80 bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel 2013 dùng ôn thi công chức có đáp án

19 100 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 13:30

Câu 1: Phần mềm Microsoft Excel 2013 dùng để làm gì:A. Tính toánB. Xem phimC. Nghe nhạcD. Ghi âmCâu 2. Một trong những thuật ngữ sau không phải dùng để chỉ một thành phần của Microsoft Excel 2013:A. WorkBookB. WorkSheetC. WorkdocumentD. WorkSpace Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHẦN EXCEL 2013 Câu 1: Phần mềm Microsoft Excel 2013 dùng để làm gì: A Tính tốn B Xem phim C Nghe nhạc D Ghi âm Câu Một thuật ngữ sau dùng để thành phần Microsoft Excel 2013: A WorkBook B WorkSheet C Workdocument D WorkSpace Câu Trong Microsoft Excel 2013, để bật tắt công thức, người ta thực hiện: A Vào View-> Formular bar B Vào View-> Toolbars C Vào View-> Status bar D Vào View-> Ruler Câu 4.Trong Microsoft Excel 2013, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, người ta thực hiện: A Vào Home -> Save Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc B Vào Data ->Save C Vào Insert -> Save D Vào File -> Save Câu 5.Trong Microsoft Excel 2013, người ta sử dụng tổ hợp phím để đưa trỏ (ơ A1) bảng tính: A Alt + Home B Ctrl + Home C Shift + Home D Tab + Home Câu 6.Trong Microsoft Excel 2013, muốn xếp danh sách liệu theo thứ tự tăng (giảm), người ta thực hiện: A Vào Tools -> Sort B Vào File -> Sort C Vào Data -> Sort D Vào Format -> Sort Câu 7.Trong Microsoft Excel 2013, chọn mục Edit/Paste Special mục Comments, người ta thực hiện: A Chép định dạng B Chép giá trị ô C Chép bề rộng ô D Chép ghi Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 8.Trong Microsoft Excel 2013, để chèn thêm Dòng (Row) dòng tại, người ta thực hiện: A Vào Data -> Insert -> Insert Sheet Rows B Vào View -> Insert -> Insert Sheet Rows C Vào Home -> Insert -> Insert Sheet Row D Vào Home -> Insert -> Insert Sheet Rows Câu 9.Trong Microsoft Excel 2013, để đổi tên trang tính (Sheet), người ta thực hiện: A Nhấn đôi chuột Trái Sheet đổi tên Sheet B Nhấn chuột phải Sheet chọn Insert C Nhấn chuột phải Sheet chọn Delete D Khơng đổi Câu 10.Trong Microsoft Excel 2013, ô A2 giá trị Tại B2 gõ vào cơng thức =5/A2 nhận kết quả: A B C #VALUE! D #DIV/0! Câu 11.Trong Microsoft Excel 2013, công thức công thức cú pháp: A =SUM(A1);SUM(A7) B =SUM(A1):SUM(A7) Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc C =SUM(A1-A7) D =SUM(A1:A7) Câu 12.Trong Microsoft Excel 2013, câu sau đúng: A Khi nhập liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập tháng trước B Khi nhập liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập ngày trước C Khi nhập liệu ngày tháng, bắt buộc phải nhập liệu cho năm chữ số D Khi nhập liệu ngày tháng, nhập ngày trước hay tháng trước tùy theo định dạng hiển thị liệu Câu 13.Trong Microsoft Excel 2013, để tô màu cho ô (cell), người ta chọn ô cần tô thực hiện: A Nhấn vào biểu tượng Fill Color công cụ Formatting B Chọn menu Format -> Cells, chọn Font chọn Color C Nhấn vào biểu tượng Font Color công cụ Formatting D Nhấn vào biểu tượng Decrese font size công cụ Formatting Câu 14.Trong Microsoft Excel 2013, ḿn định dạng chữ nghiêng 45 độ, người ta thực hiện: A Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Alignment -> Wrap text, chọn 45 độ B Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Alignment -> Orientation, chọn -45 độ C Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Alignment -> Orientation, chọn 45 độ D Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Tab Alignment -> Wrap text, chọn -45 độ Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 15.Trong Microsoft Excel 2013, để tạo biểu đồ cho vùng giá trị chọn, người ta thực hiện: A Vào Tool -> Chart… B Vào Insert -> Chart C Vào View -> Chart D Vào Format -> Chart Câu 16.Trong Microsoft Excel 2013, phát biểu sau đối tượng Chart đúng: A Trục X tên gọi trục "Value" (giá trị) trục Y tên gọi trục "Category" (phân loại) B Trục X tên gọi trục "Category" (phân loại) trục Y tên gọi trục "Value" (giá trị) C Trục X Y tên gọi trục Category D Trục X Y tên gọi trục Value Câu 17.Trong Microsoft Excel 2013, để in trang tính (sheet) nằm ngang thẳng đứng, người ta thực hiện: A Vào Page Layout -> Margins B Vào Page Layout -> Size C Vào Page Layout -> Orientation D Vào Page Layout -> Background Câu 18.Trong Microsoft Excel 2013, để in trang tính (sheet) chọn, người ta thực hiện: Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Vào View -> Print B Vào Home -> Print C Vào File -> Print D Vào Data -> Print Câu 19.Trong Microsoft Excel 2013, để lưu trang tính (sheet) dạng PDF, người ta thực hiện: A Vào File -> Save as B Vào File -> Save C Vào File -> New D Vào File -> Open Câu 20: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, ô A1 chứa chuỗi TINHOC Ta gõ công thức B1 là: =LEFT(A1,3) nhận kết quả: A B C D TIN HOC INH NHO Câu 21: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, ta gõ cơng thức B1 là: =MAX(12,3,9,15,8) nhận kết quả: A B C D 15 47 Câu 22: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, cho biết phím tắt để cố định địa ô công thức: A F4 B F6 Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc C F2 D F8 Câu 23: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, ta gõ cơng thức B1 là: =AVERAGE(3,4,5,6) nhận kết quả: A B 4.5 C 18 D Câu 24: Trong Microsoft Excel 2013, muốn tính tốn lại tồn công thức sheet, bạn sử dụng lựa chọn nào? A B C D Nhấn F9 Formulas \ nhóm Calculation \Calculate Sheet Formulas \ nhóm Calculation \Calculate Now Nhấn Ctrl+F9 Câu 25: Trong Microsoft Excel 2013, viết sai tên hàm tính tốn, chương trình thơng báo lỗi gì? A B C D #NAME! #DIV/0! #N/A! #VALUE! Câu 26: Chức hàm COUNTIFS Microsoft Excel 2013 là: A Hàm đếm số lượng ô vùng liệu thỏa điều kiện vùng tiêu chuẩn B Hàm đếm số lượng ô vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước C Hàm tính tổng ô vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước D Hàm tính trung bình cộng vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước Câu 27: Để ln chọn in vùng bảng tính Microsoft Excel 2013, bạn sử dụng lựa chọn nào? Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A B C D Bôi đen vùng cần in \ vào File\Print Area \ chọn Set Print Area Vào File\Print \chọn OK Cả cách Cả cách sai Câu 28: Giá trị ô F4 chứa điểm trung bình Công thức H4: =IF(F4=10,”Xuất sắc”,IF(F4>8,”Giỏi”,IF(F4>6.5,”Khá”,”Trung bình”))) Kết trả ô H4 là: A B C D Khá Trung bình Giỏi Xuất sắc Câu 29: Trong Microsoft Excel 2013, hàm dùng để tính tổng giá trị vùng giá trị vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện cho trước? A B C D SUMIF COUNT COUNTIF SUM Câu 30: Trong Microsoft Excel 2013, để làm ẩn sheet sau cho lại lệnh Unhide, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời) A B C D Chọn tồn bảng tính, chuột phải dòng \ chọn Hide Chọn tồn bảng tính, vào Home\Format\Hide & Unhide \Hide Columns Vào Home\Format\Hide & Unhide \ Hide Sheet Chuột phải vào thẻ sheet cần làm ẩn \chọn Hide Câu 31: Tab Layout Chart Tools Microsoft Excel 2013 chứa thông tin nào? A B C D Tiêu đề trục hoành, tiêu đề trục tung Chú thích Tiêu đề cho biểu đồ Cả lựa chọn Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 32: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, giá trị trả công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là: A B C D 15 16 17 18 Câu 33: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, cho giá trị sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, A7 = vị trí B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết ô B2 sau Enter: A B C D 10 11 Lỗi Câu 34: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, ô A1 chứa giá trị Ta lập cơng thức B1 nội dung sau: =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) kết nhận là: A B C D Giỏi Xuất sắc Trung Bình Khá Câu 35: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, hàm dùng để tìm kiếm: A B C D Vlookup IF Left Sum Câu 36: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, để lưu tập tin mở tên khác, ta chọn: A File / Save As B File / Save Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc C File / New D Edit / Replace Câu 37: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, hàm Today() trả về: A B C D Số ngày tháng Số tháng năm Ngày hành hệ thống Số ngày Câu 38: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối: A B C D B$1$$10$D B$1 $B1:$D10 $B$1:$D$10 Câu 39: Trong bảng tính Microsoft Excel 2013, Ơ C2 chứa hạng học sinh Cơng thức tính học bổng theo điều kiện: Nếu xếp hạng từ hạng đến hạng ba học bổng 200000, lại để trống A B C D =IF(C2>=3, 200000, 0) =IF(C2
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel 2013 dùng ôn thi công chức có đáp án, 80 bài tập trắc nghiệm Microsoft Excel 2013 dùng ôn thi công chức có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay