Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 13:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA/VIỆN/TT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Tên đề tài Mã số Cải tiến máy bơm nước dùng động xe máy Lĩnh vực nghiên cứu Tự  Kỹ x M.trườ  nhiên thuật ng Kinh tế, Nông   ATLĐ  XHN lâm V Giáo  Y  SHTT  dục Dượ c Thời gian thực (từ tháng 2018 ) Đơn vị chủ trì đề tài Tên đơn vị : khoa khí Điện thoại: Họ tên trưởng đơn vị: Chủ nhiệm đề tài Họ tên: Năm sinh: Lớp: Điện thoại: Email: Chỗ ở: Loại hình nghiên cứu Cơ ứng dụng  x 11 năm 2017 Email: Cán hướng dẫn Họ tên: Chức danh khoa học: Học vị: Điệnthoại: Email: Địa nhà riêng: đến tháng năm Thành viên tham gia thực đề tài STT Họ tên Địa học tập, công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chữ ký 10 Đơn vị phối hợp Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên trưởng đơn vị 11 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Qua thực tế có khoảng 80% nông hộ trang bị xe gắn máy Với người sử dụng, xe gắn máy phương tiện vận chuyển, chun chở Ngồi sử dụng để máy bơm nước, ý tưởng đời sản phẩm máy bơm nước cải tiến sử dụng động xe gắn máy 12 Tính cấp thiết đề tài Máy bơm cải tiến dùng động xe máy sản phẩm tốt với giá thành hợp lý sử dụng động xe máy gia đình có sẵn, lựa chọn hồn hảo cho bà Nhằm phục vụ tưới tiêu nông nghiệp: tưới cây, bơm nước sạ mạ, chống hạn Chống lũ khu vực Tắm rửa vệ sinh chuồng trại 13 Mục tiêu đề tài -Cải tiến máy bơm nước dùng động xe máy nhắm đáp ứng nhu cầu người dân lao động sinh hoạt giá thành hợp túi tiền người lao động đáp ứng hút nước nơi xa khu dân cư khơng có nguồn điện cánh đồng, đồi núi Cũng phục vụ tức thời lúc điện - đồng thời máy bơm phải nhở gọn ,dễ sử dụng lắp đặt, vận hành bảo dưỡng 14 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 14.1 Đối tượng nghiên cứu Máy bơm nước 14.2 Phạm vi nghiên cứu Người dân khu vực Quảng Nam 15 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: Dựa máy bơm có thị trường nguyên lỹ hoạt động Bước chọn công suất bơm , chọn đầu bơm phù hợp Bước thiết kế khớp nối máy bơm Bước thiết kế mặt bích nối với động Phương pháp nghiên cứu dự kiến: Giống loại máy bơm thị trường Bơm ly tâm loại bơm theo nguyên lý lực ly tâm ta dùng động xe máy mà động xăng dầu hay động điện Giúp tiết kiệm chi phí trang bị , vận hành bảo dưởng sữa chữa 16 Nội dung nghiên cứu tiến độ thực STT Các nội dung, công việc thực Sản phẩm Thời gian (bắt đầukết thúc) Người thực hiện Chọn động công suất động Vẽ vẽ lắp vẽ chi tiết máy bơm Chế tạo mơ hình thử nghiệm Lắp ghép chế tạo Sử dụng động xe máy cũ 30-112017 đến 12-122017 Bản vẽ lắp vẽ chi tiết máy bơm 13-122017 đến 20-122017 Mơ hình máy bơm 2-1-2018 đến 10-22018 Máy bơm nước hoàn chỉnh 11-2-2018 đến 30-22018 17 Sản phẩm (Tương ứng với nội dung đề tài Có số lượng, thơng số u cầu khoa học) 17.1 Loại sản phẩm Mẫu  Vật liệu  Thiết bị máy móc Giống trồng  Giống vật ni  Quy trình cơng nghệ Tiêu chuẩn  Quy phạm  Sơ đồ, thiết kế Tài liệu dự báo  Đề án  Luận chứng kinh tế Phương pháp  Chương trình máy tính  Bản kiến nghị Dây chuyền công nghệ  Báo cáo phân tích  Bản kiến nghị Sản phẩm khác: x      17.2 Tên sản phẩm, số lượng yêu cầu khoa học sản phẩm STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Máy bơm nước cải tiến dùng động xe máy 18 Hiệu (GD&ĐT, KT-XH) - giúp sinh viên có thêm kiến thứ nghiên cứu khoa học học tập - sáng tạo máy bơm phù hợp với người dân tiết kiệm chi phí tận dụng động xe máy có sẵn nhà 19 Phương thức chuyển giao kết nghiên cứu địa ứng dụng 20 Kinh phí thực đề tài nguồn kinh phí (Phù hợp với nội dung nghiên cứu Chi tiết, cụ thể Dựa định mức quan có thẩm quyền quy định Có thực tế) Tổng kinh phí: đó: Ngân sách nhà nước: nguồn khác: Nhu cầu kinh phí năm: Dự trù kinh phí theo mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu) ĐVT: đồng STT Khoản chi, Thời Tổn Nguồn kinh Ghi nội dung chi gian g phí thực kinh NSN Khá phí N c I Chi công lao động tham gia trực tiếp thực đề tài II Chi công lao động cán khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực đề tài Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài Chi mua nguyên nhiên vật liệu Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí cơng nghệ, tài liệu chuyên môn, xuất phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu III IV Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Chi khác Cơng tác phí Đồn ra, đồn vào Hội nghị, hội thảo khoa học Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu Quản lý chung quan chủ trì Nghiệm thu cấp sở Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài Tổng cộng Đơn vị chủ trì Cán hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ nhiệm đề tài Ngày tháng năm Cơ quan quản lý duyệt TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHỊNG KHCN ( ký, họ tên, đóng dấu) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG DỰ TỐN CHI TIẾT KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN Mã số, tên đề tài: Đơn vị chủ trì (khoa, viện): Kinh phí: A Những nội dung, công việc đề tài cần sử dụng kinh phí ST Nội dung Thời Kết quả, sản T nghiên cứu, gian phẩm dự kiến công việc thực B Diễn giải khoản chi STT I II III IV Chi công lao động tham gia trực tiếp thực h Chi công lao động cán khoa học, nhân Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề Chi mua nguyên nhiên vật liệu Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệ dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác ng Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Chi khác Công tác phí Đồn ra, đồn vào Hội nghị, hội thảo khoa học Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu Quản lý chung quan chủ trì Nghiệm thu cấp sở Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài Tổng cộng Ngày Ngày Ngày tháng tháng năm tháng năm Cán năm Đơn vị chủ hướng dẫn Chủ nhiệm trì đề tài Ngày tháng năm Phòng KH-TC Ngày tháng năm Phòng KHCN ... yêu cầu khoa học sản phẩm STT Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu khoa học Máy bơm nước cải tiến dùng động xe máy 18 Hiệu (GD&ĐT, KT-XH) - giúp sinh viên có thêm kiến thứ nghiên cứu khoa học học tập... dưỡng 14 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 14.1 Đối tượng nghiên cứu Máy bơm nước 14.2 Phạm vi nghiên cứu Người dân khu vực Quảng Nam 15 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: Dựa máy... Địa học tập, công tác lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chữ ký 10 Đơn vị phối hợp Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên trưởng đơn vị 11 Tổng quan tình hình nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay