TIEU LUAN TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA C Mác và Ph.Ăngghen

21 20 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:29

bài tiểu luận kết thúc học phần, đại học xây dựng đảng và nhà nước, hoàn cảnh ra đời của tuyên ngôn đang cộng sản, sự ra đời của học thuyết maclenin, Cách đây hơn 160 năm, ngày 24 tháng 02 năm 1948 Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời với tư cách là cương lĩnh đầu tiên của những người cộng sản, đánh dấu bước ngoặc căn bản của phong trào công nhân: Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng xã hội, đấu tranh giải phóng mình, đồng thời giải phóng toàn thể loài người khỏi ách áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị. A MỞ ĐẦU Cách 160 năm, ngày 24 tháng 02 năm 1948 Tuyên ngôn Đảng cộng sản đời với tư cách cương lĩnh người cộng sản, đánh dấu bước ngoặc phong trào công nhân: Giai cấp công nhân bước lên vũ đài trị với tư cách lực lượng xã hội, đấu tranh giải phóng mình, đồng thời giải phóng tồn thể lồi người khỏi ách áp bức, bóc lột giai cấp thống trị Sự đời Tuyên ngôn Đảng cộng sản tượng ngẫu nhiên, thời nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, mà q trình nghiên cứu cơng phu mặt lý luận thực tiễn trình vận động phát triển lịch sử nửa đầu kỷ XIX Tuyên ngôn Đảng cộng sản sống ngày sống động theo nhịp tiến lên nhân loại tiến bộ, xã hội loài người vững bước vào kỷ XXI Sức mạnh tư vạch thời đại Mác - Ăngghen tác phẩm thực tiễn lịch sử toàn giới khảo nghiệm minh chứng rực rỡ thời đại ngày Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng cách mạng giai cấp cơng nhân nhân dân lao động Việt Nam, Đảng đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp c ô n g nh â n , nh â n d â n l a o đ ộn g v c ả d â n t ộ c Sự r a đ ời c ủ a Đ ả n g t a , m ặ c d ù c ó yếu tố đặc thù riêng đảm bảo yếu tố cho đời Đảng cách mạng giai cấp cơng nhân kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân Trong suốt trình lãnh đạo cách mạngViệt Nam, chủ nghĩa C.Mác-Lênin ln giữ vị trí tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa C.Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động” Đối với Việt Nam nay, đứng trước xu tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ, công xây dựng đổi đất nước n h i ệ m v ụ t r ọ n g t â m h n g đ ầu nh n g n ó đ ò i h ỏ i c h ú n g t a p h ả i c ó l ý l u ậ n c c h mạng dẫn đường nhằm đảm bảo cho phát triển không chệch hướng đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội Để đấu tranh với tư tưởng sai lệch giá trị quan trọng lý luận đảng cộng sản Tuyên ngôn, giúp Đảng ta vững v n g v ề l ậ p t r n g t t n g c ủ a c h í n h Đ ản g l ã n h đ o Vì việc nghiên cứu nội dung tác phẩm “Tun ngơn Đảng cộng sản” nói chung nghiên cứu “Tư tưởng Mác – Ăngghen Đảng Cộng sản tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ý nghĩa việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam nay.” thể tác phẩm nói riêng yêu cầu cấp thiết cơng tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, xứng đáng người lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi B NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM 1.Khái quát tác giả: 1.1.C.Mác (1818 – 1883): C Mác sinh ngày tháng năm 1818 thành phố Tơriơ gia đình luật sư Heinrich Marx Năm mười hai tuổi (1830) C Mác vào học trường trung học Tơriơ Sức học C Mác thuộc loại giỏi, đặc biệt C Mác bật lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo C Mác tỏ có lực tốn học Mùa thu 1835, C Mác tốt nghiệp trường trung học, sau khơng lâu, tháng mười 1835, C Mác vào trường đại học tổng hợp Bonn để học luật Hai tháng sau theo lời khuyên bố C Mác tiếp tục học trường Đại học Tổng hợp Berlin.ở trường Đại học, năm 1836, luật học, sử học ngoại ngữ C Mác bắt đầuđi sâu nghiên cứu triết học Mùa xuân 1837, C Mác bắt đầu nghiên cứu kỹ tác phẩm Hê-ghen, sang năm 1839 vùi đầu vào nghiên cứu triết học, suốt năm 1939 phần năm 1840 C Mác tập trung nghiên cứu vấn đề lịch sử triết học Cổ đại Ngày 15 Tháng Tư 1841, 23 tuổi, C Mác nhận Tiến sĩ triết học với luận án Về khác triết học tự nhiên Démocrite, triết học tự nhiên épicure trường Iêna.Tháng Năm 1843, C Mác đến Kroisnak, thành phố nhỏ vùng Rhein ơng thức làm lễ thành hôn với Jenny vôn Vestphalen Lần đầu tiên, C Mác gặp Ph Ăng-ghen vào cuối tháng Mười Một 1842, khiPh Ăng-ghen đường sang Anh ghé thăm ban biên tập tờ RheinischeZeitung (Nhật báo tỉnh Ranh) Mùa hè năm 1844, Ph ăng-ghen đến thăm C Mác Pa-ri Hai ông trở thành người bạn chung lý tưởng quan điểm tất vấn đề lý luận thực tiễn Theo yêu cầu Chính phủ Vương quốc Phổ, Chính phủ Pháp trục xuất C Mác Ngày tháng Hai 1845, C Mácrời Pa-ri đến Brussel, lâu sau Ph Ăng-ghen đến hai ông lại tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Sau cách mạng năm 1848, Pháp nổ Chính phủ Bỉ trục xuất C Mác Ông lại đến Pa-ri, Tháng tư 1848, C Mác với Ph Ăng- ghen đến Kioln, Mác trở thành Tổng biên tập tờ Nhật báo tỉnh Ranh, quan phái dân chủ Năm 1849 Chính phủ Phổ đóng cửa tờ báo trục xuất C.Mác Ơng lại đến Pa-ri, lần ông lưu lại ba tháng Tháng Tám 1849, từ Pa-ri C Mác Luân-đôn sống đến cuối đời (1883) C Mác qua đời ngày 14 tháng năm 1883 Luân-đôn 1.2.Ph Ăngghen Ph Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 Barmen, tỉnh Ranh,Vương quốc Phổ gia đình chủ xưởng dệt Từ nhỏ Ph Ăng- ghen bộc lộ tính cách độc lập Những lời dạy bảo nghiêm khắc cha đe doạ trừng phạt làm cho ông đến chỗ phải phục tùng mù quáng Cho đến năm 14 tuổi, Ph Ăng- ghen học trường thành phố Barmen Ph Ăng- ghen sớm bộc lộ khiếu ngoại ngữ Tháng Mười 1834, Ph Ăngghen chuyển sang học trường trung học Elberfelder, trường tốt Phổ thời Năm 1837, theo yêu cầu bố, Ph Ăng- ghen buộc phải rời bỏ trường trung học chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc buôn bán văn phòng bố ơng Trong thời gian ơng tự học ngành sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ thơ ca Tháng năm 1838, Ph Ăng- ghen đến làm việc văn phòng thương mại thành phố cảng Barmen Cuối năm 1839 Ph Ăng- ghen bắt tay vào nghiên cứu tác phẩm Hê- ghen Tháng 9- 1841, Ph Ăng- ghen đến Berlin gia nhập binh đồn pháo binh ơng huấn luyện quân mà năm sau ông cần đến nó, ông lui tới trường Đại học tổng hợp Berlinnghe, giảng triết học, tham gia hội thảo lịch sử tôn giáo Mùa xuân 1842, Ph Ăng- ghen bắt đầu cộng tác với tờ Rheinische Zeitung (Nhật báo tỉnhRanh) Trong báo in năm 1842, tờ báo Ph Ăngghen lên tiếng phản kháng chế độ kiểm duyệt Chính phủ Vương quốc Phổ, trật tự phong kiến Đức Ngày tháng 10 năm 1842, Ph Ăng- ghen mãn hạn phục vụ quân đội Từ Berlin ông trở Barmen, tháng sau, Ph Ăngghen sang Anh thực tập buôn bán Trên đường sang Anh, Ph Ăng- ghen thăm trụ sở tờ báo Rheinische Zeitung Kioln ông gặp C Mác, Tổng biên tập tờ báo Ông lại Anh hai năm Bài báo Tình cảnh giai cấp cơng nhân Anh (1842) với báo khác Ph Ăng- ghen viết năm phân tích rõ phân chia xã hội thành ba giai cấp bản: giai cấp quý tộc chiếm hữu ruộng đất, giai cấp tư sản công nghiệp giai cấp vô sản Ph Ăng- ghen tham gia viết cho tờ tạp chí Niên giám Pháp - Đức (tháng 21844) Các báo đề cập đến việc áp dụng phương pháp biện chứng vào việc phân tích quan hệ kinh tế xã hội tư sản.Tác phẩm Những phác thảo phê phán mơn kinh tế trị học Ph.Ăng-ghen rõ chế độ tư hữu tư chủ nghĩa sở toàn sinh hoạt vật chất tinh thần xã hội tư sản Tháng 2-1845, sách Gia đình Thần thánh C Mác Ph Ăng-ghen đời phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tâm phương pháp nó, nêu luận điểm vai trò định quần chúng nhân dân lịch sử Hai ông hợp sức viết cơng trình tiếng Hệ tư tưởng Đức (1845-1846), phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tâm Hê- ghenvà phái Hê- ghen trẻ đồng thời phê phán chủ nghĩa vật không quán Ludvich Phoiơbach nêu luận điểm chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Tiếp năm 1848, Đại hội II Liên đồn người cộng sản uỷ nhiệm C Mác Ph Ăng- ghen viết Tuyên ngôn Đảng cộng sản Trong thời gian sống Pa-ri, Ph Ăng-ghen quan tâm nhiều đến hoạt động BCH Trung ương Liên đoàn người cộng sản trở thành Uỷ viên Ban lãnh đạo lãnh đạo Câu lạc công nhân Đức (Tháng năm 1848) BCH Trung ương Liên đoàn người cộng sản lập ra.Tháng 3- 1848, với C Mác , Ph Ăng-ghen thảo Những yêu sách Đảng cộng sản Đức BCH Trung ương Liên đoàn người cộng sản thơng qua văn kiện có tính chất cương lĩnh cho hành động giai cấp vô sản Đức Tháng4-1848 ông với C Mác trở Đức tham gia cách mạng Đức Ngày 20 tháng năm 1848 Ph Ăng-ghen đến với C Mác chuẩn bị xuất tờ Neue Rheinische Zeitung Ph Ăng-ghen tham gia viết xã luận, điểm tình hình trị Tháng 10/1848 ông Bỉ để tránh lệnh truy nã quyền Phổ ơng khơng phép cư trú trị Ph Ăng- ghen lại đến Paris sau sang Thuỵ Sĩ tham gia Đại hội liên đồn cơng nhân Đức, ơng bầu vào Uỷ ban trung ương tổ chức Tháng giêng năm 1849 ông trở Đức tiếp tục hoạt động cách mạng.Khi đấu tranh bùng nổ Tây Nam nước Đức (tháng 5/1849) Ph Ăng-ghen vạch kế hoạch hoạt động quân sự, thành lập quân đội cách mạng tiến hành khởi nghĩa Ngày 10/5/1849, Ph Ăng- ghen đến Elberfeld sung vào Ban quân Ăng-ghen đưa kế hoạch để triển khai đấu tranh cách mạng dấy lên thành phong trào tồn nước Đức Trong thời kỳ này, ơng tham gia trực tiếp bốn trận đánh lớn, có trận Rastatt Sau Ph Ăng-ghen viết trước tác Luận văn quân tiếng Tháng 11/1849, Ph Ăng- ghen đến Luân đôn bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn Những người cộng sảnC Mác cải tổ sau đến Ph Ăng-ghen sống Luân- đôn năm, thời gian ơng viết tác phẩm Cách mạng phản cách mạng Đức, Cuộc chiến tranh nông dân Đức Tháng 11-1850, Ph Ăng-ghen buộc phải chuyển đến Manchester lại bắt đầu làm việc Văn phòng thương mại Điều tạo điều kiện cho Ăng-ghen giúp đỡ vật chất cho C Mác hoạt động cách mạng Ph Ăng-ghen đặc biệt ý nghiên cứu môn khoa học tự nhiên, môn quân sự, sách quốc tế Cùng với C Mác, Ph Ăng-ghen tham gia lãnh đạo Quốc tế cộng sản I Tháng 9-1870, Ph Ăng-ghen đến Luân Đôn đưa vào tổng hội đồng quốc tế cộng sản I Ph Ăng- ghen kiên trì đấu tranh chống lại quan điểm hội phái Bakunin, Proudhon, Lassalle Năm 1871, Ph Ăngghen tham gia vào việc tổ chức chiến dịch bảo vệ công xã Pari Trong thời gian này, Ph Ăng-ghen viết số tác phẩm có giá trị lý luận, đặc biệt Chống Đuy-rinh (1818) góp phần to lớn cho việc hoàn thiện lý luận cho chủ nghĩa C Mác Sau C.Mác qua đời (1883), Ph Ăng-ghen người lãnh đạo tổ chức người theo chủ nghĩa xã hội châu Âu, chuẩn bị cho in tập Tư mà C Mác chưa kịp hoàn thành Ph Ăng-ghen viết nhiều tác phẩm tiếng vào năm cuối đời: Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu Nhà nước (1884), Lút-vích Phơ-bách cáo chung triết học cổ điển Đức (1866), Biện chứng tự nhiên, Vấnđề nông dân Pháp Đức (1894) 2.Khái quát tác phẩm “Tun ngơn Đảng cộng sản” 2.1 Hồn cảnh đời Giữa kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đạt tới trình độ phát triển: đại công nghiệp tư chủ nghĩa phát triển số nước châu Âu Cùng với phát triển đại công nghiệp, giai cấp vô sản đại đời sớm bước lên vũ đài đấu tranh chống lại giai cấp tư sản Trong năm 30và 40 kỷ XIX, số nước tư phát triển, giai cấp vô sản vùng lên đấu tranh chống lại giai cấp tư sản đòi thực yêu sách kinh tế lẫn trị Tiêu biểu cho phát triển phong trào vô sản khởi nghĩa công nhân dệt thành phố Lyông (Pháp) năm 1837; dậy công nhân dệt vùng Xilêdi (Đức) năm 1844; phong trào hiến chương Anh kéo dài 10 năm (1838 - 1848) Sự lớn mạnh phong trào đấu tranh giai cấp vơ sản đòi hỏi cách thiết phải có hệ thống lý luận soi đường cương lĩnh trị làm kim nam cho hành động cách mạng Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1847, Đ i h ội l ầ n t h ứ Liên đoàn người cộng sản đ ã t h ả o l u ậ n v t h ô n g q u a nguyên lý chủ nghĩa cộng sản Mác Ăng ghen trình bày Trên sở trí ấy, C.Mác Ph.Ăngghen Đại hội ủy nhiệm thảo tun ngơn thức Trong Lời tựa viết cho tiếng Anh xuất năm 1888, Ăngghen khẳng định lại Tuyên ngôn Cương lĩnh Liên đoàn người cộng sản Tại Đại hội Liên đồn họp Ln Đơn tháng 11-1847, Mác Ăngghen giao nhiệm vụ khởi thảo cương lĩnh lý luận thực tiễn Đảng, có đầy đủ chi tiết, để đưa cơng bố Cơng việc hoàn thành vào tháng giêng 1848;bản thảo viết tiếng Đức gửi tới Luân Đôn để in, vài tuần trước Cách mạng 24-2 nổ Pháp Tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản C.Mác Ph.Ăngghen soạn t h ả o v o c u ố i n ă m v đ ợ c x u ấ t b ả n v o n g ày t h n g n ă m 18 M ụ c đ í ch c ủ a t c ph ẩ m nh C M c v Ph Ă n g g h e n đ ã ch ỉ r õ : “ Hiện nay, đến lúc người cộng sản phải cơng khai trình bày trước tồn giới quan điểm, mục đích, ý đồ mình; phải có Tun ngơn Đảng để đập lại câu chuyện hoang đường bóng ma cộng sản.” Tun ngơn Đảng Cộng sản tác phẩm vừa mang tính lý luận khao học, vừa cương lĩnh cách mạng người Cộng sản, phong trào cộng sản công nhân quốc tế Tác phẩm đời đáp ứng yêu cầu mặt lý luận khoa học, soi sáng đường đấu tranh cách mạng vơ sản trướcđó Nó đời nhằm đập tan chuyện hư truyền giai cấp tư sản “bóng ma cộng sản” Nó cơng khai trình bày trước tồn giới đặc điểm, mục đích, ý đồ người cộng sản Nói cách khác lời tuyên chiến với giai cấp tư sản chủ nghĩa tư Việc công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản thông báo đời học thuyết cách mạng, giới quan khoa học chủ nghĩa Mác Lần lịch sử loài người thực cách mạng tư tưởng với đỉnh cao trí tuệ khám phá hệ thống hóa quy luật vận động giới tự nhiên, xã hội tư người Tồn thành tựu trí tuệ lồi người tổng kết, khái quát 2.2.Kết cấu nội dung tác phẩm Ngoài lời tựa viết nhiều thứ tiếng khác như: tiếng Nga, Ba Lan, Đức, Anh, Ý, nội dung Tuyên ngôn Đảng Cộng sản C.Mác Ph Ănghen trình bày thành chương: Chương I Tư sản vô sản: Mác – Ăngghen luận giải làm rõ sứ mệnh lịch sử vai trò giai cấp vơ sản Chương II Những người vô sản người Cộng sản: Thể mốiq u a n h ệ g i ữ a Đ ản g c ộ n g s ả n v i g i a i c ấ p c ô n g nh â n , q u a đ ó đ ể x c đ ị nh nhiệm vụ Đảng cộng sản biện pháp để thực nhiệm vụ ấy, đồng thời chống lại vụ khống giai cấp tư sản Đảng cộng sản Chương III V ă n h ọ c x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a v c ộ n g s ả n c h ủ n g h ĩ a : M c – Ăngghen phân biệt chủ nghĩa xã hội khoa học với trào lưu chủ nghĩa xã hội khác Chương IV Thái độ người cộng sản đảng đối lập: Mác trình bày, làm rõ tư tưởng cách mạng không ngừng; tinh thần cách mạng triệt để, liên minh giai cấp, đoàn kết, đấu tranh người cộng sản đảng phái dân chủ đấu tranh chống lực phản động đương thời.C.Mác Ănghen trình bày rõ:“Lịch sử tất xã hội ngày nay, lịch sử đấu tranh giai cấp.” Đến xã hội Tư đại xã hội phân chia thành nhiều giai cấp có giai cấp đối kháng giai cấp vơ sản giai cấp tư sản Nội dung lịch sử xã hội đại đấu tranh giai cấp tư sản giai cấp vô sản Cuộc đấu tranh đưa tới diệt vong tất yếu chủ nghĩa Tư thắng lợi chủ nghĩa cộng sản.Trong vận động quy luật C.Mác Ph.Ănghen đánh giá cao vai trò giai cấp tư sản giữ vị trí giai cấp tiến lật đổ chế độ phong kiến lỗi thời :“Giai cấp tư sản, trình thống trị giai cấp chưa đầy kỷ, tạo lực lượng sản xuất nhiều đồ sộ lực lượng sản xuất tất hệ trước gộp lại.” Đồng thời Tuyên ngôn rõ quy luật vận động tất yếu xã hội loài người cách mạng, tiến định thay lạc hậu khơng cưỡng lại thắng lợi chế độ Tư chủ nghĩa chế độ phong kiến là: “Giá rẻ sản phẩm giai cấp trọng pháo bắn thủng tất vạn lý trường thành buộc người dã man ngoại cách ngoan cường phải hàng phục” vốn có chất giai cấp tư hữu bóc lột nên vai trò cách mạng giai cấp tư sản bị hạn chế từ đầu, giai cấp tư sản làm đơn giản hóa giai cấp đối kháng giai cấp mà thơi “Những vũ khí mà giai cấp tư sản dùng để đánh đổ chế độ phong kiến ngày quay lại đập vào giai cấp tư sản” “Giai cấp tư sản khơng rèn vũ khí giết mình, tạo người sử dụng vũ khí - công nhân đại, người vô sản”.Tuyên ngôn cộng sản cho giai cấp vô sản thấy rõ sứ mệnh lịch sử vẻ vang người đào huyệt chôn chủ nghĩa Tư sáng tạo xã hội tốt đẹp Sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vô sản vị trí kinh tế - xã hộicủa giai cấp vô sản lịch sử quy định 2.3.Ý nghĩa tác phẩm Trong tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản văn kiện đến Việt Nam sớm Hồ Chí Minh viết: “Lý luận lịch sử cách mệnh có nhiều sách Pháp sợ nên cấm học, cấm xem.” C u ố n s c h đ án g s ợ nh ấ t đ ố i v i b ọ n t h ố n g t r ị t h ự c d â n Tun ngơn Đảng Cộng sản Tuyên ngôn l ch â n l ý c ch m n g s n g n g i đ ị nh h n g đ ún g đ ắ n c h o s ự nghiệp giải phóng nhân dân ta Tuyên ngôn l đ ộ c l ậ p t ự d o , Tuyên ngôn làChủ nghĩa xã hội Con đường Tuyên ngôn đường đấu tranh cách mạng đường cải lương, ảo tưởng Cách mạng Việt Nam phát triển lên khẳng định nguyên lý Tuyên ngôn Tư tưởng cách mạng chủ nghĩa Mác-Ăngghen nói chung, Tun ngơn nói riêng ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam Trong Lời tựa viết cho tiếng Anh xuất năm 1888, Ph Ăngghen có viết: “Hiện nay, hiển nhiên tác phẩm phổ biến cả, có tính chất quốc tế tất văn phẩm xã hội chủ nghĩa, cương lĩnh thừa nhận hàng triệu công nhân từ Xi-bia đến California” Lần tác phẩm hai ông hệ thống hóa nội dung chủ nghĩa Mác dạng cô đọng nhất, thể đầy đủ giới quan vật biện chứng luận thuyết chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế - trị học, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, lý luận Đảng,… Bao trùm lên toàn tác phẩm, Mác-Ăngghen nêu rõ sứ mệnh lịch sử tồn giới giai cấp vơ sản, vạch tất yếu cách mạng vô sản chun vơ sản, vai trò Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp vô sản Tuyên ngơn đề cập đến nhiều khía cạnh khác lĩnh vực xã hội, vấn đề giáo dục, gia đình, quan hệ thành thị - nơng thôn…Tuyên ngôn đời đánh dấu thắng lợi việc kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân phong trào cách mạng giai cấp vơ sản Với vị trí quan trọng nội dung phong phú vậy, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản có sức thuyết phục, cổ vũ hàng triệu, triệu người người bị áp bức, bóc lột trái đất đứng lên tự giải phóng; xứng đáng “thiên cổ hùng văn” đốivới giai cấp vô sản Từ Tuyên ngôn đời đến nay, 160 năm với nhiều biến cố lịch sử song khẳng định giá trị bền vững nguyên lý nêu tác phẩmĐảng Cộng sản vận dụng sáng tạo trongthực tiễn cách mạng Chương TƯ TƯỞNG CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” Khái niệm Đảng Cộng sản Tun ngơn trình bày mối quan hệ Đảng Cộng sản giai câp vô sản, người Cộng sản giai cấp vô sản: “ họ khơng có lợi ích tách khỏi lợi ích tồn thể giai cấp vơ sản” Khái niệm Đảng Tuyên ngôn hiểu sau: Đảng đội tiền phong, phận giác ngộ giai câp vô sản Mác-ngghen nêu rõ: “Về mặt thực tiễn, người Cộng sản phận kiên Đảng công nhân tất nước, phận thúc đẩy phong trào tiến lên, mặt lý luận, họ phận lại giai cấp vơ sản chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vơ sản.” Sự hình thành Đảng bắt nguồn từ liên hợp người vơ sản thành đồn thể, chuẩn bị cho đấu tranh Tuyên ngôn ch o r ằ n g s ự r a đ i Đảngsản tất yếu khách quan phù hợp với quy luật đấu tranhgiai cấp giai cấp vô sản giai cấp tư sản.“ Sự tổ chức n g i v ô s ả n t h n h g i a i c ấ p v d o đ ó t h n h c h í n h Đ ả n g , l u ô n l u ô n b ị s ự c n h tranh công nhân với phá vỡ Nhưng ln ln tái lập luôn mạnh mẽ hơn, vững hơn, hùng mạnh hơn.” Mối liên hệ Đảng Cộng sản giai cấp công nhân Mác Ăngghen Đảng cộng sản phận tách rời giai cấp vơ sản, vậy, mục đích lợi ích Đảng cộng sản giai cấp vơ sản thống mặt lý luận thực tiễn Mác-Ăngghen khẳng định:“ Những người Cộng sản Đảng riêng biệt đối lập với Đảng cơng nhân khác Họ khơng có lợi ích tách khỏi lợi ích tồn thể giai cấp vô sản” Quan niệm Mác – Ăngghen người vô sản Đảng cộng sản thống với Đảng cộng sản lực lượng đại biểu cho quyền lợi giai cấp vô sản nhân dân lao động, đại diện cho lợi ích c h u n g c ủ a t o n b ộ ph o n g t r o c ộ n g s ả n , c ủ a t o n g i a i c ấ p c ô n g nhân giới không phân biệt ngành nghề, địa phương dân tộc Vì thế, Đảng cộng sản khơng mang tính chất giai cấp vơ sản mà mang chất quốc tế Đảng Cộng sản Đảng giai cấp công nhân Đảng người đại biểu t r u n g t h nh c h o l ợ i í ch c ủ a g i a i c ấ p c ô n g nh â n v t o n t h ể nh â n d â n l a o đ ộn g Đảng ln cơng khai mục tiêu đấu tranh là: lật đổ thống trị giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp cơng nhân Vì Đảng cộng sản mang chất giai cấp công nhân Tuyên ngôn Đảng cộng sản khẳng định thống mục đích lợi ích Đảng cộng sản giai cấp cơng nhân khơng có nghĩa Đảng cộng sản giai cấp công nhân Đảng cộng sản đội tiên phong giai cấp cơng nhân khơng có nghĩa Đảng phải tồn giai cấp cơng nhân Đảng cộng sản phận giai cấp cơng nhân Tính độc lập Đảng đặc trưng, dấu hiệu điều kiện khẳng định giai cấp công nhân lực lượng trị độc lập, tồn với tư cách giai cấp Tuy nhiên, Đảng Cộng sản tổ chức biệt lập mà phận tiên phong giai cấp công nhân, gắn bó mật thiết với giai câp cơng nhân, m a n g h ệ t t n g c ủ a g i a i cấ p v ô s ả n Đ ả n g C ộ n g s ả n l t ổ ch ứ c c ó m ụ c đ í ch , nh i ệ m v ụ r õ r n g M c v Ă n g gh e n ch o r ằ n g vi ệ c t ổ ch ứ c nh ữ n g n g ời v ô s ả n thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp tư sản giành lấy quyền, mục đích trước mắt người Cộng sản tất Đảng với Mục đích cuối họ xây dựng chủ nghĩa cộng sản mà “ phát t r i ể n tự người điều kiện cho phát triển tự tất c ả m ọ i người” Đảng có cương lĩnh trị, có chiến lược, sách lược cách mạng, Tuyên ngôn tuyên bố đến lúc người cộng sản phải cơng khai trình bày trước tồn giới quan điểm, mục đích, ý đồ phải có tun ngơn Đảng Tun ngơn Đảng cộng sản cương lĩnh trị Đảng vơ sản, trình bày quan điểm, mục đích, nhiệm vụ, chiến lược sách lược Đảng Đảng cộng sản đội tiên phong, lãnh tụ trị giai cấp cơng nhân Tuyên ngôn khẳng định Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp vơ sản, lãnh tụ trị, tham mưu chiến đấu giai cấp vơ sản Tính tiên phong , độc lập thể tồn diện mặt trị, tư tưởng, tổ chức Về mặt trị, Đảng phải kiên định với mục tiêu, lý tưởng, đứngvững lập trường giai cấp công nhân, xác định đường lối chiếnlược, sách lược đắn, kịp thời, phù hợp với giai đoạn cách mạng, điều kiện lịch sử cụ thể, để lãnh đạo cách mạng vô sản tới thắng lợi Về tư tưởng: Đ ả n g đ ợ c v ũ t r a n g b ằ n g h ệ t t n g C ộ n g s ả n c h ủ nghĩa Đảng có lý luận soi đường cho hoạt động Lý luận khơng phải giáo điều mà nguyên lý khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn Tuyên ngôn nêu rõ: “ Những người Cộng sản tóm tắt lý luận thành luận điểm là: xóa bỏ c h ế đ ộ t h ữ u ” t r ê n l ĩ n h v ự c t t n g , Đ ả n g c ó n h i ệ m v ụ truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học, nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp công nhân, phấn đấu chống ảnh hưởng trào lưu tư tưởng phi vô sản, bảo vệ hệ tư tưởng vô sản tổ chức, Đảng thể có tổ chức, khối thống ý chí hành động theo n g u y ê n t ắ c t ậ p t r u n g d â n c h ủ , kỷ l u ậ t t ự g i c n g h i ê m m i nh Tuyên ngôn thể rõ nguyên tắc tổ chức Đảng Đảng Cộng sản xây dựng từ đội ngũ đảng viên, người vô sản cách mạng t r o n g h àn h đ ộ n g v t r o n g nh ậ n t h ứ c Tu â n th ủ n g uy ê n t ắ c n y m i đảm bảo cho Đảng trở thành đội tiên phong giai cấp công nhân Trong sinh hoạt Đảng, Đảng tuân thủ nguyên tắc phê bình tự phê bình, ngun tắc cơng khai Đảng có cấu tổ chức phù hợp với điều kiện nhiệm vụ thời kỳ hoạt động Lý luận tính tiên phong Đảng Cộng sản sở khoa học quan trọng đ ể người Cộng sản vận dụng vào công tác xây dựng Đ ả n g t r ê n c ả h a i phương diện: tiên phong lý luận tiên phong thực tiễn Về lý luận, Đảng đảng viên Đảng phải trang bị lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học,nắm vững giới quan vật biện chứng, nhận thức vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Về thực tiễn, Đảng phải biết vận dụng cách linh hoạt sáng tạo lý luận khoa học để phân tích, đánh giá tình hình, đề chủ trương, biện pháp phù hợp, lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi Đồng thời Đảng phải người tổ chức, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh dân tộc thời thực chủ trương đường lối Đảng Là đội tiên phong giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản tập hợp phấn tử ưu tú nhất, cách mạng giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân lao động Tính tiên phong Đảng thể hai mặt: Tiên phong lý luận tiên phong hoạt động thực tiễn Về mặt lý luận Đảng có ưu phận lại giai cấp vơ sản chỗ họ có nhận thức sáng suốt điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vơ sản Về mặt thực tiễn, Đảng phận kiên nhất, tiên phong phong trào công nhân Điều C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản: “Vậy mặt thực tiễn, người cộng sản vộ phận kiên đảng công nhân tất nước, phận cổ vũ phận khác; mặt lý luận họ phận lại giai cấp vơ sản chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vơ sản” Mục đích, nhiệm vụ Đảng Cộng sản Tuyên ngôn rõ mục đích người Cộng sản bao gồm mục đích trước mắt mục đích cuối cùng, mục đích cuối người Cộng sản phải thực chủ nghĩa Cộng sản toàn giới: “Theo ý nghĩa đó, người cộng sản tóm tắt lý luận thành cơng thức : xóa bỏ chế độ tư hữu” T h e o C M c v P h Ă n g gh e n , nh i ệ m v ụ t r c h ế t c ủ a Đ ả n g l : t ổ ch ứ c người cộng sản thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp tư sản, giành lấy quyền Mục tiêu trước mắt Đảng giống mục tiêu trước mắt đ ả n g c ô n g nh â n kh c l l ậ t đ ổ s ự t h ố n g t r ị c ủ a gi a i cấ p t s ả n g i nh l ấ y c h í nh quyền cho giai cấp vơ sản: “Mục đích trước mắt người cộng sản mục đích trước mắt đảngsản khác; tổ chức người vô sản thành giai cấp, lật đổ thống trị giai cấp tư sản, giai cấp vơ sản giành lấy qun.” Nhưng mục tiêu đấu tranh Đảng không làm thay đổi chế độ tư h ữ u , m m ụ c t i ê u c u ố i c ù n g c ủ a Đ ản g l t h ủ t i ê u ch ế đ ộ đ ó, kh n g ph ả i l x o nhoà mâu thuẫn giai cấp, mà thủ tiêu giai cấp, hoàn thiện xãh ội h i ệ n t n , m l x ây d ự n g m ộ t x ã h ộ i m i , x ã h ộ i c ộ n g s ả n c h ủ n gh ĩ a : “Đặc trưng chủ nghĩa cộng sản khơng phái xố bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà xố bỏ chế độ sở hữu tư sản “Chủ nghĩa cộng sản không tước bỏ quyền chiếm hữu sản phẩm xã hội Chủ nghĩa cộng sản t c b ỏ q u y ề n dùng chiếm hữu để nô dịch lao động người khác.” Trong hợp tác với đảng đối lập mục tiêu trước mắt, người cộng sản khơng qn mục đích cuối lật đổ giai cấptư sản, giành lấy quyền tay giai cấp vô sản: “ Nhưng không bao giờ, không phút nào, Đảng cộng sản lại quên gây cho công nhân ý thức sáng suốt rõ rệt đối kháng kịch liệt giai cấp tư sản giai cấp vô sản, để có thời có điều kiện trị xã hội chế độ tư sản tạo ra, công nhân Đức biết đổi thành nhiêu vũ khí chống lại giai cấp tư sản, để nguy sau diệt xọng giai cấp phản động Đức, tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản” 10 Như vậy, theo C.Mác Ăngghen đấu tranh mình, để giành thắng lợi, giai cấp vô sản phải liên minh với giai cấp khác chí phải hợp tác với đảng đối lập quyền lợi trước mắt giai cấp vô sản giai cấp tư sản, giai cấp tư sản nước liên kết lại với để chống lại giai cấp vơ sản Vì giai cấp vơ sản phải đồn kết lại: “Vơ sản tất cảcác nước, đồn kết lại !” Chương Ý NGHĨA TƯ TƯỞNG CỦA MÁC – ĂNGGHEN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY Đảng cộng sản Việt Nam 1.1 Khái quát đời Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nướcViệt Nam dân chủ cộng hoà (nay nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến,hồn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công đổi mới, xây dựng bảo vệ vững độc lập dân tộc Trong trình đấu tranh dựng nước giữ nước lâu dài, gian khổ, dân tộcta sớm hình thành truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dung, bất khuất Vì vậy, từ thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta liên tiếpđứng lên chống lại chúng Từ năm 1958 đến trước năm 1930, hàng trăm phongtrào, khởi nghĩa oanh liệt chống thực dân Pháp nổ theo nhiều hướng khác nhau, cờ sĩ phu nhà yêu nước đương thời, khởi nghĩa Trương Công Định, Thủ Khoa Huân, phong trào Cần Vương, phong t r o Đ ôn g D u, Đ ôn g K i n h N g h ĩ a t h ụ c , D uy T â n , c c c u ộ c kh ởi n g h ĩ a d o P h an Đ ì nh P h ù n g , H o n g H o a T h m , N g uy ễ n T h i H ọ c… l ã nh đ ạo C c c u ộ c kh i nghĩa, phong trào đấu tranh vơ anh dung, thất bại bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo Nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào đấu tranh người đứng đầu khởi nghĩa, phong trào chưa tìm đường cứu nước phản ánh nhu cầu phát triển xã hội Việt Nam Cách mạng nước ta đứng trước khủng hoảng, bế tắc đường lối cứu nước Việc tìm đường cứu nước đắn, phù hợp với thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc thời đại nhu cầu thiết dân tộc ta lúc Giữa lúc cách mạng Việt Nam chìm khủng hoảng đường lối cứu nước, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc tìm đường cứu nước Bước ngoặt lớn tư tưởng Nguyễn Ái Quốc diễn Người đọc toàn văn: Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộcđịa Lênin Người hiểu sâu sắc vấn đề đường lối giải phóng dân tộc, đường cách mạng vơ sản, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc 11 lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, giai cấp vô sản phải nắm lấy n g ọ n c g i ả i ph ó n g d â n t ộ c , g ắ n c ch m n g g i ả i ph ó n g d â n t ộ c t n g n c v i phong trào cách mạng vơ sản giới Từ Người dứt khốt theo đường cách mạng Lênin Nguyễn Ái Quốc người Việt Nam tiếp thu sáng t o ch ủ n g h ĩ a M c - L ê ni n , t ì m r a c o n đ n g đ ún g đ ắ n g i ả i ph ó n g d â n t ộ c Vi ệ t Nam Trở thành chiến sĩ cộng sản, Nguyễn Ái Quốc tham gia hoạt động phong trào cộng sản cơng nhân quốc tế, tích cực vận động phong trào cách m n g t h u ộ c đ ị a , n gh i ê n c ứ u v t r u y ề n b c h ủ n g h ĩ a M c L ê n i n v ề Vi ệ t N a m Tháng 12-1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu Trung Quốc trực tiếp đạo việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ nghĩa Mác-Lênin tài liệu tuyên truyền Nguyễn Ái Quốc giai cấp cơng nhân nhân dân Việt Nam đón nhận "người đường khát mà có nước uống, đói mà có cơm ăn" Nó lơi ngườiyêu nước Việt Nam theo đường cách mạng vô sản Phong trào đấu tranhcủa giai cấp công nhân nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng trị lãnh đạo.Chỉ thời gian ngắn Việt Nam có ba tổ chức cộng sản tuyên bố thành lập: Ở Bắc Kỳ có Đơng Dương Cộng sản Đảng (61929).Ở Nam Kỳ có An Nam Cộng sản Đảng (7-1929) Ở Trung Kỳ có Đơng Dương Cộng sảnLiên đồn (9-1929) Điều phản ánh xu tất yếu cách mạng Việt Nam Song, tồn ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập quốc gia cónguy dẫn đến chia rẽ lớn Yêu cầu thiết cách mạng cần có đảng thống lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc dân tộc Việt Nam, người có đủ lực uy tín đáp ứng nhu cầu lịch sử: thống tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Từ ngày đến 7-2-1930, Hội nghị hợp ba tổ chức cộng sản họp Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) chủ trì đồng chí Nguyễn Ái Quốc Hội nghị trí thành lập đảng thống lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt Điềulệ vắn tắt Đảng, Điều lệ tóm tắt hội quần chúng Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử Đại hội thành lập Đảng Đảng thành lập kết đấu tranhgiai cấp đấu tranh dân tộc nước ta năm đầu kỷ XX; sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước; kết trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc lịch sử kết trình chuẩn bị đầy đủ trị, tư tưởng tổ chức tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu đồng chí Nguyễn Ái Quốc Đó mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi 12 Nguyễn ÁiQuốc-Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đảng ta Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời Đó kết chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, trị tổ chức; vận dụng sáng tạo chủ n ghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; sản phẩm kết hợp chủ nghĩaM c – L ê n i n v i p h o n g t r o c ô n g nh â n v ph o n g t r o y ê u n c S ự r a đ i c ủ a Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử đất nước ta, phù hợp với xu phát triển thời đại 1.2 Vai trò, vị trí, mục đích, nhiệm vụ Đảng Cộng sản Việt Nam Điều Hiến pháp Việt Nam(1992, sửa đổi) khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối Đảng lên Nhà nước xã hội:“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng lãnh đạoNhà nước xã hội Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật.” Dưới lãnh đạo Đảng, cách mạng Việt Nam giành thắnglợi vẻ vang , mở kỷ nguyên nghiệp phát triển dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội Thắng lợi cách mạng Việt Nam nhiều nhân tố tạo nên, song nhân tố chủ yếu lãnh đạo Đảng Ngay từ vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc- người sáng lập Đảng ta - thấy phải có đảng cách mạng đảng có vững cách mạng thành công Cương lĩnh Đảng (nǎm 1930) ghi rõ: " Điều cốt yếu cho thắng lợi cách mạng cần phải có Đảng cộng sản có đường lối trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng trải đấu tranh mà trưởng thành" Trải qua nửa kỷ hoạt động, Đảng ta ngày nhận thức sâu sắc tínhđúng đắn luận điểm nói Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tổng kết trình đấu tranh cách mạng Đảng, nêu lên học bản: Sự lãnh đạo đắn Đảng nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng đảng Đảng ta việc làm thiết thực, trọng yếu, bảo đảm cho cách mạng phát triển vững chắc, nhằm thực mục tiêu: độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam - người giữ vai trò lãnh đạo cách mạng từ nǎm 1930 Ngày 3-2-1930, lịch sử Việt Nam diễn kiện trọng đại: Đảng Cộng sản Việt Nam đời Đảng ta đời kết chuẩn bị đầy đủ trị, tư tưởng tổ chức đồng chí Nguyễn Ái Quốc đồng chí tiền bối Đảng Đồng chí Nguyễn Ái Quốc người Việt Nam tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin truyền bá vào Việt Nam Người kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước để tổ chức Đảng ta Người vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, đề đường lối chiến lược sách lược cách mạng Việt Nam, vạch cương lĩnh cách mạng Đảng cách đắn từ đầu Nhờ mà Đảng sớm trở thành lực lượng trị vững mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Hơn 80 nǎm qua, lịch sử Việt Nam ghi nhận vai 13 trò lãnh đạo Đảng Vai trò khơng ngừng mở rộng nâng cao, vượt qua chống phá kẻ thù tranh chấp lực đối lập.Việc Đảng đời xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng điều tất yếu, khách quan, phù hợp với quy luật thời đại điều kiện thực Việt Nam Sự phù hợp với quy luật thời đại chứng minh vai trò sứmệnh lịch sử giai cấp cơng nhân mà đội tiên phong Đảng Mác-Lênin Còn điều kiện thực Việt Nam nhận thức qua phân tích tính chất, đặc điểm xã hội Việt Nam; tình hình thái độ giai cấp, tầng lớp xã hội; từ thấy mâu thuẫn xã hội đòi hỏi khách quan lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Đảng - đội tiên phong giai cấp Sự lãnh đạo Đảng - nguồn gốc thành công cơng giải phóng dân tộc Lịch sử Việt Nam ghi nhận: từ thực dân Pháp xâm lược thống trị nước ta liên tiếp diễn nhiều đấu tranh yêu nước, song tất thất bại Khi Đảng ta đời, dân tộc ta đứng trước nhiệm vụ lịch sử to lớn: tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập đất nước Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 thành đấu tranh đó, lật đổ ách thống trị đế quốc, phátxít cấu kết với giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hồ dân chủ Tiếp thắng lợi hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Bắc sau giải phóng miền Nam, thống đất nước sở độc lập dân tộc dân chủ Cơng giải phóng dân tộc hồn thành triệt để từ sau thắng lợi mùa Xuân nǎm1975 bắt nguồn từ lãnh đạo đắn Đảng ta.Trước thực tế lịch sử hiển nhiên mà có người cố tình phủ nhận hạ thấp ý nghĩa, vai trò Đảng thắng lợi dân tộc Việt Nam điều phi lý thực tế lịch sử bác bỏ xuyên tạc lực thù địch.- Cách mạng Tháng Tám thắng lợi có điều kiện khách quan thuậnlợi, song thiếu điều kiện chủ quan, thiếu lãnh đạo đắn Đảng, cách mạng khơng thể thành cơng Đảng lãnh đạo việc chuẩn bị khởi nghĩa cách chu đáo, đồng thời nắm vững thời lịch sử để phát động khởi nghĩa ngày tháng tám Đó nhân tố chủ yếu định thắng lợi Cách mạng Tháng Tám nǎm 1945 Kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, trước hết Đảng đề nắm vững đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài Đảng lại giải hàng loạt vấn đề trọng yếu: xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thực bước vấn đề ruộng đất cho nông dân, chǎm lo phát triển sản xuất kháng chiến, xây dựng hậu phương, phục vụ kháng chiến, công tác vùng địch tạm chiếm,v.v Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước làsự kiện lịch sử vĩ đại, thử thách lớn Đảng dân tộc Việt Nam Đảng khéo kết hợp sức mạnh hai miền Nam - Bắc, sức mạnh dân tộc ta với sức mạnh thời đại Đường lối trị, quân đắn phương pháp cách mạng sáng tạo Đảng đề ra, tránh cho dân tộc bị nước, làm nô lệ, mà giành thắng lợi vẻ vang, thống Tổ quốc, đưa nước lên chủ nghĩa xã hội Vai trò Đảng điều kiện lãnh đạo quyền, tiến hành cáchmạng xã hội chủ nghĩa Tiếp tục nghiệp truyền thống Đảng giữ 14 vai trò lãnh đạo cách mạng đời, sau giành quyền, bước thực chuyển biến giai đoạn cách mạng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta lực lượng lãnh đạo tiến trình cách mạng dân tộc Đây thực tế lịch sử diễn miền Bắc từ tháng nǎm 1954 nước từ sau thắng lợi mùa Xuân nǎm 1975 Giải phóng miền Nam, thống đất nước Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng tiếp tục nhân tố chủ yếu định thắng lợi, Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng tự giác Chỉ có Đảng, người nắm vững lý luận Mác - Lênin, nhận thức vận dụng đắn quy luật phát triển xã hội, đề đường lối phương pháp tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn nước ta Trong thời kỳ độ, tất yếu tồn nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, có lợi ích nhận thức khác nhau, lãnh đạo Đảng bảo đảm thực đắn mối quan hệ kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động - mục tiêu động lực cách mạng xã hội chủ nghĩa Về tổ chức thực tiễn, xã hội có nhiều tổ chức khác nhau, cần quy tụ hoạt động tổ chức xã hội nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Đảng đóng vai trò người tổ chức, phối hợp hoạt động quan nhà nước, đoàn thể tổ chức xã hội Trước đây, miền Bắc có lực lượng thù địch đối lập đòi Đảng chia quyền lãnh đạo Ngày nay, lại có số người chịu ảnh hưởng thuyết đa ngun trị, đòi lập chế độ đa đảng, đòi xét lại vai trò lãnh đạo Đảng, đòi Đảng trả lại quyền cho "nhân dân" thực chất tìm cách thủ tiêu, hạ thấp vai trò Đảng Song thật lịch sử dân tộc ta từ có Đảng chứng tỏ đảng ta nắm vai trò lãnh đạo cách mạng tất yếu lịch sử , có lãnh đạo Đảng ta có thắng lợi cách mạng Việt Nam, tình trạng có nhiều lực lượng đối lập xã hội biểu dân chủ chân chính; ngược lại, làm trở ngại, khó khǎn cho ổn định phát triển kinh tế - xã hội Để tiếp tục thực tốt vai trò Đảng cầm quyền, Đảng cần phải: Thường xuyên nâng cao lực cầm quyền hiệu lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ, vai trò, tính chủ đạo, sáng tạo trách nhiệm tổ chức khác hệ thống trị Gắn bó mật thiết với nhân dân, tơn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Vững mạnh trị , tư tưởng tổ chức thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, sức nâng cao trình độ trí tuệ, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức lực lãnh đạo Giữ vững truyền thống đoàn kết Đảng, tăng cường dân chủ kỷ luật hoạt động Đảng Thường xuyên tự phê bình phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí hành động chia rẽ bè phái Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên sạch, có phẩm chất, lực, có sức chiến đấu cao theo gương đạo đứcHồ Chí Minh; quan 15 tâm, bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng ta học lớn lịch sử Đảng lịch sử dân tộc 1.3 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1.3.1 Bối cảnh Việt Nam từ đổi đến Công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo từ Đại hội VI (năm1 6) đ ế n Đ ại h ội X I ( 11) Sự n gh i ệ p đ ổi m i t h e o đ ị nh h n g x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a v ì d â n g i u , n c mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh nhân dân ta trải qua chặng đường 25 năm Trong thời gian đó, đặc biệt năm thực nghị Đại Hội XI, đạt thành tựu quan trọng Đánh giá khát quát 25 năm đổi mới, “Đại hội XI Đảng họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu kỷ XXI, thực thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ Nghị Đại hội X trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 2010…Trong bối cảnh đó, tồn Đảng, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách t h ứ c , đ t đ ợ c n h ữ n g t h n h t ự u q u a n t r ọ n g t ro n g v i ệ c t h ự c h i ệ n c c m ụ c t i ê u , nhiệm vụ Đại hội X đề ra, nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.” Về thực tiễn, đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng nhanh, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu xây dựng, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đẩy mạnh Hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà tảng liên minh giai cấp c ô n g nh â n , g i a i c ấ p n ô n g d â n v đ ộ i n g ũ t r í th ứ c d o Đ ả n g l ã n h đ o n g y c n g tăng cường củng cố Nền quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng ngày lớn mạnh Quan hệ đối ngoại mở rộng Vì nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp đất nước tăng lên nhiều Chính trị - xã hội ổn định, chủ quyền an ninh, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững Nhân dân tin tưởng đường lối đổi Đảng Đảng Nhà nước ta ngày tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo quản lý Về lý luận, nhận thức Đảng ta chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta ngày sáng tỏ Đến nay, Đảng ta bước đầu hình thành nét hệ thống quan điểm lý luận công đổi đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; làm sở cho việc x â y d ự n g v p h t t r i ể n đ n g l ố i c ủ a Đ ả n g , g ó p p h ầ n b ổ s u n g , p h t t r i ể n q u a n điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, số tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề chưa đạt Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp;chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố chậm; chế độ phân phối nhiều bất hợp lý, phân hố xã hội tăng lên Những 16 hạn chế, yếu lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hố, xã hội, bảo vệ mơi trường chậm khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống chưa ngăn chặn, đẩy lùi Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng điểm yếu cản trở phát triển Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa phát huy đầy đủ Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm Còn tiềm ẩn yếu tố gây ổn định trị - xã hội Những hạn chế, yếu có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế tồn cầu; thiên tai, dịch bệnh; yếu vốn có kinh tế; chống phá lực thù địch; trực tiếp định nguyên nhân chủ quan Công tác nghiên cứu lýluận, t ổ n g k ế t th ự c t i ễ n n h ì n c h u n g v ẫ n c h a đ áp ứ n g đ ợ c y ê u c ầ u N h ậ n th ứ c t r ê n nhiều vấn đề cụ thể cơng đổi hạn chế, thiếu thống Công tác dự báo nhiều lĩnh vực yếu Sự lãnh đạo, đạo Đảng, quản lý, điều hành Nhà nước số lĩnh vực số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm Tổ chức thực khâu y ế u N ă n g l ự c , ph ẩ m ch ấ t c ủ a m ộ t b ộ ph ậ n c n b ộ, đ ả n g v i ê n , c ô n g c h ứ c , v i ê n chức bất cập 1.3.2 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ Xây dựng tổ chức sở Đảng: Tiếp thu học thuyết Mác- Lênin Đảng Cộng sản xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh Việt Nam đầu kỷ XX để xây dựng Đảng độc lập giai cấp cơng nhânViệt Nam Tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh k h ẳ n g đ ị n h : “ C h ủ n g h ĩ a C M c- L ê n i n k ế t hớ p v i p h o n g t r o c ô n g n h â n l phong trào yêu nước dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 D i s ự l ã nh đ o c ủ a Đ ản g v B c H , s ự n gh i ệ p c c h mạng dân tộc ta thắng lợi đến thắng lợi khác: giải tốt mối quan hệ dân tộc giai cấp, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân kiểu cũ mới, đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Thẳng thắng nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm mình, Đảng cộng sản Việt Nam khởi x n g v l ã n h đ ạo c ô n g c u ộ c đ ổ i m i đ ấ t nư c v g i n h đ ợ c n h i ề u t h nh t ự u quan trọng, trị Đảng Nhà nước nâng lên, củng cố tăng c n g uy t í n v i n h â n d â n Nh ữ n g th n h t ự u v h ạn c h ế t r o n g s ự n g h i ệ p c c h mạng gắn liền với vai trò lãnh đạo Đảng ta Vì vậy, Đảng coi trọng công tác xây dựng Đảng sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng xác định nhiệm vụ “Xây dựng Đảng then chốt”, “Phát triển kinh tế trọng tâm” Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng đề cao việc 17 tăng cường giữ vững chất giai cấp cơng nhân Đảng; kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, coi tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng; tích cực tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Đảng điều kiện Đảng cầm quyền theo tư tưởng C.Mác Ph.Angghen Điều 21, Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng năm 2006 ghi rõ: tổ chức sở Đảng tổ chức đảng “ở đơn vị xã, phường, thị trấn, quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp, đơn vị sở quân đội, công an đơn vị sở khác có từ ba đảng viên thức trở lên, chưa đủ ba đảng viên thức cấp ủy c ấ p t r ê n t r ự c t i ế p g i i t h i ệ u đ ả n g v i ê n s i n h h o t t ổ c h ứ c c s đ ả n g t h í c h hợp.” Cơng tác xây dựng Đảng nhấn mạnh cơng tác xây dựng Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng rõ nhiệm vụ then chốt công tác xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao tính giai cấp cơng nhân, tính tiên phong Đảng, xâydựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức nhằm bảo đảm thực t h ắ n g l ợi đ n g l ố i c ủ a Đ ả n g , n â n g c a o n ă n g l ự c l ã nh đ o c ủ a Đ ản g đ ối v i s ự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, làm cho Đảng ta luôn giữ vững chất cách mạng khoa học, Đảng thật sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt với quần chúng.Về xây dựng tổ chức sở đảng giai đoạn cần tập trung thực nhiệm vụ then chốt sau đây: Thứ nhất, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng, quản lý, giám sát đảng viên lực, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh chống biểu tiêu cực Đảng Đổi mạnh mẽ công tác xây dựng sở lấy chuyển biến từ sở làm mục tiêu thước đo kết công tác xây dựng Đảng Tiếp tục hoàn thiện thực tốt quy định chức , nhiệm vụ, phương thức hoạt động loại hình tổ chức sở Đảng Thực tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng tổ chức sở đảng Có chế để nhân dân tham gia vào việc xây dựng Nghị Đảng bộ, Chi bộ, định tổ chức đảng, quyền sở liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ công dân; vào việc bố trí cán chủ chốt; để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng, quyền cán bộ, đảng viên Tổchức đảng cán bộ, đảng viên phải giữ mối liên hệ mật thiết với dân Thực biện pháp đồng củng cố tổ chức sở đảng, tập trung cho địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, đảng bộ, chi yếu Kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, cán chủ chốt; đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, t h ự c h i ệ n t i ê u ch u ẩ n h ó a c n b ộ ; t ă n g c n g c ô n g t c ki ể m t r a , g i m s t , quản lý đảng viên; cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, đề cao tính chiến đấu, tự phê bình phê bình sinh hoạt Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động trường trị 1.3.3 Xây dựng đội ngũ Đảng viên 18 “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội ngũ tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động l ê n t r ê n l ợ i í c h c n h â n , c h ấ p h n h n g h i ê m c h ỉ n h c n g l ĩ n h c h í n h t r ị , Đ i ể u l ệ Đ ả n g , nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hồnthành tốt nhiệm vụ giao, có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đồn kết thơng Đảng.” Vận dụng sáng tạo quan điểm Mác - Ăngghen Đảng Cộng sản, dựa phân tích tình hình thực tiễn Việt Nam giai đoạn mới, đặt yêu cầu thiết công tác xây dựng đội ngũ Đảng viên gắn với vai trò lãnh đạo Đảng Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên tư tưởng trị, trình độ lực, phẩm chất đạo đức, lối sống cụ thể là: Tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng, tích cực thực đường lối đổi Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, Có lĩnh trị vững vàng; có ý thức giữ vững nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng Có hiểu biết chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có lực vận động quần chúng thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đầu cơng tác; xử lý hài hòa lợi ích, đặt lợi ích Đảng, dân tộc lên hết Liên hệ mật thiết với nhân dân, có lối sống sạch, lành mạnh, không quan lieu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực khác Chú trọng công tác phát triển Đảng viên Việc kết nạp Đảng viên phải coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, trọng phát triển Đảng viên trẻ, công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân, cán bộ, em gia đình có cơng với cách mạng Coi trọng giáo dục, rèn luyện Đảng viên dự bị Thường xuyên sàng lọc Đảng viên, kiên đưa Đảng viên không đủ tiêu chuẩn khỏi Đảng Vận động Đảng xóa tên khỏi danh sách Đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, khơng làm tròn nhiệm vụ Đảng viên, tổ chức Đảng ủy giúp đỡ mà không tiến Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ quy định Đảng 19 KẾT LUẬN Có vật mà giá trị khó đong, đo, đếm Tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Đây sách nhỏ giá trị không nhỏ V.I Lênin viết: “Cuốn sách nhỏ có giá trị hàng sách: tinh thần nó, bây giờ, cổ vũ thúc đẩy tồn thể giai cấp vơ sản có tổ chức chiến đấu giới văn minh S ự r a đ i c ủ a Tuyên ngôn v i t c ch l cương lĩnh người Cộng sản đánh dấu bước ngoặt phong trào công nhân: giai cấp cơng nhân bước lên vũ đài trị với tư cách m ộ t l ự c l ợ n g x ã h ội đ ộ c l ậ p , đ ấ u t r a nh g i ả i ph ó n g m ì nh , đ ồn g th i g i ả i ph ó n g toàn thể loài người Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - MácĂngghen để lại cho hệ sau di sản vô giá, kiệt tác vĩ đại mà nội dung, tầm vóc ý nghĩa cách mạng khơng có tác dụng sâu sắc giai cấp công nhân, nhân dân lao động nước tư chủ nghĩa lúc giờ, mà có ảnh hưởng sâu rộng đến tất nhân loại hành tinh tận ngày Đảng Cộng sản Việt Nam trình lãnh đạo cách mạng trung thành vận dụng sáng tạo nguyên lý Tuyên ngôn Đảng cộng sản Sự nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta đòi hỏi tồn Đảng, tồn dân hệ thống trị cần quan tâm xây dựng phát triển tồn diện giai cấp cơng nhân Việt Nam số lượng chất lượng để hồn thành sứ mệnh Công đổi Việt Nam bước vào chiều sâu đòi hỏi phải quán triệt nguyên lý phép biện chứng vật, phải biết cách tiếp cận vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin tầng sâu chất không dừng lại câu chữ bề mặt di sản kinh điển Điều đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng quán triệt nguyên tắcluận phải gắn liền với thực tiễn, phải bảo vệ phát triển sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại Để lý luận khoa học thực biến thành sức mạnh vậtchất, cải tạo xã hội phải ln ln bổ sung, phát triển, kiểm nghiệm lý luận đời sống thực tiễn phải biến lý luận thành thiết chế trị thực hóa hệ thống pháp luật, chế tổ chức thực Chỉ sở biến tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung có Tun ngơn Đảng Cộng sản trở thành sức mạnh vơ địch q trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa đất nước ta Đã 160 năm trôi qua kể từ đời, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản tỏ rõ giá trị sức sống nó, cờ dẫn dắt giai cấp vô sản toàn giới tiến bước đường giải phóng Cho đến nay, Tun ngơn kim Nam cho hành động Đảng Cộng sản cơng nhân giới có Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Tuyên ngôn với phát triển thời đại hôm mai sau 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lênin tồn tập, tập 44 Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật V.I.Lênin Đảng cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung phát triển năm 2011, Nxb Sự thật, Hà Nội Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam Giới thiệu tác phẩm Mác, Ph.Ăngghen V I Lênin, Hồ Chí Minh xây dựng Đảng quyền nhà nước nhà xuất trị quốc gia Hà nội- 2001 21
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA C Mác và Ph.Ăngghen, TIEU LUAN TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA C Mác và Ph.Ăngghen

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay