Tổ chức hoạt động trải nghiệm với hình thức ứng dụng khoa học kĩ thuật trong dạy học chương “cảm ứng điện từ”, vật lí 11 (tt)

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 12:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THIÊN Ý ANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI HÌNH THỨC ỨNG DỤNG KHOA HỌC THUẬT TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”, VẬT 11 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN V N THẠC SĨ KHOA HỌC GI O DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THIÊN Ý ANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI HÌNH THỨC ỨNG DỤNG KHOA HỌC THUẬT TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”, VẬT 11 Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật Demo Version - Select.Pdf SDK Mã số: 8140111 LUẬN V N THẠC SĨ KHOA HỌC GI O DỤC THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS QU CH NGUYỄN BẢO NGUYÊN Thừa Thiên Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa có cơng bố cơng trình khác Huế, tháng năm 2018 Tác giả LÊ THIÊN Ý ANH Demo Version - Select.Pdf SDK LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn: TS Quách Nguyễn Bảo Nguyên, ngƣời tận tình hƣớng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm, quý thầy, giáo khoa Vật trƣờng Đại học Sƣ Phạm, Đại học Huế quý thầy, cô trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu q thầy, tổ Vật trƣờng THPT An Lƣơng Đông tạo điều kiện thời gian thực nghiệm hồn thành luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn Huế, thángSDK năm 2018 Demo Version - Select.Pdf Tác giả LÊ THIÊN Ý ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 10 Những đóng góp đề tài 10 10 Cấu trúc luận văn 10 B NỘI DUNG 11 Chƣơng I: CƠ SỞ LUẬN VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT 11 1.1 Hoạt động trảiDemo nghiệm 11 Version - Select.Pdf SDK 1.1.1 Khái niệm hoạt động trải nghiệm 11 1.1.2 Nội dung hoạt đông trải nghiệm 12 1.1.3 Hình thức hoạt động trải nghiệm 13 1.2 Thực trạng dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật 11 số trƣờng THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 16 1.2.1 Mục đích điều tra 16 1.2.2 Phƣơng pháp điều tra 16 1.2.3 Đối tƣợng điều tra 16 1.2.4 Kết điều tra 16 1.3 Hoạt động trải nghiệm dạy học vật 19 1.3.1 Nội dung hoạt động trải nghiệm dạy học vật 19 1.3.2 Hình thức hoạt động trải nghiệm dạy học vật 19 1.3.3 Năng lực ứng dụng khoa học thuật học sinh 21 1.4 Đánh giá lực ứng dụng khoa học thuật học sinh hoạt động trải nghiệm 22 1.4.1 Biểu lực ứng dụng khoa học thuật học sinh 22 1.4.2 Hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá lực ứng dụng khoa học thuật củahọc sinh 23 1.5 Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học vật với hình thức ứng dụng khoa học thuật 24 1.5.1 Biện pháp 1: Tăng cƣờng tính thực tiễn học dạy học vật lí24 1.5.2 Biện pháp 2: Tăng cƣờng hoạt động thực hành, sử dụng thí nghiệm 25 1.5.3 Biện pháp 3: Thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 26 1.6 Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học vật với hình thức ứng dụng khoa học thuật 27 1.6.1 Xác định mục tiêu, nội dung hoạt động 27 1.6.2 Xác định đối tƣợng học sinh tham gia hoạt động 28 1.6.3 Xác định hình thức tổ chức hoạt động 28 1.6.4 Xác định Demo biện pháp Version rèn luyện sử dụng 29 - Select.Pdf SDK 1.6.5 Thiết kế giáo án 29 1.6.6 Thực dạy học 30 1.6.7 Đánh giá kết hoạt động 30 1.7 Kết luận chƣơng 33 Chƣơng 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”, VẬT 11 34 2.1 Đặc điểm cấu trúc, nội dung chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật 11 34 2.1.1 Đặc điểm chƣơng “Cảm ứng điện từ” 34 2.1.2 Mục tiêu chƣơng “Cảm ứng điện từ” vật lớp 11 34 2.1.3 Phân tích nội dung chƣơng cảm ứng điện từ vật lớp 11 35 2.2 Định hƣớng tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật 11 37 2.3 Dạy học theo hƣớng ứng dụng khoa học thuật dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật 11 39 2.3.1 Thiết kế tiến trình dạy học 23: Từ thông Cảm ứng điện từ (tiết 1) 39 2.3.2 Thiết kế tiến trình dạy học 23: Từ thông Cảm ứng điện từ (tiết 2) 47 2.3.3 Thiết kế tiến trình dạy học 24: suất điện động cảm ứng 51 2.3.4 Thiết kế tiến trình dạy học 25 Tự cảm 57 2.4 Kết luận chƣơng 61 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 63 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 63 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 63 3.3 Đối tƣợng, nội dung thời gian thực nghiệm sƣ phạm 64 3.3.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 64 3.3.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 64 3.3.3 Thời gian thực nghiệm sƣ phạm 64 3.4 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 64 3.4.1 Chọn mẫu thực nghiệm 64 3.4.2 Quan sát học 65 3.4.3 Kiểm tra Demo đánh giá 65 Version - Select.Pdf SDK 3.5 Những thuận lợi khó khăn q trình thực nghiệm sƣ phạm 66 3.5.1 Những thuận lợi thực nghiệm sƣ phạm 66 3.5.2 Một số khó khăn thực nghiệm sƣ phạm 66 3.6 Kết thực nghiệm sƣ phạm 67 3.6.1 Đánh giá định tính 67 3.6.2 Đánh giá định lƣợng 67 3.6.3 Kiểm định giả thuyết thống kê 71 3.7 Kết luận chƣơng 72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Stt Viết đầy đủ CƢĐT Cảm ứng điện từ ĐC Đối chứng DĐ Dòng điện DĐCƢ Dòng điện cảm ứng ĐST Đƣờng sức từ GV Giáo viên HĐTN Hoạt động trải nghiệm HS Học sinh KD KHKT Khoa học thuật 10 NC Nam châm 11 SĐĐCƢ Suất điện động cảm ứng 12 SĐĐTC Suất điện động tự cảm 13 THPT Trung học phổ thơng 14 TN Thí nghiệm 15 TNg Thực nghiệm 16 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm Demo Version - Select.Pdf SDK Khung dây DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mức độ biểu lực ứng dụng khoa học thuật HS thông qua hành vi cá nhân 23 Bảng 3.1 Bảng số liệu HS đƣợc chọn làm mẫu TNSP 65 Bảng 3.2: Bảng thống kê điểm số (Xi) kiểm tra 68 Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất 69 Bảng 3.4: Bảng phân phối tần suất tích luỹ 69 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp tham số thống kê 71 Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tạo máy phát điện xoay chiều pha 45 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo máy phát điện xoay chiều pha đơn giản có NC quay 46 DANH MỤC C C ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1: Thống kê điểm số Xi kiểm tra 69 Đồ thị 3.2 Đồ thị phân phối tần suất Error! Bookmark not defined Đồ thị 3.2: Phân bố tần suất Error! Bookmark not defined Đồ thị 3.3 Đồ thị phân phối tần suất tích lũy 70 DANH MỤC C C SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Qui trình tổ chứcVersion HĐTN dạy học vật với hình thức ứng Demo - Select.Pdf SDK Formatted: Font: 13 pt, Bold, Do not check spelling or grammar dụng KHKT 32 Formatted: Font: Bold Sơ đồ 2.1 Lôgic phát triển nội dung chƣơng CƢĐT 36 MỞ ĐẦU Field Code Changed Formatted: Font: 14 pt, Bold, English (U.K.), Do not check spelling or grammar Formatted: English (U.K.) chọn đề tài Mỗi quốc gia, muốn phát triển kinh tế - xã hội, cần nguồn lực gồm: Tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - cơng nghệ, ngƣời… Trong nguồn lực ngƣời yếu tố quan trọng có tính chất định Nguồn nhân lực chất lƣợng cao phận không tách rời nguồn nhân lực quốc gia, quốc gia chuyển dần sang kinh tế dựa tri thức chủ yếu Cộng với xu hƣớng hội nhập tồn cầu hóa quốc tế, nguồn nhân lực chất lƣợng cao có vai trò định, để có nguồn nhân lực phát triển số lƣợng chất lƣợng sở mặt dân trí cao cần phải đƣợc giáo dục phổ thông Nhƣ vậy, ngành giáo dục đào tạo phải đổi nhằm đào tạo ngƣời có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ, trí tuệ sáng tạo phẩm chất đạo đức tốt làm chủ đất nƣớc Đổi giáo dục đƣợc toàn xã hội quan tâm Đặc biệt giai đoạn vấn đề đổi nội dung phƣơng pháp dạy học đƣợc trọng Nghị số 29, Hội nghị Trung ƣơng khóa XI rõ: “Đổi Demo Version - Select.Pdf chƣơng trình nhằm phát triển lực phẩm chất ngƣời học, SDK hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy ngƣời, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hƣớng tinh giảm, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…”; “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để ngƣời học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực…” [54] Nhƣ vậy, vai trò giáo dục đại không dừng lại việc truyền thụ cho HS tri thức, kinh nghiệm có nhân loại mà có nhiệm vụ bồi dƣỡng cho họ khả tƣ duy, lực sáng tạo cung cấp kiến thức, kỹ lao động thuật tổng hợp nhằm tích cực chuẩn bị cho HS bƣớc vào thực tế sống lao động sản xuất Nhiệm vụ đòi hỏi giáo dục phải có đổi mặt, cần đặc biệt ý tới đổi nội dung phƣơng pháp dạy học Phƣơng pháp dạy học cần đổi cho phù hợp với đƣờng nhận thức khoa học, rèn luyện cho HS lực giải vấn đề, tạo điều kiện cho HS tham gia vào hoạt động tìm tòi, sáng tạo, tiếp thu tri thức Một mục tiêu giáo dục phổ thông trang bị cho HS kiến thức, kỹ năng, phát triển nhân cách ngƣời lao động động, sáng tạo tích cực chuẩn bị cho HS bƣớc vào sống xã hội, lao động sản xuất, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vật học nằm hệ thống môn học nhà trƣờng phổ thông nên việc đổi phƣơng pháp dạy học môn vật điều tất yếu Do đặc thù mơn vật mơn khoa học TNg, kiến thức vật đóng vai trò ngun tắc hoạt động ứng dụng thuật nên khâu quan trọng trình đổi phƣơng pháp dạy học vật tăng cƣờng hoạt động TNg, nghiên cứu tìm hiểu ứng dụng thuật Vật HS q trình học tập đồng thời giúp HShoc sinh vận dụng tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ học tƣ nha trƣơng va nhƣng kinh nghiêm thân vào thực tiễn sống cách sáng tạo Vì vậy, việc tổ chức dạy học theo hƣớng giao nhiệm vụ liên quan đến việc tìm Version - Select.Pdf hiểu nguyên tắc hoạtDemo động chế tạo ứng dụng thuật để SDK HS tiếp cận với đƣờng nghiên cứu khoa học cần thiết có ý nghĩa vô to lớn Thông qua nhiệm vụ này, HS đƣợc rèn luyện kỹ năng, xảo, giáo dục tổng hợp, hình thành tƣ sáng tạo tinh thần làm việc tập thể Từ đó, HS nắm đƣợc ứng dụng thuật đời sống có kiến thức để sử dụng máy móc thiết bị làm sở cho việc sử dụng công cụ công việc nhƣ sống Hiện nay, hầu hết trƣờng phổ thơng, việc dạy học chƣơng trình khóa nặng lý thuyết, thiếu thực hành, chƣa vận dụng nhiều lý thuyết vào thực tiễn, chƣa kích thích hứng thú học vật HS Do vậy, để đem lại hứng thú, tích cực học tập HS cần phải đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập cần khẳng định vai trò quan trọng HĐTN Đây hình thức dạy học mang hiệu cao nhƣng chƣa đƣợc trọng mức trƣờng phổ thông Trong trình ngƣời học trải nghiệm hoạt động, lƣợng lớn thơng tin đƣợc truyền qua lại với môi trƣờng kiến tạo xã hội, học thuyết, lý thuyết, định luật, nguyên lý đƣợc hình thành củng cố khám phá ngƣời học truyền thụ kiến thức từ ngƣời học hiểu biết sang ngƣời học chƣa biết Nhƣ vậy, kiến thức đƣợc xây dựng chiếm lĩnh cá nhân ngƣời học đƣợc xây dựng củng cố môi trƣờng kiến tạo xã hội HĐTN giúp HS củng cố kỹ có, sở tiếp tục rèn luyện phát triển lực tự hoàn thiện, lực giao tiếp, ứng xử, lực tổ chức quản lí, lực hợp tác… cho HS Trong chƣơng trình Vật 11, kiến thức chƣơng “CƢĐT” có nhiều ứng dụng đời sống thuật GV tổ chức cho nhóm HS nghiên cứu cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt động, tự thiết kế làm TN nhà tạo hội rèn luyện kỹ năng, thao tác TN, biết ứng dụng kiến thức vào đời sống thuật, điều làm cho việc hiểu kiến thức HS trở nên sâu sắc bền vững Chính trên, với mong muốn góp phần vào việc đổi nâng cao chất lƣợng hiệu dạy học mơn Vật trƣờng THPT, chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm với hình thức ứng dụng khoa học thuật dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật 11” Demo Version - Select.Pdf SDK Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lý luận giáo dục đƣợc nhiều nhà tâm học, giáo dục học quan tâm nghiên cứu hoàn thiện từ sớm Hệ thống lý luận HĐTN có nhiều nghiên cứu khác song đƣợc trình bày thống với hệ thống lý luận hoạt động dạy học Đầu tiên phải kể đến Lý thuyết Hoạt động nghiên cứu chất trình hình thành ngƣời Luận điểm Lý thuyết Hoạt động, trở thành nguyên tắc nghiên cứu chất ngƣời trình hình thành ngƣời, “Tâm hình thành thơng qua hoạt động” Điều có nghĩa là, thơng qua hoạt động thân ngƣời, chất ngƣời, nhân cách ngƣời đƣợc hình thành phát triển Hoạt động phƣơng thức tồn ngƣời Khơng có hoạt động, khơng có ngƣời, khơng có xã hội lồi ngƣời Ngun tắc “Tâm hình thành thơng qua hoạt động” có ý nghĩa đạo, tổ chức hoạt động giáo dục ngƣời nhà trƣờng học tập giáo dục, rèn luyện, việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, xảo hoạt động ngƣời học Con ngƣời có tự lực hoạt động biến kiến thức, kinh nghiệm mà xã hội tích lũy đƣợc thành tri thức thân Cùng với Lý thuyết Hoạt động, Lý thuyết tương tác xã hội môi trƣờng xã hội – lịch sử không đối tƣợng, điều kiện, phƣơng tiện mà mơi trƣờng hình thành tâm lý cá nhân Con ngƣời tƣơng tác với ngƣời xung quanh, tƣơng tác môi trƣờng xã hội, giúp hình thành tâm lý ngƣời Vận dụng nguyên lý giáo dục, L.X Vƣgơtxki, nhà Tâm học Hoạt động tiếng nghiên cứu rằng: “trong giáo dục, lớp học, cần coi trọng khám phá có trợ giúp (assisted discovery) tự khám phá Ông cho khuyến khích ngơn ngữ GV cộng tác bạn tuổi học tập quan trọng” [10] Điều cho thấy để hình thành tri thức, kỹ năng, xảo có hiệu cao, không coi trọng dẫn, hƣớng dẫn GV mà phải coi trọng hoạt động nhau, coi trọng hợp tác, làm việc ngƣời học Còn nhà Tâm học Nhận thức hàng đầu Jean Piaget chuyên nghiên cứu chất nhận thức từ góc độ cá nhân, -cóSelect.Pdf kết luận SDK trùng hợp với L.X Demo Version Vƣgơtxki nghiên cứu nhận thức ngƣời thuyết J Piaget giải mâu thuẫn trình phát triển nhận thức cho rằng: “các cá nhân, trường hợp tương tác nhau, có mâu thuẫn nhận thức xuất tạo cân nhận thức, thúc đẩy khả hoạt động nhận thức, thúc đẩy phát triển nhận thức người” [9] Trong năm 80 – 90 kỉ XX Lý thuyết Kiến tạo đời phát triển, hoạt động học trình ngƣời học tự kiến tạo, tự xây dựng tri thức cho Ngƣời học tự xây dựng cấu trúc trí tuệ riêng nội dung học, lựa chọn thông tin phù hợp, giải nghĩa thông tin sở vốn kinh nghiệm (tri thức có) nhu cầu tại, bổ sung thơng tin để tìm ý nghĩa tài liệu Nhƣ vậy, hoạt động học trình ngƣời học tự kiến tạo tri thức cho khơng phải GV mang sẵn lời giải đến cho họ, Ngoài ra, Lý thuyết Kiến tạo cho rằng: hoạt động học đƣợc hiểu khơng phải hoạt động nhận thức cá nhân túy mà hoạt động cá nhân tƣơng tác, giao lƣu với cá nhân khác, chịu ảnh hƣởng hoàn cảnh cụ thể Từ quan niệm hoạt động học, Lý thuyết Kiến tạo quan niệm hoạt động dạy hoạt động GV nhằm tổ chức hƣớng dẫn hoạt động học ngƣời học Ngƣời học chủ thể tích cực hoạt động học Một lý thuyết nghiên cứu trực tiếp đến HĐTN dạy học Lý thuyết Học từ trải nghiệm David A Kolb Ơng phát triển mơ hình tồn diện q trình học từ trải nghiệm, lý thuyết học tập mơ tả chu trình học tập việc giải hai phép biện chứng gồm: Thử nghiệm/ Phản ánh Kinh nghiệm cụ thể/ Khái niệm hóa trừu tƣợng để giúp ngƣời thích nghi tồn diện với mơi trƣờng Mơ hình Kolb mơ tả trình học tập gồm giai đoạn: ngƣời học bắt đầu với kinh nghiệm cụ thể, sau thực quan sát – phản ánh để đƣa quan điểm cá nhân trƣớc vấn đề cần giải quyết, từ tham gia vào q trình kiến tạo khái niệm hóa trừu tƣợng, qua sử dụng kiến thức khái quát để thử nghiệm hoạt động nhằm kiểm tra học [11] Tại Hàn Quốc (một quốc gia có giáo dục phát triển khu vực), “HĐTN sáng tạo” – Bộ KH - KT GD Hàn Quốc, 2009, nói Demo Version - Select.Pdf SDK tới chƣơng trình đổi giáo dục Hàn Quốc HĐTN HĐTN hoạt động nằm hệ thống mơn học nhà trƣờng, hoạt động tự chủ, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động từ thiện hoạt động định hƣớng HĐTN sáng tạo Hàn Quốc không tách rời hệ thống mơn học nhà trƣờng mà có quan hệ tƣơng tác, bổ trợ để hình thành phát triển phẩm chất, tƣ tƣởng, ý chí, kỹ sống lực cần có xã hội đại Hoạt động mang tính thực tiễn cao, gắn bó với đời sống cộng đồng, có tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục Ở nƣớc Anh, việc học đƣợc chia sẻ nhà trƣờng nhiều tổ chức, cá nhân, xã hội chung tay gánh vác Trong “Chương trình giáo dục phổ thơng Anh Quốc” (2013) Trung tâm Widehorizon thành lập năm 2004 (Chân trời rộng mở) nhƣ niềm hi vọng giáo dục ngồi trời có dạy học phiêu lƣu - mạo hiểm - hình thức HĐTN Tầm nhìn sứ mạng tổ chức đơn giản là: “Chúng tơi tin đứa trẻ có hội trải nghiệm tri thức phiêu lƣu mạo hiểm nhƣ phần đƣợc giáo dục đời chúng” Tầm nhìn chiến lƣợc thực đƣợc cho khó tin: Hơn 50% trẻ nƣớc Anh chƣa biết đến nông thơn, miền q gì, riêng thủ London số 35% Việc nhiều trẻ em chƣa biết đến nơng thơn gì, với suy giảm đáng kể hội giáo dục thông qua tổ chức tham quan cho trẻ trƣờng phổ thông nguyên nhân lớn lo lắng tƣơng lại trẻ nhỏ, quyền đƣợc kết nối với thiên nhiên giảm sút vơ số nhƣng lợi ích liên quan đến “giáo dục ngồi trời” hình thức tổ chức HĐTN Xác định tầm quan trọng HĐTN dạy học, Nghị Hội nghị trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo có đề cập đến vấn đề tổ chức HĐTN cho HS nhƣ phƣơng pháp dạy học tích cực q trình dạy học HĐTN chất hoạt động giáo dục nhằm hình thành phát triển cho HS phẩm chất tƣ tƣởng, ý chí tình cảm, giá trị kỹ sống lực cần có ngƣời xã hội đại Nội dung HĐTN đƣợc thiết kế theo hƣớng tích nhiều lĩnh vực, mơn học thành chủ điểm mang tính chất mở Hình thức phƣơng pháp tổ chức đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở không gian thời gian, quy mô, đối tƣợng số lƣợng…để HS có Demo Version - Select.Pdf SDK nhiều hội tự trải nghiệm phát huy tối đa khả sáng tạo em Trong Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Việt Nam đƣợc thơng qua ngày 28/7/2017, Chƣơng trình tổng thể nêu lên phẩm chất chủ yếu cần hình thành, phát triển HS là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm Về lực, chƣơng trình hƣớng đến 10 lực cốt lõi (những lực mà cần có để sống làm việc xã hội đại) gồm: Những lực chung đƣợc tất môn học hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo Những lực chun mơn đƣợc hình thành, phát triển chủ yếu thông qua số môn học, hoạt động giáo dục định: Năng lực ngôn ngữ, lực tính tốn, lực tìm hiểu tự nhiên xã hội, lực công nghệ, lực tin học, lực thẩm mỹ, lực thể chất [2] Bên cạnh việc hình thành, phát triển lực cốt lõi, chƣơng trình giáo dục phổ thơng góp phần phát hiện, bồi dƣỡng lực đặc biệt (năng khiếu) HS Ở Việt Nam, số cơng trình nghiên cứu luận dạy học đề cập đến vấn đề tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo Ngƣời nghiên cứu phát triển ứng dụng Lý thuyết Hoạt động vào nhà trƣờng Phạm Minh Hạc Theo ông, thông qua hoạt động cá nhân, thân đƣợc hình thành phát triển Nhƣ vậy, học tập giáo dục, rèn luyện, việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, xảo, lĩnh hội giá trị xã hội hoạt động ngƣời học Con ngƣời có tự hoạt động biến kiến thức, kinh nghiệm mà xã hội tích lũy đƣợc thành tri thức thân “Hoạt động khơng rèn luyện trí thơng minh hoạt động, mà thu hẹp cưỡng nhà giáo thành hợp tác bậc cao” [186] Trong nƣớc, thời gian qua có nhiều báo, nghiên cứu khoa học tình hình học tập trải nghiệm sáng tạo nhƣ: Kỉ yếu hội thảo: “Tổ chức hoạt đông trải nghiệm sáng tạo cho HS phổ thông mô hình phổ thơng gắn với sản xuất kinh doanh địa phương” Bộ Giáo dục Đào tạo, thu hút nhiều viết tác giả nƣớc Đã có 19 21 tác giả gửi đến hội thảo, số có số viết hay, đề cập mức độ nóng vấn đề tổ chức HĐTN cho HS nhƣ: Trong viết “Một số vấn đề HĐTN sáng tạo chương trình giáo dục phổ thơng mới”, Lê Huy Hồng,Version trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà NộiSDK có đề cập tới quan Demo - Select.Pdf niệm HĐTN “hoạt động mang xã hội, thực tiễn đến với môi trường giáo dục nhà trường để HS tự trải nghiệm tập thể, qua hình thành thể phẩm chất, lực; nhận khiếu, sở thích, đam mê; bộc lộ điều chỉnh cá tính, giá trị; nhận khuynh hướng phát triển thân; bổ trợ cho với hoạt động dạy học chương trình giáo dục thực tốt mục tiêu giáo dục” [12].” Tác giả đề cập đến nội dung, đặc điểm HĐTN Từ kinh nghiệm hoạt động sáng tạo Hàn Quốc tác giả đƣa vấn đề trải nghiệm sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học thuật giáo dục STEM Bài viết Đỗ Ngọc Thống nghiên cứu “HĐTN sáng tạo – kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam” Trong đó, tác giả giới thiệu kinh nghiệm tổ chức HĐTN giáo dục phổ thông nƣớc Anh Hàn Quốc Đây nƣớc đƣa HĐTN vào chƣơng trình đào tạo từ sớm đạt đƣợc kết to lớn Từ tác giả đƣa kết luận: “Lâu chương trình giáo dục phổ thơng Việt Nam có hoạt động giáo dục chưa ý mức; chưa hiểu vị trí, vai trò tính chất hoạt động giáo dục Chưa xây dựng chương trình hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú chi tiết với đầy đủ thành tố chương trình giáo dục Chưa có hình thức đánh giá sử dụng kết hoạt động giáo dục cách phù hợp” [7].” Bùi Ngọc Diệp viết “Hình thức tổ chức HĐTN sáng tạo nhà trường phổ thông”, đƣa quan niệm HĐTN nhà trƣờng phổ thơng Theo “Các em chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi khả thân; em trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng; đánh giá lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện, tự khẳng định thân, tự đánh giá đánh giá kết hoạt động thân, nhóm bạn bè,…” [4] HĐTN diễn với nhiều hình thức nhƣ: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu tƣơng tác, tham quan dã ngoại, hội thi, tổ chức kiện, hoạt động giao lƣu hay hoạt động chiến dịch, hoạt động nhân đạo… Bài viết Đinh Thị Kim Thoa, ĐHGD - ĐHQGHN “HĐTN sáng tạo góc nhìn từ thuyết học từ trải nghiệm” có đề cập đến khác biệt học đôi với hành, học thông qua làm học từ trải nghiệm Trong đó, “học từ trải nghiệm Demo Version - Select.Pdf gần giống với học thông qua làm khác chỗ gắn SDK với kinh nghiệm cảm xúc cá nhân” [6].” Tác giả đƣa mơ hình chu trình học từ trải nghiệm David Kolb vận dụng lý thuyết “Học từ trải nghiệm” Kolb vào việc dạy học giáo dục trƣờng học Theo tác giả, để phát triển hiểu biết khoa học, tác động vào nhận thức ngƣời học; nhƣng để phát triển hình thành lực (phẩm chất) ngƣời học phải trải nghiệm HĐTN hoạt động giáo dục thông qua trải nghiệm sáng tạo cá nhân việc kết nối kinh nghiệm học đƣợc nhà trƣờng với thực tiễn sống, nhờ kinh nghiệm đƣợc tích lũy thêm dần chuyển hóa thành lực… Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng đƣợc biện pháp quy trình tổ chức HĐTN với hình thức ứng dụng khoa học thuật dạy học chƣơng “CƢĐT”, Vật 11 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động dạy học chƣơng “CƢĐT”, Vật 11 theo hƣớng tổ chức HĐTN Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức HĐTN cho HS theo biện pháp quy trình xây dựng dạy học chƣơng “CƢĐT”, Vật 11 bồi dƣỡng đƣợc lực ứng dụng KHKT HS Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, phải thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu sở lý luận HĐTN - Nghiên cứu đặc điểm nội dung kiến thức - Xây dựng nhiệm vụ học tập gồm HĐTN HS - Thiết kế chế tạo số dụng cụ TN đơn giản nhằm phục vụ cho hoạt động học tập HS - Soạn thảo tiến trình dạy học có sử dụng nhiệm vụ HĐTN HS - Công cụ đánh giá TNg sƣ phạm để đánh giá phát triển lực sáng tạo HS dạy học Vật 11 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ sử dụng phối hợp phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu luận: + Nghiên cứu văn kiện củaVersion Đảng, thị- Bộ giáo dục Đào tạo Demo Select.Pdf SDK + Nghiên cứu tài liệu phƣơng pháp dạy học Vật giáo dục học, chƣơng trình, nội dung sách giáo khoa, sách GV, sách tập Vật lí… + Nghiên cứu sở luận HĐTN HS dạy học Vật trƣờng phổ thơng + Nghiên cứu sở luận dạy học ứng dụng thuật Vật + Nghiên cứu sở luận tính sáng tạo HS HĐTN + Nghiên cứu sở luận việc thiết kế, chế tạo sử dụng dụng cụ TN đơn giản - Phương pháp điều tra, quan sát thực tiễn: + Nghiên cứu thực tiễn HĐTN trƣờng THPT địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế + Tiến hành khảo sát phƣơng pháp điều tra, phƣơng pháp vấn đàm thoại với HS GV; tham quan phòng TN Vật lí, tham khảo kế hoạch sử dụng thiết bị Vật trƣờng THPT - Phương pháp TNg sư phạm + Tiến hành TNSP đánh giá tính khả thi hiệu chuyên đề HĐTN HS bao gồm nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học chƣơng “CƢĐT”, Vật 11 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu, tổ chức “HĐTN dạy học chƣơng “CƢĐT”, Vật 11” theo hƣớng bồi dƣỡng lực ứng dụng KHKT HS THPT Tổ chức TNSPtrải nghiệm sƣ phạm địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Những đóng góp đề tài - Bổ sung sơ luận tổ chức HĐTN dạy học vật - Chế tạo đƣợc số TN đơn giản chƣơng “CƢĐT”, Vật 11 - Đề xuất đƣợc quy trình dạy học theo hƣớng trải nghiệm sáng tạo cho HS dạy học vật - Thiết kế đƣợc số dạy học chƣơng “CƢĐT” Vật 11 THPT theo hƣớng HĐTN 10 Cấu trúc luận văn Select.Pdf Ngoài phần mởDemo đầu, phầnVersion kết luận, nội -dung luận văn gồm SDK có ba chƣơng: Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT Chƣơng 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”, VẬT 11 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM KẾT LUẬN 10 ... CƠ SỞ LÍ LUẬN VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Chƣơng 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”, VẬT LÍ 11 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM... vật lí lớp 11 35 2.2 Định hƣớng tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ”, Vật lí 11 37 2.3 Dạy học theo hƣớng ứng dụng khoa học kĩ thuật dạy học chƣơng “Cảm. .. 1.3 Hoạt động trải nghiệm dạy học vật lí 19 1.3.1 Nội dung hoạt động trải nghiệm dạy học vật lí 19 1.3.2 Hình thức hoạt động trải nghiệm dạy học vật lí 19 1.3.3 Năng lực ứng dụng khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động trải nghiệm với hình thức ứng dụng khoa học kĩ thuật trong dạy học chương “cảm ứng điện từ”, vật lí 11 (tt) , Tổ chức hoạt động trải nghiệm với hình thức ứng dụng khoa học kĩ thuật trong dạy học chương “cảm ứng điện từ”, vật lí 11 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay