh có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm thành tốn hết số nợ lại công ty tài sản công ty không đủ để trang trải số nợ công ty (theo điểm b khoản Điều 172 điểm đ khoản Điều 176) Đây hạn chế quyền thành viên hợp danh doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ tài sản công ty (không phạm vi số vốn đăng kí) mà thành viên cơng ty hợp danh phải chịu trách nhiệm toàn tài 13 sản nghĩa vụ doanh nghiệp có nghĩa thành viên hợp danh chịu trách nhiệm tài sản vô hạn nghĩa vụ cơng ty hợp danh Do đó, nghĩa vụ thành viên hợp danh có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi thành viên hợp danh khác Pháp luật khơng cho phép cá nhân làm thành viên hợp danh hai công ty hợp danh thành viên hợp danh làm chủ doanh nghiệp tư nhân khác b Phân tích ưu, nhược điểm công ty hợp danh  Ưu điểm: - Kết hợp uy tín cá nhân nhiều người Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, tạo niềm tin cho đối tác Trong trường hợp cơng ty phá sản, chủ nợ yêu cầu thành viên toán khoản nợ - Việc điều hành quản lý công ty không phức tạp số lượng thành viên người có uy tín, tin tưởng lẫn - Trách nhiệm vô hạn liên đới thành viên hợp danh giúp công ty dễ dàng vay vốn ngân hàng kinh doanh  Nhược điểm: - Phức tạp cấu quản lý, thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hơp danh thành viên góp vốn có quyền, trách nhiệm nghĩa vụ khác - Mọi hoạt động nhân danh cơng ty (vì có tư cách pháp nhân) mà trách nhiệm lại vơ hạn với công ty hợp danh nên phần hạn chế quyền nhóm thành viên - Khơng phát hành loại chứng khốn, việc huy động vốn hạn chế Câu 8: Tại doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh không phép phát hành chứng khoáng? Theo Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán nào; cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh doanh nghiệp, có 02 thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung Những thành viên gọi thành viên hợp danh Ngoài thành viên hợp danh, cơng ty có thêm thành viên góp vốn Hiện nay, luật doanh nghiệp Việt Nam có quy định doanh ngiệp tư nhân công ty hợp danh không phép phát hành loại chứng khoán Trước hết, cần hiểu: Chứng khoán thể hình thức: chứng chỉ, bút tốn ghi sổ liệu điện tử, bao gồm loại sau đây: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ; Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khốn số chứng khốn; Hợp đồng góp vốn đầu tư; Các loại chứng khốn khác Bộ Tài quy định Vì chứng khoán loại tài sản chứng khốn có giá dễ dàng 14 mua bán lại chúng Một doanh nghiệp hay tổ chức phát hành chứng khoán doanh nghiệp, tổ chức muốn thu hút thêm vốn cho doanh nghiệp, tổ chức để tăng nguồn lực hoạt động Khi cá nhân, tổ chức thực hoạt động mua chứng khốn chủ thể thực hoạt động đầu tư, góp vốn với mong muốn tìm kiếm lợi nhuận Người đầu tư lựa chọn nhiều loại chứng khoán khác như: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh Trong loại hình doanh nghiệp quy định Luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp tư nhân cơng ty hợp danh khơng có quyền phát hành loại chứng khoán Sở dĩ phát luật không cho phép doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh phát hành chứng khoán hai loại hình doanh nghiệp thường có hạn chế vốn điều lệ, quy mô hoạt động, số lượng thành viên Hơn chủ doanh nghiệp tư nhân cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn, chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động cơng ty Nói cách khác, tài sản chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp khơng có phân định rõ ràng doanh nghiệp tư nhân phát hành chứng khốn không phân định tỉ lệ gánh chịu rủi ro chủ doanh nghiệp tư nhân với nhà đầu tư chứng khốn Còn cơng ty hợp danh cơng ty hợp danh với đặc điểm chủ thể tham gia góp vốn người có quen biết, tin tưởng nhau kinh doanh Tuy nhiên đặc điểm chứng khốn lại mang tính phổ thơng, cơng ty phát hành chứng khốn hướng tới mục đích thu hút góp vốn rộng rãi mà không quan tâm đến yếu tố nhân thân người góp vốn Do đó, phát hành chứng khốn khơng phù hợp với mục đích chủ thể góp vốn cơng ty hợp danh Như vậy, việc pháp luật không cho phép doanh nghiệp tư nhân cơng ty hợp danh phát hành chứng khốn xuất phát từ việc thường loại hình doanh nghiệp nhỏ quy mô hoạt động vốn không phân định rõ ràng vốn chủ sở hữu vốn công ty Câu 9: a Tại luật lại hạn chế quyền cá nhân chủ DNTN theo khoản Điều 183 LDN 2014? Theo quy định pháp luật Doanh nghiệp hành, Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp (khoản Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014) Theo đó, cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân không quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty hợp danh, cơng ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Như vậy, dựa vào quy định pháp luật, doanh nghiệp tư nhân có số đặc điểm sau: 15  Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm chủ Khác với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm chủ Khơng có hội đồng cổ đơng cơng ty cổ phần, khơng có hội đồng thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khơng có chủ sở hữu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, doanh nghiệp tư nhân có người làm chủ có quyền định cao  Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm tồn tài sản khoản nợ nghĩa vụ tài khác Tức chủ sở hữu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sau sử dụng hết tài sản công ty chưa trả hết nợ chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ dùng tài sản riêng để chi trả Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh công ty, nên pháp luật quy định chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời thành viên công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh Bởi thành viên cơng ty hợp danh chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm vơ hạn hoạt động kinh doanh  Thứ ba, Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp tư nhân khơng có tài sản độc lập, tài sản doanh nghiệp với tài sản chủ doanh nghiệp khơng có phân biệt rõ ràng Doanh nghiệp tư nhân người làm chủ nên cấu tổ chức cơng ty đơn giản, khơng có phức tạp Bởi vậy, doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân  Thứ tư, doanh nghiệp tư nhân khơng có quyền phát hành loại chứng khoán Doanh nghiệp tư nhân loại hình kinh doanh có quy mơ nhỏ, có hạn chế vốn điều lệ Bản thân cơng ty khơng có phân biệt rõ ràng tài sản công ty tài sản chủ sở hữu Vậy nên phát hành cổ phiếu dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn, không xác định trách nhiệm nghĩa vụ tài sản doanh nghiệp cổ đông  Thứ năm, doanh nghiệp tư nhân khơng quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách “người”, khơng thể tự tham gia nhân danh vào quan hệ xã hội Vậy nên doanh nghiệp tư nhân không quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp Chủ doanh nghiệp tư nhân muốn góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp phải nhân danh thân khơng nhân danh doanh nghiệp tư nhân Luật hạn chế quyền cá nhân chủ Doanh nghiệp tư nhân (theo khoản Điều 183 LDN 2014): 16  DNTN có chế độ trách nhiệm vô hạn  Nhằm đảm bảo cho chủ nợ, bên thứ  DNTN gắn liền với cá nhân => khơng có tư chất pháp nhân b Giả sử ông A chủ doanh nghiệp tư nhân X DN hoạt động thời gian ơng A bận việc gia đình nên quản lý, kinh doanh DNTN nên ông A muốn cho người khác th DNTN Hỏi: Ơng A có quyền cho th DNTN khơng? Đối tượng cho th gì? Trong trường hợp này, Ơng A người cho th cần phải làm gì? Ơng A có quyền cho thuê DNTN (theo điều 185 + 186 LDN 2014) Đối tượng cho thuê chủ doanh nghiệp (ông A) Trong trường hợp Ông A người thuê cần phải:  Bên thuê Ông A phải ký hợp đồng cho th doanh nghiệp tư nhân có cơng chứng, đồng thời làm văn thông báo để gửi đến quan có thẩm quyền Nội dung hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân quyền trách nhiệm bên cho thuê người thuê  Để tiến hành cho thuê doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (Ông A) phải tiến hành báo cáo văn hợp đồng cho th có cơng chứng đến quan Đăng ký kinh doanh quan thuế Thời hạn nộp ngày kể từ ngày hợp đồng thuê doanh nghiệp  Trách nhiệm pháp lý chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân: Mặc dù cho thuê doanh nghiệp cho người khác, chủ doanh nghiệp tư nhân (Ông A) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền trách nhiệm bên cho thuê bên thuê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân quy định cụ thể hợp đồng cho thuê Câu 10: Tại hộ kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp? Theo quy định khoản Điều Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh” Theo định nghĩa này, doanh nghiệp phải đáp ứng dấu hiệu sau: - Có tổ chức, tên riêng - Có tài sản - Có trụ sở giao dịch - Được đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh Như vậy, chủ thể thực hành vi kinh doanh nhằm mục đích kinh doanh coi doanh nghiệp Theo định nghĩa quy định Luật doanh nghiệp doanh nghiệp đơn vị tồn trước hết mục đích kinh doanh, tức mục đích sinh lời Điều có nghĩa là, đơn vị, thực thể pháp lý, kể chúng tồn thương trường, không lấy kinh doanh, sinh lời làm mục tiêu cho hoạt động khơng phải doanh nghiệp 17 Thứ nhất, hộ kinh doanh chủ thể kinh doanh chiếm số lượng đông đảo kinh tế nước ta Hộ kinh doanh cá nhân, hộ gia đình, nhóm người thực hiện; hoạt động chủ yếu lĩnh vực thương mại Việc nắm rõ đặc điểm pháp lý hộ kinh doanh có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Nắm bắt điều đó, sau đây, Lawkey Việt Nam xin phân tích số đặc điểm pháp lý hộ kinh doanh sau: Hộ kinh doanh cá nhân công dân Việt Nam, nhóm người, hộ gia đình làm chủ Khoản Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh sau: “Hộ kinh doanh cá nhân nhóm người gồm cá nhân công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có lực hành vi dân đầy đủ, hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng mười lao động chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh” Đối với hộ kinh doanh cá nhân làm chủ, cá nhân có tồn quyền định hoạt động kinh doanh hộ Đối với hộ kinh doanh nhóm người hộ gia đình làm chủ, hoạt động kinh doanh hộ thành viên nhóm hộ đình Nhóm người hộ gia đình cử người có đủ điều kiện đại diện cho nhóm hộ đê tham gia giao dịch với bên Hoạt động sản xuất hộ kinh doanh mang tính nghề nghiệp thường xuyên Hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh cách thường xun, có quy mơ nghề nghiệp ổn định cần phải đăng ký Những hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp, làm muối người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện Hộ kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù chủ thể kinh doanh chuyên nghiệp hộ kinh doanh khơng có tư cách doanh nghiệp, khơng có dấu, khơng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, không thực quyền mà doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập hay áp dụng Luật phá sản kinh doanh thua lỗ Cá nhân, nhóm người thành viên hộ chịu trách nhiệm vô hạn Khi phát sinh khoản nợ, cá nhân thành viên phải chịu trách nhiệm trả hết nợ, không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh hay dân mà họ có; khơng phụ thuộc vào việc họ thực hay chấm dứt thực hoạt động kinh doanh Tính chịu trách nhiệm vô hạn dẫn tới quy định việc Cá nhân thành lập tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh khơng đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại” khoản Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Bởi chủ thể chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh, là cách để đảm bảo trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ tài hoạt động kinh doanh Thứ hai, Có thể thấy rằng, mục đích Hợp tác xã tổ chức thành lập để “hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung thành viên”, khơng mục tiêu sinh lợi, khơng thể coi Hợp tác xã doanh nghiệp Tuy nhiên, tiến hành hoạt động kinh tế, Hợp tác xã phải tuân thủ nguyên tắc qui định pháp luật kinh doanh Do vậy, Luật Hợp tác xã năm 2012 không 18 xác định Hợp tác xã loại hình doanh nghiệp, qui định “Hợp tãc xã hoạt động loại hình doanh nghiệp” Điều cần thiết để khẳng định bình đẳng hoạt động Hợp tác xã với tư cách tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân với loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường nước ta Tài liệu tham khảo: - Luật doanh nghiệp 2014 - Trang web luatduonggia: https://luatduonggia.vn - Giáo trình, giảng Luật kinh doanh (Nguyễn Thị Hà Trang) - Trang web hỏi đáp pháp luật: https://hoidapphapluat.net/ - Trang web Chính phủ: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu 19 ... khoản Điều 79 khoản Điều 80 Luật doanh nghiệp 2014) Chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ sở hữu công ty việc thực quyền nghĩa vụ giao theo qui định luật doanh nghiệp pháp luật có liên quan (theo... ty ( Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2014) Chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc Người đại diện tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật theo pháp luật công ty (khoản Điều công ty 134 Luật Doanh nghiệp... Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014) Có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, khoảng d Điểm Điều 110 luật Doanh nghiệp 2014 Tối thiểu không vượt 50 người (điểm a khoản Điều 47 Luật Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận luật kinh doanh, tiểu luận luật kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay