PP DAY HOC TICH cưc CN phương

19 15 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 14:23

Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ Phn 1: M U Mục đích phương pháp: Về lí luận thực tiễn, việc phát huy tính tích cực học sinh thực hành mụn Công nghệ l điều cần thiết quan trọng để nâng cao hiệu giáo dục Đó lí chủ yếu để nghiên cứu vấn đề Nội dung gồm: a C s lớ lun ca vic dy-hc thực hành môn C«ng nghƯ b Thực tiễn việc dạy-học thùc hành môn Công nghệ c Nhng bin phỏp dy-hc thực hành môn Công nghệ cú hiu qu 2.Tớnh ưu điểm bật phương pháp NghÞ TW2 khoá VIII nêu rõ: Đổi mạnh mẽ phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối trun thơ mét chiỊu, rÌn lun nÕp t s¸ng tạo ngời học Từng bớc áp dụng phơng pháp tiên tiến phơng tiện đại vào trình dạy học bảo đảm điều kiện thời gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh.” ChiÕn lợc phát triển giáo dục 2001 - 2010 nêu: Đổi đại hoá phơng pháp giáo dục, chuyển từ việc truyền thụ kiến thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang hớng dẫn ngời học chủ động t trình tiếp cận tri thức; dạy cho ngời học phơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin cách có hệ thống có t phân tích tổng hợp; phát triển lực cá nhân tăng cờng tính chủ động, tính tự chủ học sinh Trong năm gần việc đổi phơng pháp giảng dạy diễn cách thờng xuyên có hiệu nhằm đáp *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ ứng đợc yêu cầu mục tiêu giáo dục học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đa lý luận vào thực tiễn lao động, nâng cao khả thực hành cho học sinh để học sinh hình thành đợc kĩ ban đầu Sách giáo khoa môn Công nghệ viết theo hớng mở nhằm mục đích để giáo viên chủ động phân chia thời gian, phơng pháp giảng dạy giúp cho học sinh tiếp cận kiến thức tốt Sách giáo khoa môn Công nghệ đa nhiều tiết thùc hµnh, chiÕm tíi 1/3 tỉng sè tiÕt, nh»m mơc đích nâng cao kĩ thực hành cho học sinh Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ, không ngừng học hỏi, đổi phơng pháp nhằm đáp ứng đợc yêu cầu giảng dạy mục tiêu giáo dục Qua đòi hỏi giáo viên dạy môn Công nghệ phải biết lựa chọn nội dung, phơng pháp giảng dạy nhằm mục tiêu giáo dục Qua nhiu nm ging dy mụn Công nghệ trường THCS đặc biệt từ thực thay sách giáo khoa đổi phương pháp dạy học nhận thấy vấn đề bổ ích lí luận thực tiễn Nó có ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng mơn đối tượng học sinh THCS mặt thể chất tinh thần, nhận thức, lực tư …của em phát triển mức độ cao em bậc tiểu học em lớp cao em lớp Nếu khơi dậy mức tính tích cực, chủ động học tập hoạt động khác làm cho em thu nhận lượng tri thức tốt cho thân mà sở vững để em bước vào bậc THPT – nơi mà em phải có lực tư ý thức tự học cao Đóng góp sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy học: Từ trước tới có nhiều người đề cập đến vấn đề phát huy tích tính cực học sinh học tập C«ng nghÖ bậc THCS Tuy nhiên vấn đề *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Ph¬ng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ m cỏc nh nghiờn cu đưa áp dụng vào bậc học cụ thể mà sâu vào khối lớp cụ thể vi khuôn khổ viết xin lưu ý đến khía cạnh gắn liền với việc giảng dạy nhiều năm mơn C«ng nghƯ, số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan dạy học C«ng nghƯ với mục đích góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy mơn C«ng nghƯ trường THCS nơi giảng dạy, đồng thời để trao đổi ,học tập kinh nghiệm thầy giáo, đồng nghiệp nhằm nâng cao trình độ chun mơn phương pháp dạy học Nếu thầy giáo làm chức truyền thụ kiến thức thực phương châm “Thầy giáo trung tâm’’ học sinh thụ động tiếp nhận kiến thức, học thuộc lòng thầy giáo giảng cho ghi sách viết Đó cách giảng dạy giáo điều, nhồi sọ biến giáo viên thành người thuyết trình, giảng giải học sinh thụ động tiếp nhận điều nghe, đọc Có nhà giáo dục gọi cách “Nhai kiến thức mớm cho học sinh” Nhằm để thực tốt mục tiêu giáo dục chương trình giáo dục đổi nay, người giáo viên cần phải đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với hướng dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” Đó vấn đề người giáo viên C«ng nghƯ quan tâm nay, với hy vọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy mơn C«ng nghƯ Vì mà viết tơi xin trình bày: “Phương pháp dạy häc tÝch cùc ë số thực hành mơn C«ng nghƯ 6” giúp cho việc dạy học theo phương pháp việc thực chương trình giáo dục đạt hiệu cao mong muốn Phương pháp nghiên cứu: a- Đối tượng nghiên cứu - Nội dung chương trình SGK - Sách hướng dẫn giáo viên, phân phối chương trình C«ng nghƯ THCS, tài liệu có liên quan *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ - Đối tượng HS THCS đặc biệt HS lớp - Giáo viên dạy môn thực trạng việc dạy thực hành trng THCS hin b- Nhim vụ, mục đích - Nhìn rõ thực trạng việc dạy-học thực hành môn Công nghệ THCS nhng u im, nhược điểm - Rút yêu cầu chung học kinh nghiệm giảng dạy thùc hµnh gắn với yêu cầu đổi phương pháp dạy học m«n C«ng nghƯ c- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp ®iều tra, phán đốn - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp khảo sát đánh giá Phần 2: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ C¬ së lÝ luËn So sánh kiểu dạy học truyền thống phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh,chúng ta thấy rõ điều khác biệt trình dạy học Xin trích dẫn vài ví dụ giáo sư Phan Ngọc Liên tiến sĩ Vũ Ngọc Anh để thấy rõ khác biệt đó: KIỂU DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG PPDH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS Cung cấp nhiều kiện, Cung cấp kiến thức xem tiêu chí cho chất lượng giáo chọn lựa phù hợp với yêu cầu, trình độ dục HS, nhằm vào mục tiêu đào tạo GV nguồn kiến thức nhất, Ngoài giảng GV lớp HS *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ phn ln thi gian lớp dành tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức cho GV thuyết trình, giảng giải, HS khác, vốn kiến thức học, kiến thức thụ động tiếp thu kiến thức thông bạn bè, SGK, tài liệu tham khảo, thực tế qua nghe ghi lại lời GV sống Học sinh làm việc HS ngồi việc tự nghiên cứu trao lớp, nhà với GV đổi, thảo luận với bạn tổ, lớp, kiểm tra trao đổi HS đề xuất ý kiến, thắc mắc, trao đổi với GV Nguồn kiến thức thu nhận Nguồn kiến thức HS thu nhận HS hạn hẹp, thường giới phong phú, đa dang hạn giảng GV, SGK Hình thức tổ chức dạy học chủ Dạy lớp, thực địa, t¹i yếu lp gia đình, lớp học, cỏc hot ng ngoi khoỏ Như qua so sánh hai kiểu dạy học ta thấy phương pháp phát huy tính tích cực học sinh đem lại hiệu cao Tuy nhiên đòi hỏi giáo viên học sinh phải “Tích cực hố’’ q trình dạy- học, phải chủ động sáng tạo Muốn đạt điều GV cần áp dung nhiều phương pháp dạy họcphương pháp linh hoạt Cần phải tiếp thu điểm có tính ngun tắc cách dạy truyền thống song phải luôn đổi mới, làm cách mạng người dạy người học để khắc phục bảo thủ, thụ động như: Giáo viên chuẩn bị giảng điều học sinh dễ nhớ, học sinh trọng ghi lời giảng giáo viên kiến thức sách để trình bày lại kiểm tra C¬ së thùc tiƠn: Thực tiễn việc dạy học phát huy tính tích cực học sinh trường THCS nay: *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Ph¬ng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ Trong vi nm gn õy, mơn C«ng nghƯ trường THCS trng hn trc Đã đợc cung cp thờm cỏc trang thiết bị tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy học Tuy nhiên qua nhiÒu năm giảng dạy môn thấy việc dạy học mơn C«ng nghƯ giặp nhiều khó khăn, trở ngại việc phát huy tính tích cực học sinh việc häc thùc hµnh, phổ biến, học tập bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ kết đạt không đáng bao Thực trạng vấn đề giải thích ngun nhân sau đây: Thứ tồn quan niệm cố hữu cho mơn C«ng nghƯ môn phụ Điều thể việc quan tâm đến chất lượng môn từ cấp lãnh đạo chưa mức Thứ hai sở vật chất phục vụ giảng dạy học tập đầu tư thiếu so với yêu cầu giáo dục đồ dùng dạy Tình trạng dạy chay phổ biến Trong suốt trình học mơn C«ng nghƯ thầy trò chưa có điều kiện tham chương trình học nấu ăn, hay tập huấn may vá thêu, đan… khơng có kinh phí Điều làm cho vốn kiến thức kiến thức em bó gọn sách giảng Nguyên nhân thứ ba việc phát huy tính tích cực học tập học sinh học tập mơn C«ng nghƯ nhiều hạn chế phần chế, quy định từ cấp M«n C«ng nghƯ cha đợc chọn môn dự thi cÊp vÝ dơ : thi tay nghỊ nh ë mét sè tØnh b¹n Ngồi cách tổ chức số thi cử nhiều hạn chế, trọng mặt kiểm tra lí thuyết mà coi nhẹ thực hành, ý đến việc phát triển lực sáng tạo Cuối điều quan trọng ý thức trách nhiệm giáo viên việc thực phương pháp dạy học phù hợp cho tiết dạy chất lượng *********************************************************************** GV: Nguyn Th Phng Nm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành m«n C«ng nghƯ mơn ngày nâng cao Mỗi GV – HS phải hiểu rõ nguy hại việc thi học làm cho học vấn học sinh bị què quặt, thiếu toàn diện CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ Đặc điểm chung học thực hành Công nghệ - Hầu hết học thực hành Cơng nghệ đòi hỏi học sinh có đồ dùng học tập, chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ hoàn thiện sản phẩm kết thúc thực hành - Trong thực hành em học sinh phải tổ chức thực hành chung theo cặp, theo nhóm: Ví dụ: Bài 14 Thực hành : Cắm hoa trang trí , Bài 20 thực hành - Trộn hỗn hợp nộm rau muống, Bài 24 - thực hành Tỉa hoa trng trí ăn từ số loại rau, củ, quả… - Hoàn thiện sảp phẩm phải kiểm tra, đánh giá, nhận xét Tổ chức thực hiện: Tôi tiến hành dạy thực hành theo bước sau: Bước 1: ( tiết trước tiết thực hành ) - Dặn dò tỉ mỉ học sinh chuẩn bị dụng cụ thực hành - Phân chia nhóm thức hành để học sinh phân cơng chuẩn bị Bước 2: ( Trong giờ) - GV kiểm tra dụng cụ, đồ dùng thực hành - Phân cơng nhóm trưởng nhóm, nhóm trưởng phải theo dõi thực hành nhóm, quản lí nhóm Bước 3: Gv nêu yêu cầu thực hành, ý thực hành như: an toàn sử dụng dao kéo, vệ sinh lớp học… *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ Bước 4: GV hướng dẫn thực hành Bước 5: Tổ chức thực hành Bước 6: Đánh giá, nhận xét Trong thực hành phải có đồ dùng thực hành, đồ dùng thường khơng có sẵn, nhà trường khơng thể chuẩn bị trước GV học sinh phải linh hoạt chuẩn bị cho tốt thực hành thành cơng Để tổ chức tốt thực hành theo phải giải vấn đề sau đây: A Sử dụng tốt đồ dùng dạy học: Môn Công Nghệ mơn học ứng dụng, gắn liền với kĩ thuật, cần có đồ dùng dạy học để học sinh nghiên cứu lí thuyết, làm thí nghiệm thực hành Đồ dùng dạy học bao gồm thiết bị dạy học mà nhờ giáo viên minh hoạ truyền thụ kiến thức cho học sinh, điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy - học, nội dung nguồn thông tin giúp giáo viên tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức học sinh Đồ dùng dạy học bao gồm : (I) Tài liệu học tập : tài liệu học tập sách giáo khoa, sách giáo viên, tập (II) Các phương tiện tài liệu trực quan: mơ hình, tranh ảnh, đồ, mẩu vật, phim, phim đèn chiếu, trong,băng đĩa ghi âm, băng đĩa ghi hình, đĩa mềm vi tính (III) Các phương tiện kỹ thuật dạy học: • Phương tiện nghe nhìn: máy chiếu đa năng, máy đèn chiếu, máy vi tính … • Các phương tiện trực quan khác : bảng phụ cho giáo viên học sinh  Trong thiết bị dạy học tối thiểu môn Công Nghệ gồm: *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ Tranh nh : Mẩu vật : mẩu vải cho chương I Dụng cụ : dụng cụ thực hành may áo gối, dụng cụ tỉa hoa cho chương III Vật liệu tiêu hao : chỉ, phấn may, vải, hoa… Theo tôi, nên sử dụng đồ dùng dạy học trường hợp sau đây: - Khi đối tượng thật to hay nhỏ Ví dụ: phối hợp loại vải, loại quần áo… - Khi đối tượng hay q trình khơng có lớp học Ví dụ : giảng xếp đồ đạc hợp lí nhà cần phải có mơ hình giảng ăn, phương pháp chế biến cần phải có tranh minh hoạ… - Khi đối tượng mà ta không thấy điều kiện thường Ví dụ phương pháp chế biến thực phẩm * Những tác dụng việc sử dụng đồ dùng dạy học Tăng cường hoạt động nhận thức học sinh: đồ dùng dạy học góp phần nâng cao tính trực quan trình dạy học, giúp học sinh tiếp cận với vật tượng; đồ dùng dạy học phương tiện chứa đựng chuyển tải thông tin Giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ thực hành: ví dụ đốt sợi vải, nhúng vải nước cho HS quan sát từ nêu lên tính chất loại vải, Hs tự phối hợp màu sắc vải từ rút nội dung cuả việc phối hợp loại trang phục Đồng thời góp phần xây dụng kỹ thực hành cho HS Kích thích hứng thú học tập HS: đồ dùng dạy học có tác dụng kích thích hứng thú học tập học sinh trình học tập, tạo động học tập cho HS, rèn luyện thái độ tích cực học tập ví dụ cho HS quan sát mẫu áo gối làm sẳn, quy trình may áo gối HS hứng thú háo hức thực hành tự hồn thiện sản phẩm, hay cho Hs quan sát sản phẩm quy trình trộn *********************************************************************** GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ hn hp HS rt thích mong muốn thực hành tiết thực hành em làm tốt Phát triển trí tuệ,, giáo dục nhân cách HS: Thơng qua thí nghiệm, thực hành, sủ dụng mẫu vật tranh ảnh giúp HS nhận thức chất giải thích cách khoa học tượng tự nhiên xã hội, rèn luyện khả quan sát, tính cần cù tác phong làm việc nghiêm túc để hồn thành cơng việc cách khoa học  Tóm lại : Sử dụng đồ dùng dạy học tốt giúp giáo viên học thời gian công sức tổ chức công việc phụ lớp học, dành nhiều thời gian cho hoạt động dạy học, thực có hiệu học B Tổ chức thực hành phương pháp, phân chia thời gian hợp lí M«n häc C«ng Nghệ môn học có tính thực tiễn cao học giáo viên giữ vai trò lµ ngêi híng dÉn tổ chøc cho häc sinh thu nhận kiến thức, hình thành kĩ thông qua việc tỉ chøc líp häc, giê häc theo híng tÝch cùc, tự lực tự giác, làm việc nhiều suy nghĩ nhiều chịu trách nhiệm nhiều học thụng thng cho hc sinh lm vic theo cp, theo nhúm - Lớp học đợc chia thành nhóm nhỏ khoảng từ đến em cặp để trao đổi thảo luận vấn đề đặt sau cử đại diện trình bầy trớc lớp để lớp thảo luận - Các nhóm đợc phân chia ngẫu nhiên có chủ ý, ổn định cho tiết học hay thay đổi cho phần cđa tiÕt häc, c¸c nhãm cã thĨ giao cïng mét nhiệm vụ hiệm vụ khác *********************************************************************** 10 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Ph¬ng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ - Mỗi thành viên nhóm đợc phân công hoàn thành phần việc Mọi ngời phải làm việc tích cực không ỷ lại vào vài ngời có hiểu biết rộng động - Kết nhóm đóng góp cho kÕt qu¶ häc tËp chung cho c¶ líp Bíc 1: Làm việc chung lớp (nêu mục tiêu bài; tổ chức nhóm giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm; hớng dẫn cách làm việc theo nhóm) Bớc 2: Làm việc theo nhóm ( Trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm; phân công nhóm; cá nhân làm việc độc lập tao đổi; cử đại diện trình bầy kết quả) Bớc 3: Thảo luận tổng kết toàn lớp (các nhóm báo cáo kết làm việc; thảo luận chung cho lớp; giáo viên nhận xét, bổ sung kết luận) Tuỳ theo đặc điểm dạy mà thời gian dành cho bớc giai on khác Tuy nhiên sử dụng cấu trúc cần ý số vấn đề nh nhiệm vụ lên lớp không nên ôm đồm, đo phải xác định đợc nhiệm vụ trọng tâm, lên lớp không nên lặp lại theo tiến trình quen thuộc nh gò bó ảnh hởng đến sáng tạo giáo viên hứng thú học sinh C Đánh giá đúng, nhận xét kịp thời Đây nội dung đánh giá quan trọng, đặc biệt mơn học thực nghiệm nói chung mơn Cơng nghệ nói riêng Vì thơng qua việc kiểm tra - đánh giá thực hành thí nghiệm giúp cho giáo viên nắm thêm thông tin kĩ thực hành, ý thức cẩn thận tính tiết kiệm học sinh Ngoài *********************************************************************** 11 GV: Nguyễn Th Phng Nm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn C«ng nghƯ qua hình thức kiểm tra- đánh giá cho giáo viên thấy ngồi nổ lực học tập cá nhân học sinh mà biết nổ lực làm việc nhóm- thể hợp tác học tập Như hình thức đánh giá tồn diện kiến thức, kĩ thái độ học tập học sinh Thơng qua hình thức đánh giá giúp cho giáo viên uốn nắn kịp thời học sinh có thái độ học tập chưa tốt, ý thức chưa cao, có tính cá nhân… để giúp cho việc phát triển nhân cách học sinh cách toàn diện Do để đánh giá nắm thơng tin xác nhóm, học sinh tiết thực hành thí nghiệm, người giáo viên việc tổ chức - hướng dẫn cho học sinh thực hành thí nghiệm mà phải biết quan sát quản lí tồn lớp học Để làm tốt điều này, theo cần tiến hành phiếu: Phiếu thực hành học sinh phiếu quản lí giáo viên Cho học sinh thực hành thí nghiệm theo nhóm, ghi lại tường trình theo mẫu sau: 1- PHIẾU THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH Bài thực hành số …… Lớp……… Tên thực hành……………………………… Nhóm……………… Họ tên thành viên nhóm: 1/………………………;2/……………………………; 3/…………………… 4/…………………………… ;5/………………………; /…………………… .…  Phần nhận xét đánh giá giáo viên: Nhận xét Ý thức thái độ (2điểm ) Đánh giá Thao tác thực Kết hành (3điểm ) (5điểm ) Tổng điểm - Điểm mục: Ý thức - thái độ, thao tác thực hành, kết thí nghiệm giáo viên đánh giá lớp cách ghi vào phiếu quản lí giáo viên - Điểm cho toàn thực hành học sinh cách tổng điểm mục nêu sau tính trung bình *********************************************************************** 12 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Ph¬ng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ - Cui tit thc hnh giáo viên yêu cầu nhóm học sinh tự đánh giá nhận xét để chọn cá nhân tiêu biểu đánh dấu (+) ngược lại phê bình cá nhân khơng tham gia tích cực đánh dấu (-) vào tên thành viên phiếu thực hành Thông qua vấn đề vừa nêu giúp cho giáo viên đánh giá xác thái độ, kĩ kiến thức nhóm, học sinh thực hành Đây động quan trọng giúp cho học sinh tích cực chủ động sáng tạo học tập VÍ DỤ Bµi 24: thùc hành: tỉa hoa trang trí ăn từ số loại rau, củ, (T1) I Mục tiêu: Sau học xong này, học sinh cần đạt đợc mục tiêu dới đây: - Biết cách tỉa hoa trang trí rau, củ, - Thực tỉa đợc số mẫu hoa đơn giản, thông dụng để trang trí ăn - Có ý thức vận dụng vào thực tế để tỉa hoa trang trí ăn II Chuẩn bị GV: - Bộ dụng cụ cắt tỉa trang trí ăn; cà chua HS: - Cà chua quả, d chuột quả, ớt quả, hành cây, dao, kéo, đĩa trắng, bình nớc III Cỏc hot ng dạy- học ổn định lớp Kiểm tra cũ - Câu hỏi: Tác dụng việc trang trí ăn? Khi trang trí,, trình bày ăn cần ý điều gì? Bài Để có ăn ngon miệng, việc lựa chọn thực phẩm, chế biến ăn, ta cần ý đến trình bày trang trí ăn để tăng thêm vẻ hấp dẫn ngon miệng Bài học h«m sÏ giíi thiƯu cho chóng ta mét sè cách trang trí ăn đơn giản mà hiệu qu¶ *********************************************************************** 13 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ * Nội dung dạy học HĐ1: GV nêu yêu cầu thực hành */Về kĩ năng: - Biết đợc số nguyên liƯu, dơng vµ kÜ tht tØa hoa trang trÝ ăn - Trình bày đợc sản phẩm ăn */Về ý thức: - Nghiêm túc, trật tự, vệ sinh sẽ, an toàn + Quy tắc an toàn lao động, sử dụng dao kéo an toàn + Quy trình thực hành + Kiểm tra chuẩn bị nhóm HĐ2: Giới thiệu quy trình thực hành HĐ GV a Nguyên liệu - Các loại rau, củ, quả: hành lá, hành củ, ớt, da chuột, cà chua b Dơng - Dao b¶n to, máng; dao nhá, mòi nhän; dao lam; kÐo nhá, mòi nhän; thau nhá - GV hớng dẫn + Ngồi thoải mái, vai thẳng, đầu cúi, mắt chăm nhìn dao + Tay trái cầm nguyên liệu, tay phải cầm dao, ngón tay tì lên sống dao, ngón tay trỏ áp vào má dao, giữ cho dao không bị lệch ngoài; ba ngón tay lại nắm chặt chuôi dao - Dùng dao cắt ngang phần cuống cà chua nhng để dính lại phần - Lạng phần vỏ cà chua dày 0,1- 0, cm từ cuống theo dạng vòng trôn ốc xung quanh cà chua để có dải dà i - Cuộn vòng từ dới lên, phần cuống HĐ HS - Hs quan sát, theo dõi hớng dẫn gv để nắm bắt đợc c¸ch thùc hiƯn thao t¸c - Hs quan s¸t, - Hs quan sát, lắng nghe *********************************************************************** 14 GV: Nguyn Th Phng Nm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ dùng làm đế hoa - Cách tỉa hoa đồng tiền hoa huệ tây từ ớt - Cách tỉa hoa hình bó lúa từ da chuột - Hs quan s¸t, - Gv lu ý hs sè sai hỏng thờng gặp trình thực hành: + Dao sắc dễ đứt cánh hoa, cần thận trọng + Không lạng phần vỏ hoa dày khó uốn cánh hoa + Không lạng phần vỏ mỏng cánh dễ đứt, dễ dính + Khi hoa, lòng bàn tay phải đỡ phần cuống hoa + Bày sản phẩm vào đĩa HĐ3: Tổ chức HS thực hành HĐ GV HĐ HS - Hs nhËn nhiƯm vơ thùc hµnh - Gv chia nhóm, phân công - Hs nhớ quy tắc an toµn nhãm trëng thùc hµnh - Gv tỉ chøc cho lơp bắt đầu thực hành, nêu rõ nhiệm vụ - Hs thùc hµnh díi sù híng dÉn thùc hµnh giáo viên - Nhắc nhở học sinh nguyên - Cho số hs trình bày sản tắc ăn toàn thực hành phẩm trớc lớp để - Theo dâi, quan s¸t, híng dÉn hs kh¸c quan sát, nhận xét sản hs kịp thời phẩm - Hs lắng nghe, rút kinh nghiệm - Trình bày sản phẩm, hs nhận xét kết rút kinh nghiệm cho - Nhóm trởng theo dõi đánh giá ý thức thành viên vào *********************************************************************** 15 GV: Nguyn Th Phng Nm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ phiếu Nhận xét, đánh giá kết quả: A NhËn xÐt: - Sù chn bÞ cđa häc sinh ý thức thực hành nhóm ( cá nhân) Nhận xét ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn lao động Đánh giá quy trình thực hành nhóm B Đánh giá: */ Học sinh tự đánh giá: Đánh dÊu (+) cho HS cã ý thøc thùc hµnh tèt Đánh dấu (-) cho HS có ý thức thực hành cha tèt */ GV thu phiÕu vµ nhËn xÐt cho ®iĨm - ý thøc thùc hµnh : (2®iĨm) - Thao tác thực hành (3điểm ) - Kết (5điểm ) Hớng dẫn nhà: - Nhắc hs đọc trớc phần Tỉa hoa từ hành cà rốt - Giờ sau chuẩn bị theo nhóm: a Nguyên liệu - Các loại rau, củ, quả: hành cây, ớt quả, tỏi, da chuột quả, cà chua qu¶, b Dơng - Dao nhá, mòi nhän; dao lam; kÐo nhá, mòi nhän; thau nhá CHƯƠNG III: KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI CỦA SNG KIN : Qua phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ nhận thấy kết khả quan sau: - Các em u thích mơn học nhiều *********************************************************************** 16 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Ph¬ng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ - Nhng bi thc hnh sau em tham gia nhiệt tình Có bi thc hnh cỏc em tham gia thành công gia đình nh: cắm hoa, lựa chọn trang phục phù hợp, tỉa hoa trang trí ăn - im kiểm tra em cải thiện rỏ rệt, điểm trung bình - Các em ứng dụng kiến thức học môn học vào việc giữ vệ sinh trường lớp, thân - Phần lớn em có ý thức học tập mơn có phương pháp học tập tốt - Đại phận em hình thành s k nng n gin, hoàn thiện đợc sản phẩm, biết làm đợc số sản phẩm đơn giản nh vỏ gối hình chữ nhật, biết cắm hoa trang trí, tØa hoa trang trÝ - Cơ em biết tích cực, chủ động việc lĩnh hội kin, chủ động phân công chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ thực hành Các em hc sinh lớp biết tổ chức làm việc theo cặp, theo nhóm, qua giáo dục tinh thần đoàn kết cho em * Kết cụ thể: - Líp 6A t«i dạy thực hành theo cách phát huy tính chủ động sáng tạo hc sinh, tổ chức cho hc sinh thực hành theo cặp theo nhóm, cho em chủ động phân chia công việc, tự theo dõi, đánh giá kÕt qu¶ chÐo nhãm KÕt qu¶ thÊy r»ng: em hc sinh tự tin công việc, chủ động thực hành, lớp hc sinh có ý thức bị bạn theo dõi đánh giá, chất lợng sản phẩm tốt Phn 3: KT LUN Trong thc t ging dy thực hành Cụng ngh thấy vai trò ngời giáo viên quan trọng Muốn có học thực hành thành công ngời giáo viên phải đầu t thời gian, công sức soạn , chuẩn bị công phu *********************************************************************** 17 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ bớc lên lớp Trong thực hành Gv mềm dẻo phơng pháp dạy học, không nên áp dụng cứng nhắc phơng pháp Trong cần có nhiều phơng pháp khác Tuy nhiên ngời Gv đóng vai trò làm ngời hớng dẫn em hoạt động, để em chủ động sáng tạo tình thực hành thực hành thành công Vy vi cng v l ngi ch đạo, hướng dẫn, người giáo viên phải tác động ý thức học tập em, phải khơi dậy em tìm tòi, ham hiểu biết, sẵn sàng khám phá khoa học có đem li hiu qu Trong thực hành cần ý vấn đề sau: - S dng tt dùng dạy học: - Tổ chức thực hành phương pháp, phân chia thời gian hợp lí - Đánh giá ỳng, nhn xột kp thi Làm tốt vấn đề thực hành thành công, hc sinh høng thó häc thùc hµnh Có góp phần đào tạo hệ trẻ thành người lao động làm chủ nước nhà: có trình độ văn hố bản, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, thông minh sáng tạo… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời đại cơng nghiệp hố - đại hoá *********************************************************************** 18 GV: Nguyễn Thị Phương Năm hc: 2018 - 2019 Phơng pháp dạy học tích cực số thực hành môn Công nghệ Phần 4: PHỤ LỤC - Tài liệu tham khảo: + Sách giáo khoa công nghệ + Sách giáo viên công nghệ + Thiết kế giảng công nghệ + Tài liệu tập huấn đổi phương pháp dạy học ……………………………………………………………………………… - *********************************************************************** 19 GV: Nguyễn Thị Phương Năm học: 2018 - 2019 ... hµnh gắn với yêu cầu đổi phương pháp dạy học m«n C«ng nghÖ c- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp ®iều tra, phán đốn - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp khảo sát đánh... tơi xin trình bày: Phương pháp dạy häc tÝch cùc ë số thực hành mơn C«ng nghƯ 6” giúp cho việc dạy học theo phương pháp việc thực chương trình giáo dục đạt hiệu cao mong muốn Phương pháp nghiên... Các phương tiện tài liệu trực quan: mô hình, tranh ảnh, đồ, mẩu vật, phim, phim đèn chiếu, trong,băng đĩa ghi âm, băng đĩa ghi hình, đĩa mềm vi tính (III) Các phương tiện kỹ thuật dạy học: • Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: PP DAY HOC TICH cưc CN phương , PP DAY HOC TICH cưc CN phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay