Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học chương “sóng ánh sáng” và chương “lượng tử ánh sáng” vật lý 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (tt)

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:53

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐOÀN TRANG VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHƯ NG S NG NH S NG VÀ CHƯ NG Ư NG T NH S NG Demo Version - Select.Pdf SDKPHỔ THÔNG VẬT 12 TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG ỰC LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐỒN TRANG VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHƯ NG S NG NH S NG VÀ CHƯ NG Ư NG T NH S NG VẬT 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG ỰC Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: LUẬN VÀ PHƯ NG PH P DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT Mã số: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOA HỌC GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ CÔNG TRIÊM Thừa Thiên Huế, năm 2018 i ỜI CA ĐOAN Tr n Đo n Tr n Demo Version - Select.Pdf SDK ii ỜI CẢ N Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm, quý thầy giáo, cô giáo Khoa Vật Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế quý thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu quý thầy giáo, cô giáo tổ Vật trường THPT Tự Trọng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tạo điều kiện để trình thực nghiệm sư phạm diễn thuận lợi Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Lê Công Triêm hướng dẫn tận tình suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn tập thể lớp Cao học Vật khóa 25 giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến q trình học tập thực luận văn Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn Hu Demo Version - Select.Pdf SDK 09 2018 Tác gi Tr n Đo n Tr n iii ỤC ỤC TRANG BÌA PHỤ i ii iii Ụ Ụ MỞ ĐẦU chọ ề tài 10 ọ 10 10 10 .10 .11 ề 11 NỘI DUNGDemo 12 Version - Select.Pdf SDK ỰC TIỄ Ự 12 11 12 111 12 112 ọ ọ 13 12 20 121 122 20 ề 21 13 22 1.3.1 ọ 22 132 ọ 23 14 Ụ 23 141 ọ d ng thuy 23 ọ 1.4.2 Ti 25 15 29 151 ọ 152 ọ 29 30 47 1.6 K CHƯ NG TỔ CHỨC DẠ HỌC THEO TIẾN TR NH VẬN DỤNG THU ẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠ HỌC CHƯ NG S NG NH S NG VÀ CHƯ NG Ư NG T NH S NG VẬT 12 TRUNG HỌC PHỔ TH NG THEO ĐỊNH HƯỚNG PH T TRIỂN NĂNG ỰC 49 21 12 22 49 Demo Version - Select.Pdf SDK 12 50 221 ọ ọc 50 222 50 223 tham gia học t p 51 224 ọ 52 225 ọ 58 226 ọ 59 2.2.7 K ho ch ki 23 t trình học t p 80 80 CHƯ NG THỰC NGHIỆ 31 Ụ SƯ PHẠ Ụ 82 82 311 82 312 82 32 83 321 83 322 83 33 83 331 ọ 83 332 ọ 84 333 84 34 84 341 ọ ọ 84 342 ph 85 3.4.3 Ki 35 nh gi thuy t th ng kê 97 97 ẾT UẬN VÀ IẾN NGHỊ 99 TÀI IỆU THA HẢO 101 PHỤ LỤC P1 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH STT ỤC C C CH VIẾT TẮT VIẾT ĐẦ ĐỦ VIẾT TẮT AS Ánh sáng CNTT Công ngh thông tin DH D y học DHVL D y học v t i ch ng Gi i quy t v ề GT Giao thoa GTAS Giao thoa ánh sáng GV Giáo viên 10 HS Học sinh 11 Hi n 12 NL c 13 NX Nhi u x 14 NXAS Nhi u x ánh sáng Demo15 Version SGK - Select.Pdf SáchSDK giáo khoa 16 PPDH y học 17 PTNL Phát tri 18 TB Trung bình 19 THPT Trung học ph thơng 20 TLDK Th 21 TN Thí nghi m 22 TNg Th c nghi m 23 TNSP Th c nghi 24 TSAS Tán sắc ánh sáng c ng d ki n ph m MỞ ĐẦU chọn đề tài Hi ng m nh mẽ t xu th toàn c u hóa cu c ĩ cách m ng cơng nghi p 4.0 t t c ú c ề c Trong b i phát tri ũ ng th n nhiều thách th c Q trình tồn c u hóa có nh m sau: t o kh tri n; ph c p n truyền thơng; hình thành kinh t tri th c, v i s phân bi t rõ r t vai trò c a tri th c s n xu t c a hi n so v i c kia; t ều ki n thu n l i cho vi ề ọ ặ ò ĩ chìa khóa tr ỗ Cách m ng cơng nghi c 40 ũ ẽ ặt nh ng yêu c u m i ki n th c kỹ ng Nh ng ki n th c kỹ chia thành nhóm: - Các ki n th c kỹ n nh n th th ph n bi n, kỹDemo Version - ỹSelect.Pdf o; SDK - Các kỹ ề th ch t: kỹ , kỹ , kỹ t n i; ề xã h i: giao ti p, ng x , t o l p quan h , làm vi c theo - Các kỹ nhóm Có th th y r ng, ngu n nhân l c c nh ng yêu c u nói Vì th , vi ph c ta hi n t i v i m i giáo d c h t s c c n thi t Giáo d c i m i toàn di n t m c tiêu, n n PPDH nh c yêu ã c u c a xã h i hi n t ng l i b c o ặc bi i m i giáo d ng c th hi n nhiề : ã i m i Giáo d c s 38/2005/ 11 ề 28 c th ch hóa Lu t : Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [30] Ngh quy t H i ngh ã d ẳ X ề im n, toàn di n giáo nh: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” [18] Tuy nhiên, th c t cho th y r ng, vi i m i giáo d c v c hi u qu N ts c nặng thuy t, mang tính ắn liền v i th c ti n PPDH ũ i m i, ò n v n d y theo l i truyền th ki n th c m t chiề ph i ghi nh m t oc t ỏ c tính tích c c, ch i học ng, sáng i học ò ỏi giáo d c ph i m i m nh mẽ a, DH ã thu n truyền th ki n th c n a, mà ph i giúp cho HS phát tri ò c nh ng NL c t lõi mà xãDemo h i yêuVersion c u Vì th- Select.Pdf , giáo d c ph SDK i chuy n t DH dung sang DH ng k t qu u c th ng n i DH ng PTNL T c khơng phải dạy HS biết gì, mà phải dạy cho HS làm từ điều biết i PPDH ũ DH h pv i DH m i có th c PPDH phù h q trình học t i theo, cho phù c k t qu t t nh t Ph i l a chọn c tính tích c c, ch ng, sáng t o c a HS ng th i ph i ý rèn luy n NL gi i quy t v nh ng tình hu ng th c ti n cu c s ng nghề nghi p Bên c ho ng DH ng nh m kích thích h ng thú học t p cho HS ề gắn v i c t ch c ng t i o ngu n nhân l c phát tri n toàn di n h t s c c n thi t i có d ng trí tu : trí tu ngơn ng , trí tu logic - tốn học, trí tu khơng gian, trí tu hình th - âm nh c, trí tu giao ti p, trí tu n i tâm trí tu t nhiên học V i s phát tri n c a khoa học t lâu ú ã cr õ ã c c u t o b i hai bán c u riêng bi ng c bi t t i bán c u não trái bán c u não ph i Bán c u não trái x thông tin v i ch : n nh n th vi t nói, phân tích, l p lu n, s ki n, tốn học, logic, Bán c u não ph i tham gia vào công vi c liên n sáng t ng, màu sắ ch ng tỏ r ng quan ni m c ều ki n thu n l i cho t t c HS ều có th phát huy d ng có th t trí tu s ng rèn luy n d ng trí tu nm tm nh sung môn học thu Bên c c d y m t mơn họ ũ d ng trí tu HS thu c nhiều d ng trí ều ki n ti p thu ki n th c rèn luy n NL m t cách t t nh t, t o tu ều ki HS phát tri n toàn di n T tiề ề ú n th y r ng vi c v n d ng thuy m t sáng ki vào DH t giáo viên V t lý, không th bỏ qua m t it giúp cho HS có th ti p thu ki n th c t ú ng th i t o ọc t p môn V a, b i c nh hi n t i, yêu c u ngu n nhân l c phát tri n tồn di n v vi c v n d ng thuy vào DH l a chọ Quang Demo học mVersion t ph n quan trọ - Select.Pdf SDK ũ th c quang học h t s c g kỹ thu i tr ò NL c t lõi u t THPT Các ki n hiều ng d is ũ ng, khó ti p thu ph i liên t c c p nh t nh ng ki n th c m i v i s phát tri hi nh th c hi n theo nhiều cách khác i cách d y m t ti t d h ều u, c m xúc, tri t họ ũ ỏi HS ph i có NL t học, kh o c a khoa học công ngh p, chọn lọ th i ph i có NL ti p thu ki n th c m t cách linh ho ng y, n u HS có th s d ng t t d ng trí tu c a vi c tr nên d Vì nh ng trên, chọ học chươn S n nh s n ề tài: Vận dụng thuyết đ trí tuệ dạy v chươn n t nh s n Vật 12 Trung học phổ thôn theo định hướng phát triển năn lực ề ề ã ặ ịch s v n đề n h n cứu 1904 Alfred Binet ọ ã HS ĩ 1974 B z [39] ã - ọ ề a ã [39] w 1983, g ọ - - Theo ĩ Howard Gardner, trí thơng ề ẩ ã ề ặ là: ề có ã ẩ ọ ã NL khơng có giá thơng minh hay không? ề ọ ọ w Thomas ã [39] 1990, : trí thơng minh ( ) ( ĩ( f trí thơng minh có suy - gent) ) [39] ã - Habits of 1992, Demo Versioncác - Select.Pdf SDKvà minh ọ vai trò ắ giúp cho ĩ [39] ề ề ũ ề B nghiên c u gi Tr i m i PPDH i họ i m i PPDH ng sáng t o n d ng thuy b i học theo d y học vào ng ph [15] v n ph thông thông qua vi c gi i thi u thuy ề xu t vi c v n ng NL trí tu c d ng thuy 2.2 Nh ng nghiên c u v ho ộng d y h e ị ướng phát triể ă l c h c sinh Nh ng nghiên c u nh i học T p chí Giáo d c s 316 (k 2-8/2013) c a tác gi Tr d ng thuy c a tác c [21] trình bày nh ng m i liên h tr c ti p gi a thuy c a tác gi Howard Gardner v i yêu c Bài vi t b ề c t : - S hình thành phát tri n c ng DH PTNL: NL giáo d n r ng khắp trào v i nh DH 1970 Mỹ vào nh 1990 i nh thành m t phong Anh, Úc, New Zealand, x Wales [20] - Mơ hình NL DH R.E Boyatzid cho r DH d a mơ hình NL c t cách có h th ng ba khía c nh sau: (1) X nh NL (2) Phát tri n chúng, (3) ú t cách khách quan [20] Nh ng nghiên c u ề ct - Thi t k ng PTNL HS: n ề DH DH truyền th DH n i dung; trọng vi c truyền th ĩ ò DH DH ng k t qu u ra, nh m m c tiêu NL Version õ i học [20] SDK Demo - Select.Pdf phát tri - T ch c ho ng DH n ng PTNL ú HS th u hi ng PTNL ; NL HS ặng Qu c B o Nguy n Sỹ Thu [4], t ch Theo tác gi DH ng i học h th ng tri th c khoa học ặ NL : ng th ọ làm - Họ ọc hi u qu HS NL bền v ng u nói m i ch y ề c p nhiề mm ic a ề xu t vi c Howard Gardner trí thơng minh, mơ t d v n d ng DH ph thông PTNL ; i học m HS DH PPDH t c DH DH theo PTNL, c th THPT Nh ng k t qu nghiên c u c a tác gi ũ ngu n tài li c i ý có giá tr lu n sâu sắ ti p c n, tìm hi u nghiên c u vi c v n d ng thuy PTNL DH môn ng THPT DHVL ề tài ục t u n h n cứu X DH L V t S 12 THPT theo PTNL G ả thu ết ho học ti n DH ú PTNL DH 12 THPT ẽ ú Nh ệm vụ n h n cứu ề : - PPDH PTNL DHVL - PTNL; PPDH PTNL, NL NL ọ HS 12 THPT; ặ - HS, NL HSDemo Version ọ - Select.Pdf SDK DHVL THPT; ặ v 12 THPT DH học v 12 THPT PTNL HS; - THPT ọ ề Đố tư n n h n cứu ọ 12 THPT DH PTNL Phạm v n h n cứu ề DH học 12 THPT DH PTNL HS 10 ỉ THPT B Phươn ph p n h n cứu ỉ B ề PPDH; ề - ; SGK GV 12 v THPT u ề ề - ắ ề : DHVL PTNL ọ ; THPT DHVL - ắ THPT ; ọ HS PTNL 8.3 Demo Version - Select.Pdf SDK ề THPT ọ ề ọ Nh n đ n NL HS HS ũ TN p mớ củ đề t -B DHVL -X PTNL; DH DHVL PTNL; - ề DH ti n 12 trình THPT PTNL HS 11 ... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐOÀN TRANG VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHƯ NG S NG NH S NG VÀ CHƯ NG Ư NG T NH S NG VẬT LÝ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG... ng trí tu c a vi c tr nên d Vì nh ng lý trên, tơi chọ học chươn S n nh s n ề tài: Vận dụng thuyết đ trí tuệ dạy v chươn n t nh s n Vật lý 12 Trung học phổ thôn theo định hướng phát triển năn lực. .. TỔ CHỨC DẠ HỌC THEO TIẾN TR NH VẬN DỤNG THU ẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠ HỌC CHƯ NG S NG NH S NG VÀ CHƯ NG Ư NG T NH S NG VẬT 12 TRUNG HỌC PHỔ TH NG THEO ĐỊNH HƯỚNG PH T TRIỂN NĂNG ỰC 49 21 12 22 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học chương “sóng ánh sáng” và chương “lượng tử ánh sáng” vật lý 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (tt) , Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học chương “sóng ánh sáng” và chương “lượng tử ánh sáng” vật lý 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay